Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 71)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
       
  I.TABİİ İNCİ VEYA KÜLTÜR İNCİLERİ VE KIYMETLİ VEYA     
  YARI KIYMETLİ TAŞLAR    
       
71.01 Tabii inci veya kültür incileri (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş    
  olsun olmasın) (fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış veya    
  takılmamış); tabii inci veya kültür incileri (taşınmasında kolaylık     
  sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş):    
7101.10  – Tabii inciler    
7101.10.00.00.11  – – İşlenmemiş olanlar Gram 10
7101.10.00.00.12  – – İşlenmiş olanlar Gram 10
   – Kültür incileri:    
7101.21.00.00.00  – – İşlenmemiş olanlar Gram 10
7101.22.00.00.00  – – İşlenmiş olanlar Gram 10
       
71.02 Elmaslar (işlenmiş olsun olmasın, fakat mıhlanmamış veya     
  takılmamış):    
7102.10.00.00.00  – Tasnif edilmemiş olanlar Karat 10
   – Sanayide kullanılanlar:    
7102.21.00.00.00  – – İşlenmemiş veya basit bir şekilde kesilmiş,yarılmış veya yontulmuş    
       olanlar Karat 10
7102.29.00.00.00  – – Diğerleri Karat 10
   – Sanayide kullanılmayanlar:    
7102.31.00.00.00  – – İşlenmemiş veya basit bir şekilde kesilmiş,yarılmış veya yontulmuş    
       olanlar Karat 10
7102.39.00.00.00  – – Diğerleri Karat 10
       
71.03 Kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarı kıymetli taşlar (işlenmiş     
  veya tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın) (fakat ipliğe dizilmemiş,    
  mıhlanmamış veya takılmamış); kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya    
  yarı kıymetli taşlar (tasnife tabi tutulmamış) (taşınmasında kolaylık    
  sağlamak  amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş):    
7103.10  – İşlenmemiş veya basit bir şekilde kesilmiş veya kabaca yontulmuş    
7103.10.00.00.11  – – Safir 10
7103.10.00.00.12  – – Zümrüt 10
7103.10.00.00.13  – – Yakut (rubi) 10
7103.10.00.00.19  – – Diğerleri 10
   – Başka şekilde işlenmiş:    
7103.91  – – Yakut (rubi), safir ve zümrüt    
7103.91.00.00.11  – – – Yakut (rubi) Gram 10
7103.91.00.00.12  – – – Safir Gram 10
7103.91.00.00.13  – – – Zümrüt Gram 10
7103.99  – – Diğerleri    
7103.99.00.00.11  – – – Akik taşları Gram 10
7103.99.00.00.19  – – – Diğerleri Gram 10
       
71.04 Sentetik veya terkip yoluyla elde edilen kıymetli veya yarı kıymetli     
  taşlar (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın, fakat ipliğe    
  dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış); tasnife tabi tutulmamış    
  sentetik veya terkip yoluyla elde edilen kıymetli veya yarı kıymetli    
  taşlar (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe    
  dizilmiş):    
7104.10.00.00.00  – Piezo -elektrik kuvartzları Gram 25
7104.20.00.00.00  – Diğerleri (işlenmemiş veya basit bir şekilde kesilmiş veya kabaca    
     yontulmuş) Gram 25
7104.90  – Diğerleri    
7104.90.00.00.11  – – Sanayide kullanılanlar Gram 25
7104.90.00.00.19  – – Diğerleri Gram 25
       
71.05 Tabii veya sentetik, kıymetli veya yarı kıymetli taşların toz ve    
  pudraları:    
7105.10  – Elmastan olanlar    
7105.10.00.00.11  – – Sanayide kullanılanlar Gram 10
7105.10.00.00.19  – – Diğerleri Gram 10
7105.90  – Diğerleri    
7105.90.00.00.11  – – Sanayide kullanılanlar Gram 10
7105.90.00.00.19  – – Diğerleri Gram 10
       
       
  II.KIYMETLİ METALLER VE KIYMETLİ METALLERLE KAPLAMA    
  METALLER    
       
71.06 Gümüş (altın veya platin yaldızlı gümüş dahil) (işlenmemiş veya yarı    
  işlenmiş ya da pudra halinde):    
7106.10.00.00.00  – Pudra halinde olanlar Gram 5
   – Diğerleri:    
7106.91.00.00.00  – – İşlenmemiş olanlar Gram 5
7106.92.00.00.00  – – Yarı işlenmiş olanlar Gram 5
       
7107.00 Gümüş kaplamalı adi metaller (işlenmemiş veya yarı işlenmiş)    
7107.00.00.00.11 – İşlenmemiş gümüş kaplamalı metaller 20
7107.00.00.00.12 – Yarı işlenmiş gümüş kaplamalı adi metaller 20
       
71.08 Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya     
  da pudra halinde) :    
   – Para yerine kullanılmayanlar:    
7108.11.00.00.00  – – Pudra halinde olanlar Gram 0
7108.12  – – Diğer işlenmemiş şekillerde olanlar    
7108.12.00.00.12  – – – Standart dışı işlenmemiş altın  Gram 0
7108.12.00.00.13  – – – Standart işlenmemiş altın Gram 0
7108.13  – – Diğer yarı işlenmiş şekillerde olanlar:    
7108.13.10.00.00  – – – Çubuklar, teller ve profiller, levhalar, yapraklar ve şeritler    
          (mesnedi hariç, kalınlığı 0,15 mm. yi geçenler) Gram 0
7108.13.80.00.00  – – – Diğerleri Gram 0
7108.20.00.00.00  – Para yerine kullanılanlar Gram 0
       
7109.00 Altın kaplamalı gümüşler veya adi metaller (işlenmemiş veya yarı    
  işlenmiş)    
7109.00.00.00.11 – Altın kaplamalı gümüşler 5
7109.00.00.00.12 – Altın kaplamalı adi metaller 5
       
71.10 Platin (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde) :    
   – Platin:    
7110.11.00.00.00  – – İşlenmemiş veya pudra halinde Gram 0
7110.19  – – Diğerleri:    
   – – – Çubuklar, teller ve profiller, levhalar, yapraklar ve şeritler (mesnedi     
          hariç, kalınlığı 0,15 mm. yi geçenler)    
7110.19.10.00.11  – – – – Platin ve platin alaşımlarından teller Gram 0
7110.19.10.00.12  – – – – Çubuk, profil, levha, yaprak ve şerit halinde olan platin ve platin     
            alaşımları Gram 0
7110.19.80.00.00  – – – Diğerleri Gram 0
   – Paladyum:    
7110.21.00.00.00  – – İşlenmemiş veya pudra halinde olanlar Gram 0
7110.29.00.00.00  – – Diğerleri Gram 0
   – Rodyum:    
7110.31.00.00.00  – – İşlenmemiş veya pudra halinde olanlar Gram 0
7110.39.00.00.00  – – Diğerleri Gram 0
   – İridyum, osmiyum ve rutenyum:    
7110.41.00.00.00  – – İşlenmemiş veya pudra halinde olanlar Gram 0
7110.49.00.00.00  – – Diğerleri Gram 0
       
7111.00 Platin kaplamalı altın, gümüş ve adi metaller (işlenmemiş veya yarı    
  işlenmiş)    
7111.00.00.00.11 – Platin kaplı adi metaller 5
7111.00.00.00.12 – Platin kaplı gümüş 5
7111.00.00.00.13 – Platin kaplı altın 5
       
71.12 Kıymetli metallerin veya kıymetli metallerle kaplama metallerin    
  döküntüleri, artıkları; kıymetli metal veya kıymetli metal bileşikleri    
   içeren  ve esas olarak kıymetli metallerin geri kazanılmasında    
   kullanılan türden olan diğer döküntü ve artıklar:    
7112.30.00.00.00  – Kıymetli metal veya kıymetli metal bileşiklerini içeren küller 0
   – Diğerleri:    
7112.91.00.00.00  – – Altından olanlar (altın kaplamalı metaller dahil, fakat diğer kıymetli    
       metalleri içeren kuyumcu külleri hariç) 0
7112.92.00.00.00  – – Platinden olanlar (platin kaplamalı metaller dahil, fakat diğer     
       kıymetli metalleri içeren kuyumcu külleri hariç) 0
7112.99  – – Diğerleri:    
7112.99.00.10.00  – – – Gümüş külleri, döküntüleri ve artıkları 5
7112.99.00.90.00  – – – Diğerleri 0
       
  III. MÜCEVHERCİ EŞYASI, KUYUMCU EŞYASI VE DİĞER EŞYA    
       
71.13 Mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya kıymetli    
  metallerle kaplama metallerden):    
   – Kıymetli metallerden olanlar (kıymetli metallerle kaplanmış veya    
     yaldızlanmış olsun olmasın):    
7113.11  – – Gümüşten olanlar (diğer kıymetli metallerle kaplanmış veya    
        yaldızlanmış olsun olmasın):    
7113.11.00.00.11  – – – Pırlantalı gümüşten olanlar Gram 20
7113.11.00.00.19  – – – Diğerleri Gram 20
7113.19  – – Diğer kıymetli metallerden olanlar (kıymetli metallerle kaplanmış     
       veya yaldızlanmış olsun olmasın)    
7113.19.00.00.11  – – – Altından olanlar Gram 20
7113.19.00.00.12  – – – Pırlantalı altından olanlar  Gram 20
7113.19.00.00.19  – – – Diğerleri Gram 20
7113.20.00.00.00  – Kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olanlar 20
       
71.14 Kuyumcu eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya kıymetli     
  metallerle kaplama metallerden) :    
   – Kıymetli metallerden olanlar (kıymetli metallerle kaplanmış veya    
      yaldızlanmış olsun olmasın):    
7114.11.00.00.00  – – Gümüşten olanlar (diğer kıymetli metallerle kaplanmış veya    
       yaldızlanmış olsun olmasın) Gram 20
7114.19  – – Diğer kıymetli metallerden olanlar (kıymetli metallerle kaplanmış     
       veya yaldızlanmış olsun olmasın)    
7114.19.00.00.11  – – – Altından olanlar Gram 20
7114.19.00.00.19  – – – Diğerleri Gram 20
7114.20.00.00.00  – Kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olanlar 20
       
71.15 Kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden     
  diğer eşya:    
7115.10.00.00.00  – Platinden gözenekli dokuma veya ızgara şeklinde katalizörler 20
7115.90  – Diğerleri:    
7115.90.00.00.21  – – Altından olanlar 20
7115.90.00.00.22  – – Gümüşten olanlar 20
7115.90.00.00.29  – – Diğerleri 20
       
71.16 Tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da yarı kıymetli     
  taşlardan eşya (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş):    
7116.10  – Tabii inci veya kültür incilerinden olanlar    
7116.10.00.00.11  – – Tabii inciden kolyeler, bilezikler Gram 20
7116.10.00.00.19  – – Tabii inciden diğer eşya Gram 20
7116.10.00.00.21  – – Kültür incisinden kolyeler, bilezikler Gram 20
7116.10.00.00.29  – – Kültür incisinden diğer eşya Gram 20
7116.20  – Kıymetli veya yarı kıymetli taşlardan olanlar (tabii, sentetik veya     
     terkip yoluyla elde edilmiş):    
7116.20.11.00.00  – – Sadece tabii kıymetli veya yarı kıymetli taşlardan kolyeler, bilezikler ve    
          diğer eşya (basit bir şekilde dizilmiş) (klipssiz veya aksesuarsız) Gram 20
7116.20.80.00.00  – – Diğerleri Gram 20
       
71.17 Taklit mücevherci eşyası :    
   – Adi metallerden olanlar (kıymetli metallerle kaplanmış olsun olmasın):    
7117.11.00.00.00  – – Kol düğmeleri ve benzeri düğmeler 75
7117.19  – – Diğerleri:    
7117.19.00.10.00  – – – Bakırdan saat ve gözlük zinciri 50
   – – – Diğerleri:    
7117.19.00.90.11  – – – – Camdan aksamı olanlar 50
   – – – – Diğerleri:    
7117.19.00.90.21  – – – – – Altın, gümüş veya platinle kaplama olanlar 50
7117.19.00.90.29  – – – – – Diğerleri 50
       
7117.90  – Diğerleri:    
7117.90.00.10.00  – – Plastik maddelerden ve camdan olanlar 150
7117.90.00.20.00  – – Ahşap olanlar 70
7117.90.00.30.00  – – Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar 100
   – – Alçıdan veya esası alçı olan bileşiklerden olanlar; seramikten    
        olanlar; işlenmiş bağa, sedef, fildişi, kemik, boynuz, mercan ve yontul-     
        maya elverişli diğer hayvansal, bitkisel veya mineral maddelerden olanlar    
7117.90.00.40.11  – – – Her nevi boynuzdan olanlar 100
7117.90.00.40.12  – – – Mercandan olanlar 100
7117.90.00.40.13  – – – İşlenmiş bağadan olanlar 100
7117.90.00.40.14  – – – İşlenmiş fildişinden olanlar 100
7117.90.00.40.15  – – – İşlenmiş sedeften olanlar 100
7117.90.00.40.16  – – – İşlenmiş kemikten olanlar 100
7117.90.00.40.19  – – – Diğerleri 100
7117.90.00.50.00  – – Her türlü maddeden yapılmış kol düğmeleri ve diğer düğmeler (adi    
        metaller hariç) 75
7117.90.00.90.00  – – Diğerleri 50
       
71.18 Metal paralar:    
7118.10  – Tedavülde olmayan paralar (altın paralar hariç):    
7118.10.00.10.00  – – Türk meskukatı Gram 0
7118.10.00.90.00  – – Diğerleri Gram 200
7118.90.00.00.00  – Diğerleri Gram 0

© Akif PARLATAN 500&1715