Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 82)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
82.01 Beller, kürekler, kazmalar, külünkler, çapalar, yabalar, dirgenler,    
  tırmıklar ve kazayağı; baltalar, bağcı bıçakları ve benzeri diğer    
  kesici ve yontucu el aletleri; her tür budama makasları ve budayı-    
  cılar, tırpanlar, oraklar, kuru ot veya saman bıçakları, çit makası,    
  oduncu kamaları ve ziraatte, bahçıvanlıkta veya ormancılıkta kulla-    
  nılan diğer el aletleri:    
8201.10  – Beller ve kürekler :    
8201.10.00.00.11  – – Beller Adet 40
8201.10.00.00.12  – – Kürekler Adet 40
8201.30  – Kazmalar, külünkler, çapalar, tırmıklar ve kazayağı :    
8201.30.00.00.11  – – Kazmalar 40
8201.30.00.00.12  – – Tırmıklar 40
8201.30.00.00.19  – – Diğerleri 40
8201.40  – Baltalar, bağcı bıçakları veya benzeri kesici veya yontucu el aletleri :    
8201.40.00.00.11  – – Baltalar 40
8201.40.00.00.19  – – Diğerleri 40
8201.50  – Budama makası ve tek elle kullanılan benzeri budayıcılar ve ma-    
     kaslar (kümes hayvanları makasları dahil) :    
8201.50.00.00.11  – – Bağ ve bahçıvan makasları Adet 50
8201.50.00.00.19  – – Diğerleri Adet 50
8201.60.00.00.00  – Çit makasları, iki elle kullanılan budama makasları ve iki elle kulllanılan    
     benzeri makaslar 40
8201.90  – Ziraatte, bahçıvanlıkta veya ormancılıkta kullanılmaya mahsus     
     diğer el aletleri:    
8201.90.00.10.00  – – Orak 50
8201.90.00.20.00  – – Tırpan 50
   – – Diğerleri :    
8201.90.00.90.11  – – – Hayvan kırkmaya mahsus makaslar 40
8201.90.00.90.12  – – – Yabalar 40
8201.90.00.90.18  – – – Diğerleri 40
       
       
82.02 EI testereleri; her tür testere ağızları (freze testereler ve dişsiz    
  testere ağızları dahil) :    
8202.10  – El testereleri :    
8202.10.00.00.11  – – Sırtlı testereler 50
8202.10.00.00.19  – – Diğerleri 50
8202.20.00.00.00  – Şerit halinde testere ağızları 50
   – Dairevi testere ağızları (freze makinalarında kullanılanlar dahil):    
8202.31.00.00.00  – – İş gören kısmı çelikten olanlar: 50
8202.39.00.00.00  – – Diğerleri (aksam ve parçalar dahil):  50
8202.40.00.00.00  – Zincir halinde olan testere ağızları 50
   – Diğer testere ağızları:    
8202.91.00.00.00  – – Düz testere ağızları (metal işlemeye mahsus olanlar) 50
8202.99  – – Diğerleri:    
8202.99.20.00.00  – – – Metal işlemeye mahsus olanlar : 50
8202.99.80.00.00  – – – Diğerleri 50
       
82.03 Eğeler, törpüler, pensler (kesici ağızları dahil), kerpetenler, cımbız-    
  lar, tenekeci makasları, boru kesicileri, civata kesicileri, zımbalar    
  ve benzeri el aletleri:    
8203.10  – Eğeler, törpüler ve benzeri aletler:    
8203.10.00.10.00  – – Metal işlerinde kullanılan eğeler 50
   – – Diğerleri :    
8203.10.00.90.11  – – – Törpüler 50
8203.10.00.90.12  – – – Eğeli törpüler 50
8203.10.00.90.19  – – – Diğerleri 50
8203.20  – Pensler (kesici ağızlıları dahil), kerpetenler, cımbızlar ve benzeri    
     aletler:    
8203.20.00.00.11  – – Pensler 50
8203.20.00.00.12  – – Kerpetenler 50
8203.20.00.00.19  – – Diğerleri 50
8203.30.00.00.00  – Tenekeci makasları ve benzeri aletler 50
8203.40  – Boru kesiciler, civata kesiciler, zımbalar ve benzeri aletler :    
8203.40.00.00.11  – – Zımbalar 50
8203.40.00.00.19  – – Diğerleri 50
       
82.04 Elle kullanılan sıkıştırma anahtarları (dinamometrik anahtarlar dahil;    
  fakat kılavuz anahtarlar hariç), değişebilir sıkıştırma soketleri     
  (saplı olsun olmasın):    
   – Elle kullanılan sıkıştırma anahtarları:    
8204.11.00.00.00  – – Ağzı sabit olanlar 50
8204.12.00.00.00  – – Ağzı ayarlanabilir olanlar 50
8204.20.00.00.00  – Değiştirilebilir sıkıştırma soketleri (saplı olsun olmasın) 50
       
82.05 Tarifenin başka pozisyonlarında yer almayan el aletleri (camcı el-    
  masları dahil); kaynak lambaları; mengeneler, vida mengeneleri ve     
  benzerleri (makinalı aletlerin veya su jeti kesme makinalarının    
  aksam, parça veya teferruatlarını teşkil edenler hariç), örsler, portatif     
  demirci ocakları; el ile veya pedalla işleyen çatkılarıyla birlikte bileğiler:    
8205.10  – Delme, diş veya yiv açma aletleri :    
8205.10.00.00.11  – – Matkaplar 50
8205.10.00.00.12  – – Diş veya yiv açma aletleri 50
8205.10.00.00.19  – – Diğerleri 50
8205.20  – Çekiçler ve balyozlar :    
8205.20.00.00.11  – – Çekiçler 50
8205.20.00.00.12  – – Balyozlar 50
8205.30.00.00.00  – Rendeler, keskiler, oluklu keskiler ve ağaç işlemeye mahsus benzeri    
     kesici aletler 50
8205.40.00.00.00  – Tornavidalar 50
   – Elle kullanılan diğer aletler (camcı elmasları dahil):    
8205.51.00.00.00  – – Ev işlerinde kullanılanlar  50
8205.59  – – Diğerleri:    
8205.59.10.00.00  – – – Duvarcı, dökümcü, çimentocu, alçı işçisi ve ressamlar için aletler 50
   – – – Diğerleri:    
8205.59.80.00.11  – – – – Gres tabancaları 50
8205.59.80.00.12  – – – – Patlama kartuşu yardımıyla çalışan takoz, kama vs. yi tesbit etmeye veya     
           perçinlemeye mahsus aletler (tabancalar) 50
8205.59.80.00.19  – – – – Diğerleri 50
8205.60.00.00.00  – Kaynak lambaları 50
8205.70.00.00.00  – Mengeneler, vida mengeneleri ve benzerleri 50
   – Diğerleri (Bu pozisyonun iki veya daha fazla alt pozisyonunda yer alan     
     ürünlerden meydana gelen takım halinde eşya dahil)    
8205.90.10.00.00  – – Örsler; portatif demirci ocakları; el ile veya pedalla işleyen    
       çatkıları ile birlikte bileğiler 50
8205.90.90.00.00  – –  Bu pozisyonun iki veya daha fazla alt pozisyonunda yer alan    
        ürünlerden meydana gelen takım halinde eşya 50
       
8206.00.00.00.00 82.02 ila 82.05 Pozisyonlarındaki aletlerin iki veya daha fazlasından    
  meydana gelen aletler (perakende satış için hazırlanmış takım ha-    
  linde) 50
       
82.07 El aletlerinin (mekanik olsun olmasın) veya makinalı aletlerin deği-    
  şebilen aletleri (basınçla çukurlaştırma, ıstampalama, zımbayla     
  delme, set ve yiv açma, raybalama, frezeleme, tornalama, vidala-    
  ma gibi) (metallerin çekilmesine veya ekstrüzyonla işlem görmesi-    
  ne mahsus haddeler ile kaya delmeye veya sondaj yapmaya mah-    
  sus aletler dahil):    
   – Kaya delmeye veya sondaj yapmaya mahsus aletler:    
8207.13.00.00.00  – – İş gören kısımları sermetlerden olanlar 50
8207.19  – – Diğerleri (aksam ve parçalar dahil) :    
8207.19.10.00.00  – – – İş gören kısımları elmas veya aglomere edilmiş elmastan olanlar 50
   – – – Diğerleri :    
8207.19.90.00.11  – – – – Adi metallerden 50
8207.19.90.00.19  – – – – Diğerleri  50
8207.20  – Metallerin çekilmesine veya ekstrüzyonla işlem görmesine mahsus    
     haddeler:    
8207.20.10.00.00  – – İş gören kısımları elmastan veya aglomere edilmiş elmastan olanlar 50
   – – İş gören kısımları diğer maddelerden olanlar:    
8207.20.90.00.11  – – – Adi metallerden 50
8207.20.90.00.19  – – – Diğerleri  50
8207.30  – Basınçla çukurlaştırma, ıstampalama, zımbayla delme aletleri:    
8207.30.10.00.00  – – Metal işlemeye mahsus olanlar 50
8207.30.90.00.00  – – Diğerleri 50
8207.40  – Set ve yiv açmaya mahsus aletler:    
   – – Metal işlemeye mahsus olanlar:    
   – – – Set açma aletleri :    
8207.40.10.10.00  – – – – Demirden olanlar 50
8207.40.10.90.00  – – – – Diğerleri 50
   – – – Yiv açma aletleri:    
8207.40.30.10.00  – – – – Demirden olanlar 50
8207.40.30.90.00  – – – – Diğerleri 50
8207.40.90.00.00  – – Diğerleri 50
8207.50  – Delmeye mahsus aletler (kaya delmeye mahsus aletler hariç):    
8207.50.10.00.00  – – İşgören kısımları elmastan veya aglomere edilmiş elmastan olanlar 50
   – – İş gören kısımları diğer maddelerden olanlar:    
8207.50.30.00.00  – – – Duvarcılığa mahsus matkaplar 50
   – – – Diğerleri:    
   – – – – Metal işlemeye mahsus olanlar:    
8207.50.50.00.00  – – – – – İş gören kısımları sermetlerden 50
8207.50.60.00.00  – – – – – İş gören kısımları yüksek hız çeliğinden 50
8207.50.70.00.00  – – – – – İş gören kısımları diğer maddelerden 50
8207.50.90.00.00  – – – – Diğerleri 50
8207.60  – Raybalamaya veya delik genişletmeye mahsus aletler:    
8207.60.10.00.00  – – İş gören kısımları elmastan veya aglomere edilmiş elmastan olanlar 50
   – – İş gören kısımları diğer maddelerden olanlar:    
   – – – Raybalamaya mahsus aletler:    
   – – – – Metal işlemeye mahsus olanlar:    
8207.60.30.00.11  – – – – – Adi metallerden 50
8207.60.30.00.19  – – – – – Diğerleri 50
8207.60.50.00.00  – – – – Diğerleri 50
   – – – Delik genişletmeye mahsus olanlar:    
   – – – – Metal işlemeye mahsus olanlar:    
8207.60.70.00.11  – – – – – Adi metallerden 50
8207.60.70.00.19  – – – – – Diğerleri 50
8207.60.90.00.00  – – – – Diğerleri 50
8207.70  – Frezelemeye mahsus aletler:    
   – – Metal işlemeye mahsus olanlar:    
8207.70.10.00.00  – – – İş gören kısımları sermetlerden  50
   – – – İş gören kısımları diğer maddelerden:    
   – – – – Parmak frezeler :    
8207.70.31.00.11  – – – – – Adi metallerden olanlar 50
8207.70.31.00.12  – – – – – Elmastan veya aglomere edilmiş elmastan olanlar 50
8207.70.31.00.19   – – – – – Diğerleri 50
   – – – – Diğerleri :    
8207.70.37.00.11  – – – – – Adi metallerden olanlar 50
8207.70.37.00.12  – – – – – Elmastan veya aglomere edilmiş elmastan olanlar 50
8207.70.37.00.19  – – – – – Diğerleri 50
   – – Diğerleri :    
8207.70.90.00.11  – – – İş gören kısımları adi metallerden olanlar 50
8207.70.90.00.12  – – – İş gören kısımları elmastan veya aglomere edilmiş elmastan olanlar 50
8207.70.90.00.13  – – – İş gören kısımları sermetlerden olanlar 50
8207.70.90.00.19  – – – Diğerleri 50
8207.80  – Tornalamaya mahsus aletler:    
   – – Metal işlemeye mahsus olanlar:    
8207.80.11.00.00  – – – İş gören kısımları sermetlerden 50
   – – – İş gören kısımları diğer maddelerden :    
8207.80.19.00.11  – – – – Adi metallerden olanlar 50
8207.80.19.00.19  – – – – Diğerleri 50
   – – Diğerleri    
8207.80.90.00.11  – – – İş gören kısımları adi metallerden olanlar 50
8207.80.90.00.12  – – – İş gören kısımları elmastan veya aglomere edilmiş elmastan olanlar 50
8207.80.90.00.13  – – – İş gören kısımları sermetlerden olanlar 50
8207.80.90.00.19  – – – Diğerleri 50
8207.90  – Değişebilir diğer aletler:    
8207.90.10.00.00  – – İş gören kısımları elmastan veya aglomere edilmiş elmastan olanlar 50
   – – İş gören kısımları diğer maddelerden olanlar:    
8207.90.30.00.00  – – – Tornavida uçları 50
8207.90.50.00.00  – – – Diş açma aletleri 50
   – – – Diğerleri:    
   – – – – İş gören kısımları sermetlerden:    
8207.90.71.00.00  – – – – – Metal işlemeye mahsus olanlar 50
8207.90.78.00.00  – – – – – Diğerleri 50
   – – – – İş gören kısımları diğer maddelerden:    
8207.90.91.00.00  – – – – – Metal işlemeye mahsus olanlar 50
8207.90.99.00.00  – – – – – Diğerleri 50
       
82.08 Mekanik makina ve cihazlara mahsus bıçaklar ve kesici ağızlar:    
8208.10.00.00.00  – Metal işlemeye mahsus olanlar 40
8208.20.00.00.00  – Ağaç işlemeye mahsus olanlar 40
8208.30.00.00.00  – Gıda sanayiinde kullanılan makinalara veya mutfak cihazlarına     
      mahsus olanlar 40
8208.40.00.00.00  – Ziraatte, bahçıvanlıkta veya ormancılıkta kullanılan makinalara    
     mahsus olanlar 40
8208.90  – Diğerleri :    
8208.90.00.00.11  – – Kağıt kesmeye mahsus olanlar 40
8208.90.00.00.19  – – Diğerleri 40
       
8209.00 Aletler için monte edilmemiş levhalar, çubuklar; uçlar ve benzeri     
  uçlar (sermetlerden):    
8209.00.20.00.00  – Levhalar 30
8209.00.80.00.00  – Diğerleri 30
       
8210.00 Yiyecek ve içeceklerin hazırlanmasında veya servisinde kullanılan,     
  ağırlığı 10 kg. veya daha az olan elle işleyen mekanik aletler :    
8210.00.00.00.11 – Et kıyma makinası 60
8210.00.00.00.12 – Sebze ve meyvaları dilme ve doğrama ve sularını çıkarmaya mahsus aletler 60
8210.00.00.00.13 – Sebzeleri püre haline getirme aletleri 60
8210.00.00.00.14 – Kahve ve baharat değirmenleri 60
8210.00.00.00.15 – Ekmek dilme aletleri 60
8210.00.00.00.16 – Mikser 60
8210.00.00.00.17 – Dondurma yapmaya mahsus aletler 60
8210.00.00.00.19 – Diğerleri 60
       
82.11 Kesici ağızlı bıçaklar (ağızları tırtıklı olsun olmasın) (82.08 pozisyo-    
  nundakiler hariç) (kapanan budama çakıları ve ağızları dahil):    
8211.10  – Takım halinde olanlar :    
8211.10.00.00.11  – – Sofra ve mutfak bıçakları 60
8211.10.00.00.12  – – Maket bıçakları 60
8211.10.00.00.19  – – Diğerleri 60
   – Diğerleri:    
8211.91.00.00.00  – – Sabit ağızlı sofra bıçakları 60
8211.92  – – Sabit ağızlı diğer bıçaklar:    
8211.92.00.00.11  – – – Mutfak bıçakları 60
8211.92.00.00.19  – – – Diğerleri 60
8211.93  – – Sabit ağızlı bıçakların haricindeki bıçaklar:     
8211.93.00.00.10  – – – Maket bıçakları 60
8211.93.00.00.90  – – – Diğerleri 60
8211.94.00.00.00  – – Bıçak ağızları 40
8211.95.00.00.00  – – Adi metallerden saplar 50
       
82.12 Usturalar, traş makinaları ve traş bıçakları (şerit halindeki taslaklar    
  dahil) :    
8212.10  – Usturalar, traş makinaları:    
8212.10.10.00.00  – – Traş makinaları (bıçakları değiştirilemeyen) Adet 60
   – – Diğerleri:    
   – – – Diğer traş makinaları    
8212.10.90.10.11  – – – – Emniyetli olanlar Adet 60
8212.10.90.10.19  – – – – Diğerleri Adet 60
   – – – Usturalar :    
8212.10.90.20.11  – – – – Düz usturalar Adet 60
8212.10.90.20.19  – – – – Diğerleri Adet 60
8212.20  – Traş makinalarının bıçakları (şerit halindeki taslaklar dahil):    
   – – Traş bıçakları :    
8212.20.00.10.11  – – – Emniyetli olanlar 1000 Ad. 75
8212.20.00.10.19  – – – Diğerleri 1000 Ad. 75
8212.20.00.20.00  – – Traş bıçağı taslakları 1000 Ad. 40
8212.90.00.00.00  – Diğer aksam ve parçalar 60
       
8213.00 Makaslar, terzi makasları ve benzeri makaslar ve bunların ağızları:    
   – Makaslar :    
8213.00.00.10.11  – – Terzi makasları 50
8213.00.00.10.12  – – Kuaför makasları 50
8213.00.00.10.13  – – Tırnak makasları (Çıt çıt tipi tırnak makasları hariç) 50
8213.00.00.10.19  – – Diğerleri 50
8213.00.00.20.00  – Makas ağızları 25
       
82.14 Diğer bıçakçı eşyası (saç kesmeye ve hayvan kırkmaya mahsus ma-    
  kinalar, kasap veya mutfak satırları, et baltaları, et kıyma bıçakları     
  ve kağıt bıçakları gibi); manikür veya pedikür takımları ve aletleri    
  (tırnak törpüleri dahil):    
8214.10  – Kağıt bıçakları, zarf açacakları, yazı kazıma bıçakları, kalemtraşlar    
     ve bunların bıçakları    
8214.10.00.00.11  – – Kalemtraş bıçakları 50
8214.10.00.00.12  – – Kalemtraşlar 50
8214.10.00.00.19  – – Diğerleri 50
8214.20  – Manikür ve pedikür takım ve aletleri (tırnak törpüleri dahil):    
8214.20.00.00.11  – – Çıt çıt tipi tırnak makasları 100
8214.20.00.00.19  – – Diğerleri 100
8214.90  – Diğerleri:    
   – – Saç kesmeye ve hayvan kırkmaya mahsus makinalar ve bunların    
       kesici ağızları:    
   – – – Makinalar:    
8214.90.00.11.11  – – – – Saç kesme makinaları 50
8214.90.00.11.12  – – – – Hayvan kırkma makinaları 50
8214.90.00.12.00  – – – Kesici ağızlar 35
8214.90.00.15.00  – – – Bunların adi metallerden sapları 50
   – – Diğerleri :    
8214.90.00.90.11  – – – Adi metallerden saplar 50
8214.90.00.90.19  – – – Diğerleri 50
       
82.15 Kaşıklar, çatallar, kepçeler, delikli kepçeler, spatulalar, balık    
  bıçakları,yağ bıçakları, şeker maşaları ve benzeri mutfak ve sofra    
  eşyası:    
8215.10  – En az bir eşyası kıymetli metallerle kaplanmış takım halindeki  eşya    
   – – Sadece kıymetli metallerle kaplanmış eşyayı içerenler :    
8215.10.20.00.11  – – – Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar 70
8215.10.20.00.19  – – – Diğerleri 70
   – – Diğerleri:    
8215.10.30.00.00  – – – Paslanmaz çelikten olanlar 70
8215.10.80.00.00  – – – Diğerleri 70
8215.20  – Diğer takımlar:    
8215.20.10.00.00  – – Paslanmaz çelikten olanlar 70
8215.20.90.00.00  – – Diğerleri 70
   – Diğerleri:    
8215.91  – – Kıymetli metallerle kaplanmış olanlar:    
8215.91.00.10.00  – – – Adi metallerden saplar 50
   – – – Diğerleri :    
8215.91.00.90.11  – – – – Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar 70
8215.91.00.90.19  – – – – Diğerleri 70
8215.99  – – Diğerleri:    
   – – – Paslanmaz çelikten olanlar:    
8215.99.10.10.00  – – – – Adi metallerden saplar 50
8215.99.10.90.00  – – – – Diğerleri 70
   – – – Diğerleri:    
8215.99.90.10.00  – – – – Adi metallerden saplar 50
8215.99.90.90.00  – – – – Diğerleri 70

© Akif PARLATAN 500&1715