Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 76)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
76.01 İşlenmemiş aluminyum:    
7601.10.00.00.00  – Alaşımsız aluminyum 10
7601.20  – Aluminyum alaşımları:    
7601.20.20.00.00  – – Dilim veya kütükler 10
7601.20.80.00.00  – – Diğerleri 10
       
7602.00 Aluminyum döküntü ve hurdaları:    
   – Döküntüler:    
7602.00.11.00.00  – – Torna talaşı, freze talaşı, kıymıklar, öğütme artıkları, testere talaşı  ve     
        eğe talaşı; boyanmış, kaplanmış veya yapıştırılmış ince yaprak ve şe-    
        ritlerin döküntüleri (mesnetleri hariç kalınlığı 0,2 mm.yi geçmeyenler) 10
7602.00.19.00.00  – – Diğerleri (imalat ıskartaları dahil) 10
7602.00.90.00.00  – Hurdalar 10
       
76.03 Aluminyum tozları ve ince pullar:    
7603.10.00.00.00  – Pul bünyeli olmayan tozlar 30
7603.20  – Pul bünyeli tozlar, ince pullar :    
7603.20.00.00.11  – – Pul bünyeli tozlar 30
7603.20.00.00.12  – – İnce pullar 30
       
76.04 Aluminyumdan çubuklar ve profiller:    
7604.10  – Alaşımsız aluminyumdan olanlar:    
7604.10.10.00.00  – – Çubuklar 40
7604.10.90.00.00  – – Profiller 40
   – Aluminyum alaşımlarından:    
7604.21.00.00.00  – – İçi boş profiller 40
7604.29  – – Diğerleri:    
7604.29.10.00.00  – – – Çubuklar 40
7604.29.90.00.00  – – – Profiller 40
       
76.05 Aluminyum teller:    
   – Alaşımsız aluminyumdan olanlar:    
7605.11.00.00.00  – – Enine kesitinin en geniş yeri 7mm.yi geçenler 40
7605.19.00.00.00  – – Diğerleri 40
   – Aluminyum alaşımlarından olanlar:    
7605.21.00.00.00  – – Enine kesitinin en geniş yeri 7mm.yi geçenler 40
7605.29.00.00.00  – – Diğerleri 40
       
76.06 Aluminyum saclar, levhalar, şeritler (kalınlığı 0,2 mm. yi geçenler):    
   – Dikdörtgen (kare dahil) şeklinde olanlar:    
7606.11  – – Alaşımsız aluminyumdan:    
   – – – Boyanmış, verniklenmiş veya plastik maddeyle kaplanmış olanlar    
7606.11.10.00.11  – – – – Saclar 40
7606.11.10.00.12  – – – – Levhalar 40
7606.11.10.00.13  – – – – Şeritler 40
   – – – Diğerleri:    
   – – – – Kalınlığı 3 mm. den az olanlar :    
7606.11.91.00.11  – – – – – Saclar 40
7606.11.91.00.12  – – – – – Levhalar 40
7606.11.91.00.13  – – – – – Şeritler 40
   – – – – Kalınlığı 3 mm. veya daha fazla, fakat 6 mm. den az olanlar :    
7606.11.93.00.11  – – – – – Saclar 40
7606.11.93.00.12  – – – – – Levhalar 40
7606.11.93.00.13  – – – – – Şeritler 40
   – – – – Kalınlığı 6 mm. veya daha fazla olanlar :    
7606.11.99.00.11  – – – – – Saclar 40
7606.11.99.00.12  – – – – – Levhalar 40
7606.11.99.00.13  – – – – – Şeritler 40
7606.12  – – Aluminyum alaşımlarından:    
7606.12.20.00.00  – – – Boyanmış, verniklenmiş veya plastik maddeyle kaplanmış olanlar 40
   – – – Diğerleri:    
7606.12.92.00.00  – – – –  Kalınlığı 3 mm. den az olanlar 40
7606.12.93.00.00  – – – – Kalınlığı 3 mm. veya daha fazla, fakat 6 mm. den az olanlar 40
7606.12.99.00.00  – – – –  Kalınlığı 6 mm. veya daha fazla olanlar 40
   – Diğerleri:    
7606.91  – – Alaşımsız aluminyumdan olanlar :    
7606.91.00.00.11  – – – Saclar 40
7606.91.00.00.12  – – – Levhalar 40
7606.91.00.00.13  – – – Şeritler 40
7606.92  – – Aluminyum alaşımlarından olanlar :    
7606.92.00.00.11  – – – Saclar 40
7606.92.00.00.12  – – – Levhalar 40
7606.92.00.00.13  – – – Şeritler 40
       
76.07 Aluminyumdan yapraklar ve şeritler (baskılı veya baskısız, kağıt,     
  karton, plastik maddeler veya benzerlerinden bir mesnet üzerine    
  tesbit edilmiş olsun olmasın) (mesnedi hariç kalınlığı 0,2 mm. yi     
  geçmeyenler):    
   – Mesnetsiz olanlar:    
7607.11  – – Haddelenmiş fakat daha ileri bir işleme tabi tutulmamış:    
   – – – Kalınlığı 0,021 mm. den az olanlar :    
   – – – – Ağırlığı 10 kg’yi geçmeyen rulolar halinde olanlar :    
7607.11.11.00.11  – – – – -Yapraklar 50
7607.11.11.00.12  – – – – – Şeritler 50
   – – – – Diğerleri :    
7607.11.19.00.11  – – – – -Yapraklar 50
7607.11.19.00.12  – – – – – Şeritler 50
   – – – Kalınlığı 0,021 mm. veya daha fazla,fakat 0,2 mm. yi geçmeyenler :    
7607.11.90.00.11  – – – – Yapraklar 50
7607.11.90.00.12  – – – – Şeritler 50
7607.19  – – Diğerleri:    
   – – – Kalınlığı 0,021 mm. den az olanlar :    
7607.19.10.00.11  – – – – Yapraklar 50
7607.19.10.00.12  – – – – Şeritler 50
7607.19.90.00.00  – – – Kalınlığı 0,021 mm. veya daha fazla,fakat 0,2 mm. yi geçmeyenler 50
7607.20  – Mesnetli olanlar:    
   – – Mesnedi hariç kalınlığı 0,021 mm. den az olanlar :    
7607.20.10.00.11  – – – Yapraklar 50
7607.20.10.00.12  – – – Şeritler 50
   – – Mesnedi hariç kalınlığı 0,021 mm. veya daha fazla, fakat 0,2 mm.yi geç-    
       meyenler:    
7607.20.90.00.11  – – – Kendinden yapışkanlı bantlar 50
7607.20.90.00.19  – – – Diğerleri 50
       
76.08 Aluminyumdan ince ve kalın borular:    
7608.10  – Alaşımsız aluminyumdan olanlar:    
   – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz veya sıvıların naklinde    
        kullanılan türden, bağlantı parçaları takılmış olanlar  :    
7608.10.00.10.11  – – – Dikişli ince ve kalın borular 40
7608.10.00.10.12  – – – Dikişsiz ince ve kalın borular 40
   – – Diğerleri :    
7608.10.00.90.11  – – – Dikişli ince ve kalın borular 40
7608.10.00.90.12  – – – Dikişsiz ince ve kalın borular 40
7608.20  – Aluminyum alaşımlarından:    
   – – Dikişli ince ve kalın borular:    
7608.20.20.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz veya sıvıların    
        naklinde kullanılan türden, bağlantı parçaları takılmış olanlar 40
7608.20.20.90.00  – – – Diğerleri 40
   – – Diğerleri:    
   – – – Ekstrüzyondan daha ileri bir işlem görmemiş olanlar:    
7608.20.81.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz veya sıvıların    
          naklinde kullanılan türden, bağlantı parçaları takılmış olanlar 40
7608.20.81.90.00  – – – – Diğerleri 40
   – – – Diğerleri:    
7608.20.89.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz veya sıvıların    
           naklinde kullanılan türden, bağlantı parçaları takılmış olanlar 40
7608.20.89.90.00  – – – – Diğerleri 40
       
7609.00.00.00.00 Aluminyum  boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler, manşonlar     
  ve benzerleri) 40
       
76.10 Aluminyum inşaat ve inşaat aksamı (köprüler, köprü aksamı, kuleler,    
  pilonlar, ayaklar, sütunlar, inşaat iskeleleri, çatılar, kapılar,    
  pencereler ve bunların çerçeveleri ve kapı eşikleri,    
  korkuluklar, parmaklıklar gibi) (94.06 pozisyonundaki prefabrik    
  inşaatlar hariç); inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış aluminyum    
  saclar, çubuklar,profiller, borular ve benzerleri) :    
7610.10  – Kapılar, pencereler, kapı ve pencere çerçeveleri ile  kapı eşikleri:     
7610.10.00.00.11  – – Soğuk hava depolarına mahsus olanlar Adet (1) 50
7610.10.00.00.19  – – Diğerleri Adet (1) 50
7610.90  – Diğerleri:    
   – – Köprüler ve köprü aksamı, kuleler, pilonlar :    
7610.90.10.00.11  – – – Köprüler ve köprü aksamı 50
7610.90.10.00.12  – – – Kuleler ve pilonlar 50
   – – Diğerleri :    
7610.90.90.00.12  – – – Sandviç panel 50
7610.90.90.00.18  – – – Diğerleri 50
       
7611.00 Her türlü madde için (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz hariç)    
  hacmi 300 litreyi geçen ve mekanik veya termik tertibatı bulunmayan    
  aluminyum depolar, sarnıçlar, küvler ve benzeri kaplar (ısıyı izole    
  edici veya iç yüzeyleri kaplanmış olsun olmasın):    
7611.00.00.10.00  – Eşyanın taşınmasında veya ambalajlanmasında kullanılanlar 45
7611.00.00.90.00  – Diğerleri 40
       
76.12 Her tür madde için (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz hariç) hacmi    
  300 litreyi geçmeyen ve mekanik veya termik tertibatı bulunmayan     
  aluminyum depolar, fıçılar, variller, bidonlar ve benzeri kaplar (tüp    
  şeklinde sert veya esnek kaplar dahil) (ısıyı izole edici veya iç     
  yüzeyleri kaplanmış olsun olmasın) :    
7612.10.00.00.00  – Tüp şeklinde esnek kaplar 45
7612.90  – Diğerleri:    
7612.90.20.00.00  – – Aerosollerde kullanılacak türdeki kaplar Adet 50
7612.90.30.00.00  – – Kalınlığı 0.2 mm yi geçmeyen yapraklardan elde edilenler 50
7612.90.80.00.00  – – Diğerleri 50
7613.00.00.00.00 Sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz için aluminyum kaplar 30
       
76.14 Aluminyumdan demetlenmiş teller, kablolar, örme halatlar    
  ve benzerleri (elektrik için izole edilmemiş olanlar):    
7614.10.00.00.00  – Çelik özlü olanlar 40
7614.90.00.00.00  – Diğerleri 40
       
76.15 Aluminyumdan sofra, mutfak ve diğer ev işlerinde kullanılan eşya    
  ile sağlığı koruyucu eşya ve bunların aksamı; aluminyumdan sün-    
  gerler, temizlik veya parlatma işlerinde kullanılan eşya, eldivenler    
  ve benzerleri:    
7615.10  – Sofra, mutfak ve diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve bunların     
     aksamı; süngerler, temizlik veya parlatma işlerinde kullanılan    
     eşya, eldivenler ve benzerleri:    
7615.10.10.00.00  – – Döküm olanlar 60
7615.10.30.00.00  – – Kalınlığı 0.2 mm yi geçmeyen yapraklardan elde edilenler 60
7615.10.80.00.00  – – Diğerleri 60
7615.20  – Sağlığı koruyucu eşya ve aksamı :    
7615.20.00.00.11  – – Sağlığı koruyucu eşya 60
7615.20.00.00.15  – – Sağlığı koruyucu eşyanın aksamı 60
       
76.16 Aluminyumdan diğer eşya:    
7616.10  – Aluminyumdan küçük ve büyük çiviler, yivli çiviler (83.05    
     pozisyonundakiler hariç), vidalar, civatalar, somunlar, çengelli    
     vida, perçin çivileri,pimler, kamalar, kama pimleri, rondelalar ve    
     benzeri eşya :    
7616.10.00.00.11  – – Kütle halinde kesilmiş olan ve sap kalınlığı veya delik çapı 6 mm. yi     
        geçmeyen vidalar, somunlar, perçin çivileri ve rondelalar 50
7616.10.00.00.19  – – Diğerleri 50
   – Diğerleri:    
7616.91.00.00.00  – –  Aluminyum tellerden mensucat, örgüler ve kafeslikler 50
7616.99  – – Diğerleri :    
7616.99.10.00.00  – – – Döküm olanlar 50
   – – – Diğerleri :    
7616.99.90.10.00  – – – – Metal depluvayye 45
   – – – – Diğerleri :    
7616.99.90.90.11  – – – – – İplik ve dokuma sanayi için masuralar, makaralar, bobinler ve     
              benzeri mesnetler 50
7616.99.90.90.12  – – – – – Fotoğraf ve sinema filmleri ve pelikülleri veya 85.23 veya 85.24     
              pozisyonlarına giren bantlar, filmler ve benzerlerinin sarılmasına    
              mahsus bobinler ve benzeri mesnetler 50
7616.99.90.90.13  – – – – – Zincirler  50
7616.99.90.90.19  – – – – – Diğerleri 50
       
  (1) Kapı veya pencere, çerçeve veya eşikleri bulunsun bulunmasın      
  tek parça olarak değerlendirilir    

© Akif PARLATAN 500&1715