Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 68)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
6801.00.00.00.00 Tabii taşlardan kaldırım taşları ve kaldırım kenar taşları ile    
  döşeme taşları (kayagan taşından olanlar hariç) 100
       
68.02 Yontulmaya veya inşaata elverişli işlenmiş taşlar (kayagan taşı    
  hariç) ve mamulleri (68.01 pozisyonunda yer alanlar hariç); tabii     
  taşlardan (kayagan taşı dahil) mozaik için küp şeklinde taşlar ve     
  benzerleri (takviye edilmiş olsun olmasın); tabii taşlardan (kaya-    
  gan taşı dahil) suni olarak boyanmış granüller, küçük parçalar ve    
  tozlar:    
6802.10  – Karolar, küpler ve benzeri eşya (dikdörtgen ve kare şeklinde     
     olsun olmasın) (en geniş yüzleri, bir kenarı 7 cm. den az olan     
     kare içine girebilecek olanlar); suni olarak boyanmış granüller,     
     küçük parçalar ve tozlar:    
6802.10.00.10.00  – – Kayagan taşından mozaik için küpler ve benzerleri ve suni olarak    
        boyanmış granüller,küçük parçalar ve tozlar 75
   – -Diğerleri    
6802.10.00.90.11  – – – Kalkerli taşlardan veya su mermerinden 100
6802.10.00.90.19  – – – Diğerleri 100
   – Yontulmaya veya inşaata elverişli diğer taşlar ve bunlardan     
     eşya (basitçe kesilmiş veya yontulmuş, yüzeyleri düz ve yassı     
     olanlar):     
6802.21  – – Mermer, traverten ve su mermeri    
6802.21.00.00.11  – – – Yontulmuş veya kesilmiş mermer  100
6802.21.00.00.12  – – – Yontulmuş veya kesilmiş traverten 100
6802.21.00.00.13  – – – Yontulmuş veya kesilmiş su mermeri 100
6802.21.00.00.19  – – – Diğerleri 100
6802.23.00.00.00  – – Granit 100
6802.29  – – Diğer taşlar    
6802.29.00.10.00  – – – Diğer kalkerli taşlar 100
6802.29.00.90.00  – – – Diğerleri 100
   – Diğerleri:    
6802.91  – – Mermer, traverten ve su mermeri :    
6802.91.00.00.11  – – – Heykeltraşlık sanatına göre yontulmuş mermerden salon süs eşyaları 100
6802.91.00.00.19  – – – Diğerleri 100
6802.92.00.00.00  – – Diğer kalkerli taşlar  100
6802.93  – – Granit:    
6802.93.10.00.00  – – – Net ağırlığı 10 kg. veya daha fazla olan, cilalanmış, dekore    
         edilmiş veya başka şekilde işlenmiş fakat yontulmamış olanlar 100
6802.93.90.00.00  – – – Diğerleri 100
6802.99  – – Diğer taşlar:    
6802.99.10.00.00  – – – Net ağırlığı 10 kg. veya daha fazla olan, cilalanmış, dekore    
          edilmiş veya başka şekilde işlenmiş fakat yontulmamış olanlar 100
6802.99.90.00.00  – – – Diğerleri 100
       
6803.00 İşlenmiş kayagan taşı ve kayagan taşından veya aglomere    
   kayagan taşından eşya    
6803.00.10.00.00  – Çatı ve duvar kaplamalarında kullanılanlar  75
6803.00.90.00.00  – Diğerleri 75
68.04 Değirmen taşları, bileği taşları, bileği çarkları ve benzerleri    
  (karkassız) (öğütme, bileme, parlatmaya, rektifiye etme veya kes-    
  me işlerine mahsus),el ile bilemeye veya parlatmaya mahsus    
  taşlar ve bunların parçaları (tabii taştan, aglomere edilmiş tabii     
  veya suni aşındırıcılardan veya seramikten)(diğer maddelerden    
  parçalar ile birlikte olsun olmasın):    
6804.10  – Öğütme, ezme veya liflere ayırmaya mahsus değirmen taşları     
     ve diğer öğütücü taşlar    
6804.10.00.00.11  – – Değirmen taşları 30
6804.10.00.00.19  – – Diğerleri 30
   – Bileği taşları, bileği çarkları ve benzerleri:    
6804.21  – – Aglomere edilmiş sentetik veya tabii elmastan    
6804.21.00.00.11  – – – Bileği taşları 50
6804.21.00.00.12  – – – Matkap uçları 50
6804.21.00.00.19  – – – Diğerleri 50
6804.22  – – Aglomere edilmiş diğer aşındırıcılardan veya seramikten:    
   – – – Suni aşındırıcılardan (bir bağlayıcı ile birlikte):    
   – – – – Sentetik veya suni reçinelerden:    
6804.22.12.00.00  – – – – – Takviye edilmemiş 50
6804.22.18.00.00  – – – – – Takviye edilmiş 50
6804.22.30.00.00  – – – – Seramikten veya silikattan 50
6804.22.50.00.00  – – – – Diğer maddelerden 50
6804.22.90.00.00  – – – Diğerleri 50
6804.23  – – Tabii taşlardan    
6804.23.00.00.11  – – – Matkap uçları 50
6804.23.00.00.12  – – – Traş bıçakları için bileme taşları 50
6804.23.00.00.19  – – – Diğerleri 50
6804.30  – El ile bilemeye veya parlatmaya mahsus taşlar    
6804.30.00.00.11  – – Aglomere edilmiş aşındırıcılardan olanlar 50
6804.30.00.00.19  – – Diğerleri 50
       
68.05 Tabii veya suni aşındırıcı toz veya küçük taneler (mesnedi doku-    
  maya elverişli maddelerden, kağıttan, kartondan veya diğer mad-    
  delerden)(kesilerek şekil verilmiş, dikilmiş veya başka şekilde     
  hazırlanmış olsun olmasın) :    
6805.10.00.00.00  – Mesnedi sadece dokunmuş mensucattan olanlar 50
6805.20.00.00.00  – Mesnedi sadece kağıt veya karton olanlar 50
6805.30.00.00.00  – Mesnedi diğer maddelerden olanlar 50
       
68.06 Cüruf yünü, kaya yünü ve benzeri mineral yünler; genleştirilmiş    
  vermikülit, genleştirilmiş kil, köpüklü cüruf ve benzeri genleştiril-    
  miş mineral maddeler; mineral maddelerden ısıyı tecrit edici,sesi     
  tecrit edici veya sesi muhafaza edici eşya ve karışımlar (68.11     
  veya 68.12 pozisyonlarıyla 69. fasıla girenler hariç):    
6806.10.00.00.00  – Cüruf yünü, kaya yünü ve benzeri mineral yünler (bunların bir-    
     birleriyle olan karışımları dahil) (kütle, levha,yaprak ve rulo     
     halinde) 50
6806.20  – Genleştirilmiş vermikülit, genleştirilmiş kil, köpüklü cüruf ve    
      benzeri genleştirilmiş mineral maddeler (bunların birbirleriyle    
      olan karışımları dahil):    
6806.20.10.00.00  – – Genleştirilmiş kil 50
   – – Diğerleri    
6806.20.90.00.12  – – – Genleştirilmiş perlitten blok ürünler 50
6806.20.90.00.13  – – – Genleştirilmiş perlitten harçlar 50
6806.20.90.00.18  – – – Diğerleri 50
6806.90  – Diğerleri    
6806.90.00.00.11  – – Soğuk tandiş plakaları 50
6806.90.00.00.19  – – Diğerleri 50
       
68.07 Asfalttan veya benzeri maddelerden eşya (petrol bitümeni veya    
  taşkömürü zifti gibi):    
6807.10.00.00.00  – Rulo halinde    m2 50
6807.90.00.00.00  – Diğerleri 50
       
6808.00.00.00.00 Bitkisel liflerden, samandan veya ağaç talaşından, ağaç    
  kırpıntılarından,ağaç parçacıklarından, testere talaşından veya     
  diğer döküntülerden yapılmış panolar, levhalar, karolar, bloklar     
  ve benzerleri(çimento, alçı ve diğer mineral bağlayıcılarla aglo-    
  mere edilmiş) 75
       
68.09 Alçı ve alçı esaslı bileşiklerden eşya:    
   – Levhalar, plakalar, panolar, karolar ve benzerleri (tezyin edil-    
     memiş):    
6809.11.00.00.00  – – Yüzü sadece kağıt veya kartonla kaplanmış veya takviye edil-    
       miş olanlar    m2 100
6809.19.00.00.00  – – Diğerleri    m2 100
6809.90.00.00.00  – Diğer eşya 100
       
68.10 Çimentodan, betondan veya suni taştan eşya (takviye edilmiş     
  olsun olmasın):    
   – Karolar, döşemelik taşlar, tuğlalar ve benzeri eşya:    
6810.11  – – İnşaat için bloklar ve levhalar :    
6810.11.10.00.00  – – – Hafif betondan (esası ezilmiş süngertaşı, granüle cüruf vb.) olanlar 75
   – – – Diğerleri    
6810.11.90.00.11  – – – – Suni mermerden olanlar 75
6810.11.90.00.19  – – – – Diğerleri 75
6810.19.00.00.00  – – Diğerleri  75
   – Diğer eşya:    
6810.91.00.00.00  – – İnşaat mühendisliği ve bina yapımı için prefabrik yapı elemanları  75
6810.99  – – Diğerleri    
6810.99.00.00.11  – – – Betondan bordür taşları 75
6810.99.00.00.19  – – – Diğerleri 75
       
68.11 Amyantlı çimentodan, selülozlu çimentodan ve benzerlerinden eşya:    
6811.40.00.00.00  – Amyant içerenler  75
   – Amyant içermeyenler:    
6811.81.00.00.00  – – Oluklu levhalar 75
6811.82.00.00.00  – – Diğer levhalar, panolar, karolar ve benzeri eşya 75
6811.89.00.00.00  – – Diğer eşya 75
       
68.12 İşlenmiş amyant (lif halinde) ; amyant veya amyant ve magnez –    
  yum karbonat esaslı karışımlar; bu karışımlardan veya amyanttan     
  eşya (iplikler,mensucat, giyim eşyası, başlıklar, ayakkabılar, con-    
  talar gibi) (takviye edilmiş olsun olmasın) (68.11 veya 68.13 pozis-    
  yonları hariç):    
6812.80  – Krisidolitten olanlar:    
6812.80.10.00.00  – – İşlenmiş lifler; amyant veya magnezyum karbonat ve amyant esaslı karışımlar 75
   – – Diğerleri:    
6812.80.90.10.00  – – – İplikler 75
6812.80.90.20.00  – – – Dokunmuş veya örme mensucat 75
6812.80.90.90.00  – – – Diğerleri 75
   – Diğerleri:    
6812.91.00.00.00  – – Giyim eşyası, giyim eşyası aksesuarı, ayakkabılar ve başlıklar 75
6812.92.00.00.00  – – Kağıt, cilt kartonu ve keçe 75
6812.93.00.00.00  – – Sıkıştırılmış amyant  lif contalar ( yaprak veya rulo halinde) 75
6812.99  – – Diğerleri:    
   – – – İşlenmiş amyant (lif halinde); amyant veya amyant ve magnezyum    
         karbonat esaslı karışımlar :    
6812.99.10.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar 75
6812.99.10.90.00  – – – – Diğerleri 75
   – – – Diğerleri:    
6812.99.90.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar 75
6812.99.90.20.00  – – – – İplikler 75
6812.99.90.30.00  – – – – Dokunmuş veya örme mensucat 75
6812.99.90.90.00  – – – – Diğerleri 75
       
68.13 Esası amyant (asbest), mineral maddeler veya selüloz olan, frenler-    
  de ve sürtünmeyi temin edici her türlü cihazda kullanılmak üzere     
  monte edilmemiş maddeler ve bunların garnitürleri (levhalar,rulo-    
  lar, şeritler, segmanlar,diskler, rondelalar, balatalar gibi) (dokumaya elve-    
  rişli maddeler veya diğer maddelerle birlikte olsun olmasın):    
6813.20  – Amyant içerenler:    
   – – Fren balataları ve yastıkları:    
6813.20.00.21.00  – – – Fren balataları 60
6813.20.00.29.00  – – – Diğerleri 60
6813.20.00.90.00  – – Diğerleri 60
   – Amyant içermeyenler:    
6813.81  – – Fren balataları ve yastıkları:    
6813.81.00.10.00  – – – Fren balataları 60
6813.81.00.90.00  – – – Diğerleri 60
6813.89.00.00.00  – – Diğerleri 60
       
68.14 İşlenmiş mika ve mikadan eşya (aglomere edilmiş veya terkip    
  yoluyla elde edilmiş mika dahil) (kağıt, karton veya diğer mad-    
  delerden bir mesnet üzerinde olsun olmasın):    
6814.10.00.00.00  – Aglomere edilmiş veya terkip yoluyla elde edilmiş mikadan     
     levha, yaprak ve şeritler (mesnedi olsun olmasın) 60
6814.90.00.00.00  – Diğerleri 60
       
68.15 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan taştan     
  veya diğer mineral maddelerden eşya ( karbon elyaf ve karbon    
  elyafdan eşya ve turbdan eşya dahil):    
6815.10  – Grafit veya diğer karbondan eşya (elektrik işlerinde kullanılan-    
      lar hariç):    
6815.10.10.00.00  – – Karbon elyaf ve karbon elyafdan eşya 60
6815.10.90.00.00  – – Diğerleri 60
6815.20.00.00.00  – Turbadan eşya 60
   – Diğer eşya:    
6815.91  – – Magnezit, dolomit veya kromit içerenler    
6815.91.00.00.11  – – – Pişirilmemiş kromit tuğlası 60
6815.91.00.00.19  – – – Diğerleri 60
6815.99.00.00.00  – – Diğerleri 60

© Akif PARLATAN 500&1715