Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 72)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
  I.İLK MADDELER ;GRANÜL VEYA TOZ HALİNDEKİ ÜRÜNLER    
       
72.01 Dökme demir (pik demir) ve aynalı demir (kütle, külçe, blok veya    
  diğer ilk şekillerde) :     
7201.10  – Ağırlık itibariyle % 0,5 veya daha az fosfor içeren alaşımsız    
     dökme demir:     
   – – Ağırlık itibariyle en az %0,4 manganez içerenler:    
7201.10.11.00.00  – – – Ağırlık itibariyle içerdiği silisyum oranı %1 ‘i geçmeyenler  10
7201.10.19.00.00  – – – Ağırlık itibariyle içerdiği silisyum oranı %1 ‘i geçenler 10
7201.10.30.00.00  – – Ağırlık itibariyle en az %0,1 ,fakat %0,4′ den az manganez içerenler  10
7201.10.90.00.00  – – Ağırlık itibariyle %0,1′ den az manganez içerenler 10
7201.20  – Ağırlık itibariyle % 0,5 den fazla fosfor içeren alaşımsız dökme    
     demir    
7201.20.00.00.11  – – Ağırlık itibariyle %1 veya daha az silisyum içerenler  10
7201.20.00.00.12  – – Ağırlık itibariyle %1′ den fazla silisyum içerenler  10
7201.50  – Alaşımlı dökme demir; aynalı demir:    
7201.50.10.00.00  – – Ağırlık itibariyle en az % 0,3, en fazla % 1 titanyum ve en az % 0,5,      
       en fazla % 1 vanadyum içerenler 10
7201.50.90.00.00  – – Diğerleri  10
       
72.02 Ferro -alyajlar:    
   – Ferro -manganez:    
7202.11  – – Ağırlık itibariyle %2’den fazla karbon içerenler:     
7202.11.20.00.00  – – – Granülometrisi (tane boyutu) 5 mm. yi geçmeyen ve ağırlık itibariyle    
          manganez miktarı % 65’i geçenler 5
7202.11.80.00.00  – – – Diğerleri 5
7202.19  – – Diğerleri:    
7202.19.00.00.11  – – – Granülometrisi (tane boyutu) 0,4 mm’yi geçmeyen ve     
         ağırlık itibariyle manganez miktarı %78’i geçenler 5
7202.19.00.00.19  – – – Diğerleri 5
   – Ferro -silisyum:    
7202.21  – – Ağırlık itibariyle % 55′ den fazla silisyum içerenler:    
7202.21.00.00.11  – – – Ağırlık itibariyle % 55′ den fazla fakat % 80′ (dahil)den az silisyum    
          içerenler 5
7202.21.00.00.12  – – – Ağırlık itibariyle % 80’den fazla silisyum içerenler 5
7202.29  – – Diğerleri:    
7202.29.10.00.00  – – – Ağırlık itibariyle % 4 veya daha fazla fakat % 10’dan fazla olmayan     
          magnezyum içerenler 5
7202.29.90.00.00  – – – Diğerleri 5
7202.30.00.00.00  – Ferro -siliko -manganez 5
   – Ferro -krom:    
7202.41  – – Ağırlık itibariyle % 4’den fazla karbon içerenler:    
7202.41.10.00.00  – – – Ağırlık itibariyle % 4’den fazla fakat % 6′ (dahil) dan az karbon    
          içerenler 10
   – – – Ağırlık itibariyle % 6’dan fazla karbon içerenler:    
7202.41.90.00.11  – – – – Ağırlık itibariyle % 60 veya daha az krom içerenler 10
7202.41.90.00.12  – – – – Ağırlık itibariyle % 60’dan fazla krom içerenler 10
7202.49  – – Diğerleri:    
7202.49.10.00.00  – – – Ağırlık itibariyle % 0,05 veya daha az karbon içerenler 10
7202.49.50.00.00  – – – Ağırlık itibariyle % 0,05′ den fazla fakat % 0,5 (dahil) den az karbon    
          içerenler 10
7202.49.90.00.00  – – – Ağırlık itibariyle % 0,5′ den fazla fakat % 4′ (dahil)den az karbon    
          içerenler 10
7202.50.00.00.00  – Ferro -siliko -krom 5
7202.60.00.00.00  – Ferro -nikel 5
7202.70.00.00.00  – Ferro -molibden 5
7202.80.00.00.00  – Ferro -tungsten ve ferro -siliko -tungsten 5
   – Diğerleri:    
7202.91.00.00.00  – – Ferro -titanyum ve ferro -siliko -titanyum 5
7202.92.00.00.00  – – Ferro -vanadyum 5
7202.93.00.00.00  – – Ferro -niobyum 5
7202.99  – – Diğerleri:    
   – – – Ferro fosfor:    
7202.99.10.10.00  – – – – Ağırlık itibariyle % 15 veya daha fazla fosfor içerenler 25
7202.99.10.90.00  – – – – Diğerleri 5
7202.99.30.00.00  – – – Ferro -siliko -magnezyum 5
7202.99.80.00.00  – – – Diğerleri 5
       
72.03 Demir cevherinin doğrudan indirgenmesi ile elde edilen demirli    
  ürünler ve diğer sünger görünüşlü demirli ürünler (parça, pellet    
  veya benzeri şekillerde); minimum saflığı ağırlık itibariyle % 99,94     
  olan demir (parça,pellet veya benzeri şekillerde):     
7203.10.00.00.00  – Demir cevherinin doğrudan indirgenmesi suretiyle elde edilen    
     ürünler 5
7203.90.00.00.00  – Diğerleri 5
       
72.04 Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları; demir    
  veya çelik döküntü ve hurdalarının yeniden ergitilmesi suretiyle     
  elde edilen külçeler:    
7204.10  – Dökme demir döküntü ve hurdaları     
7204.10.00.00.11  – – Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş olanlar 5
7204.10.00.00.19  – – Diğerleri 5
   – Alaşımlı çelik döküntü ve hurdaları:     
7204.21  – – Paslanmaz çelikten olanlar:      
   – – – Ağırlık itibariyle % 8 veya daha fazla nikel içerenler     
7204.21.10.00.11  – – – – Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş olanlar 5
7204.21.10.00.19  – – – – Diğerleri 5
   – – – Diğerleri    
7204.21.90.00.11  – – – – Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş olanlar 5
7204.21.90.00.19  – – – – Diğerleri 5
7204.29  – – Diğerleri    
7204.29.00.00.11  – – – Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş olanlar 5
7204.29.00.00.19  – – – Diğerleri 5
7204.30.00.00.00  – Kalaylı demir veya çelik döküntü ve hurdaları 5
   – Diğer döküntü ve hurdalar:    
7204.41  – – Torna talaş ve döküntüleri,freze talaş ve döküntüleri, kıymıklar,    
       öğütme artıkları, testere talaşları, eğe talaşları, pürüz giderme     
       ve preslemede meydana gelen çapaklar (paket halinde olsun    
       olmasın):     
7204.41.10.00.00  – – – Torna talaş ve döküntüleri, freze talaş ve döküntüleri, kıymıklar,    
          öğütme artıkları, testere talaşları, eğe talaşları 5
   – – – Pürüz giderme ve preslemede meydana gelen çapaklar:    
7204.41.91.00.00  – – – – Paket halinde 5
7204.41.99.00.00  – – – – Diğerleri 5
7204.49  – – Diğerleri:    
7204.49.10.00.00  – – – Parçalanmış olanlar 5
   – – – Diğerleri:    
7204.49.30.00.00  – – – – Paket halinde 5
   – – – – Diğerleri:    
7204.49.90.00.11  – – – – – Sınıflandırılmamış veya derecelendirilmemiş olanlar 5
7204.49.90.00.19  – – – – – Diğerleri  5
7204.50  – Döküntü ve hurdaların yeniden ergitilmesi suretiyle elde edilen    
     külçeler:    
7204.50.00.10.00  – – Alaşımlı çelikten olanlar 30
7204.50.00.90.00  – – Diğerleri 30
       
72.05 Dökme demir, aynalı demir, demir veya çelikten granül ve tozlar:    
7205.10  – Granüller    
7205.10.00.00.11  – – Dökme demir granülleri 5
7205.10.00.00.12  – – Aynalı demir granülleri 5
7205.10.00.00.13  – – Demir veya çelik granülleri 5
   – Tozlar:    
7205.21.00.00.00  – – Alaşımlı çelikten olanlar 5
7205.29  – – Diğerleri    
7205.29.00.00.11  – – – Dökme demir tozları 5
7205.29.00.00.12  – – – Aynalı demir tozları 5
7205.29.00.00.13  – – – Demir veya çelik tozları 5
       
  II. DEMİR VEYA ALAŞIMSIZ ÇELİKLER    
       
72.06 Külçe veya diğer ilk şekillerde demir ve alaşımsız çelik (72.03    
  pozisyonuna giren demir hariç):     
7206.10  – Külçeler:    
7206.10.00.10.00  – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7206.10.00.90.00  – – Diğerleri 5
7206.90  – Diğerleri    
7206.90.00.00.11  – – Pudla demirinden çubuk ve lokmalar 5
7206.90.00.00.12  – – Blok ve kütle halinde demir ve alaşımsız çelik 5
       
72.07 Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller:    
   – Ağırlık itibariyle %0,25’den az karbon içerenler:    
7207.11  – – Enine kesitleri dikdörtgen (kare dahil) şeklinde olup genişliği     
       kalınlığının iki katından az olanlar:    
   – – – Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş:     
7207.11.11.00.00  – – – – Otomat çeliğinden olanlar 15
   – – – – Diğerleri:    
7207.11.14.00.00  – – – – – Kalınlığı 130 mm.yi geçmeyenler  15
7207.11.16.00.00  – – – – – Kalınlığı 130 mm.yi geçenler  15
7207.11.90.00.00  – – – Dövülmüş 15
7207.12  – – Diğerleri [enine kesitleri dikdörtgen (kare hariç) şeklinde    
       olanlar]:    
   – – – Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş    
7207.12.10.00.11  – – – – Haddelenmiş levha blokları 15
7207.12.10.00.12  – – – – Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş levha blokları 15
7207.12.10.00.13  – – – – Haddelenmiş sac platinaları 15
7207.12.10.00.14  – – – – Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş sac platinaları 15
   – – – Dövülmüş    
7207.12.90.00.11  – – – – Dövülmüş levha blokları 15
7207.12.90.00.12  – – – – Dövülmüş sac platinaları 15
7207.19  – – Diğerleri:    
   – – – Enine kesitleri daire veya çok kenarlı olanlar:    
   – – – – Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş:    
7207.19.12.00.10  – – – – – Otomat çeliğinden 15
   – – – – – Diğerleri:    
7207.19.12.00.21  – – – – – – Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş 15
7207.19.12.00.29  – – – – – – Diğerleri  15
7207.19.19.00.00  – – – – Dövülmüş 15
   – – – Diğerleri    
   – – – – Profil taslakları:    
7207.19.80.00.11  – – – – – Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş  15
7207.19.80.00.12  – – – – – Dövülmüş 15
7207.19.80.00.90  – – – – Diğerleri 15
7207.20  – Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla karbon içerenler:    
   – – Enine kesitleri dikdörtgen (kare dahil) şeklinde olup genişliği    
        kalınlığının iki katından az olanlar:    
   – – – Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş:     
   – – – – Otomat çeliğinden    
7207.20.11.00.11  – – – – – Haddelenmiş blumlar 15
7207.20.11.00.12  – – – – – Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş blumlar 15
7207.20.11.00.13  – – – – – Haddelenmiş kütükler 15
7207.20.11.00.14  – – – – – Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş kütükler 15
   – – – – Diğerleri:    
   – – – – – Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla fakat % 0,6’dan az karbon    
              içerenler     
7207.20.15.00.11  – – – – – – Haddelenmiş blumlar  15
7207.20.15.00.12  – – – – – – Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş blumlar 15
7207.20.15.00.13  – – – – – – Haddelenmiş kütükler 15
7207.20.15.00.14  – – – – – – Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş kütükler 15
   – – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7207.20.17.00.11  – – – – – – Haddelenmiş blumlar  15
7207.20.17.00.12  – – – – – – Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş blumlar 15
7207.20.17.00.13  – – – – – – Haddelenmiş kütükler 15
7207.20.17.00.14  – – – – – – Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş kütükler 15
   – – – Dövülmüş    
7207.20.19.00.11  – – – – Dövülmüş blumlar 15
7207.20.19.00.12  – – – – Dövülmüş kütükler 15
   – – Diğerleri [enine kesitleri dikdörtgen (kare hariç) şeklinde olanlar]:    
   – – – Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş    
7207.20.32.00.11  – – – – Haddelenmiş levha blokları 15
7207.20.32.00.12  – – – – Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş levha blokları 15
7207.20.32.00.13  – – – – Haddelenmiş sac platinaları 15
7207.20.32.00.14  – – – – Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş sac platinaları 15
   – – – Dövülmüş    
7207.20.39.00.11  – – – – Dövülmüş levha blokları 15
7207.20.39.00.12  – – – – Dövülmüş sac platinaları 15
   – – Enine kesitleri daire veya çok kenarlı olanlar:    
   – – – Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş:    
7207.20.52.00.10  – – – – Otomat çeliğinden 15
   – – – – Diğerleri:    
7207.20.52.00.21  – – – – – Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla fakat %0,6 dan az    
              karbon içerenler 15
7207.20.52.00.29  – – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler  15
7207.20.59.00.00  – – – Dövülmüş  15
   – – Diğerleri:    
   – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
   – – – – Profil taslakları:    
7207.20.80.10.11  – – – – – Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş 30
7207.20.80.10.19  – – – – – Dövülmüş 30
7207.20.80.10.90  – – – – Diğerleri 30
   – – – Diğerleri    
   – – – – Profil taslakları:    
7207.20.80.90.11  – – – – – Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş 15
7207.20.80.90.19  – – – – – Dövülmüş 15
7207.20.80.90.90  – – – – Diğerleri 15
       
72.08 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlikleri     
  600 mm veya daha fazla) (sıcak haddelenmiş) (kaplanmamış):    
7208.10  – Rulo halinde sadece sıcak haddelenmiş olup üzerlerinde kabartmalı    
     motifler bulunanlar    
7208.10.00.10.00  – – Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7208.10.00.90.00  – – Diğerleri 15
   – Diğerleri (rulo halinde, sadece sıcak haddelenmiş, dekapaj işlemi-      
     ne tabi tutulmuş):    
7208.25  – – Kalınlıkları 4,75 mm. veya daha fazla olanlar:    
7208.25.00.10.00  – – – Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7208.25.00.90.00  – – – Diğerleri 15
7208.26  – – Kalınlıkları 3 mm. veya daha fazla fakat 4,75 mm.’den az olanlar:    
7208.26.00.10.00  – – – Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7208.26.00.90.00  – – – Diğerleri 15
7208.27  – – Kalınlıkları 3 mm.’den az olanlar:    
7208.27.00.10.00  – – – Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7208.27.00.90.00  – – – Diğerleri 15
   – Diğerleri (rulo halinde, sadece sıcak haddelenmiş):    
7208.36  – – Kalınlıkları 10 mm.’yi geçenler;    
7208.36.00.10.00  – – – Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7208.36.00.90.00  – – – Diğerleri 15
7208.37  – – Kalınlıkları 4,75 mm. veya daha fazla fakat 10 mm.’yi geçme-    
       yenler:    
   – – – Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7208.37.00.10.11  – – – – Yeniden haddelemeye mahsus olanlar 30
7208.37.00.10.19  – – – – Diğerleri 30
   – – – Diğerleri:    
7208.37.00.90.11  – – – – Yeniden haddelemeye mahsus olanlar 15
7208.37.00.90.19  – – – – Diğerleri 15
7208.38  – – Kalınlıkları 3 mm. veya daha fazla fakat 4,75 mm.’den az olanlar:    
   – – – Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7208.38.00.10.11  – – – – Yeniden haddelemeye mahsus olanlar 30
7208.38.00.10.19  – – – – Diğerleri 30
   – – – Diğerleri:    
7208.38.00.90.11  – – – – Yeniden haddelemeye mahsus olanlar 15
7208.38.00.90.19  – – – – Diğerleri 15
7208.39  – – Kalınlıkları 3 mm.’den az olanlar:     
   – – – Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7208.39.00.10.11  – – – – Yeniden haddelemeye mahsus olanlar 30
7208.39.00.10.19  – – – – Diğerleri 30
   – – – Diğerleri:    
7208.39.00.90.11  – – – – Yeniden haddelemeye mahsus olanlar 15
7208.39.00.90.19  – – – – Diğerleri 15
7208.40  – Rulo halinde olmayıp sadece sıcak haddelenmiş olup üzerlerinde     
     kabartmalı motifler bulunanlar:    
   – – Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7208.40.00.10.11  – – – Kalınlıkları 2 mm. veya daha fazla olanlar 30
7208.40.00.10.19  – – – Diğerleri 30
   – – Diğerleri:    
7208.40.00.90.11  – – – Kalınlıkları 2 mm. veya daha fazla olanlar 30
7208.40.00.90.19  – – – Diğerleri 30
   – Diğerleri (rulo halinde olmayıp sadece sıcak haddelenmiş):    
7208.51  – – Kalınlığı 10 mm.’yi geçenler:     
   – – – Kalınlıkları 15 mm. yi geçenler:    
   – – – – Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7208.51.20.10.11  – – – – – Dört yüzeyi açık veya kapalı usulle haddelenmiş, genişlikleri     
             1250 mm.yi geçmeyenler 30
7208.51.20.10.19  – – – – – Diğerleri 30
   – – – – Diğerleri    
7208.51.20.90.11  – – – – – Dört yüzeyi açık veya kapalı usulle haddelenmiş, genişlikleri     
             1250 mm.yi geçmeyenler 30
7208.51.20.90.19  – – – – – Diğerleri 30
   – – – Kalınlıkları 10 mm.’yi geçen fakat 15 mm.’yi geçmeyenler:    
   – – – – Genişlikleri 2050 mm. veya daha fazla olanlar:     
7208.51.91.10.00  – – – – – Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7208.51.91.90.00  – – – – – Diğerleri 30
   – – – – Genişlikleri 2050 mm.’den az olanlar:     
7208.51.98.10.00  – – – – – Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7208.51.98.90.00  – – – – – Diğerleri 30
7208.52  – – Kalınlığı 4,75 mm.veya daha fazla fakat 10 mm.yi geçmeyenler :    
   – – – Kapalı usulle veya dört yüzü haddelenmiş, genişliği 1250 mm.yi geçmeyenler :    
7208.52.10.10.00  – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7208.52.10.90.00  – – – – Diğerleri 30
   – – –  Diğerleri    
   – – – – Genişlikleri 2050 mm. veya daha fazla olanlar    
7208.52.91.10.00  – – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7208.52.91.90.00  – – – – – Diğerleri 30
   – – – –  Genişlikleri 2050 mm.den az olanlar    
7208.52.99.10.00  – – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7208.52.99.90.00  – – – – – Diğerleri 30
7208.53  – – Kalınlığı 3 mm.veya daha fazla fakat 4,75 mm.den az olanlar :    
   – – – Kapalı usulle veya dört yüzü haddelenmiş, genişliği 1250 mm.yi geçmeyen,    
  kalınlıkları 4 mm veya daha fazla olanlar :    
7208.53.10.10.00  – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7208.53.10.90.00  – – – – Diğerleri 30
   – – – Diğerleri :    
7208.53.90.10.00  – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7208.53.90.90.00  – – – – Diğerleri 30
7208.54  – – Kalınlığı 3 mm.den az olanlar:    
   – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7208.54.00.10.11  – – – – Kalınlığı 2 mm.veya daha fazla olanlar 30
7208.54.00.10.19  – – – – Diğerleri 30
   – – – Diğerleri    
7208.54.00.90.11  – – – – Kalınlığı 2 mm. veya daha fazla olanlar 30
7208.54.00.90.19  – – – – Diğerleri 30
7208.90  – Diğerleri:    
   – – Delinmiş (perfore edilmiş) olanlar:    
   – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7208.90.20.10.11  – – – – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
          dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7208.90.20.10.12  – – – – Diğerleri 30
   – – – Diğerleri:    
7208.90.20.20.11  – – – – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
          dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7208.90.20.20.12  – – – – Diğerleri 30
   – – Diğerleri:    
   – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7208.90.80.10.11  – – – – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
          dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7208.90.80.10.12  – – – – Diğerleri 30
   – – – Diğerleri    
7208.90.80.20.11  – – – – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
          dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7208.90.80.20.12  – – – – Diğerleri 30
72.09 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği    
  600 mm. veya daha fazla, soğuk haddelenmiş, kaplanmamış):    
   – Rulo halinde olup sadece soğuk haddelenmiş:    
7209.15  – – Kalınlıkları 3 mm. veya daha fazla olanlar:    
7209.15.00.10.00  – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7209.15.00.90.00  – – – Diğerleri 30
7209.16  – – Kalınlıkları 1 mm. yi geçen fakat 3 mm. den az olanlar:     
   – – – Manyetik olanlar    
7209.16.10.00.11  – – – – Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat veya daha az vat kayıbı olanlar 30
7209.16.10.00.19  – – – – Diğerleri 30
   – – – Diğerleri:     
7209.16.90.10.00  – – – – Ağırlık itibariyle % 0, 6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7209.16.90.90.00  – – – – Diğerleri 30
7209.17  – – Kalınlıkları 0,5 mm. veya daha fazla fakat 1 mm. yi geçmeyenler    
   – – – Manyetik olanlar    
7209.17.10.00.11  – – – – Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat veya daha az vat kayıbı olanlar 30
7209.17.10.00.19  – – – – Diğerleri 30
   – – – Diğerleri:    
7209.17.90.10.00  – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7209.17.90.90.00  – – – – Diğerleri 30
7209.18  – – Kalınlıkları 0,5 mm. den az olanlar:     
   – – – Manyetik olanlar    
7209.18.10.00.11  – – – – Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat veya daha az vat kayıbı olanlar 30
7209.18.10.00.19  – – – – Diğerleri 30
   – – – Diğerleri:    
   – – – – Kalınlığı 0,35 mm. veya daha fazla fakat 0,5 mm.’den az olanlar:    
7209.18.91.10.00  – – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7209.18.91.90.00  – – – – – Diğerleri 30
   – – – – Kalınlığı 0,35 mm.’den az olanlar:     
7209.18.99.10.00  – – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7209.18.99.90.00  – – – – – Diğerleri 30
   – Diğerleri (rulo halinde olmayanlar, sadece soğuk haddelenmiş):     
7209.25  – – Kalınlıkları 3 mm. veya daha fazla olanlar:    
7209.25.00.10.00  – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7209.25.00.90.00  – – – Diğerleri 30
7209.26  – – Kalınlıkları 1 mm. yi geçen fakat 3 mm. den az olanlar:    
   – – – Manyetik olanlar     
7209.26.10.00.11  – – – – Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat veya daha az vat kayıbı olanlar 30
7209.26.10.00.19  – – – – Diğerleri 30
   – – – Diğerleri:     
7209.26.90.10.00  – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7209.26.90.90.00  – – – – Diğerleri 30
7209.27  – – Kalınlıkları 0,5 mm. veya daha fazla fakat 1 mm. yi geçmeyenler:    
   – – – Manyetik olanlar     
7209.27.10.00.11  – – – – Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat veya daha az vat kayıbı olanlar 30
7209.27.10.00.19  – – – – Diğerleri 30
   – – – Diğerleri:    
7209.27.90.10.00  – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7209.27.90.90.00  – – – – Diğerleri 30
7209.28  – – Kalınlıkları 0,5 mm.den az olanlar:    
   – – – Manyetik olanlar     
7209.28.10.00.11  – – – – Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat veya daha az vat kayıbı olanlar 30
7209.28.10.00.19  – – – – Diğerleri 30
   – – – Diğerleri:     
7209.28.90.10.00  – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7209.28.90.90.00  – – – – Diğerleri 30
7209.90  – Diğerleri:    
   – – Delinmiş (perfore edilmiş) olanlar:    
7209.90.20.11.00  – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7209.90.20.19.00  – – – Diğerleri 30
   – – Diğerleri:    
   – – – Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler:    
7209.90.80.21.11  – – – – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
          dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7209.90.80.21.19  – – – – Diğerleri 30
   – – – Diğerleri:    
7209.90.80.29.11  – – – – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
          dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7209.90.80.29.19  – – – – Diğerleri 30
       
72.10 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, genişliği    
  600 mm veya daha fazla olanlar (kaplanmış olanlar):    
   – Kalayla kaplanmış olanlar:    
7210.11  – – Kalınlıkları 0,5 mm. veya daha fazla olanlar:    
   – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7210.11.00.10.11  – – – – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
          dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş  – 30
7210.11.00.10.19  – – – – Diğerleri 30
   – – – Diğerleri:    
7210.11.00.90.11  – – – – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
          dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş  – 30
7210.11.00.90.19  – – – – Diğerleri 30
7210.12  – – Kalınlıkları 0,5 mm. den az olanlar:    
   – – – Teneke     
   – – – – Elektrolitik tenekeler ve sıcak daldırma (kok) tenekeleri    
7210.12.20.00.11  – – – – – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare 30
            dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş    
   – – – – – Diğerleri:    
7210.12.20.00.21  – – – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7210.12.20.00.29  – – – – – – Diğerleri 30
   – – – – Diğer tenekeler    
7210.12.20.00.80  – – – – – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare 30
             dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş    
   – – – – – Diğerleri    
7210.12.20.00.91  – – – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7210.12.20.00.99  – – – – – – Diğerleri 30
   – – – Diğerleri:    
   – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7210.12.80.10.11  – – – – – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
            dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7210.12.80.10.19  – – – – – Diğerleri 30
   – – – – Diğerleri    
7210.12.80.90.11  – – – – – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
             dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7210.12.80.90.19  – – – – – Diğerleri 30
7210.20  – Kurşunla kaplanmış olanlar (kalay ve kurşun alaşımı ile kaplı     
     olanlar dahil):    
   – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7210.20.00.10.11  – – – Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7210.20.00.10.19  – – – Diğerleri 30
   – – Diğerleri    
7210.20.00.90.11  – – – Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7210.20.00.90.19  – – – Diğerleri 30
7210.30  – Elektrolitik olarak çinko ile kaplanmış olanlar:    
   – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7210.30.00.10.11  – – – Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7210.30.00.10.19  – – – Diğerleri 30
   – – Diğerleri    
7210.30.00.90.11  – – – Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7210.30.00.90.19  – – – Diğerleri 30
   – Başka bir usulle çinko kaplanmış olanlar:    
7210.41  – – Oluklu olanlar:    
   – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7210.41.00.10.11  – – – – Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7210.41.00.10.19  – – – – Diğerleri 30
   – – – Diğerleri    
7210.41.00.90.11  – – – – Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7210.41.00.90.19  – – – – Diğerleri 30
7210.49  – – Diğerleri:    
   – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7210.49.00.10.11  – – – – Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7210.49.00.10.19  – – – – Diğerleri 30
   – – – Diğerleri    
7210.49.00.90.11  – – – – Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7210.49.00.90.19  – – – – Diğerleri 30
7210.50  – Krom oksitlerle veya krom ve krom oksitlerle kaplanmış olanlar:    
   – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7210.50.00.10.11  – – – Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7210.50.00.10.19  – – – Diğerleri 30
   – – Diğerleri    
7210.50.00.90.11  – – – Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7210.50.00.90.19  – – – Diğerleri 30
   – Aluminyumla kaplanmış olanlar:    
7210.61  – – Aluminyum-çinko alaşımlarıyla  kaplanmış olanlar:    
   – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7210.61.00.10.11  – – – – Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7210.61.00.10.19  – – – – Diğerleri 30
   – – – Diğerleri    
7210.61.00.90.11  – – – – Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7210.61.00.90.19  – – – – Diğerleri 30
7210.69  – – Diğerleri    
   – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7210.69.00.10.11  – – – – Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7210.69.00.10.19  – – – – Diğerleri 30
   – – – Diğerleri    
7210.69.00.90.11  – – – – Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7210.69.00.90.19  – – – – Diğerleri 30
7210.70  – Boyanmış, verniklenmiş veya plastik maddelerle kaplanmış    
     olanlar:    
   – – Krom oksitleri veya krom ve krom oksitleriyle kaplanmış ürünler ve    
          tenekeler (verniklenmiş)    
7210.70.10.00.11  – – – Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
   – – – Diğerleri    
7210.70.10.00.21  – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7210.70.10.00.29  – – – – Diğerleri 30
   – – Diğerleri:    
   – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7210.70.80.10.11  – – – – Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7210.70.80.10.19  – – – – Diğerleri 30
   – – – Diğerleri    
7210.70.80.90.11  – – – – Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7210.70.80.90.19  – – – – Diğerleri 30
7210.90  – Diğerleri:    
   – – Plakaj ameliyesine tabi tutulmuş olanlar:     
   – – – Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7210.90.30.10.11  – – – – Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7210.90.30.10.19  – – – – Diğerleri 30
   – – – Diğerleri    
7210.90.30.90.11  – – – – Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7210.90.30.90.19  – – – – Diğerleri 30
   – – Kalaylanmış ve baskılı olanlar:    
   – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7210.90.40.10.11  – – – – Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7210.90.40.10.19  – – – – Diğerleri 30
   – – – Diğerleri    
7210.90.40.90.11  – – – – Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7210.90.40.90.19  – – – – Diğerleri 30
   – – Diğerleri:    
   – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7210.90.80.10.11  – – – – Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7210.90.80.10.19  – – – – Diğerleri 30
   – – – Diğerleri    
7210.90.80.90.11  – – – – Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7210.90.80.90.19  – – – – Diğerleri 30
       
72.11 Demir ve alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri (genişlikleri    
  600 mm.den az ve kaplanmamış olanlar):    
   – Sadece sıcak haddelenmiş:     
7211.13  – – Dört yüzeyi açık veya kapalı usul ile haddelenmiş, genişliği    
       150 mm.yi geçen ve kalınlığı 4 mm. den az olmayan (rulo    
       halinde olmayan) ve üzerlerinde kabartmalı motifler     
       bulunmayanlar:    
   – – – Geniş levhalar:    
7211.13.00.11.00  – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7211.13.00.19.00  – – – – Diğerleri 15
7211.13.00.20.00  – – – Yassı çubuklar (ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon    
           içerenler hariç) 25
   – – – Şeritler ve saclar:    
   – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7211.13.00.31.11  – – – – – Şeritler  30
7211.13.00.31.12  – – – – – Saclar 30
   – – – – Diğerleri    
7211.13.00.39.11  – – – – – Şeritler  30
7211.13.00.39.12  – – – – – Saclar 30
7211.14  – – Diğerleri (kalınlıkları 4,75 mm. veya daha fazla olanlar):     
7211.14.00.10.00  – – – Rulo halinde sac taslakları (ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla    
            karbon içerenler hariç) 15
   – – – Geniş levhalar:    
   – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7211.14.00.21.11  – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler 30
7211.14.00.21.12  – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler 30
   – – – – Diğerleri    
7211.14.00.29.11  – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler 15
7211.14.00.29.12  – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler 15
   – – – Saclar:    
7211.14.00.31.00  – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7211.14.00.39.00  – – – – Diğerleri 30
   – – – Şeritler:    
7211.14.00.41.00  – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7211.14.00.49.00  – – – – Diğerleri 30
7211.14.00.50.00  – – – Yassı çubuklar (ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon    
             içerenler hariç) 25
7211.19  – – Diğerleri:     
7211.19.00.10.00  – – – Rulo halinde sac taslakları (ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla    
            karbon içerenler hariç) 15
   – – – Saclar:    
7211.19.00.21.00  – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7211.19.00.29.00  – – – – Diğerleri 30
   – – – Şeritler:    
7211.19.00.31.00  – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7211.19.00.39.00  – – – – Diğerleri 30
7211.19.00.50.00  – – – Yassı çubuklar (ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon    
             içerenler hariç) 25
   – Sadece soğuk haddelenmiş:    
7211.23  – – Ağırlık itibariyle % 0,25’den az karbon içerenler:     
   – – – Manyetik:    
7211.23.20.10.00  – – – – Şeritler  30
7211.23.20.20.00  – – – – Yassı çubuklar 25
   – – – – Diğerleri:    
7211.23.20.90.11  – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler 30
7211.23.20.90.12  – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler 30
   – – – Diğerleri:    
   – – – – Kalınlığı 0,35 mm.veya daha fazla olanlar    
7211.23.30.00.11  – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler 30
   – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler    
   – – – – – – Şeritler:     
7211.23.30.00.12  – – – – – – – Teneke yapmaya mahsus rulo halinde olanlar 30
7211.23.30.00.19  – – – – – – – Diğerleri 30
7211.23.30.00.22  – – – – – – Yassı çubuklar 30
   – – – – Kalınlığı 0,35 mm.den az olanlar    
   – – – – – Şeritler:     
7211.23.80.10.11  – – – – – – Teneke yapmaya mahsus rulo halinde olanlar 30
7211.23.80.10.19  – – – – – – Diğerleri 30
7211.23.80.20.00  – – – – – Yassı çubuklar 25
   – – – – – Diğerleri:     
7211.23.80.90.11  – – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler 30
   – – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler:    
7211.23.80.90.13  – – – – – – – Teneke yapmaya mahsus rulo halinde olanlar 30
7211.23.80.90.19  – – – – – – – Diğerleri 30
7211.29  – – Diğerleri:     
   – – – Şeritler    
7211.29.00.10.11  – – – – Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla fakat %0,6’dan az karbon     
            içerenler 30
7211.29.00.10.12  – – – – Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
   – – –  Diğerleri    
   – – – – Genişliği 500 mm. yi geçenler:    
7211.29.00.21.00  – – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 karbon içerenler 30
7211.29.00.29.00  – – – – – Diğerleri 30
   – – – – Genişliği 500 mm. yi geçmeyenler:    
7211.29.00.31.00  – – – – – Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla fakat %0,6’dan az karbon     
            içerenler: 25
7211.29.00.39.00  – – – – – Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7211.90  – Diğerleri:    
   – – Delinmiş (perfore edilmiş) olanlar:    
   – – – Şeritler :    
7211.90.20.11.00  – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7211.90.20.19.00  – – – – Diğerleri 30
   – – – Diğerleri:    
   – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7211.90.20.21.11  – – – – – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar 30
7211.90.20.21.19  – – – – – Diğerleri 30
7211.90.20.22.00  – – – -Yassı çubuklar (ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon    
         içerenler hariç) 25
   – – – – Diğerleri    
7211.90.20.29.11  – – – – – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar 30
7211.90.20.29.19  – – – – – Diğerleri 30
   – – Diğerleri:    
   – – – Şeritler :    
7211.90.80.11.00  – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7211.90.80.19.00  – – – – Diğerleri 30
   – – – Diğerleri:    
   – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
   – – – – – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar:    
7211.90.80.21.12  – – – – – – Genişliği 500 mm. yi geçenler 30
7211.90.80.21.13  – – – – – – Diğerleri 30
7211.90.80.21.19  – – – – – Diğerleri 30
7211.90.80.22.00  – – – -Yassı çubuklar (ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon    
         içerenler hariç) 25
   – – – – Diğerleri    
   – – – – – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar:    
7211.90.80.29.12  – – – – – – Genişliği 500 mm. yi geçenler 30
7211.90.80.29.13  – – – – – – Diğerleri 30
7211.90.80.29.19  – – – – – Diğerleri 30
       
72.12 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlikleri    
  600 mm.den az ve kaplanmış olanlar):    
7212.10  – Kalayla kaplanmış olanlar:    
   – – Teneke (sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar)     
7212.10.10.00.11  – – – Elektrolitik tenekeler ve sıcak daldırma (kok) tenekeler 30
7212.10.10.00.19  – – – Diğerleri 30
   – – Diğerleri:    
   – – – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş:    
   – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7212.10.90.11.11  – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler  30
7212.10.90.11.12  – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  30
   – – – – Diğerleri    
7212.10.90.19.11  – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler  30
7212.10.90.19.12  – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  30
   – – – Diğerleri:    
   – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7212.10.90.21.11  – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler  30
7212.10.90.21.12  – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  30
   – – – – Diğerleri    
7212.10.90.29.11  – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler  30
7212.10.90.29.12  – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  30
7212.20  – Elektrolitik olarak çinko ile kaplanmış olanlar:    
   – – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş:    
   – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7212.20.00.11.11  – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler  30
7212.20.00.11.12  – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  30
   – – – Diğerleri    
7212.20.00.19.11  – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler  30
7212.20.00.19.12  – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  30
   – – Diğerleri:    
   – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7212.20.00.21.11  – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler  30
7212.20.00.21.12  – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  30
   – – – Diğerleri    
7212.20.00.29.11  – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler  30
7212.20.00.29.12  – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  30
7212.30  – Çinko ile başka bir usulle kaplanmış olanlar:    
   – –  Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş:    
   – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7212.30.00.11.11  – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler  30
7212.30.00.11.12  – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  30
   – – – Diğerleri    
7212.30.00.19.11  – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler  30
7212.30.00.19.12  – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  30
   – – Diğerleri:    
   – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7212.30.00.21.11  – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler  30
7212.30.00.21.12  – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  30
   – – – Diğerleri    
7212.30.00.29.11  – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler  30
7212.30.00.29.12  – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  30
7212.40  – Boyanmış, cilalanmış veya plastik maddelerle kaplanmış olanlar:    
   – – Teneke ( cilalanma işleminden öte işleme tabi tutulmamış); krom     
       oksitleri veya krom ve krom oksitleriyle kaplanmış ürünler (cilalanmış)    
   – – – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş:    
   – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7212.40.20.11.11  – – – – – Teneke (sadece cilalanmış) 30
   – – – – – Diğerleri    
7212.40.20.11.21  – – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler 30
7212.40.20.11.29  – – – – – – Diğerleri 30
   – – – – Diğerleri    
7212.40.20.19.11  – – – – – Teneke (sadece cilalanmış) 30
   – – – – – Diğerleri    
7212.40.20.19.21  – – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler 30
7212.40.20.19.29  – – – – – – Diğerleri 30
   – – – Diğerleri:    
   – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7212.40.20.21.11  – – – – – Teneke 30
   – – – – – Diğerleri    
7212.40.20.21.21  – – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler 30
7212.40.20.21.29  – – – – – – Diğerleri 30
   – – – – Diğerleri    
7212.40.20.29.11  – – – – – Teneke 30
   – – – – – Diğerleri    
7212.40.20.29.21  – – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler 30
7212.40.20.29.29  – – – – – – Diğerleri 30
   – – Diğerleri:    
   – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
   – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler     
7212.40.80.10.11  – – – – – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş 30
7212.40.80.10.19  – – – – – Diğerleri 30
7212.40.80.10.21  – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  30
   – – – Diğerleri    
   – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler     
7212.40.80.90.11  – – – – – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş 30
7212.40.80.90.19  – – – – – Diğerleri 30
7212.40.80.90.21  – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  30
7212.50  – Başka bir usulle kaplanmış olanlar:    
   – – Krom oksitleri veya krom ve krom oksitleriyle kaplanmış     
        olanlar :    
   – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler:    
7212.50.20.10.11  – – – – Genişliği 500 mm.yi geçen ve sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar 30
7212.50.20.10.19  – – – – Diğerleri 30
   – – – Diğerleri:    
7212.50.20.90.11  – – – – Genişliği 500 mm.yi geçen ve sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar 30
7212.50.20.90.19  – – – – Diğerleri 30
   – – Krom veya nikel ile kaplanmış olanlar:    
   – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler:    
7212.50.30.10.11  – – – – Genişliği 500 mm.yi geçen ve sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar 30
7212.50.30.10.19  – – – – Diğerleri 30
   – – – Diğerleri:    
7212.50.30.90.11  – – – – Genişliği 500 mm.yi geçen ve sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar 30
7212.50.30.90.19  – – – – Diğerleri 30
   – – Bakırla kaplanmış olanlar:    
   – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler:    
7212.50.40.10.11  – – – – Genişliği 500 mm.yi geçen ve sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar 30
7212.50.40.10.19  – – – – Diğerleri 30
   – – – Diğerleri:    
7212.50.40.90.11  – – – – Genişliği 500 mm.yi geçen ve sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar 30
7212.50.40.90.19  – – – – Diğerleri 30
   – – Aluminyum ile kaplanmış olanlar:    
   – – – Aluminyum -çinko alaşımlariyle kaplanmış olanlar    
   – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7212.50.61.10.11  – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçen ve sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar 30
7212.50.61.10.19  – – – – – Diğerleri 30
   – – – – Diğerleri:    
7212.50.61.90.11  – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçen ve sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar 30
7212.50.61.90.19  – – – – – Diğerleri 30
   – – – Diğerleri    
   – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler:    
7212.50.69.10.11  – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçen ve sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar 30
7212.50.69.10.19  – – – – – Diğerleri 30
   – – – – Diğerleri:    
7212.50.69.90.11  – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçen ve sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar 30
7212.50.69.90.19  – – – – – Diğerleri 30
   – – Diğerleri:    
   – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
   – – – – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş :    
   – – – – – Kurşunla kaplanmış olanlar:    
7212.50.90.10.12  – – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler  30
7212.50.90.10.13  – – – – – – Diğerleri 30
   – – – – – Diğerleri:    
7212.50.90.10.14  – – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler (gümüş, altın veya platin yaldızlı veya     
               emaye olanlar hariç) 30
7212.50.90.10.18  – – – – – – Diğerleri 30
7212.50.90.10.20  – – – – Diğerleri 30
   – – – Diğerleri    
   – – – – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş :    
   – – – – – Kurşunla kaplanmış olanlar:    
7212.50.90.90.12  – – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler  30
7212.50.90.90.13  – – – – – – Diğerleri 30
   – – – – – Diğerleri:    
7212.50.90.90.14  – – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler (gümüş, altın veya platin yaldızlı veya     
               emaye olanlar hariç) 30
7212.50.90.90.18  – – – – – – Diğerleri 30
7212.50.90.90.20  – – – – Diğerleri 30
7212.60  – Plakaj yapılmış olanlar:    
   – – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş:    
   – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7212.60.00.11.11  – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler  30
   – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler     
7212.60.00.11.21  – – – – – Sıcak haddelenmiş (sadece plakaj yapılmış) 30
7212.60.00.11.29  – – – – – Diğerleri 30
   – – – Diğerleri    
7212.60.00.19.11  – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler  30
   – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler     
7212.60.00.19.21  – – – – – Sıcak haddelenmiş (sadece plakaj yapılmış) 30
7212.60.00.19.29  – – – – – Diğerleri 30
   – – Diğerleri:    
   – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7212.60.00.21.11  – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler  30
7212.60.00.21.12  – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  30
   – – – Diğerleri    
7212.60.00.29.11  – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler  30
7212.60.00.29.12  – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  30
       
72.13 Demir veya alaşımsız çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş, kangal    
  halinde) :    
7213.10.00.00.00  – Haddeleme işlemi sırasında üzerlerinde çentikler, yivler, oluklar    
     veya diğer şekil bozuklukları bulunanlar 25
7213.20  – Diğerleri, otomat çeliğinden olanlar     
7213.20.00.00.11  – – Civata ve somun imali için filmaşin 25
7213.20.00.00.12  – – Elektrot imali için filmaşin  25
7213.20.00.00.13  – – Tel ve çivi imali için filmaşin 25
7213.20.00.00.19  – – Diğerleri 25
   – Diğerleri:     
7213.91  – – Enine kesiti daire şeklinde olup, çapı 14 mm. den az olanlar:    
7213.91.10.00.00  – – – Betonun takviyesinde kullanılan türden olanlar   25
7213.91.20.00.00  – – – Tekerlek dış lastiği çelik kordunda kullanılacak türde olanlar 25
   – – – Diğerleri:    
   – – – – Ağırlık itibariyle %0,06 veya daha az karbon içerenler     
7213.91.41.00.11  – – – – – Civata ve somun imali için filmaşin 25
7213.91.41.00.12  – – – – – Elektrot imali için filmaşin  25
7213.91.41.00.13  – – – – – Tel ve çivi imali için filmaşin 25
7213.91.41.00.19  – – – – – Diğerleri 25
   – – – – Ağırlık itibariyle %0,06 ‘dan fazla fakat %0,25’den az karbon     
            içerenler     
7213.91.49.00.11  – – – – – Civata ve somun imali için filmaşin 25
7213.91.49.00.12  – – – – – Elektrot imali için filmaşin  25
7213.91.49.00.13  – – – – – Tel ve çivi imali için filmaşin 25
7213.91.49.00.19  – – – – – Diğerleri 25
   – – – – Ağırlık itibariyle %0,25’den fazla fakat %0,75’den fazla olmayan karbon    
            içerenler:    
   – – – – – Ağırlık itibariyle %0,25’den fazla fakat % 0,6’dan az karbon içerenler    
7213.91.70.10.11  – – – – – – Civata ve somun imali için filmaşin 25
7213.91.70.10.12  – – – – – – Elektrot imali için filmaşin  25
7213.91.70.10.13  – – – – – – Tel ve çivi imali için filmaşin 25
7213.91.70.10.19  – – – – – – Diğerleri 25
7213.91.70.90.00  – – – – – Diğerleri 30
7213.91.90.00.00  – – – – Ağırlık itibariyle %0,75’den fazla karbon içerenler  30
7213.99  – – Diğerleri:    
   – – – Ağırlık itibariyle %0,25’den az karbon içerenler     
7213.99.10.00.11  – – – – Civata ve somun imali için filmaşin 25
7213.99.10.00.12  – – – – Elektrot imali için filmaşin  25
7213.99.10.00.13  – – – – Tel ve çivi imali için filmaşin 25
7213.99.10.00.19  – – – – Diğerleri 25
   – – – Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla karbon içerenler     
   – – – – Ağırlık itibariyle %0,25’den fazla fakat % 0,6’dan az karbon içerenler    
7213.99.90.10.11  – – – – – Civata ve somun imali için filmaşin 25
7213.99.90.10.12  – – – – – Elektrot imali için filmaşin  25
7213.99.90.10.13  – – – – – Tel ve çivi imali için filmaşin 25
7213.99.90.10.19  – – – – – Diğerleri 25
7213.99.90.90.00  – – – – Diğerleri 30
       
72.14 Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar (sadece dövülmüş, sıcak     
  haddelenmiş veya sıcak çekilmiş, haddeleme işleminden sonra     
  burulmuş olanIar dahil):    
7214.10.00.00.00  – Dövülmüş olanlar 25
7214.20  – Haddeleme işlemi sırasında üzerlerinde çentikler, yivler, oluklar     
     veya diğer şekil bozuklukları bulunanlar veya haddeleme     
     işleminden sonra burulmuş olanlar     
7214.20.00.00.11  – – Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar 25
7214.20.00.00.12  – – Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar 25
7214.20.00.00.13  – – Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar 25
7214.20.00.00.14  – – Enine kesiti 26 mm. den fazla olan yuvarlak çubuklar 25
7214.20.00.00.15  – – Dört köşeli çubuklar 25
7214.20.00.00.16  – – Altı köşeli çubuklar 25
7214.20.00.00.19  – – Diğer köşeli çubuklar 25
7214.30  – Diğerleri, otomat çeliğinden olanlar :    
7214.30.00.00.11  – – Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar 25
7214.30.00.00.12  – – Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar 25
7214.30.00.00.13  – – Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar 25
7214.30.00.00.14  – – Enine kesiti 26 mm. den büyük olan yuvarlak çubuklar 25
7214.30.00.00.15  – – Dört köşeli çubuklar 25
7214.30.00.00.16  – – Altı köşeli çubuklar 25
7214.30.00.00.19  – – Diğer köşeli çubuklar 25
   – Diğerleri:    
7214.91  – – Enine kesiti dikdörtgen (kare hariç)  olanlar :    
7214.91.10.00.00  – – – Ağırlık itibariyle %0,25’den az karbon içerenler 25
7214.91.90.00.00  – – – Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla karbon içerenler  25
7214.99  – – Diğerleri:     
   – – – Ağırlık itibariyle %0,25’den az karbon içerenler:    
7214.99.10.00.00  – – – – Betonun takviyesinde kullanılan türde olanlar   25
   – – – – Diğerleri (enine kesiti daire şeklinde olup en geniş yeri):     
7214.99.31.00.00  – – – – – 80 mm. veya daha fazla olanlar  25
   – – – – – 80 mm. den az olanlar    
7214.99.39.00.11  – – – – – – Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar 25
7214.99.39.00.12  – – – – – – Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar 25
7214.99.39.00.13  – – – – – – Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar 25
7214.99.39.00.14  – – – – – – Enine kesiti 26 mm. den fazla olan yuvarlak çubuklar 25
   – – – – Diğerleri    
7214.99.50.00.11  – – – – – Dört köşeli çubuklar 25
7214.99.50.00.12  – – – – – Altı köşeli çubuklar 25
7214.99.50.00.19  – – – – – Diğer çubuklar 25
   – – – Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla karbon içerenler    
   – – – – Enine kesiti daire şeklinde olup en geniş yeri:    
7214.99.71.00.00  – – – – – 80 mm. veya daha fazla olanlar  25
   – – – – – 80 mm. den az olanlar     
7214.99.79.00.11  – – – – – – Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar 25
7214.99.79.00.12  – – – – – – Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar 25
7214.99.79.00.13  – – – – – – Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar 25
7214.99.79.00.14  – – – – – – Enine kesiti 26 mm. den fazla olan yuvarlak çubuklar 25
   – – – – Diğerleri    
   – – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7214.99.95.10.11  – – – – – – Dört köşeli çubuklar 30
7214.99.95.10.12  – – – – – – Altı köşeli çubuklar 30
7214.99.95.10.19  – – – – – – Diğer çubuklar 30
   – – – – – Diğerleri    
7214.99.95.90.11  – – – – – – Dört köşeli çubuklar 25
7214.99.95.90.12  – – – – – – Altı köşeli çubuklar 25
7214.99.95.90.19  – – – – – – Diğer çubuklar 25
       
72.15 Demir veya alaşımsız çelikten diğer çubukIar:    
7215.10  – Otomat çeliğinden olanlar (sadece soğuk olarak şekil verilmiş     
      veya işlenmiş)    
7215.10.00.00.11  – – Soğuk olarak şekil verilmiş yuvarlak çubuklar 25
7215.10.00.00.12  – – Soğuk olarak şekil verilmiş köşeli çubuklar 25
7215.10.00.00.19  – – Diğerleri 25
7215.50  – Diğerleri (sadece soğuk olarak şekil verilmiş veya işlenmiş olanlar):    
   – – Ağırlık itibariyle %0,25’den az karbon içerenler     
7215.50.11.00.00  – – – Enine kesiti dikdörtgen (kare hariç) ve dört yüzü haddelenmiş olanlar 25
   – – – Diğerleri    
7215.50.19.00.11  – – – – Soğuk olarak şekil verilmiş yuvarlak çubuklar 25
7215.50.19.00.19  – – – – Diğerleri 25
   – – Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla karbon içerenler    
   – – – Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla fakat %0,6 dan az karbon    
          içerenler     
7215.50.80.10.11  – – – – Soğuk olarak şekil verilmiş yuvarlak çubuklar 25
7215.50.80.10.12  – – – – Soğuk olarak şekil verilmiş köşeli çubuklar 25
7215.50.80.10.19  – – – – Diğerleri 25
7215.50.80.20.00  – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7215.90  – Diğerleri:    
7215.90.00.00.11  – – Sıcak haddelenmiş veya çekilmiş (sadece plakaj yapılmış)  25
7215.90.00.00.19  – – Diğerleri 25
       
72.16 Demir veya alaşımsız çelikten profiller:    
7216.10  – U,I veya H şeklinde profiller (sadece sıcak haddelenmiş, sıcak    
     çekilmiş, yükseklikleri 80 mm. den az olanlar):     
   – – Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7216.10.00.10.11  – – – U şeklinde profiller 30
7216.10.00.10.12  – – – I şeklinde profiller 30
7216.10.00.10.13  – – – H şeklinde olanlar 30
   – – Diğerleri    
7216.10.00.90.11  – – – U şeklinde profiller 25
7216.10.00.90.12  – – – I şeklinde profiller 25
7216.10.00.90.13  – – – H şeklinde olanlar 25
   – L veya T şeklinde profiller (sadece sıcak haddelenmiş, sıcak     
     çekilmiş, yükseklikleri 80 mm. den az olanlar):     
7216.21  – – L şeklinde profiller:    
7216.21.00.10.00  – – – Ağırlık itibariyle % 0, 6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7216.21.00.90.00  – – – Diğerleri 25
7216.22  – – T şeklinde profiller:    
7216.22.00.10.00  – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7216.22.00.90.00  – – – Diğerleri 25
   – U, I veya H şeklinde profiller (sadece sıcak haddelenmiş, sıcak    
     çekilmiş, yükseklikleri 80 mm. veya daha fazla olanlar):    
7216.31  – – U şeklinde profiller:    
   – – – Yüksekliği 80 mm. veya daha fazla fakat 220 mm yi geçmeyenler:    
   – – – – Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7216.31.10.10.11  – – – – – Flanş yüzleri paralel olanlar 30
7216.31.10.10.19  – – – – – Diğerleri 30
   – – – – Diğerleri    
7216.31.10.90.11  – – – – – Flanş yüzleri paralel olanlar 25
7216.31.10.90.19  – – – – – Diğerleri 25
   – – – Yüksekliği 220 mm. yi geçenler:    
   – – – – Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7216.31.90.10.11  – – – – – Flanş yüzleri paralel olanlar 30
7216.31.90.10.19  – – – – – Diğerleri 30
   – – – – Diğerleri    
7216.31.90.90.11  – – – – – Flanş yüzleri paralel olanlar 25
7216.31.90.90.19  – – – – – Diğerleri 25
7216.32  – – I şeklinde profiller:    
   – – – Yüksekliği 80 mm. veya daha fazla fakat 220 mm ‘yi geçmeyenler:    
   – – – – Flanş yüzleri paralel olanlar:    
7216.32.11.10.00  – – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7216.32.11.90.00  – – – – – Diğerleri 25
   – – – – Diğerleri:    
7216.32.19.10.00  – – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7216.32.19.90.00  – – – – – Diğerleri 25
   – – – Yüksekliği 220 mm.yi geçenler:    
   – – – – Flanş yüzleri paralel olanlar:     
7216.32.91.10.00  – – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7216.32.91.90.00  – – – – – Diğerleri 25
   – – – – Diğerleri:     
7216.32.99.10.00  – – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7216.32.99.90.00  – – – – – Diğerleri 25
7216.33  – – H şeklinde profiller:    
   – – -Yüksekliği 80 mm. veya daha fazla fakat 180 mm yi geçmeyenler:     
7216.33.10.10.00  – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7216.33.10.90.00  – – – – Diğerleri 25
   – – – Yüksekliği 180 mm.yi geçenler:     
7216.33.90.10.00  – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya dahafazla karbon içerenler 30
7216.33.90.90.00  – – – – Diğerleri 25
7216.40  – L veya T şeklinde profiller (sadece sıcak haddelenmiş, sıcak     
     çekilmiş, yükseklikleri 80 mm. veya daha fazla olanlar):    
   – – L şeklinde profiller:     
7216.40.10.10.00  – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7216.40.10.90.00  – – – Diğerleri 25
   – – T şeklinde profiller:    
7216.40.90.10.00  – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7216.40.90.90.00  – – – Diğerleri 25
7216.50  – Diğer profiller (sadece sıcak haddelenmiş, sıcak çekilmiş):    
   – – Enine kesiti, bir kenarı 80 mm. yi geçmeyen karenin içine girebilecek    
        olanlar:    
7216.50.10.10.00  – – – Ağırlık itibariyle % 0, 6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7216.50.10.90.00  – – – Diğerleri 25
   – – Diğerleri:    
7216.50.91.00.00  – – – Lama Demiri   25
   – – – Diğerleri:    
   – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7216.50.99.10.11  – – – – – Z şeklinde olanlar 30
7216.50.99.10.19  – – – – – Diğerleri 30
   – – – – Diğerleri    
7216.50.99.91.00  – – – – – Z şeklinde olanlar 25
7216.50.99.99.00  – – – – – Diğerleri 25
   – Profiller (sadece soğuk işlenmiş veya şekil verilmiş):    
7216.61  – – Yassı hadde mamullerinden elde edilenler:    
   – – – C, L, U, Z, omega şeklinde veya açık profiller:    
7216.61.10.10.00  – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7216.61.10.90.00  – – – – Diğerleri 25
   – – – Diğerleri:    
7216.61.90.10.00  – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7216.61.90.90.00  – – – – Diğerleri 25
7216.69  – – Diğerleri:    
7216.69.00.10.00  – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7216.69.00.90.00  – – – Diğerleri 25
   – Diğerleri:    
7216.91  – – Yassı hadde ürünlerinden soğuk olarak şekil verilmiş veya işlen-    
       miş olanlar     
   – – – Profil haline getirilmiş saclar:    
7216.91.10.10.00  – – – – Ağırlık itibariyle % 0, 6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7216.91.10.90.00  – – – – Diğerleri 25
   – – – Diğerleri:    
   – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
   – – – – – Çinko ile kaplanmış olanlar    
7216.91.80.10.11  – – – – – –  Kalınlığı 2.5 mm.den az olanlar 30
7216.91.80.10.12  – – – – – –  Kalınlığı 2.5 mm. veya daha fazla olanlar 30
   – – – – –  Diğerleri    
7216.91.80.10.21  – – – – – –  Kalınlığı 2.5 mm.den az olanlar 30
7216.91.80.10.22  – – – – – –  Kalınlığı 2.5 mm. veya daha fazla olanlar 30
   – – – – Diğerleri    
   – – – – – Çinko ile kaplanmış olanlar    
7216.91.80.90.11  – – – – – –  Kalınlığı 2.5 mm.den az olanlar 25
7216.91.80.90.12  – – – – – –  Kalınlığı 2.5 mm. veya daha fazla olanlar 25
   – – – – –  Diğerleri    
7216.91.80.90.21  – – – – – –  Kalınlığı 2.5 mm.den az olanlar 25
7216.91.80.90.22  – – – – – –  Kalınlığı 2.5 mm. veya daha fazla olanlar 25
7216.99  – – Diğerleri:    
   – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7216.99.00.10.11  – – – –  Sıcak haddelenmiş veya çekilmiş (sadece plakaj yapılmış) olanlar 30
7216.99.00.10.19  – – – – Diğerleri 30
   – – – Diğerleri    
7216.99.00.90.11  – – – –  Sıcak haddelenmiş veya çekilmiş (sadece plakaj yapılmış) olanlar 25
7216.99.00.90.19  – – – – Diğerleri 25
       
72.17 Demir veya alaşımsız çelikten teller:    
7217.10  – Kaplanmamış (cilalanmış olsun olmasın):    
   – – Ağırlık itibariyle %0,25’den az karbon içerenler:    
7217.10.10.00.00  – – – Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. den az olanlar 30
   – – – Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya daha fazla olanlar:    
   – – – – Haddeleme işlemi sırasında ortaya çıkan çentikler, yivler,oluklar veya    
            diğer şekil bozuklukları içerenler    
7217.10.31.00.11   – – – – – Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye    
               kadar olanlar  30
7217.10.31.00.12  – – – – – Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar  30
7217.10.31.00.13  – – – – – Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanlar 30
   – – – – Diğerleri    
7217.10.39.00.11  – – – – – Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye    
               kadar olanlar  30
7217.10.39.00.12  – – – – – Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar  30
7217.10.39.00.13  – – – – – Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanlar 30
   – – Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla fakat %0,6’dan az karbon    
       içerenler:     
7217.10.50.00.11  – – – Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. den az olanlar 30
7217.10.50.00.12  – – – Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye    
          kadar olanlar  30
7217.10.50.00.13  – – – Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar  30
7217.10.50.00.14  – – – Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanlar 30
7217.10.90.00.00  – – Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7217.20  – Çinko ile kaplanmış olanlar:    
   – – Ağırlık itibariyle %0,25’den az karbon içerenler:     
7217.20.10.00.00  – – – Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. den az olanlar 30
   – – – Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya daha fazla olanlar    
7217.20.30.00.11  – – – – Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye    
            kadar olanlar  30
7217.20.30.00.12  – – – – Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar  30
7217.20.30.00.13  – – – – Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanlar 30
   – – Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla fakat %0,6’dan az karbon    
       içerenler:     
7217.20.50.00.11  – – – Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. den az olanlar 30
7217.20.50.00.12  – – – Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye    
          kadar olanlar  30
7217.20.50.00.13  – – – Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar  30
7217.20.50.00.14  – – – Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanlar 30
7217.20.90.00.00  – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7217.30  – Diğer adi metallerle kaplanmış olanlar:    
   – – Ağırlık itibariyle %0,25’den az karbon içerenler:     
7217.30.41.00.00  – – – Bakırla kaplanmış olanlar 30
7217.30.49.00.00  – – – Diğerleri 30
   – – Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla fakat %0,6’dan az karbon    
       içerenler:     
7217.30.50.00.11  – – – Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm.den az olanların bakırla kaplanmış    
          olanları 30
7217.30.50.00.12  – – – Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm veya 1,5 mm. (1,5 dahil)ye kadar     
          olanların bakırla kaplanmış olanları 30
7217.30.50.00.13  – – – Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanların     
          bakırla kaplanmış olanları 30
7217.30.50.00.14  – – – Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanların bakırla kaplanmış    
          olanları 30
7217.30.50.00.15  – – – Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm.den az olanların diğer adi metal-    
          lerle kaplanmış olanları 30
7217.30.50.00.16  – – – Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye    
          kadar olanların diğer adi metallerle kaplanmış olanları  30
7217.30.50.00.17  – – – Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanların diğer     
          adi metallerle kaplanmış olanları 30
7217.30.50.00.18  – – – Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanların diğer adi metal-    
          lerle kaplanmış olanları 30
7217.30.90.00.00  – – Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler: 30
7217.90  – Diğerleri:    
   – – Ağırlık itibariyle %0,25’den az karbon içerenler:     
7217.90.20.00.11  – – – Plastik kaplı olanlar  30
7217.90.20.00.19  – – – Diğerleri 30
   – – Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla fakat %0,6’dan az karbon içerenler  ;    
7217.90.50.00.11  – – – Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm.’den az olanların plastikle kap-    
          lanmış olanları 30
7217.90.50.00.12  – – – Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye ka-    
         dar olanların plastikle kaplanmış olanları 30
7217.90.50.00.13  – – – Enine kesitinin en geniş yeri 1,5 – 6 mm. (6 dahil) ye kadar olanların    
          plastikle kaplanmış olanları 30
7217.90.50.00.14  – – – Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm. den fazla olanların plastikle    
          kaplanmış olanları 30
7217.90.50.00.15  – – – Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm.’den az olanların diğer maddeler-    
          le kaplanmış olanları 30
7217.90.50.00.16  – – – Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye    
          kadar olanların diğer maddelerle kaplanmış olanları 30
7217.90.50.00.17  – – – Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm. (6 dahil)ye kadar olanların    
          diğer maddelerle kaplanmış olanları 30
7217.90.50.00.18  – – – Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm. den fazla olanların diğer madde-    
          lerle kaplanmış olanları 30
7217.90.90.00.00  – – Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
       
  III.PASLANMAZ ÇELİKLER    
       
72.18 Külçe veya diğer ilk şekillerde paslanmaz çeIik; paslanmaz çelikten    
  yarı mamuller:    
7218.10.00.00.00  – Külçe veya diğer ilk şekillerde 30
   – Diğerleri:    
7218.91  – – Enine kesiti dikdörtgen (kare hariç) şeklinde olanlar:    
   – – – Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler    
7218.91.10.00.11  – – – – Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş 30
7218.91.10.00.12  – – – – Dövülmüş 30
   – – – Ağırlık itibariyle % 2,5’dan az nikel içerenler     
7218.91.80.00.11  – – – – Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş 30
7218.91.80.00.12  – – – – Dövülmüş 30
7218.99  – – Diğerleri:    
   – – – Enine kesiti kare şeklinde olanlar:    
   – – – – Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş     
7218.99.11.00.11  – – – – – Levha blokları 30
7218.99.11.00.12  – – – – – Sac platinaları 30
7218.99.11.00.19  – – – – – Diğerleri 30
7218.99.19.00.00  – – – – Dövülmüş 30
   – – – Diğerleri:    
7218.99.20.00.00  – – – – Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş  30
   – – – – Dövülmüş:    
7218.99.80.00.11  – – – – – Levha blokları 30
7218.99.80.00.12  – – – – – Sac platinaları 30
7218.99.80.00.19  – – – – – Diğerleri 30
       
72.19 Paslanmaz çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm. veya    
  fazla olanlar :    
   – Sadece sıcak haddelenmiş (rulo halinde):    
7219.11  – – Kalınlıkları 10 mm. yi geçenler:     
7219.11.00.00.11  – – – Sac taslağı 30
7219.11.00.00.19  – – – Diğerleri 30
7219.12  – – Kalınlıkları 4, 75 mm. veya daha fazla fakat 10 mm. yi geçme-    
       yenler:    
   – – – Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler     
7219.12.10.00.11  – – – – Sac taslağı 30
7219.12.10.00.19  – – – – Diğerleri 30
   – – – Ağırlık itibariyle % 2,5’dan az nikel içerenler     
7219.12.90.00.11  – – – – Sac taslağı 30
7219.12.90.00.19  – – – – Diğerleri 30
7219.13  – – Kalınlıkları 3 mm. veya daha fazla fakat 4, 75 mm. den az olanlar:    
   – – – Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler     
7219.13.10.00.11  – – – – Sac taslağı 30
7219.13.10.00.19  – – – – Diğerleri 30
   – – – Ağırlık itibariyle % 2,5’dan az nikel içerenler     
7219.13.90.00.11  – – – – Sac taslağı 30
7219.13.90.00.19  – – – – Diğerleri 30
7219.14  – – Kalınlıkları 3 mm. den az olanlar:     
   – – – Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler     
7219.14.10.00.11  – – – – Sac taslağı 30
7219.14.10.00.19  – – – – Diğerleri 30
   – – – Ağırlık itibariyle % 2,5’dan az nikel içerenler     
7219.14.90.00.11  – – – – Sac taslağı 30
7219.14.90.00.19  – – – – Diğerleri 30
   – Sadece sıcak haddelenmiş (rulo halinde olmayanlar):     
7219.21  – – Kalınlıkları 10 mm. yi geçenler:     
   – – – Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler     
7219.21.10.00.11  – – – – Saclar 30
7219.21.10.00.12  – – – – Geniş levhalar 30
   – – – Ağırlık itibariyle % 2,5’dan az nikel içerenler     
7219.21.90.00.11  – – – – Saclar 30
7219.21.90.00.12  – – – – Geniş levhalar 30
7219.22  – – Kalınlıkları 4,75 mm. veya daha fazla fakat 10 mm. yi geçmeyen-    
       ler:    
   – – – Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler     
7219.22.10.00.11  – – – – Saclar 30
7219.22.10.00.12  – – – – Geniş levhalar 30
   – – – Ağırlık itibariyle % 2,5’dan az nikel içerenler     
7219.22.90.00.11  – – – – Saclar 30
7219.22.90.00.12  – – – – Geniş levhalar 30
7219.23  – – Kalınlığı 3 mm. veya daha fazla fakat 4,75 mm. den az     
       olanlar :    
7219.23.00.00.11  – – – Saclar 30
7219.23.00.00.12  – – – Geniş levhalar 30
7219.24  – – Kalınlığı 3 mm. den az olanlar :    
7219.24.00.00.11  – – – Saclar 30
7219.24.00.00.12  – – – Geniş levhalar 30
   – Sadece soğuk haddelenmiş:    
7219.31.00.00.00  – – Kalınlığı 4,75 mm. veya daha fazla olanlar: 30
7219.32  – – Kalınlığı 3 mm. veya daha fazla fakat 4,75 mm. den az     
       olanlar:    
7219.32.10.00.00  – – – Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler 30
7219.32.90.00.00  – – – Ağırlık itibariyle % 2,5’dan az nikel içerenler  30
7219.33  – – Kalınlığı 1 mm. yi geçen fakat 3 mm. den az olanlar:    
7219.33.10.00.00  – – – Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler  30
7219.33.90.00.00  – – – Ağırlık itibariyle % 2,5’dan az nikel içerenler  30
7219.34  – – Kalınlığı 0,5 mm. veya daha fazla fakat 1 mm. yi    
        geçmeyenler:     
7219.34.10.00.00  – – – Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler  30
7219.34.90.00.00  – – – Ağırlık itibariyle % 2,5’dan az nikel içerenler  30
7219.35  – – Kalınlığı 0,5 mm. den az olanlar:     
7219.35.10.00.00  – – – Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler  30
7219.35.90.00.00  – – – Ağırlık itibariyle % 2,5’dan az nikel içerenler  30
7219.90  – Diğerleri:    
7219.90.20.00.00  – – Delinmiş (perfore edilmiş) olanlar 30
   – – Diğerleri:    
7219.90.80.00.11  – – – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden     
         (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş olanlar 30
7219.90.80.00.19  – – – Diğerleri 30
       
72.20 Paslanmaz çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm. den az    
  olanlar):    
   – Sadece sıcak haddelenmiş:    
7220.11  – – Kalınlığı 4, 75 mm. veya daha fazla olanlar    
7220.11.00.00.11  – – – Sac taslağı 30
7220.11.00.00.12  – – – Saclar 30
7220.11.00.00.13  – – – Şeritler 30
7220.12  – – Kalınlığı 4, 75 mm. den az olanlar     
7220.12.00.00.11  – – – Sac taslağı 30
7220.12.00.00.12  – – – Saclar 30
7220.12.00.00.13  – – – Şeritler 30
7220.20  – Sadece soğuk haddelenmiş:    
   – – Kalınlığı 3 mm. veya daha fazla olanlar:    
   – – – Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler    
7220.20.21.00.11  – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler 30
7220.20.21.00.12  – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler 30
   – – – Ağırlık itibariyle % 2,5’dan az nikel içerenler    
7220.20.29.00.11  – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler 30
7220.20.29.00.12  – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler 30
   – – Kalınlığı 0,35 mm. yi geçen fakat 3 mm. den az olanlar:    
   – – – Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler    
7220.20.41.00.11  – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler 30
7220.20.41.00.12  – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler 30
   – – – Ağırlık itibariyle % 2,5’dan az nikel içerenler    
7220.20.49.00.11  – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler 30
7220.20.49.00.12  – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler 30
   – – Kalınlığı 0,35 mm. yi geçmeyenler:    
   – – – Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler    
7220.20.81.00.11  – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler 30
7220.20.81.00.12  – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler 30
   – – – Ağırlık itibariyle % 2,5’dan az nikel içerenler    
7220.20.89.00.11  – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler 30
7220.20.89.00.12  – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler 30
7220.90  – Diğerleri:    
   – – Delinmiş (perfore edilmiş) olanlar    
   – – – Genişliği 500 mm. yi geçenler:    
7220.90.20.00.11  – – – – Sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil)  30
7220.90.20.00.19  – – – – Diğerleri 30
   – – – Genişliği 500 mm. yi geçmeyenler:    
   – – – – Sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil):    
7220.90.20.00.21  – – – – – Sıcak haddelenmiş sadece plakaj yapılmış  30
7220.90.20.00.29  – – – – – Diğerleri 30
7220.90.20.00.39  – – – – Diğerleri 30
   – – Diğerleri    
   – – – Genişliği 500 mm. yi geçenler:    
7220.90.80.00.11  – – – – Sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil)  30
7220.90.80.00.19  – – – – Diğerleri 30
   – – – Genişliği 500 mm. yi geçmeyenler:    
   – – – – Sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil):    
7220.90.80.00.21  – – – – – Sıcak haddelenmiş sadece plakaj yapılmış  30
7220.90.80.00.29  – – – – – Diğerleri 30
7220.90.80.00.39  – – – – Diğerleri 30
7221.00 Paslanmaz çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş, kangal    
  halinde) :     
7221.00.10.00.00  – Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler  30
7221.00.90.00.00  – Ağırlık itibariyle % 2,5′ dan az nikel içerenler  30
       
72.22 Paslanmaz çelikten çubuk ve profiller:    
   – Sadece sıcak haddelenmiş ve çekilmiş çubuklar:    
7222.11  – – Enine kesiti daire şeklinde olanlar:    
   – – – Çapı 80 mm. veya daha fazla olanlar:    
7222.11.11.00.00  – – – – Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler  30
7222.11.19.00.00  – – – – Ağırlık itibariyle % 2,5’dan az nikel içerenler  30
   – – – Çapı 80 mm.den az olanlar :    
7222.11.81.00.00  – – – – Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler  30
7222.11.89.00.00  – – – – Ağırlık itibariyle % 2,5’dan az nikel içerenler  30
7222.19  – – Diğerleri:    
7222.19.10.00.00  – – – Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler 30
7222.19.90.00.00  – – – Ağırlık itibariyle % 2,5’dan az nikel içerenler 30
7222.20  – Sadece soğuk olarak şekil verilmiş veya işlenmiş çubuklar:    
   – – Enine kesiti daire şeklinde olanlar:    
   – – – Çapı 80 mm. veya daha fazla olanlar:    
7222.20.11.00.00  – – – – Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler 30
7222.20.19.00.00  – – – – Ağırlık itibariyle % 2,5’dan az nikel içerenler 30
   – – – Çapı 25 mm. veya daha fazla fakat 80 mm.yi geçmeyenler:    
7222.20.21.00.00  – – – – Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler 30
7222.20.29.00.00  – – – – Ağırlık itibariyle % 2,5’dan az nikel içerenler 30
   – – – Çapı 25 mm.den az olanlar:    
7222.20.31.00.00  – – – – Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler 30
7222.20.39.00.00  – – – – Ağırlık itibariyle % 2,5’dan az nikel içerenler 30
   – – Diğerleri:    
7222.20.81.00.00  – – – Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler 30
7222.20.89.00.00  – – – Ağırlık itibariyle % 2,5’dan az nikel içerenler 30
7222.30  – Diğer çubuklar:    
   – – Dövülmüş    
7222.30.51.00.00  – – – Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler 30
7222.30.91.00.00  – – – Ağırlık itibariyle % 2,5’dan az nikel içerenler 30
   – – Diğerleri    
7222.30.97.00.11  – – – Sıcak haddelenmiş, sıcak çekilmiş, sadece plakaj ameliyisine tabi tutulmuş 30
7222.30.97.00.19  – – – Diğerleri 30
7222.40  – Profiller:    
7222.40.10.00.00  – – Sadece sıcak haddelenmiş veya çekilmiş 30
7222.40.50.00.00  – – Sadece soğuk olarak şekil verilmiş veya bitirilmiş 30
   – – Diğerleri:    
7222.40.90.00.11  – – – Sıcak haddelenmiş, sıcak çekilmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi tutulmuş 30
7222.40.90.00.19  – – – Diğerleri 30
       
7223.00 Paslanmaz çelikten teller:    
   – Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler:    
7223.00.11.00.00  – – Ağırlık itibariyle %28 veya daha fazla,fakat %31’den fazla olmayan nikel    
        ve %20 veya daha fazla,fakat %22’den fazla olmayan krom içerenler 30
7223.00.19.00.00  – – Diğerleri 30
   – Ağırlık itibariyle % 2,5’dan az nikel içerenler:    
7223.00.91.00.00  – – Ağırlık itibariyle % 13 veya daha fazla, fakat % 25’den fazla olmayan krom    
        ve % 3,5 veya daha fazla, fakat % 6’dan fazla olmayan aliminyum içerenler 30
7223.00.99.00.00  – – Diğerleri 30
       
  IV.DİĞER ALAŞIMLI ÇELİKLER; ALAŞIMLI VEYA ALAŞIMSIZ ÇELİK-    
  LERDEN SONDAJ  İŞLERİNDE KULLANILAN İÇİ BOŞ ÇUBUKLAR    
       
72.24 Külçe veya diğer ilk şekillerde diğer alaşımlı çelikler; diğer    
  alaşımlı çelikten yarı mamuller:    
   – Külçe veya diğer ilk şekillerde     
7224.10.10.00.00  – – Takım çeliğinden olanlar 30
7224.10.90.00.00  – – Diğerleri 30
7224.90  – Diğerleri:    
   – – Takım çeliğinden olanlar:    
7224.90.02.00.11  – – – Enine kesiti dikdörtgen (kare dahil) şeklinde olanlar veya sıcak haddelenmiş     
         veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş ve dövülmemiş olanlar 30
7224.90.02.00.19  – – – Diğerleri 30
   – –  Diğerleri    
   – – – Enine kesiti dikdörtgen (kare dahil) şeklinde olanlar:    
   – – – – Sıcak haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde  edilmiş:    
   – – – – – Genişliği kalınlığının iki katından az olanlar:    
   – – – – – -Yüksek hız çeliğinden olanlar     
7224.90.03.00.11  – – – – – – – Blumlar 30
7224.90.03.00.12  – – – – – – – Kütükler 30
   – – – – – – Ağırlık itibariyle % 0,7 veya daha az karbon ve%0,5 veya daha fazla     
               fakat % 1,2 veya daha az manganez ve %0,6 veya daha fazla    
               fakat %2,3 veya daha az silisyum içerenler;ağırlık itibariyle    
               % 0,0008 veya daha fazla bor ile bu fasılın 1 (f) notunda belirtilen     
               minimum miktarlardan az oranda herhangi bir elementi     
                içerenler    
7224.90.05.00.11  – – – – – – – Blumlar 30
7224.90.05.00.12  – – – – – – – Kütükler 30
   – – – – – – Diğerleri     
7224.90.07.00.11  – – – – – – – Blumlar 30
7224.90.07.00.12  – – – – – – – Kütükler 30
   – – – – – Diğerleri     
7224.90.14.00.11  – – – – – – Blumlar 30
7224.90.14.00.12  – – – – – – Kütükler 30
   – – – – Dövülmüş    
7224.90.18.00.11  – – – – – Blumlar 30
7224.90.18.00.12  – – – – – Kütükler 30
   – – – Diğerleri:    
   – – – – Sıcak haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş:    
   – – – – – Ağırlık itibariyle en az % 0,9  en fazla 1,15 karbon,en az % 0,5 en    
            fazla %2 krom ve eğer varsa, en fazla %0,5 molibden içerenler     
7224.90.31.00.11  – – – – – – Levha blokları 30
7224.90.31.00.12  – – – – – – Sac platinaları 30
7224.90.31.00.19  – – – – – – Diğerleri 30
   – – – – – Diğerleri     
7224.90.38.00.11  – – – – – – Levha blokları 30
7224.90.38.00.12  – – – – – – Sac platinaları 30
7224.90.38.00.19  – – – – – – Diğerleri 30
   – – – – Dövülmüş:    
   – – – – – Enine kesiti daire veya çok kenarlı olanlar    
7224.90.90.00.11  – – – – – – Dövme taslakları 30
7224.90.90.00.19  – – – – – – Diğerleri 30
   – – – – – Diğerleri    
7224.90.90.00.21  – – – – – – Levha blokları 30
7224.90.90.00.22  – – – – – – Sac platinaları 30
7224.90.90.00.23  – – – – – – Dövme taslakları 30
7224.90.90.00.29  – – – – – – Diğerleri 30
       
72.25 Diğer alaşımlı çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm.veya    
  daha fazla):    
   – Silisyumlu manyetik çeliklerden:     
7225.11.00.00.00  – – Taneleri yönlendirilmiş  30
7225.19  – – Diğerleri    
   – – – Sıcak çekilmiş olanlar     
7225.19.10.00.11  – – – – Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat ve daha az vat kayıbı olanlar 30
7225.19.10.00.19  – – – – Diğerleri 30
7225.19.90.00.00  – – – Soğuk çekilmiş olanlar  30
7225.30  – Diğerleri (sadece sıcak haddelenmiş) (rulo halinde)     
7225.30.10.00.00  – – Takım çeliğinden olanlar 30
   – – Yüksek hız çeliğinden:    
7225.30.30.00.11  – – – Sadece haddelenmiş; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) veya     
        dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş  30
7225.30.30.00.19  – – – Diğerleri 30
7225.30.90.00.00  – – Diğerleri 30
7225.40  – Diğerleri (sadece sıcak haddelenmiş) (rulo halinde olmayanlar):    
7225.40.12.00.00  – – Takım çeliğinden olanlar 30
   – – Yüksek hız çeliğinden:    
7225.40.15.00.11  – – – Sadece haddelenmiş; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) veya     
        dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş  30
7225.40.15.00.19  – – – Diğerleri 30
   – – Diğerleri:    
7225.40.40.00.00  – – – Kalınlığı 10 mm. yi geçenler 30
7225.40.60.00.00  – – – Kalınlığı 4,75 mm. veya daha fazla fakat 10 mm. yi geçmeyenler 30
7225.40.90.00.00  – – – Kalınlığı 4,75 mm. den az olanlar 30
7225.50  – Diğerleri (sadece soğuk haddelenmiş):     
   – – Yüksek hız çeliğinden:    
   – – – Kalınlığı 3mm. veya daha fazla olanlar:    
7225.50.20.00.21  – – – – Sadece haddelenmiş; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) veya     
        dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş  30
7225.50.20.00.29  – – – – Diğerleri 30
   – – – Kalınlığı 3mm. den az olanlar:    
7225.50.20.00.31  – – – – Sadece haddelenmiş; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) veya     
        dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş  30
7225.50.20.00.39  – – – – Diğerleri 30
   – – Diğerleri:    
7225.50.80.00.11  – – – Kalınlığı 3mm. veya daha fazla olanlar 30
7225.50.80.00.12  – – – Kalınlığı 3mm. den az olanlar 30
   – Diğerleri:    
7225.91  – – Elektrolitik olarak çinko ile kaplanmış olanlar:    
7225.91.00.00.10  – – – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden     
          (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş  30
7225.91.00.00.90  – – – Diğerleri 30
7225.92  – – Başka bir usulle çinko ile kaplanmış olanlar:    
7225.92.00.00.10  – – – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden     
          (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7225.92.00.00.90  – – – Diğerleri 30
7225.99  – – Diğerleri:    
7225.99.00.00.10  – – – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden     
          (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş  30
7225.99.00.00.90  – – – Diğerleri 30
       
72.26 Diğer alaşımlı çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm.     
  den az olanlar):    
   – Silisyumlu manyetik çeliklerden:     
7226.11  – – Taneleri yönlendirilmiş:    
7226.11.00.00.10  – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler  30
7226.11.00.00.90  – – – Genişliği 500 mm. yi geçmeyenler 30
7226.19  – – Diğerleri:    
   – – – Sadece sıcak haddelenmiş olanlar     
7226.19.10.00.11  – – – – Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat ve daha az vat kayıbı olanlar 30
7226.19.10.00.19  – – – – Diğerleri 30
   – – – Diğerleri:    
7226.19.80.00.11  – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler  30
7226.19.80.00.12  – – – – Genişliği 500 mm. yi geçmeyenler 30
7226.20  – Yüksek hız çeliğinden:    
   – – Sadece sıcak haddelenmiş; sıcak haddelenmiş, sadece plakaj ameliye-    
        sine tabi tutulmuş olup genişliği  500 mm.yi geçmeyenler; sadece soğuk    
        haddelenmiş veya yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) olup genişliği 500 mm.     
        yi geçenler     
7226.20.00.00.11  – – – Sadece sıcak haddelenmiş 30
7226.20.00.00.12  – – – Sıcak haddelenmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi tutulmuş olup, ge-    
          nişliği 500 mm. yi geçmeyenler 30
7226.20.00.00.13  – – –  Sadece soğuk haddelenmiş veya sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj da-    
           hil) olup genişliği 500 mm. yi geçenler 30
7226.20.00.00.21  – – Diğerleri 30
   – Diğerleri:    
7226.91  – – Sadece sıcak haddelenmiş:    
7226.91.20.00.00  – – – Takım çeliğinden olanlar 30
   – – – Diğerleri:    
7226.91.91.00.00  – – – – Kalınlığı 4,75 mm. veya daha fazla olanlar 30
7226.91.99.00.00  – – – – Kalınlığı 4,75 mm.’den az olanlar 30
7226.92  – – Sadece soğuk haddelenmiş:    
7226.92.00.00.11  – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler  30
7226.92.00.00.12  – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  30
7226.99  – – Diğerleri:    
   – – – Elektrolitik olarak çinko ile kaplanmış olanlar:    
7226.99.10.00.11  – – – – Sıcak haddelenmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi tutulmuş, genişliği      
          500 mm.yi geçmeyenler; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil), genişliği     
          500 mm. yi geçenler 30
7226.99.10.00.19  – – – – Diğerleri 30
   – – – Başka surette çinko ile kaplanmış olanlar:    
7226.99.30.00.11  – – – – Sıcak haddelenmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi tutulmuş, genişliği      
          500 mm.yi geçmeyenler; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil), genişliği     
          500 mm. yi geçenler 30
7226.99.30.00.19  – – – – Diğerleri 30
   – – – Diğerleri:    
7226.99.70.00.11  – – – – Sıcak haddelenmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi tutulmuş, genişliği      
          500 mm.yi geçmeyenler; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil), genişliği     
          500 mm. yi geçenler 30
7226.99.70.00.19  – – – – Diğerleri 30
       
72.27 Diğer alaşımlı çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş, kangal halinde):    
7227.10.00.00.00  – Yüksek hız çeliğinden 30
7227.20.00.00.00  – Siliko manganez çeliğinden  30
7227.90  – Diğerleri:    
7227.90.10.00.00  – – Ağırlık itibariyle %0,0008 veya daha fazla bor ile bu fasılın 1 (f)    
        notunda belirtilen minimum miktarlardan az oranda herhangi bir    
        elementi içerenler  30
7227.90.50.00.00  – – Ağırlık itibariyle en az % 0,9  en fazla %1,15 karbon, en az % 0,5, en    
        fazla % 2 krom ve eğer varsa, en fazla %0,5 molibden içerenler  30
7227.90.95.00.00  – – Diğerleri  30
       
72.28 Diğer alaşımlı çelikten çubuk ve profiller; alaşımlı veya alaşımsız    
  çelikten sondaj işlerinde kullanılan içi boş çubuklar:    
7228.10  – Yüksek hız çeliğinden çubuklar:    
7228.10.20.00.00  – – Sadece sıcak haddelenmiş ve çekilmiş;  Sıcak haddelenmiş ve çekilmiş     
       (sadece plakaj yapılmış) 30
7228.10.50.00.00  – – Dövülmüş 30
7228.10.90.00.00  – – Diğerleri 30
7228.20  – Siliko manganez çeliğinden çubuklar:    
   – – Enine kesiti dikdörtgen şeklinde  (kare hariç), dört yüzeyi de haddelenmiş:    
7228.20.10.00.11  – – – Sadece sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış) 30
7228.20.10.00.19  – – – Diğerleri 30
   – – Diğerleri:    
7228.20.91.00.00  – – – Sadece sıcak haddelenmiş ve çekilmiş; sıcak haddelenmiş    
         ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış)  30
7228.20.99.00.00  – – – Diğerleri 30
7228.30  – Diğer çubuklar (sadece sıcak haddelenmiş ve çekilmiş):    
7228.30.20.00.00  – – Takım çeliğinden olanlar 30
   – – Ağırlık itibariyle en az % 0,9  en fazla %1,15 karbon,en az % 0,5 en    
        fazla %2 krom ve eğer varsa, en fazla %0,5 molibden içerenler:    
7228.30.41.00.00  – – – Çapı 80 mm veya daha fazla, enine kesiti daire şeklinde olanlar  30
7228.30.49.00.00  – – – Diğerleri  30
   – – Diğerleri:    
   – – – Enine kesiti daire şeklinde olanlar:    
7228.30.61.00.00  – – – – Çapı 80 mm veya daha fazla olanlar 30
7228.30.69.00.00  – – – – Çapı 80 mm .den az olanlar 30
7228.30.70.00.00  – – – Enine kesiti dikdörtgen şeklinde olanlar (kare hariç), dört yüzeyi de    
          sıcak haddelenmiş olanlar  30
7228.30.89.00.00  – – – Diğerleri  30
7228.40  – Diğer çubuklar (sadece dövülmüş):    
7228.40.10.00.00  – – Takım çeliğinden olanlar 30
7228.40.90.00.00  – – Diğerleri 30
7228.50  – Diğer çubuklar (sadece soğuk olarak şekil verilmiş ve işlenmiş):    
7228.50.20.00.00  – – Takım çeliğinden olanlar 30
7228.50.40.00.00  – – Ağırlık itibariyle en az % 0,9  en fazla %1,15 karbon,en az % 0,5 en    
        fazla % 2 krom ve eğer varsa, en fazla %0,5 molibden içerenler 30
   – – Diğerleri:    
   – – – Enine kesiti daire şeklinde olanlar:    
7228.50.61.00.00  – – – – Çapı 80 mm veya daha fazla olanlar 30
   – – – – Çapı 80 mm .den az olanlar:    
7228.50.69.00.11  – – – – – Çapı 10 mm. veya daha az olanlar 30
7228.50.69.00.19  – – – – – Diğerleri 30
7228.50.80.00.00  – – – Diğerleri 30
7228.60  – Diğer çubuklar:    
   – – Takım çeliğinden olanlar:    
7228.60.20.00.11  – – – Sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış) 30
7228.60.20.00.19  – – – Diğerleri 30
   – – Diğerleri:    
7228.60.80.00.11  – – – Sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış) 30
7228.60.80.00.19  – – – Diğerleri 30
7228.70  – Profiller:    
7228.70.10.00.00  – – Sadece sıcak haddelenmiş ve çekilmiş  30
   – – Diğerleri:    
7228.70.90.00.11  – – – Sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış) 30
7228.70.90.00.19  – – – Diğerleri 30
7228.80  – Sondaj işlerinde kullanılan içi boş çubuklar:     
7228.80.00.00.10  – – Alaşımlı çelikten  30
7228.80.00.00.90  – – Alaşımsız çelikten 30
       
72.29 Diğer alaşımlı çelikten teller:    
7229.20  – Siliko manganez çeliğinden    
7229.20.00.00.11  – – Çıplak teller 30
7229.20.00.00.12  – – Kaplanmış teller 30
7229.90  – Diğerleri:    
7229.90.20.00.00  – – Yüksek hız çeliğinden 30
   – – Ağırlık itibariyle en az % 0,9  en fazla %1,15 karbon,en az % 0,5 en    
        fazla % 2 krom ve eğer varsa, en fazla %0,5 molibden içerenler    
7229.90.50.00.11  – – – Çıplak teller 30
7229.90.50.00.12  – – – Kaplanmış teller 30
   – – Diğerleri    
7229.90.90.00.11  – – – Çıplak teller 30
7229.90.90.00.12  – – – Kaplanmış teller 30

© Akif PARLATAN 500&1715