Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 84)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
84.01 Nükleer reaktörler; nükleer reaktörler için ışınlanmamış yakıt ele-    
  manları (kartuşlar); izotopik ayırım için makina ve cihazlar :    
8401.10.00.00.00  – Nükleer reaktörler 15
8401.20  – İzotopik ayırım için makina ve cihazlar, bunların aksam ve     
     parçaları :    
   – – Uranyum izotoplarının ayırımına mahsus olanlar, bunların aksam ve     
        parçaları    
8401.20.00.10.11  – – – Cihazlar 30
8401.20.00.10.15  – – – Aksam ve parçalar 30
   – – Ağır su üretimine mahsus makina ve cihazlar     
8401.20.00.20.11  – – – Cihazlar 40
8401.20.00.20.15  – – – Aksam ve parçalar 40
   – – Diğerleri    
8401.20.00.90.11  – – – Cihazlar 50
8401.20.00.90.15  – – – Aksam ve parçalar 50
8401.30.00.00.00  – Işınlanmamış yakıt elemanları (kartuşlar)  gi F/S 50
8401.40.00.00.00  – Nükleer reaktörlerin aksam ve parçaları  50
       
84.02 Buhar kazanları (aynı zamanda alçak basınçlı su buharı da üretebi-    
  len merkezi ısıtma için sıcak su kazanları hariç); kızgın su kazanları:    
   – Buhar kazanları:    
8402.11.00.00.00  – – Saatte 45 tondan fazla buhar üreten su borulu kazanlar 40
8402.12.00.00.00  – – Saatte 45 ton veya daha az buhar üreten su borulu kazanlar 40
8402.19  – – Diğer buhar üreten kazanlar (karma kazanlar dahil):    
8402.19.10.00.00  – – – Alev borulu kazanlar 40
   – – – Diğerleri :    
8402.19.90.00.11  – – – – Duman borulu kazanlar 40
8402.19.90.00.19  – – – – Diğerleri 40
8402.20.00.00.00  – Kızgın su kazanları 50
8402.90  – Aksam ve parçalar:    
   – – Kızgın su kazanlarına ait olanlar    
8402.90.00.10.11  – – – Ondüle külhanlar 50
8402.90.00.10.19  – – – Diğerleri 50
   – – Diğerleri    
8402.90.00.90.11  – – – Buhar boruları 40
8402.90.00.90.12  – – – Buhar domları 40
8402.90.00.90.13  – – – Buhar toplayıcı borular (kollektörler) 40
8402.90.00.90.14  – – – Ondüle külhanlar 40
8402.90.00.90.19  – – – Diğerleri 40
       
84.03 Merkezi ısıtma kazanları (84.02 pozisyonundakiler hariç):    
8403.10  – Kazanlar:    
8403.10.10.00.00  – – Dökme demirden olanlar 50
8403.10.90.00.00  – – Diğerleri 50
8403.90  – Aksam ve parçalar:    
8403.90.10.00.00  – – Dökme demirden olanlar 50
8403.90.90.00.00  – – Diğerleri 50
       
84.04 84.02 veya 84.03 Pozisyonlarındaki kazanlarla birlikte kullanılmaya    
  mahsus yardımcı cihazlar (ekonomizörler, kızgın su hasıl edenler,    
  kurum temizleme ve gaz tasarruf cihazları gibi); su buharı veya    
  diğer buhar güç üniteleri için kondansörler:    
8404.10  – 84.02 veya 84.03 Pozisyonlarındaki kazanlarla birlikte kullanılma-    
     ya mahsus yardımcı cihazlar:    
8404.10.00.10.00  – – Merkezi ısıtma kazanları ile birlikte kullanılan yardımcı cihazlar 50
   – – Diğerleri    
8404.10.00.90.11  – – –  Su ısıtıcıları (ekonomizörler) ve hava ısıtıcıları 40
8404.10.00.90.12  – – – Kızdırıcılar ve kızdırıcı soğutucuları 40
8404.10.00.90.13  – – – Buhar ve ısı akümülatörleri 40
8404.10.00.90.14  – – – Kurum temizleme cihazları 40
8404.10.00.90.15  – – – Gaz tasarruf cihazları 40
8404.10.00.90.19  – – – Diğerleri 40
8404.20.00.00.00  – Buhar güç üniteleri için kondansörler 40
8404.90  – Aksam ve parçalar:    
8404.90.00.10.00  – – Merkezi ısıtma kazanları ile birlikte kullanılan yardımcı cihazların    
        aksam ve parçaları 50
   – – Diğerleri    
8404.90.00.90.11  – – – Kızdırıcı borular 40
8404.90.00.90.19  – – – Diğerleri 40
       
84.05 Gaz veya su gazı jeneratörleri (arıtıcıları ile birlikte olsun olmasın);    
  su ile işleyen asetilen jeneratörleri ve benzeri gaz jeneratörleri    
  (arıtıcıları ile birlikte olsun olmasın):    
8405.10  – Gaz veya su gaz jeneratörleri (arıtıcıları iIe birlikte olsun olmasın);    
     su ile işleyen asetilen jeneratörleri ve benzeri gaz jeneratörleri    
     (arıtıcıları ile birlikte olsun olmasın)    
8405.10.00.00.11  – – Gaz jenaratörleri 50
8405.10.00.00.12  – – Su gazı jenaratörleri 50
8405.10.00.00.13  – – Su ile işleyen asetilen jenaratörleri 50
8405.10.00.00.14  – – Oksijen jenaratörleri 50
8405.10.00.00.19  – – Diğerleri 50
8405.90.00.00.00  – Aksam ve parçalar 50
       
84.06 Buhar türbinleri:    
8406.10.00.00.00  – Deniz taşıtlarına ait türbinler 40
   – Diğer türbinler:    
8406.81.00.00.00  – – Gücü 40 MW’ı geçenler 40
8406.82.00.00.00  – – Gücü 40 MW.ı geçmeyenler 40
8406.90  – Aksam ve parçalar:    
8406.90.10.00.00  – – Stator çarkları, rotorlar ve bunların çarkları 40
8406.90.90.00.00  – – Diğerleri 40
       
84.07 Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı doğrusal veya döner pistonlu    
  motorlar (patlamalı motor):    
8407.10  – Hava taşıtları için olanlar:    
   – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar    
8407.10.00.10.11  – – – Silindir hacmi 250 cm3 veya daha az olanlar Adet 35
8407.10.00.10.12  – – – Silindir hacmi 250 cm3 .den fazla olanlar Adet 35
   – – Diğerleri    
8407.10.00.90.11  – – – Silindir hacmi 250 cm3 veya daha az olanlar Adet 35
8407.10.00.90.12  – – – Silindir hacmi 250 cm3 .den fazla olanlar Adet 35
   – Deniz taşıtları için olanlar:    
8407.21  – – Dıştan takma motorlar:    
8407.21.10.00.00  – – – Silindir hacmi 325 cm3.ü geçmeyenler Adet 35
   – – – Silindir hacmi 325 cm3.ü geçenler:    
8407.21.91.00.00  – – – – Gücü 30 kW.ı geçmeyenler Adet 35
8407.21.99.00.00  – – – – Gücü 30 kW.ı geçenler Adet 35
8407.29.00.00.00  – – Diğerleri Adet 35
   – 87. Fasıldaki kara taşıtlarında kullanılacak türde doğrusal    
     pistonlu motorlar:    
8407.31.00.00.00  – – Silindir hacmi 50 cm3.ü geçmeyenler Adet 35
8407.32  – – Silindir hacmi 50 cm3.ü geçen fakat 250 cm3.ü geçmeyenler:    
8407.32.10.00.00  – – – Silindir hacmi 50 cm3.ü geçen fakat 125 cm3.ü geçmeyenler Adet 35
8407.32.90.00.00  – – – Silindir hacmi 125 cm3.ü geçen fakat 250 cm3.ü geçmeyenler Adet 35
8407.33  – – Silindir hacmi 250 cm3.ü geçen fakat 1.000 cm3.ü geçmeyenler:    
8407.33.20.00.00  – – – Silindir hacmi 250 cm3.ü geçen fakat 500 cm3.ü geçmeyenler Adet 35
8407.33.80.00.00  – – – Silindir hacmi 500 cm3.ü geçen fakat 1000 cm3.ü geçmeyenler Adet 35
8407.34  – – Silindir hacmi 1000 cm3. ü geçenler:    
8407.34.10.00.00  – – – Montaj sanayiine mahsus olanlar: 8701. 10 Alt pozisyonundaki moto-    
          kültörler için; 87.03 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için; 87.04 pozis-    
          yonundaki motorlu taşıtlar (silindir hacmi 2800 cm3.den az bir motorla     
          birlikte) için; 87.05 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için olanlar Adet 35
   – – – Diğerleri:    
8407.34.30.00.00  – – – – Kullanılmış Adet 35
   – – – – Kullanılmamış:    
8407.34.91.00.00  – – – – – Silindir hacmi 1500 cm3.ü geçmeyenler Adet 35
8407.34.99.00.00  – – – – – Silindir hacmi 1500 cm3.ü geçenler Adet 35
8407.90  – Diğer motorlar:    
8407.90.10.00.00  – – Silindir hacmi 250 cm3.ü geçmeyenler Adet 35
   – – Silindir hacmi 250 cm3.ü geçenler:    
8407.90.50.00.00  – – – Montaj sanayiine mahsus olanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki moto-    
          kültörler için; 87.03 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için; 87.04 pozis-    
          nundaki motorlu taşıtlar (silindir hacmi 2800 cm3. den az bir motorla     
          birlikte) için; 87.05 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için olanlar Adet 35
   – – – Diğerleri:    
8407.90.80.00.00  – – – – Gücü 10 kW.ı geçmeyenler Adet 35
8407.90.90.00.00  – – – – Gücü 10 kW.ı geçenler Adet 35
       
84.08 Sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve    
  yarı dizel ):    
8408.10  – Deniz taşıtları için olanlar:    
   – – Kullanılmış:    
8408.10.11.00.00  – – – 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıt-    
          lar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00      
          alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar Adet 35
8408.10.19.00.00  – – – Diğerleri Adet 35
   – – Kullanılmamış:    
   – – – Gücü 50 kW.ı geçmeyenler:    
8408.10.23.00.00  – – – – 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıt-    
            lar; 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00    
            alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar Adet 35
8408.10.27.00.00  – – – – Diğerleri Adet 35
   – – – Gücü 50 kW.ı geçen fakat 100 kW.ı geçmeyenler:    
8408.10.31.00.00  – – – – 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıt-    
            lar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00      
            alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar Adet 35
8408.10.39.00.00  – – – – Diğerleri Adet 35
   – – – Gücü 100 kW.ı geçen fakat 200 kW.ı geçmeyenler:    
8408.10.41.00.00  – – – – 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıt-    
            lar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00      
            alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar Adet 35
8408.10.49.00.00  – – – – Diğerleri Adet 35
   – – – Gücü 200 kW.ı geçen fakat 300 kW.ı geçmeyenler:    
8408.10.51.00.00  – – – – 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıt-    
            lar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00      
            alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar Adet 35
8408.10.59.00.00  – – – – Diğerleri Adet 35
   – – – Gücü 300 kW.ı geçen fakat 500 kW.ı geçmeyenler:    
8408.10.61.00.00  – – – – 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıt-    
            lar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00      
            alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar Adet 35
8408.10.69.00.00  – – – – Diğerleri Adet 35
   – – – Gücü 500 kW.ı geçen fakat 1000 kW.ı geçmeyenler:    
8408.10.71.00.00  – – – – 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıt-    
            lar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00      
            alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar Adet 35
8408.10.79.00.00  – – – – Diğerleri Adet 35
   – – – Gücü 1000 kW.ı geçen fakat 5000 kW.ı geçmeyenler:    
8408.10.81.00.00  – – – – 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıt-    
            lar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00      
            alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar Adet 35
8408.10.89.00.00  – – – – Diğerleri Adet 35
   – – – Gücü 5000 kW.ı geçenler:    
8408.10.91.00.00  – – – – 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıt-    
            lar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00      
            alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar Adet 35
8408.10.99.00.00  – – – – Diğerleri Adet 35
8408.20  – 87. Fasıldaki taşıtlarda kullanılan türde olan motorlar:    
8408.20.10.00.00  – – Montaj sanayiine mahsus olanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki moto-    
        kültörler için; 87.03 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için; 87.04 pozis-    
        yonundaki motorlu taşıtlar (silindir hacmi 2500 cm3. den az bir motorla    
        birlikte) için; 87.05 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için olanlar Adet 35
   – – Diğerleri:    
   – – – Tarımda ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler için:    
8408.20.31.00.00  – – – – Gücü 50 kW.ı geçmeyenler Adet 35
8408.20.35.00.00  – – – – Gücü 50 kW.ı geçen fakat 100 kW.ı geçmeyenler Adet 35
8408.20.37.00.00  – – – – Gücü 100 kW.ı geçenler Adet 35
   – – – 87. Fasıldaki diğer taşıtlar için:    
8408.20.51.00.00  – – – – Gücü 50 kW.ı geçmeyenler Adet 35
8408.20.55.00.00  – – – – Gücü 50 kW.ı geçen fakat 100 KW ı geçmeyenler Adet 35
8408.20.57.00.00  – – – – Gücü 100 kW.ı geçen fakat 200 kW.ı geçmeyenler Adet 35
8408.20.99.00.00  – – – – Gücü 200 kW.ı geçenler Adet 35
8408.90  – Diğer motorlar:    
8408.90.21.00.00  – –  Demiryolu taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 35
   – –  Diğerleri:    
   – – –  Kullanılmış    
8408.90.27.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 35
8408.90.27.90.00  – – – – Diğerleri Adet 35
   – – –  Kullanılmamış:    
   – – – –  Gücü 15 kW.ı geçmeyenler:    
8408.90.41.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 35
8408.90.41.90.00  – – – – – Diğerleri Adet 35
   – – – –  Gücü 15 kW.ı geçen fakat 30 kW.ı geçmeyenler:    
8408.90.43.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 35
8408.90.43.90.00  – – – – – Diğerleri Adet 35
   – – – –  Gücü 30 kW.ı geçen fakat 50 kW.ı geçmeyenler:    
8408.90.45.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 35
8408.90.45.90.00  – – – – – Diğerleri Adet 35
   – – – –  Gücü 50 kW.ı geçen fakat 100 kW.ı geçmeyenler:    
8408.90.47.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 35
8408.90.47.90.00  – – – – – Diğerleri Adet 35
   – – – –  Gücü 100 kW.ı geçen fakat 200 kW.ı geçmeyenler:    
8408.90.61.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 35
8408.90.61.90.00  – – – – – Diğerleri Adet 35
   – – – –  Gücü 200 kW.ı geçen fakat 300 kW.ı geçmeyenler:    
8408.90.65.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 35
8408.90.65.90.00  – – – – – Diğerleri Adet 35
   – – – –  Gücü 300 kW.ı geçen fakat 500 kW.ı geçmeyenler:    
8408.90.67.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 35
8408.90.67.90.00  – – – – – Diğerleri Adet 35
   – – – –  Gücü 500 kW.ı geçen fakat 1000 kW.ı geçmeyenler:    
8408.90.81.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 35
8408.90.81.90.00  – – – – – Diğerleri Adet 35
   – – – –  Gücü 1000 kW.ı geçen fakat 5000 kW.ı geçmeyenler:    
8408.90.85.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 35
8408.90.85.90.00  – – – – – Diğerleri Adet 35
   – – – –  Gücü 5000 kW.ı geçenler:    
8408.90.89.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 35
8408.90.89.90.00  – – – – – Diğerleri Adet 35
       
84.09 Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki    
  motorların aksam ve parçaları:    
8409.10  – Hava taşıtları için olanlar:    
8409.10.00.10.00  – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  40
8409.10.00.90.00  – – Diğerleri 40
   – Diğerleri:    
8409.91  – – Sadece veya esas itibariyle kıvılcım ile ateşlemeli içten    
        yanmalı pistonlu motorlar için olanlar    
8409.91.00.00.11  – – – Aluminyumdan silindir kapakları 40
8409.91.00.00.19  – – – Diğerleri 40
8409.99  – – Diğerleri    
8409.99.00.00.11  – – – Aluminyumdan silindir kapakları 40
8409.99.00.00.19  – – – Diğerleri 40
       
84.10 Su türbinleri, su çarkları ve bunlar için regülatörler:    
   – Su türbinleri ve su çarkları:    
8410.11.00.00.00  – – Gücü 1000 kW.ı geçmeyenler 25
8410.12.00.00.00  – – Gücü 1000 kW.ı geçen fakat 10 000 kW.ı geçmeyenler 25
8410.13.00.00.00  – – Gücü 10 000 kW.ı geçenler 25
8410.90.00.00.00  – Aksam ve parçalar (regülatörler dahil) 25
       
84.11 Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri:    
   – Turbojetler:    
8411.11  – – İtici gücü 25 kN.u geçmeyenler:    
8411.11.00.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 25
8411.11.00.90.00  – – – Diğerleri Adet 25
8411.12  – – İtici gücü 25 kN.u geçenler:    
   – – –  İtici gücü 25 kN.u gecen fakat 44 kN.u geçmeyenler:    
8411.12.10.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 25
8411.12.10.90.00  – – – – Diğerleri Adet 25
   – – –  İtici gücü 44 kN.u geçen fakat 132 kN.u geçmeyenler:    
8411.12.30.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 25
8411.12.30.90.00  – – – – Diğerleri Adet 25
   – – – İtici gücü 132 kN.u geçenler:    
8411.12.80.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 25
8411.12.80.90.00  – – – – Diğerleri Adet 25
   – Turbopropellerler:    
8411.21  – – Gücü 1 100 kW.ı geçmeyenler:    
8411.21.00.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 25
8411.21.00.90.00  – – – Diğerleri Adet 25
8411.22  – – Gücü 1 100 k W.ı geçenler:    
   – – –  Gücü  1 100 kW.ı geçen fakat 3 730 kW.ı geçmeyenler:    
8411.22.20.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 25
8411.22.20.90.00  – – – – Diğerleri Adet 25
   – – – Gücü 3 730 kW.ı geçenler:    
8411.22.80.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 25
8411.22.80.90.00  – – – – Diğerleri Adet 25
   – Diğer gaz türbinleri:    
8411.81  – – Gücü 5 000 kW.ı geçmeyenler:    
8411.81.00.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 25
8411.81.00.90.00  – – – Diğerleri Adet 25
8411.82  – – Gücü 5 000 kW.ı geçenler:    
   – – – Gücü 5 000 kW ı geçen fakat 20 000 kW.ı geçmeyenler:    
8411.82.20.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 25
8411.82.20.90.00  – – – – Diğerleri Adet 25
   – – – Gücü 20 000 kW.ı geçen fakat 50 000 kW ı geçmeyenler:    
8411.82.60.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 25
8411.82.60.90.00  – – – – Diğerleri Adet 25
   – – – Gücü 50 000 kW ı geçenler:    
8411.82.80.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 25
8411.82.80.90.00  – – – – Diğerleri Adet 25
   – Aksam ve parçalar:    
8411.91  – – Turbojetler veya turbopropellerlere ait olanlar:    
8411.91.00.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  25
8411.91.00.90.00  – – – Diğerleri 25
8411.99  – – Diğerleri:    
8411.99.00.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar  25
8411.99.00.90.00  – – – Diğerleri 25
       
84.12 Diğer motorIar ve kuvvet hasıI eden makinalar:    
8412.10  – Tepkili motorlar (turbo jetler hariç):    
8412.10.00.10.00  – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 25
8412.10.00.90.00  – – Diğerleri Adet 25
   – Hidrolik güç motorları ve makinaları:    
8412.21  – – Doğrusal hareketli olanlar (silindirler):    
   – – – Hidrolik sistemler:    
8412.21.20.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar 25
8412.21.20.90.00  – – – – Diğerleri 25
   – – – Diğerleri:    
8412.21.80.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar 25
8412.21.80.90.00  – – – – Diğerleri 25
8412.29  – – Diğerleri:    
   – – – Hidrolik sistemler:    
8412.29.20.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar 25
8412.29.20.90.00  – – – – Diğerleri 25
   – – – Diğerleri :    
   – – – – Hidrolik yağ motorları:    
8412.29.81.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar 25
8412.29.81.90.00  – – – – – Diğerleri 25
   – – – – Diğerleri:    
8412.29.89.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar 25
8412.29.89.90.00  – – – – – Diğerleri 25
   – Pnömatik güç motorları ve makinaları:    
8412.31  – – Doğrusal hareketli olanlar (silindirler):    
8412.31.00.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  40
8412.31.00.90.00  – – – Diğerleri 40
8412.39  – – Diğerleri:    
8412.39.00.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  40
8412.39.00.90.00  – – – Diğerleri 40
8412.80  – Diğerleri:    
8412.80.10.00.00  – – Buharla çalışan makinalar 40
   – – Diğerleri:    
8412.80.80.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  40
   – – – Diğerleri:    
8412.80.80.90.11  – – – – Rüzgarla çalışan motor ve makinalar 40
8412.80.80.90.19  – – – – Diğerleri 40
8412.90  – Aksam ve parçalar:    
   – – Tepkili motorlar (turbojetler hariç) için olanlar:    
8412.90.20.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  25
8412.90.20.90.00  – – – Diğerleri 25
   – – Hidrolik güç motorları ve makinalarına ait olanlar:    
8412.90.40.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  25
8412.90.40.90.00  – – – Diğerleri 25
   – – Diğerleri:    
8412.90.80.10.00  – – – Buharla çalışan makinalara ait olanlar 40
8412.90.80.20.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar 25
   – – – Diğerleri:    
8412.90.80.90.11  – – – –  Pnömatik güç motorlarına ve makinalarına ait olanlar 40
8412.90.80.90.12  – – – –  Rüzgarla çalışan motor ve makinalara ait olanlar 40
8412.90.80.90.19  – – – –  Diğerleri 40
       
84.13 Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun olmasın) ; sıvı elevatörleri:    
   – Ölçü tertibatı olan veya ölçü tertibatı takılmak üzere imal edilmiş    
      pompalar:    
8413.11  – – Servis istasyonları veya garajlarda kullanılan türde yakıt veya yağ    
       dağıtım pompaları:    
8413.11.00.10.00  – – – Fiyat ve miktar gösteren tertibatı olan dağıtım pompaları Adet 50
8413.11.00.90.00  – – – Diğerleri Adet 50
8413.19  – – Diğerleri:    
8413.19.00.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.19.00.20.00  – – – Fiyat ve miktar gösteren tertibatı olan dağıtım pompaları Adet 50
   – – – Diğerleri:    
8413.19.00.90.11  – – – – Gıda maddeleri için miktar gösteren dağıtım pompaları Adet 50
8413.19.00.90.12  – – – – Miktar gösteren tertibatı olan diğer dağıtım pompaları Adet 50
8413.19.00.90.19  – – – – Diğerleri Adet 50
8413.20  – El pompaları (8413.11 veya 8413.19 alt pozisyonlarındakiler hariç):    
8413.20.00.10.00  – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.20.00.90.00  – – Diğerleri Adet 50
8413.30  – İçten yanmalı pistonlu motorlar için yakıt, yağ veya soğutma    
     pompaları:    
   – – Enjeksiyon pompaları:    
8413.30.20.10.00  – – -Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 50
8413.30.20.90.00  – – – Diğerleri Adet 50
   – – Diğerleri:    
8413.30.80.10.00  – – -Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 50
8413.30.80.90.00  – – – Diğerleri Adet 50
8413.40.00.00.00  – Beton pompaları Adet 50
8413.50  – Diğer doğrusal deplasmanlı (pozitif hareketli) pompalar:    
   – – Hidrolik üniteler:    
8413.50.20.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  50
8413.50.20.90.00  – – – Diğerleri 50
   – – Dozaj ve oranlama pompaları:    
8413.50.40.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.50.40.90.00  – – – Diğerleri Adet 50
   – – Diğerleri:    
   – – – Pistonlu pompalar:    
   – – – – Hidrolik yağ pompaları:    
8413.50.61.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.50.61.90.00  – – – – – Diğerleri Adet 50
   – – – – Diğerleri:    
8413.50.69.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.50.69.90.00  – – – – – Diğerleri Adet 50
   – – – Diğerleri:    
8413.50.80.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.50.80.90.00  – – – – Diğerleri Adet 50
8413.60  – Diğer döner deplasmanlı (pozitif hareketli) pompalar:    
   – – Hidrolik üniteler:    
8413.60.20.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  50
8413.60.20.90.00  – – – Diğerleri 50
   – – Diğerleri:    
   – – – Dişli pompalar:    
   – – – – Hidrolik yağ pompaları:    
8413.60.31.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
   – – – – – Diğerleri:    
8413.60.31.90.11  – – – – – – Aluminyum gövdeli, iletim hacmi 1 cm3/devir veya daha fazla fakat    
              100 cm3/devir geçmeyen, çıkış mili çapı 6mm veya daha fazla fakat    
              35 mm geçmeyenler Adet 50
8413.60.31.90.19  – – – – – – Diğerleri Adet 50
   – – – – Diğerleri:    
8413.60.39.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.60.39.90.00  – – – – – Diğerleri Adet 50
   – – – Kanatlı pompalar:    
   – – – – Hidrolik yağ pompaları:    
8413.60.61.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.60.61.90.00  – – – – – Diğerleri Adet 50
   – – – – Diğerleri:    
8413.60.69.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.60.69.90.00  – – – – – Diğerleri Adet 50
   – – – Vidalı pompalar:    
8413.60.70.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.60.70.90.00  – – – – Diğerleri Adet 50
   – – – Diğerleri:    
8413.60.80.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.60.80.90.00  – – – – Diğerleri Adet 50
8413.70  – Diğer santrifüj pompalar:    
   – – Dalgıç pompaları:    
   – – – Tek kademeli olanlar    
8413.70.21.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 50
8413.70.21.90.00  – – – – Diğerleri Adet 50
   – – – Çok kademeli olanlar    
8413.70.29.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 50
8413.70.29.90.00  – – – – Diğerleri Adet 50
   – – Isıtmada veya sıcak su temininde kullanılan salmastrasız çarklı pompalar    
8413.70.30.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 50
8413.70.30.90.00  – – – Diğerleri Adet 50
   – – Diğerleri:    
   – – – Çıkış ağzı çapı 15 mm.yi geçmeyenler:    
8413.70.35.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.70.35.90.00  – – – – Diğerleri Adet 50
   – – – Çıkış ağzı çapı 15 mm.yi geçenler:    
   – – – – Tıkanmaz çarklı ve yıldız çarklı (rejeneratif) pompalar:    
8413.70.45.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.70.45.90.00  – – – – – Diğerleri Adet 50
   – – – – Radyal akışlı pompalar:    
   – – – – – Tek kademeli olanlar:    
   – – – – – – Çarkı tek girişli olanlar:    
   – – – – – – – Yekpare gövdeli olanlar:    
8413.70.51.10.00  – – – – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.70.51.90.00  – – – – – – – – Diğerleri Adet 50
   – – – – – – – Diğerleri:    
8413.70.59.10.00  – – – – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.70.59.90.00  – – – – – – – – Diğerleri Adet 50
   – – – – – – Çarkı çok girişli olanlar:    
8413.70.65.10.00  – – – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.70.65.90.00  – – – – – – – Diğerleri Adet 50
   – – – – – Çok kademeli olanlar:    
8413.70.75.10.00  – – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.70.75.90.00  – – – – – – Diğerleri Adet 50
   – – – – Diğer santrifüj pompalar:    
   – – – – – Tek kademeli olanlar:    
8413.70.81.10.00  – – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.70.81.90.00  – – – – – – Diğerleri Adet 50
   – – – – – Çok kademeli olanlar:    
8413.70.89.10.00  – – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.70.89.90.00  – – – – – – Diğerleri Adet 50
   – Diğer pompalar; sıvı elevatörleri:    
8413.81.00.00.00  – – Pompalar Adet 50
8413.82.00.00.00  – – Sıvı elevatörleri Adet 50
   – Aksam ve parçalar:    
8413.91.00.00.00  – – Pompalara ait olanlar 50
8413.92.00.00.00  – – Sıvı elevatörlerine ait olanlar 50
       
84.14 Hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz kompresörleri,    
  fanlar (vantilatörler ve aspiratörler); bir aspiratörü olan havalan-    
  dırmaya mahsus davlumbazlar (filtreli olsun olmasın):    
8414.10  – Vakum pompaları:    
8414.10.15.00.00  – – Yarı iletkenlerin veya sadece veya esas itibarıyla düz panel göstergelerin    
       üretiminde kullanılan türde olanlar Adet 40
   – – Diğerleri:    
   – – – Döner pistonlu pompalar, kayar kanatlı döner pompalar, moleküler    
          pompalar ve ruts tipi pompalar:    
8414.10.25.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 40
8414.10.25.90.00  – – – – Diğerleri Adet 40
   – – – Diğerleri:    
   – – – – Difüzyon pompaları, kriyostatik pompalar ve emici pompalar:    
8414.10.81.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 40
8414.10.81.90.00  – – – – – Diğerleri Adet 40
   – – – – Diğerleri:    
8414.10.89.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 40
8414.10.89.90.00  – – – – – Diğerleri Adet 40
8414.20  – El veya ayakla çalıştırılan hava pompaları:    
8414.20.20.00.00  – – Bisikletler ve motosikletler için el pompaları Adet 40
   – – Diğerleri:    
8414.20.80.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 40
8414.20.80.90.00  – – – Diğerleri Adet 40
8414.30  – Soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler:    
   – – Gücü 0,4 kW.ı geçmeyenler:    
8414.30.20.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8414.30.20.90.00  – – – Diğerleri Adet 50
   – – Gücü 0,4 kW.ı geçenler:    
   – – – Hermetik veya yarı hermetik olanlar:    
8414.30.81.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8414.30.81.90.00  – – – – Diğerleri Adet 50
   – – – Diğerleri:    
8414.30.89.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8414.30.89.90.00  – – – – Diğerleri Adet 50
8414.40  – Tekerlekli şasiler üzerine monte edilmiş çekilebilen hava    
      kompresörleri:    
   – – Dakikada verdiği hava debisi 2 m3.ü geçmeyenler    
8414.40.10.00.11  – – -Vidalı olanlar Adet 50
8414.40.10.00.12  – – – Pistonlu olanlar Adet 50
8414.40.10.00.19  – – – Diğerleri Adet 50
   – – Dakikada verdiği hava debisi 2 m3.ü geçenler    
8414.40.90.00.11  – – -Vidalı olanlar Adet 50
8414.40.90.00.12  – – – Pistonlu olanlar Adet 50
8414.40.90.00.19  – – – Diğerleri Adet 50
   – Fanlar:    
8414.51  – – Gücü 125 W.ı geçmeyen kendinden elektrik motorlu masa, yer,    
       duvar, pencere, tavan veya çatı fanları :    
8414.51.00.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 60
8414.51.00.20.00  – – – Evlerde kullanılanlar Adet 60
8414.51.00.90.00  – – – Diğerleri Adet 60
8414.59  – – Diğerleri:    
8414.59.15.00.00  – – – Sadece veya esas itibarıyla mikroişlemcilerin, telekominikasyon cihazlarının,      
         otomatik bilgi işlem makinalarının veya bunların ünitelerinin soğutulması için     
         kullanılan türde fanlar Adet 60
   – – – Diğerleri:    
   – – – – Eksenel (aksiyal) fanlar :    
8414.59.25.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 60
8414.59.25.20.00  – – – – – Evlerde kullanılanlar Adet 60
8414.59.25.90.00  – – – – – Diğerleri Adet 60
   – – – – Santrifüjlü fanlar :    
8414.59.35.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 60
8414.59.35.20.00  – – – – – Evlerde kullanılanlar Adet 60
8414.59.35.90.00  – – – – – Diğerleri Adet 60
   – – – – Diğerleri:    
8414.59.95.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 60
   – – – – – Evlerde kullanılanlar:    
8414.59.95.20.13  – – – – – – Isıtmasız hava perdeleri Adet 60
8414.59.95.20.14  – – – – – – Diğerleri Adet 60
   – – – – –  Diğerleri:    
8414.59.95.90.13  – – – – – – Isıtmasız hava perdeleri Adet 60
8414.59.95.90.15  – – – – – – Emme ve üfleme yapabilen kabinli fanlar (ısı geri kazanımlı) Adet 60
8414.59.95.90.19  – – – – – – Diğerleri Adet 60
8414.60  – En büyük yatay kenarı 120 cm.yi geçmeyen davlumbazlar :    
8414.60.00.10.00  – – Evlerde kullanılanlar Adet 60
8414.60.00.90.00  – – Diğerleri Adet 60
8414.80  – Diğerleri:    
   – – Turbo kompresörler:    
   – – – Tek kademeli olanlar:    
8414.80.11.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8414.80.11.90.00  – – – –  Diğerleri Adet 50
   – – – Çok kademeli olanlar:    
8414.80.19.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8414.80.19.90.00  – – – –  Diğerleri Adet 50
   – – Pistonlu kompresörler:    
   – – – Monometre basıncı 15 bar’ı geçmeyenler:    
   – – – – Debisi saatte 60 m3.ü geçmeyenler:    
8414.80.22.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8414.80.22.90.00  – – – – –  Diğerleri Adet 50
   – – – – Debisi saatte 60 m3.ü geçenler:    
8414.80.28.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8414.80.28.90.00  – – – – –  Diğerleri Adet 50
   – – – Monometre basıncı 15 bar’ı geçenler:    
   – – – – Debisi saatte 120 m3.ü geçmeyenler:    
8414.80.51.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8414.80.51.90.00  – – – – –  Diğerleri Adet 50
   – – – – Debisi saatte 120 m3.ü geçenler:    
8414.80.59.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8414.80.59.90.00  – – – – –  Diğerleri Adet 50
   – – Döner hareketli kompresörler:    
   – – – Tek şaftlı olanlar:    
8414.80.73.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8414.80.73.90.00  – – – –  Diğerleri Adet 50
   – – – Çok şaftlı olanlar:    
   – – – – Vidalı kompresörler:    
8414.80.75.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8414.80.75.90.00  – – – – –  Diğerleri Adet 50
   – – – – Diğerleri:    
8414.80.78.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8414.80.78.90.00  – – – – –  Diğerleri Adet 50
   – – Diğerleri:    
8414.80.80.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 30
8414.80.80.20.00  – – – Aspiratörü olan filtreli davlumbazlar Adet 40
8414.80.80.30.00  – – – Serbest pistonlu jeneratörler Adet 50
   – – – Diğerleri:    
8414.80.80.90.11  – – – – En büyük yatay kenarı 120 cm.yi geçen bir aspiratörü olan davlum-    
               bazlar Adet 50
8414.80.80.90.19  – – – – Diğerleri Adet 50
8414.90  – Aksam ve parçalar:    
8414.90.00.10.00  – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  60
8414.90.00.20.00  – – Evlerde kullanılan vantilatör ve aspiratörlere ait olanlar 30
8414.90.00.30.00  – –  Aspiratörü olan filtreli davlumbazlara ait olanlar 50
   – – Diğerleri:    
8414.90.00.90.11  – – – Pistonlu kompresörlere ait olanlar 50
8414.90.00.90.12  – – – Vidalı kopresörlere ait olanlar 50
8414.90.00.90.13  – – – Diğer kompresörlere ait olanlar 50
8414.90.00.90.19  – – – Diğerleri 50
       
84.15 Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye    
  mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar    
  dahil):    
8415.10  – Pencere, duvar, tavan veya zemine sabitlenecek tipler     
    [tek bir gövde halinde(self-contained) veya split sistem]:     
8415.10.10.00.00  – – Tek bir gövde halinde (self-contained) 60
8415.10.90.00.00  – – Ayrı elemanlı sistemler (split-sistem) 60
8415.20.00.00.00  – Motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılan türden olanlar 60
   – Diğerleri:    
8415.81  – – Bir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma çevrimini tersine değiştiren    
       bir valf içerenler (ters çevrimli ısı pompaları ) :    
8415.81.00.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  60
8415.81.00.90.00  – – – Diğerleri 60
8415.82  – – Diğerleri (bir soğutucu ünite içerenler):    
8415.82.00.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  60
8415.82.00.90.00  – – – Diğerleri 60
8415.83  – – Bir soğutucu ünite içermeyenler:    
8415.83.00.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  60
8415.83.00.90.00  – – – Diğerleri 60
8415.90  – Aksam ve parçalar:    
8415.90.00.10.00  – – 8415.81, 8415.82 veya 8415.83 alt pozisyonlarındaki sivil hava    
        taşıtlarında kullanılmaya mahsus klima cihazlarına ait olanlar  60
   – – Diğerleri:    
8415.90.00.90.11  – – – Split sistemlerin dış üniteleri 60
8415.90.00.90.12  – – – Split sistemlerin iç üniteleri 60
8415.90.00.90.19  – – – Diğerleri 60
       
84.16 Akaryakıt, tozlaştırılmış katı yakıt veya gaz yakıtlı ocak brülörleri;    
  mekanik kömür taşıyıcıları (bunların mekanik ızgaraları, mekanik kül    
  boşaltıcıları ve benzeri cihazları dahil):    
8416.10  – Akaryakıt brülörleri:    
8416.10.10.00.00  – – Otomatik kontrol tertibatı bulunanlar Adet 60
8416.10.90.00.00  – – Diğerleri Adet 60
8416.20  – Diğer yakıt brülörleri (kombine brülörler dahil)    
8416.20.10.00.00  – – Sadece gaz için olanlar (monoblok, bir vantilatör ve bir kontrol cihazı ile       
        birlikte bulunanlar) Adet 60
   – – Diğerleri    
   – – – Kombine brülörler    
8416.20.20.00.11  – – – – Tozlaştırılmış katı yakıt brülörleri Adet 60
8416.20.20.00.19  – – – – Diğerleri Adet 60
   – – – Diğerleri    
8416.20.80.00.11  – – – – Tozlaştırılmış katı yakıt brülörleri 60
8416.20.80.00.19  – – – – Diğerleri 60
8416.30.00.00.00  – Mekanik kömür taşıyıcılar (bunların mekanik ızgaraları,     
     mekanik kül boşaltıcıları ve benzeri cihazları dahil) 60
8416.90  – Aksam ve parçalar    
8416.90.00.00.11  – – Brülörlere ait olanlar 60
8416.90.00.00.19  – – Diğerleri 60
       
84.17 Sanayi veya laboratuvarlara mahsus elektrikli olmayan fırınlar ve    
  ocaklar (çöp yakma fırınları dahil):    
8417.10  – Metallerin, metal cevherlerinin, piritlerin kavrulması, ergitilmesi    
      veya başka şekillerde ısıl işlem görmesine mahsus, fırınlar ve     
      ocaklar    
8417.10.00.00.11  – – Ergitme fırınları 25
8417.10.00.00.12  – – Isıl işlem fırınları 25
8417.10.00.00.13  – – İzabe fırınları 25
8417.10.00.00.19  – – Diğerleri 25
8417.20  – Ekmekçilik fırınları (bisküvi fırınları dahil):    
8417.20.10.00.00  – – Tünel fırınları 25
8417.20.90.00.00  – – Diğerleri 25
8417.80  – Diğerleri:    
8417.80.30.00.00  – – Seramik ürünlerin fırınlanmasına mahsus fırınlar ve ocaklar Adet 25
8417.80.50.00.00  – – Çimento, cam ve kimyasal ürünlerin fırınlanmasına mahsus fırınlar ve ocaklar Adet 25
8417.80.70.00.00  – – Diğerleri 25
8417.90.00.00.00  – Aksam ve parçalar 25
       
84.18 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar    
  (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima    
  cihazları hariç) :    
8418.10  – Birden fazla dış kapılı kombine haldeki soğutucu -dondurucular:    
8418.10.20.00.00  – – Hacmi 340 litreyi geçenler Adet 60
8418.10.80.00.00  – – Diğerleri Adet 60
   – Ev tipi soğutucular:    
8418.21  – – Kompresörlü olanlar:    
8418.21.10.00.00  – – – Hacmi 340 litreyi geçenler Adet 60
   – – – Diğerleri:    
8418.21.51.00.00  – – – – Masa modeli olanlar Adet 60
8418.21.59.00.00  – – – – Gömme tip olanlar Adet 60
   – – – – Diğerleri:    
8418.21.91.00.00  – – – – – Hacmi 250 litreyi geçmeyenler Adet 60
8418.21.99.00.00  – – – – – Hacmi 250 litreyi geçen fakat 340 litreyi geçmeyenler Adet 60
8418.29  – – Diğerleri    
8418.29.00.00.11  – – – Evlerde kullanılan elektriksiz buzdolapları Adet 60
8418.29.00.00.19  – – – Diğerleri Adet 60
8418.30  – Yatay tip dondurucular (hacmi 800 litreyi geçmeyenler):    
8418.30.20.00.00  – – Hacmi 400 litreyi geçmeyenler Adet 60
8418.30.80.00.00  – – Hacmi 400 litreyi geçen fakat 800 Iitreyi geçmeyenler Adet 60
8418.40  – Dikey tip dondurucular (hacmi 900 litreyi geçmeyenler):    
8418.40.20.00.00  – – Hacmi 250 litreyi geçmeyenler Adet 60
8418.40.80.00.00  – – Hacmi 250 litreyi geçen fakat 900 litreyi geçmeyenler Adet 60
8418.50  – Dondurucu ve soğutucu ekipmanlar ile mücehhez depolama ve    
      teşhir amaçlı diğer mobilya ( konsol, dolap, teşhir tezgahları, vitrinler     
       ve benzerleri)    
   – – Vitrin tipi soğutucular (bir soğutucu ünite veya evaparatör ile mücehhez    
        olanlar):    
8418.50.11.00.00  – – – Dondurulmuş gıdaların depolanması için olanlar Adet 60
8418.50.19.00.00  – – – Diğerleri Adet 60
8418.50.90.00.00  – – Mobilya tipi diğer soğutucular Adet 60
   – Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları:    
8418.61.00.00.00  – – Isı pompaları ( 84.15 pozisyonunda yer alan klima cihazları hariç) 60
8418.69  – – Diğerleri:    
8418.69.00.10.00  – – – Kondenserleri ısı değiştiricisi fonksiyonu gören kompresörlü üniteler 60
   – – – Diğerleri:    
8418.69.00.91.00  – – – – Komple soğutma tesisleri 60
   – – – – Diğerleri:    
8418.69.00.99.11  – – – – – Frigorifik araç kasalarına takılmaya mahsus soğutucu üniteler 60
8418.69.00.99.19  – – – – – Diğerleri 60
   – Aksam ve parçalar:    
8418.91.00.00.00  – – Soğutucu veya dondurucu cihazlara mahsus mobilyalar 60
8418.99  – – Diğerleri:    
8418.99.10.00.00  – – – Evaporatörler ve kondenserler (ev tipi buzdolapları için olanlar hariç) 60
8418.99.90.00.00  – – – Diğerleri 60
       
84.19 Isı değişikliği yoluyla (özellikle ısıtma, pişirme, kavurma, damıtma,    
  rektifiye etme, steril hale koyma, pastörize etme, etüvleme, kurutma,    
  buharlaştırma, kondanse etme veya soğutma gibi) maddelerin    
  işlenmesi için makinalar ve tesis veya laboratuvar cihazları (ısıtması      
  elektrikle olsun olmasın)(85.14 pozisyonundaki ocaklar, fırınlar ve diğer    
  cihazlar hariç)  (ev işlerinde kullanılmaya mahsus makina ve cihazlar     
  hariç) elektrikli olmayan şofbenler ve diğer su ısıtıcıları:    
   – Elektrikli olmayan anında veya depolu su ısıtıcıları:    
8419.11.00.00.00  – – Gazla çalışan anında su ısıtıcılar 60
8419.19  – – Diğerleri    
8419.19.00.00.11  – – – Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları) 60
8419.19.00.00.12  – – – Güneş enerjili su ısıtıcıları 60
8419.19.00.00.19  – – – Diğerleri 60
8419.20  – Tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizatörleri    
8419.20.00.00.11  – – Elektrikli sterilizatörler 40
8419.20.00.00.19  – – Diğer sterilizatörler 40
   – Kurutucular:    
8419.31.00.00.00  – – Tarım ürünleri için olanlar 40
8419.32.00.00.00  – – Ağaç, kağıt hamuru, kağıt veya kartonlar için olanlar 40
8419.39.00.00.00  – – Diğerleri 40
8419.40  – Damıtma veya rektifiye tesisleri    
8419.40.00.00.11  – – Su damıtma cihazı (elektrikle çalışan) 40
8419.40.00.00.19  – – Diğerleri 40
8419.50  – Isı değiştiricileri (eşanjörler):    
8419.50.20.00.00  – – Floropolimerlerden mamul iç çapı 3 cm veya daha az olan delikli giriş ve     
      çıkış borularına sahip ısı değiştiricileri  40
8419.50.80.00.00  – – Diğerleri 40
8419.60.00.00.00  – Hava veya diğer gazları sıvılaştırmaya mahsus makinalar 40
   – Diğer makina, tesis ve cihazlar:    
8419.81  – – Sıcak içecek yapmaya veya yiyecekleri pişirmeye veya ısıtmaya    
       mahsus olanlar:    
   – – – Kahve ve diğer sıcak içecekleri yapmaya mahsus perkolatör ve    
            diğer cihazlar:    
8419.81.20.00.11  – – – – Elektrikli olanlar 40
8419.81.20.00.19  – – – – Diğerleri 40
8419.81.80.00.00  – – – Diğerleri 40
8419.89  – – Diğerleri:    
8419.89.10.00.00  – – – Su dolaşımı vasıtası ile doğrudan soğutmaya mahsus (bir ayırma    
          duvarı olmayan) soğutma kuleleri ve benzeri tesisler 40
8419.89.30.00.00  – – – Biriktirme yoluyla metal kaplamaya mahsus vakum-buhar teribatı  40
   – – – Diğerleri:    
8419.89.98.10.00  – – – – Pastörizatörler 40
   – – – – Diğerleri    
8419.89.98.90.11  – – – – – Tütsüleme cihazları 40
8419.89.98.90.12  – – – – – Dondurma imaline mahsus kimyasal tuz esaslı mekanik kaplar       40
8419.89.98.90.19  – – – – – Diğerleri 40
8419.90  – Aksam ve parçalar:    
8419.90.15.00.00  – – 8419.20.00.00 alt pozisyonundaki sterilizatörlere ait olanlar 40
   – – Diğerleri:    
8419.90.85.10.00  – – – Pastörizatörlere ait olanlar 40
   – – – Diğerleri    
8419.90.85.90.11  – – – – Perkolatörlere ait olanlar 60
8419.90.85.90.12  – – – – Şofben ve diğer su ısıtıcılarına ait olanlar 60
8419.90.85.90.13  – – – – Isı değiştiricilerine (eşanjörler) ait olanlar 60
8419.90.85.90.19  – – – – Diğerleri 60
       
84.20 KalenderIer ve diğer hadde makinaIarı (metal veya cam hadde     
  makinaIarı hariç) ve bu makinaIarın siIindirleri:    
8420.10  – Kalenderler ve diğer hadde makinaları:    
8420.10.10.00.00  – – Tekstil sanayiinde kullanılan türden olanlar 50
8420.10.30.00.00  – – Kağıt sanayiinde kullanılan türden olanlar 50
   – – Diğerleri:    
8420.10.81.00.00  – – – Sadece veya esas itibarıyla baskılı devre veya baskılı devre yüzeylerinin    
        üretiminde kullanılan türde laminasyon ruloları 50
8420.10.89.00.00  – – – Diğerleri 50
   – Aksam ve parçalar:     
8420.91  – – Silindirler:    
   – – – Dökme demirden olanlar    
8420.91.10.00.11  – – – – Kalenderler için 50
8420.91.10.00.19  – – – – Diğer hadde makinaları için 50
   – – – Diğerleri    
8420.91.80.00.11  – – – – Kalenderler için 50
8420.91.80.00.19  – – – – Diğer hadde makinaları için 50
8420.99.00.00.00  – – Diğerleri 50
       
84.21 Santrifüjler (santrifüj kurutma makinaları dahil); sıvıların veya    
  gazların fiItre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makina ve     
  cihazlar:    
   – Santrifüjler (santrifüj kurutma makinaları dahil):    
8421.11.00.00.00  – – Krema ayırıcılar (ekremözler) 30
8421.12  – – Çamaşır kurutma makinaları    
8421.12.00.00.11  – – – Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçmeyecek    
          kapasitede olanlar Adet 30
8421.12.00.00.19  – – – Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçen    
          kapasitede olanlar Adet 30
8421.19  – – Diğerleri:    
   – – – Laboratuvarlarda kullanılan santrifüjler    
8421.19.20.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus  olanlar 30
8421.19.20.90.00  – – – – Diğerleri 30
   – – – Diğerleri:    
8421.19.70.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  30
8421.19.70.90.00  – – – – Diğerleri  30
   – Sıvıların filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makina ve    
      cihazlar:    
8421.21.00.00.00  – – Suyun filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus olanlar 30
8421.22.00.00.00  – – İçeceklerin (su hariç) filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus    
       olanlar 30
8421.23.00.00.00  – – İçten yanmalı motorlar için yağ ve yakıt filtreleri 30
8421.29  – – Diğerleri:    
8421.29.20.00.00  – – – Floropolimerden mamul filtre veya arıtma membranı kalınlığı 140 mikronu geçmeyenler  30
   – – – Diğerleri:    
8421.29.80.00.11  – – – – Diyalizör 30
8421.29.80.00.19  – – – – Diğerleri 30
   – Gazların filtre edilmesi veya arıtılmasına mahsus makina ve     
      cihazlar:    
8421.31  – – İçten yanmalı motorlar için hava filtreleri:    
8421.31.00.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  30
8421.31.00.90.00  – – – Diğerleri 30
8421.39  – – Diğerleri:    
8421.39.15.00.00  – – – Paslanmaz çelik gövdeli, iç çapı 1,3 cm geçmeyen delikli giriş ve çıkış      
        borularına sahip olanlar 30
   – – – Diğerleri:    
   – – – – Havanın filtre edilmesi veya arıtılması için makina ve cihazlar:    
8421.39.25.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  30
8421.39.25.90.00  – – – – – DiğerIeri 30
   – – – – Diğer gazların filtre edilmesi veya arıtılması için makina ve cihazlar:     
   – – – – – Katalitik işlem esaslı olanlar:    
8421.39.35.10.00  – – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  30
8421.39.35.90.00  – – – – – – DiğerIeri 30
   – – – – – Diğerleri:    
8421.39.85.10.00  – – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  30
8421.39.85.90.00  – – – – – – DiğerIeri 30
   –  Aksam ve parçalar:    
8421.91.00.00.00  – – Santrifüjlere ait olanlar (santrifüj kurutma makinalarına ait olanlar dahil) 30
8421.99  – – Diğerleri    
8421.99.10.00.00  – – – 8421.29.20 veya 8421.39.15 alt pozisyonlarındaki makine ve cihazlara ait olanlar 30
   – – – Diğerleri:    
8421.99.90.00.11  – – – – Gümüş ihtiva eden filtre kartuşları 30
8421.99.90.00.19  – – – – Diğerleri 30
       
84.22 Bulaşık yıkama makinaları; şişeleri veya diğer kapları temizlemeye    
  veya kurutmaya mahsus makinalar; şişeleri, kutuları, çuvalları veya    
  diğer kapları doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye veya etiketle-     
  meye mahsus makinalar; şişeleri,kavanozları,tüpleri ve benzeri     
  kapları kapsüllemeye mahsus makinalar; diğer paketleme veya     
  ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus     
  makinalar dahil) ;içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar:    
   – Bulaşık yıkama makinaları:    
8422.11.00.00.00  – – Evlerde kullanılanlar Adet 30
8422.19.00.00.00  – – Diğerleri Adet 30
8422.20.00.00.00  – Şişeleri veya diğer kapları temizlemeye veya kurutmaya mahsus    
     makinalar 30
8422.30.00.00.00  – Şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldurmaya, kapa-    
     maya, mühürlemeye veya etiketlemeye mahsus makinalar;şişeleri,    
     kavanozları, tüpleri ve benzeri kapları kapsüllemeye mahsus maki-    
     nalar; içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar 30
8422.40.00.00.00  – Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek     
     ambalajlamaya  mahsus makinalar dahil) 30
8422.90  – Aksam ve parçalar    
8422.90.10.00.00  – – Bulaşık yıkama makinalarına ait olanlar 30
   – – Diğerleri    
8422.90.90.00.11  – – – Diğer paketleme veya ambalajlama makinalarına ait olanlar 30
8422.90.90.00.19  – – – Diğerleri 30
       
84.23 Tartı alet ve cihazları (hassasiyeti 5 santigram veya daha iyi olan    
  teraziler hariç) (tartarak sayan ve kontrol eden baskül ve teraziler    
  dahil) her tür tartı alet ve cihazlarına mahsus ağırlıklar:    
8423.10  – İnsan tartan basküller (bebekleri tartmaya mahsus olanlar dahil);    
     evlerde kullanılan teraziler:    
8423.10.10.00.00  – – Evlerde kullanılan teraziler Adet 60
   – – Diğerleri    
8423.10.90.00.11  – – – Elektrikli ve elektronik basküller Adet 50
8423.10.90.00.19  – – – Diğerleri Adet 50
8423.20  – Taşıyıcı bantlar üzerindeki maddeyi tartmaya mahsus basküller    
8423.20.10.00.00  – – Ağırlık ölçümünü elektronik olarak yapanlar Adet 50
8423.20.90.00.00  – – Diğerleri Adet 50
8423.30  – Sabit ağırlıkları tartan basküller ve maddeyi belirli bir ağırlığa    
     göre tartarak çuval ve diğer kaplara doldurmaya mahsus baskül     
     ve teraziler (hazneli tartı cihazları dahil):    
   – – Ağırlık ölçümünü elektronik olarak yapanlar:    
8423.30.10.10.00  – – – Basküller Adet 50
8423.30.10.90.00  – – – Diğerleri Adet 60
   – – Diğerleri:    
8423.30.90.10.00  – – – Basküller Adet 50
8423.30.90.90.00  – – – Diğerleri Adet 60
   – Diğer tartı alet ve cihazları:    
8423.81  – – Tartma kapasitesi 30 kg.ı geçmeyenler:    
   – – – Ağırlık ölçümünü elektronik olarak yapanlar:    
8423.81.21.00.00  – – – – Maddelerin önceden tesbit edilen bir ağırlığa göre ağırlık kontrolünü    
          otomatik olarak yapan kontrol aletleri (ağırlıklara göre tasnif edenler dahil) Adet 60
8423.81.23.00.00  – – – – Önceden paketlenmiş maddeleri tartmaya ve etiketlemeye mahsus  alet ve cihazlar Adet 60
8423.81.25.00.00  – – – – Dükkanlarda kullanılan teraziler Adet 60
8423.81.29.00.00  – – – – Diğerleri Adet 60
8423.81.80.00.00  – – – Diğerleri Adet 60
8423.82  – – Tartma kapasitesi 30 kg.ı geçen fakat 5000 kg.ı geçmeyenler:    
8423.82.20.00.00  – – – Ağırlık ölçümünü elektronik olarak yapanlar, motorlu araçları tartanlar hariç Adet 60
   – – – Diğerleri:    
8423.82.81.00.00  – – – – Maddelerin önceden tespit edilen bir ağırlığa göre ağırlık kontrolünü    
          otomatik olarak yapan kontrol aletleri (ağırlıklarına göre tasnif edilenler dahil) Adet 60
   – – – – Diğerleri:    
8423.82.89.10.00  – – – – – Basküller Adet 50
8423.82.89.90.00  – – – – – Diğerleri Adet 60
8423.89  – – Diğerleri:     
   – – – Ağırlık ölçümünü elektronik olarak yapanlar:    
8423.89.20.10.00  – – – – Köprü tipi basküller Adet 50
8423.89.20.90.00  – – – – Diğerleri Adet 60
   – – – Diğerleri:    
8423.89.80.10.00  – – – – Köprü tipi basküller Adet 50
8423.89.80.90.00  – – – – Diğerleri Adet 60
8423.90  – Her türlü tartı alet ve cihazlarına mahsus ağırlıklar; tartı alet ve    
     cihazlarının aksam ve parçaları:    
8423.90.10.00.00  – – 8423.20.10, 8423.30.10, 8423.81.21, 8423.81.23, 8423.81.25, 8423.81.29    
       8423.82.20 veya 8423.89.20 alt pozisyonlarındaki aletlerin aksam parçaları   60
8423.90.90.00.00  – – Diğerleri 60
       
84.24 Sıvı veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya veya     
  pülverize etmeye mahsus mekanik cihazlar (el ile kullanılan türde    
  olsun olmasın); yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun    
  olmasın); püskürtme tabancaları ve benzeri cihazlar; buhar veya    
  kum püskürtme makinaları ve benzeri püskürtme makinaları:    
8424.10.00.00.00  – Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın) 50
8424.20.00.00.00  – Püskürtme tabancaları ve benzeri cihazlar 50
8424.30  – Buhar veya kum püskürtme makinaları ve benzeri makinalar:    
   – – Su ile temizleme cihazları ( kendinden motorlu ):    
8424.30.01.00.00  – – – Isıtma tertibatlı olanlar Adet 50
8424.30.08.00.00  – – – Diğerleri Adet 50
   – –  Diğer makina ve cihazlar:    
8424.30.10.00.00  – – – Basınçlı hava ile çalışanlar 50
8424.30.90.00.00  – – – Diğerleri 50
   – Tarıma veya bahçeciliğe ait püskürtücüler:    
8424.41  – – Portatif olanlar:    
8424.41.00.10.00  – – – Zirai mücadelede kullanılan türde olanlar Adet 25
8424.41.00.90.00  – – – Diğerleri Adet 50
8424.49  – – Diğerleri:    
8424.49.10.00.00  – – – Traktörler tarafından çekilmek veya bunlara monte edilmek    
         üzere yapılmış pülvarizatörler ve toz dağıtıcılar Adet 50
8424.49.90.00.00  – – – Diğerleri Adet 50
   – Diğer cihazlar:    
8424.82  – – Tarıma veya bahçeciliğe ait olanlar:    
8424.82.10.00.00  – – – Sulama cihazları 50
8424.82.90.00.00  – – – Diğerleri 50
8424.89  – – Diğerleri:    
8424.89.40.00.00  – – – Sadece veya esas itibarıyla baskılı devreler veya baskılı devre montajlarının    
        üretiminde kullanılan türde mekanik püskürtme, dağıtma cihazları 50
8424.89.70.00.00  – – – Diğerleri 50
8424.90  – Aksam ve parçalar :    
8424.90.20.00.00  – – 8424.89.40 alt pozisyonundaki mekanik cihazlara ait olanlar 50
   – – Diğerleri:    
8424.90.80.00.11  – – – Tarım ve bahçeciliğe ait olanlar 50
8424.90.80.00.19  – – – Diğerleri  50
       
84.25 Palangalar ve ağır yük kaldırıcıları (skipli yük kaldırıcıları hariç);    
  bucurgatlar ve ırgatlar; krikolar:    
   – Palangalar ve ağır yük kaldırıcıları (skipli yük kaldırıcıları ve    
     taşıtların kaldırılmasına mahsus ağır yük kaldırıcıları hariç) :    
8425.11.00.00.00  – – Elektrik motorlu olanlar Adet 50
8425.19.00.00.00  – – Diğerleri Adet 50
   – Diğer bucurgatlar ve ırgatlar:    
8425.31  – – Elektrik motorlu olanlar:    
8425.31.00.00.11  – – – Gemilerde kulanılan bucurgatlar ve ırgatlar Adet 50
8425.31.00.00.19  – – – Diğerleri Adet 50
8425.39  – – Diğerleri:    
8425.39.00.00.10  – – – Maden kuyularına skiplerin indirilip çıkarılmasını sağlayan bucurgatlar ;    
         özellikle yer altında kullanılmak üzere imal edilmiş bucurgatlar Adet 50
8425.39.00.00.90  – – – Diğerleri Adet 50
   – Krikolar; taşıtların kaldırılmasında kullanılan ağır yük kaldırıcıları:    
8425.41.00.00.00  – – Servis istasyonları veya garajlarda kullanılan türdeki sabit kriko    
       sistemleri Adet 50
8425.42.00.00.00  – – Diğer hidrolik krikolar ve ağır yük kaldırıcıları (hidrolik) Adet 50
8425.49.00.00.00  – – Diğerleri Adet 50
       
84.26 Gemi vinçleri (“derricks”); vinçler (“cranes”) (taşıyıcı halatlı vinçler    
  dahil); hareketli kaldırma çerçeveleri, şasisi “straddle” tipi olan ayak    
  mesafeIeri ayarlanabilen Iastik tekerlekli taşıyıcılar ve vinçli yük    
  arabaları:    
   – Gezer köprü vinçleri, sabit veya raylar üzerinde hareket eden taşı-    
      yıcı vinçler, gantri vinçler, köprü vinçler, hareketli kaldırma çerçe-    
      veleri ve şasisi “straddle” tipi olan ayak mesafeleri ayarlanabilen    
      lastik tekerlekli taşıyıcılar:    
8426.11.00.00.00  – – Sabit bir mesnet üzerine tesbit edilmiş gezer köprü vinçleri 50
8426.12  – – Hareketli kaldırma çerçeveleri ve şasisi “straddle” tipi olan ayak    
       mesafeleri ayarlanabilen Iastik tekerlekli taşıyıcılar:    
8426.12.00.10.00  – – – Hareketli kaldırma çerçeveleri 50
8426.12.00.90.00  – – – Diğerleri 50
8426.19  – – Diğerleri    
8426.19.00.00.11  – – – Gantri vinçler 50
8426.19.00.00.12  – – – Köprü vinçler 50
8426.19.00.00.13  – – – Raylı taşıyıcı vinçler 50
8426.19.00.00.19  – – – Diğerleri 50
8426.20.00.00.00  – Kule vinçler 50
8426.30.00.00.00  – Seyyar dirençli vinçler 50
   – Kendinden hareketli diğer makina ve cihazlar:    
8426.41  – – Lastik tekerlekli olanlar:    
8426.41.00.10.00  – – – Vinçli yük arabaları 50
8426.41.00.90.00  – – – Diğerleri 50
8426.49.00.00.00  – – Diğerleri 50
   – Diğer makina ve cihazlar:    
8426.91  – – Kara taşıtlarına monte edilmek üzere imal edilmiş olanlar:    
8426.91.10.00.00  – – – Taşıtların yüklenip boşaltılmasına mahsus hidrolik vinçler Adet 50
8426.91.90.00.00  – – – Diğerleri 50
8426.99  – – Diğerleri:    
8426.99.00.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  50
8426.99.00.90.00  – – – Diğerleri 50
       
84.27 Forkliftler; kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları:    
8427.10  – Elektrik motorlu kendinden hareketli forkliftler ve diğer yük    
     arabaları:    
8427.10.10.00.00  – – Kaldırma yüksekliği 1 m. veya daha fazla olanlar Adet 50
8427.10.90.00.00  – – Diğerleri Adet 50
8427.20  – Kendinden hareketli diğer forkliftler ve diğer yük arabaları:    
   – – Kaldırma yüksekliği 1 m. veya daha fazla olanlar:    
8427.20.11.00.00  – – – Arazi forkliftleri ve istiflemeye mahsus diğer yük arabaları Adet 50
8427.20.19.00.00  – – – Diğerleri Adet 50
8427.20.90.00.00  – – Diğerleri Adet 50
8427.90  – Diğer yük arabaları:    
8427.90.00.10.00  – – Mekanik kaldırma platformlu yük arabaları Adet 50
8427.90.00.90.00  – – Diğerleri Adet 60
       
84.28 Kaldırma, elleçleme, yükleme veya boşaltma işlerine mahsus diğer     
  makina ve cihazlar (asansörler, yürüyen merdivenler, konveyörler,    
  teleferikler gibi):    
8428.10  – Asansörler ve skipli yük kaldırıcıları:    
   – – Elektrikli olanlar:    
8428.10.20.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  50
   – – – Diğerleri:    
8428.10.20.90.11  – – – – İnsan taşımaya mahsus olanlar 50
8428.10.20.90.12  – – – – Yük taşımaya mahsus olanlar 50
8428.10.20.90.19  – – – – Diğerleri 50
   – – Diğerleri:    
8428.10.80.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  50
8428.10.80.90.00  – – – Diğerleri 50
8428.20  – Pnömatik elevatörler ve konveyörler:    
   – – Dökme malzeme için olanlar    
8428.20.20.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  50
8428.20.20.90.00  – – – Diğerleri 50
   – – Diğerleri:    
8428.20.80.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  50
8428.20.80.90.00  – – – Diğerleri 50
   – Eşya ve malzeme taşımaya mahsus sürekli hareketli diğer     
     elevatörler ve konveyörler:    
8428.31.00.00.00  – – Yer altında kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş olanlar 50
8428.32.00.00.00  – – Diğerleri (kovalı olanlar) 50
8428.33  – – Diğerleri, (bantlı olanlar):    
8428.33.00.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  50
8428.33.00.90.00  – – – Diğerleri 50
8428.39  – – Diğerleri:    
   – – – Rulolu veya makaralı konveyörler    
8428.39.20.10.00  – – – -Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  50
8428.39.20.90.00  – – – – Diğerleri 50
   – – – Diğerleri:    
8428.39.90.10.00  – – – -Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  50
8428.39.90.90.00  – – – – Diğerleri 50
8428.40.00.00.00  – Yürüyen merdiven ve yürüyen platformlar 50
8428.60.00.00.00  – Teleferikler, telesiyejler ve teleskiler; fünikülerler için çekiş    
      mekanizmaları 50
8428.90  – Diğer makina ve cihazlar:    
   – – Tarımda kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş yükleyiciler:    
8428.90.71.00.00  – – –  Zirai traktörlere takılmak üzere imal edilenler 50
8428.90.79.00.00  – – – Diğerleri 50
   – – Diğerleri:    
8428.90.90.10.00  – – – Haddehane için makina ve cihazlar; ürünlerin taşınmasına mahsus    
          döner masalar; külçe, bilye, çubuk ve levha bloklarına mahsus    
          külbütörler ve manipulatörler 50
8428.90.90.20.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  50
8428.90.90.90.00  – – – Diğerleri: 50
       
84.29 Kendinden hareketli buldozerler, angledozerler, greyderler, toprak    
  tesviyesine mahsus makinalar, skreyperler, mekanik küreyiciler,    
  ekskavatörler, küreyici yükleyiciler, sıkıştırma işini tokmaklamak    
  suretiyle yapan makinalar ve yol silindirleri:    
   – Buldozerler ve angledozerler:    
8429.11  – – Paletli olanlar    
8429.11.00.00.11  – – – Buldozerler Adet 15
8429.11.00.00.12  – – – Angledozerler Adet 15
8429.19  – – Diğerleri    
8429.19.00.00.11  – – – Buldozerler Adet 15
8429.19.00.00.12  – – – Angledozerler Adet 15
8429.20  – Greyderler ve toprağın tesviyesine mahsus makinalar    
8429.20.00.00.11  – – Greyderler Adet 15
8429.20.00.00.12  – – Toprağın tesviyesine mahsus makinalar Adet 15
8429.30.00.00.00  – Skreyperler Adet 15
8429.40  – Sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar ve yol    
     silindirleri:    
   – – Yol silindirleri:    
   – – – Vibratörlü olanlar    
8429.40.10.00.11  – – – – Lastik tekerlekli olanlar Adet 50
8429.40.10.00.19  – – – – Diğerleri Adet 50
8429.40.30.00.00  – – – Diğerleri Adet 50
8429.40.90.00.00  – – Sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar Adet 15
   – Mekanik küreyiciler, ekskavatörler ve küreyici yükleyiciler:    
8429.51  – – Önden yüklemeli küreyici yükleyiciler:    
   – – – Yer altında kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş küreyici    
           yükleyiciler:    
   – – – – Toprağı kazabilenler    
8429.51.10.10.11  – – – – – Lastik tekerlekli olanlar Adet 15
8429.51.10.10.19  – – – – – Diğerleri Adet 15
   – – – – Diğerleri    
8429.51.10.90.11  – – – – – Lastik tekerlekli olanlar Adet 50
8429.51.10.90.19  – – – – – Diğerleri Adet 50
   – – – Diğerleri:    
8429.51.91.00.00  – – – – Paletli yükleyiciler Adet 50
   – – – – Diğerleri:    
   – – – – – Toprağı kazabilenler    
8429.51.99.10.11  – – – – – – Lastik tekerlekli olanlar Adet 15
8429.51.99.10.19  – – – – – – Diğerleri Adet 15
   – – – – – Diğerleri    
8429.51.99.90.11  – – – – – – Lastik tekerlekli olanlar Adet 50
8429.51.99.90.19  – – – – – – Diğerleri Adet 50
8429.52  – – Kulesi 360 derece dönebilen makina ve cihazlar:    
8429.52.10.00.00  – – – Paletli ekskavatörler Adet 15
   – – – Diğerleri    
8429.52.90.00.11  – – – – Lastik tekerlekli olanlar Adet 50
8429.52.90.00.19  – – – – Diğerleri Adet 50
8429.59  – – Diğerleri:    
   – – – Toprağı kazabilenler    
8429.59.00.10.11  – – – – Beko loder Adet 15
8429.59.00.10.19  – – – – Diğerleri Adet 15
8429.59.00.90.00  – – – Diğerleri Adet 50
       
84.30 Toprağın, minerallerin veya cevherlerin taşınması, yayılması, tesvi-    
  yesi, sıyrılması, kazılması, sıkıştırılması, bastırılıp sıkıştırılması,    
  çıkarılması veya delinmesine mahsus diğer makina ve cihazlar;    
  kazık varyosları ve kazık sökme makinaları; kar küreyicileri ve     
  püskürtücüleri:    
8430.10  – Kazık varyosları ve kazık sökme makinaları:    
8430.10.00.10.00  – – Kazık varyosları Adet 15
8430.10.00.20.00  – – Kazık sökme makinaları Adet 50
8430.20  – Kar küreyicileri ve kar püskürtücüleri    
8430.20.00.00.11  – – Kar küreyicileri Adet 50
8430.20.00.00.12  – – Kar püskürtücüleri Adet 50
   – Kömür veya kaya kesicileri (havözler) ve tünel açma makinaları:    
8430.31.00.00.00  – – Kendinden hareketli olanlar 15
8430.39.00.00.00  – – Diğerleri 15
   – Diğer delme veya sondaj makinaları:    
8430.41.00.00.00  – – Kendinden hareketli olanlar 15
8430.49.00.00.00  – – Diğerleri 15
8430.50.00.00.00  – Kendinden hareketli diğer makina ve cihazlar 15
   – Kendinden hareketli olmayan diğer makina ve cihazlar:    
8430.61  – – Sıkıştırma veya basıp sıkıştırma makina ve cihazları    
8430.61.00.00.11  – – – İtilen ve çekilen yol silindirleri Adet 15
8430.61.00.00.19  – – – Diğerleri Adet 15
8430.69.00.00.00  – – Diğerleri 15
       
84.31 Özellikle veya esasen 84.25 ila 84.30 pozisyonlarındaki makina ve    
  cihazlar ile birlikte kullanılmaya elverişli aksam ve parçalar:    
8431.10.00.00.00  – 84.25 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar 50
8431.20  – 84.27 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:    
8431.20.00.10.00  – – 8427.90.00.10 Alt pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar 50
8431.20.00.20.00  – – 8427.90.00.90 Alt pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar 60
8431.20.00.90.00  – – Diğerlerine ait olanlar 50
   – 84.28 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:    
8431.31  – – Asansörlere, skipli asansörlere veya yürüyen merdivenlere    
       ait olanlar:    
8431.31.00.00.11  – – – Boyu 1 metre ve üzeri asansör ışık perdesi (boy fotoseli) 50
8431.31.00.00.12  – – – Asansör kılavuz rayları 50
8431.31.00.00.19  – – – Diğerleri 50
8431.39.00.00.00  – – Diğerleri 50
   – 84.26, 84.29 ve 84.30 Pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait     
     olanlar    
8431.41  – – Kovalar, kepçeler, kürekler, kıskaçlar ve kancalar:    
   – – – 84.26 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:    
8431.41.00.11.00  – – – – 8426.12.00.90 ve 8426.41.00.10 Alt pozisyonlarındaki makina ve     
            cihazlara ait olanlar 50
8431.41.00.19.00  – – – – Diğerleri 50
   – – – 84.29 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:    
8431.41.00.21.00  – – – – 8429.51.10.90 ve 8429.51.99.90, 8429.52.90.00 ve 8429.59.00.90    
            Alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar 50
8431.41.00.29.00  – – – – Diğerleri 15
   – – – 84.30 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:    
8431.41.00.31.00  – – – – 8430.10.00.20 Alt pozisyonundaki kazık sökme makinalarına ait    
            olanlar 50
8431.41.00.39.00  – – – – Diğerleri 15
8431.42.00.00.00  – – Buldozer ve angledozer bıçakları 15
8431.43.00.00.00  – – 8430.41 ve 8430.49 Alt pozisyonlarındaki delme veya sondaj    
       makinalarına ait aksam ve parçalar 15
8431.49  – – Diğerleri:    
   – – – Dökme demir veya çelik dökümden olanlar:    
   – – – – 84.26 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:    
8431.49.20.11.00  – – – – – 8426.12.00.90 ve 8426.41.00.10 Alt pozisyonlarındaki makina ve    
              cihazlara ait olanlar 50
8431.49.20.19.00  – – – – – Diğerleri 50
   – – – – 84.29 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:    
8431.49.20.21.00  – – – – – 8429.51.10.90 ve 8429.51.99.90, 8429.52.90.00, 8429.59.00.90 Alt     
              pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar 50
8431.49.20.23.00  – – – – – 8429.40.10.00 ve 8429.40.30.00 alt pozisyonlarındaki makina ve     
              cihazlara ait olanlar 50
8431.49.20.29.00  – – – – – Diğerleri 15
   – – – – 84.30 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:    
8431.49.20.31.00  – – – – – 8430.10.00.20 Alt pozisyonundaki kazık sökme makinalarına ait    
              olanlar 50
8431.49.20.39.00  – – – – – Diğerleri 15
   – – – Diğerleri:    
   – – – –  84.26 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:    
8431.49.80.11.00  – – – – – 8426.12.00.90 ve 8426.41.00.10 Alt pozisyonlarındaki makina ve    
               cihazlara ait olanlar 50
8431.49.80.19.00  – – – – – Diğerleri 50
   – – – – 84.29 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:    
8431.49.80.21.00  – – – – – 8429.51.10.90 ve 8429.51.99.90, 8429.52.90.00, 8429.59.00.90 Alt     
              pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar 50
8431.49.80.25.00  – – – – – 8429.40.10.00 ve 8429.40.30.00 alt pozisyonlarındaki makina ve     
              cihazlara ait olanlar 50
8431.49.80.29.00  – – – – – Diğerleri 15
   – – – – 84.30 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:    
8431.49.80.31.00  – – – – – 8430.10.00.20 Alt pozisyonundaki kazık sökme makinalarına ait    
              olanlar 50
8431.49.80.39.00  – – – – – Diğerleri 15
       
84.32 Toprağı hazırlamaya, işlemeye ve ekmeye mahsus tarla ve bahçe    
  tarımında veya ormancılıkta kullanılan makina ve cihazlar; çimen-    
  likler ve spor sahaları için silindirler:    
8432.10.00.00.00  – Pulluklar Adet 25
   -Tırmıklar, skarifikatörler, kültivatörler, zararlı otları ayıklayan    
     makinalar, çapa makinaları:    
8432.21.00.00.00  – – Diskli tırmıklar (diskorolar) Adet 25
8432.29  – – Diğerleri:    
   – – – Skarifikatörler ve kültivatörler    
8432.29.10.00.11  – – – – Skarifikatörler Adet 25
8432.29.10.00.12  – – – – Kültivatörler Adet 25
8432.29.30.00.00  – – – Tırmıklar Adet 25
8432.29.50.00.00  – – – Toprak frezeleri (rötovatörler) Adet 25
   – – – Diğerleri    
8432.29.90.00.11  – – – – Gübreli çapa makinaları Adet 25
8432.29.90.00.19  – – – – Diğer çapa makinaları Adet 25
8432.29.90.00.21  – – – – Tırmıklı merdaneler Adet 25
8432.29.90.00.29  – – – – Diğer merdaneler Adet 25
8432.29.90.00.39  – – – – Diğerleri Adet 25
   – Ekim ve dikim makinaları:    
8432.31.00.00.00  – – Toprağı sürmeden doğrudan ekim ve dikim yapanlar Adet 25
8432.39  – – Diğerleri:    
   – – – Ekim makinaları:    
   – – – – Merkezden tahrikli hassas ekim makinaları    
8432.39.11.00.11  – – – – – Mekanik olanlar (mibzer) Adet 25
8432.39.11.00.12  – – – – – Pnömatik olanlar (mibzer) Adet 25
8432.39.19.00.00  – – – – Diğerleri Adet 25
   – – – Tek dane ve yumru ekim makinaları ve fide ve fidan dikim makinaları:    
8432.39.90.00.11  – – – – Tek dane ekim makinaları Adet 25
8432.39.90.00.12  – – – – Yumru dikim makinaları Adet 25
8432.39.90.00.13  – – – – Fide dikim makinaları Adet 25
8432.39.90.00.14  – – – – Fidan dikim makinaları Adet 25
   – Gübreleme makina ve cihazları:    
8432.41.00.00.00  – – Hayvan gübresi dağtıcıları Adet 25
8432.42.00.00.00  – – Diğer gübre dağıtıcıları Adet 25
8432.80  – Diğer makina ve cihazlar    
8432.80.00.00.11  – – Çimenlikler ve spor sahaları için silindirler 25
8432.80.00.00.12  – – Taş parçalarını sökme, toplama makinaları 25
8432.80.00.00.19  – – Diğerleri 25
8432.90.00.00.00  – Aksam ve parçalar 25
       
84.33 Tarım ürünlerinin hasat ve harman edilmesine mahsus makina ve     
  cihazlar (ot ve saman balyalamaya mahsus olanlar dahil) ; çim ve    
  ot biçme makina ve cihazları; yumurtaları, meyvaları ve diğer     
  tarım ürünlerini ağırlık ve büyüklüklerine göre ayıran ve temizleyen    
  makina ve cihazlar ( 84.37 pozisyonundaki makina ve cihazlar hariç):    
   – Çimenlikler, parklar veya spor alanları için çim biçme makina ve cihazları:    
8433.11  – – Motorlu olanlar (yatay bir zemin üzerinde dönen kesici tertibatlı):    
8433.11.10.00.00  – – – Elektrik motorlu olanlar Adet 25
   – – – Diğerleri:    
   – – – – Kendinden hareketli olanlar:    
8433.11.51.00.00  – – – – – Oturacak yeri olanlar Adet 25
8433.11.59.00.00  – – – – – Diğerleri Adet 25
8433.11.90.00.00  – – – – Diğerleri Adet 25
8433.19  – – Diğerleri:    
   – – – Motorlu olanlar:    
8433.19.10.00.00  – – – – Elektrik motorlu olanlar Adet 25
   – – – – Diğerleri:    
   – – – – – Kendinden hareketli olanlar:    
8433.19.51.00.00  – – – – – – Oturacak yeri olanlar Adet 25
8433.19.59.00.00  – – – – – – Diğerleri Adet 25
8433.19.70.00.00  – – – – – Diğerleri Adet 25
8433.19.90.00.00  – – – Motorsuz olanlar Adet 25
8433.20  – Diğer çim biçme makinaları (traktörlere monte edilen parmaklı biçme    
      makinaları dahil):    
8433.20.10.00.00  – – Motorlu olanlar Adet 25
   – – Diğerleri:    
8433.20.50.00.00  – – – Bir traktörle taşınmak veya çekilmek üzere imal edilmiş olanlar Adet 25
8433.20.90.00.00  – – – Diğerleri Adet 25
8433.30.00.00.00  – Ot hazırlama makina ve cihazları Adet 25
8433.40.00.00.00  – Ot ve saman balyalama makina ve cihazları (ot ve samanları     
     toplayıp demet veya balya yapmaya mahsus olanlar dahil) Adet 25
   – Diğer hasat makina ve cihazları; harman makina ve cihazları:    
8433.51  – – Biçer döverler:    
   – – – Biçme ağzı genişliği 2 metreyi geçmeyenler    
8433.51.00.00.11  – – – – Kendinden hareketli olanlar Adet 25
8433.51.00.00.19  – – – – Diğerleri Adet 25
   – – – Biçme ağzı genişliği 2 metreyi geçenler    
8433.51.00.00.21  – – – – Kendinden hareketli olanlar Adet 25
8433.51.00.00.29  – – – – Diğerleri Adet 25
8433.52  – – Diğer harman makina ve cihazları    
8433.52.00.00.12  – – – Kendinden hareketli olanlar Adet 25
8433.52.00.00.18  – – – Diğerleri Adet 25
8433.53  – – Kök ve yumru hasat makinaları:    
   – – – Patates sökme ve hasat makinaları    
8433.53.10.00.13  – – – – Kendinden hareketli olanlar Adet 25
8433.53.10.00.19  – – – – Diğerleri Adet 25
   – – – Pancar baş kesme ve hasat makinaları    
8433.53.30.00.13  – – – – Kendinden hareketli olanlar Adet 25
8433.53.30.00.19  – – – – Diğerleri Adet 25
   – – – Diğerleri    
   – – – – Yer fıstığı sökme ve hasat makinaları    
8433.53.90.00.13  – – – – – Kendinden hareketli olanlar Adet 25
8433.53.90.00.18  – – – – – Diğerleri Adet 25
8433.53.90.00.19  – – – – Diğerleri Adet 25
8433.59  – – Diğerleri:    
   – – – Silaj makinası    
8433.59.11.00.00  – – – – Kendinden hareketli olanlar Adet 25
8433.59.19.00.00  – – – – Diğerleri Adet 25
   – – – Diğerleri    
   – – – – Pamuk hasat makinaları    
8433.59.85.00.11  – – – – – Kendinden hareketli olanlar Adet 25
8433.59.85.00.19  – – – – – Diğerleri Adet 25
   – – – – Domates hasat makinaları    
8433.59.85.00.21  – – – – – Kendinden hareketli olanlar Adet 25
8433.59.85.00.29  – – – – – Diğerleri Adet 25
8433.59.85.00.39  – – – – Diğerleri Adet 25
8433.60  – Yumurtaları, meyvaları ve diğer tarım ürünlerini ağırlık ve büyük-    
     lüklerine göre ayırmaya ve temizlemeye mahsus makina ve     
     cihazlar:    
8433.60.00.00.11  – – Meyva ve sebzeleri ağırlık ve büyüklüklerine göre ayıran ve temizleyen    
          makina ve cihazlar 25
8433.60.00.00.12  – – Yumurta temizleme ve yıkama makina ve cihazları 25
8433.60.00.00.13  – – Yumurtaları ağırlık ve büyüklüklerine göre ayırmaya mahsus makina    
        ve cihazlar 25
8433.60.00.00.19  – – Diğerleri 25
8433.90  – Aksam ve parçalar:    
   – – Kombine hasat ve harman makinalarına (biçer döverlere) ve ot ve    
        samanları balyalamaya mahsus makinalara ait olanlar    
8433.90.00.10.11  – – – Kombine hasat ve harman makinalarına (biçer döverlere) ait olanlar 25
8433.90.00.10.12  – – – Ot ve samanları balyalama makinalarına ait olanlar 25
8433.90.00.20.00  – – Harman makinalarına ait olanlar 25
   – – Diğerleri    
8433.90.00.90.11  – – – Orak makinalarına (biçerlere) ait olanlar 25
8433.90.00.90.19  – – – Diğerleri 25
       
84.34 Süt sağma makinaları ve sütçülükte kullanılan makina ve cihazlar:    
8434.10.00.00.00  – Süt sağma makinaları 10
8434.20  – Sütçülükte kullanılan makina ve cihazlar    
8434.20.00.00.11  – – Tereyağ imaline mahsus makina ve cihazlar (ekremözler hariç) 10
8434.20.00.00.12  – – Peynir imaline mahsus makina ve cihazlar 10
8434.20.00.00.19  – – Diğerleri 10
8434.90.00.00.00  – Aksam ve parçalar 10
       
84.35 Şarap, elma şarabı, meyva suları veya benzeri içeceklerin imaline    
  mahsus presler, fulvarlar ve benzeri makina ve cihazlar:    
8435.10  – Makina ve cihazlar:    
8435.10.00.00.11  – – Üzüm sıkma presleri 25
8435.10.00.00.12  – – Meyva sularını çıkarmaya mahsus presler 25
8435.10.00.00.19  – – Diğerleri 25
8435.90.00.00.00  – Aksam ve parçalar 25
       
84.36 Tarla ve bahçe tarımına, ormancılığa, kümes hayvancılığına veya     
  arıcılığa mahsus diğer makina ve cihazlar (mekanik veya termik    
  tertibatlı çimlendirmeye mahsus olanlar dahil); kümes hayvancılığı-    
  na mahsus civciv çıkartma ve büyütme makina ve cihazları:    
8436.10.00.00.00  – Hayvan yemlerini hazırlamaya mahsus makina ve cihazlar 25
   – Kümes hayvancılığına mahsus makina ve cihazlar; civciv çıkartma    
     ve büyütme makina ve cihazları:    
8436.21  – – Civciv çıkartma ve büyütme makina ve cihazları:    
8436.21.00.00.11  – – – Civciv çıkartma makina ve cihazları 25
8436.21.00.00.12  – – – Civciv büyütme makina ve cihazları 25
8436.29  – – Diğerleri:    
8436.29.00.00.11  – – – Tavuk beslemeye mahsus otomatik cihazlar 25
8436.29.00.00.12  – – – Yumurtaları muayene etmeye mahsus mekanik tertibatlı makina ve     
          cihazlar (tasnif makinaları hariç) 25
8436.29.00.00.13  – – – Tavukların tüylerini yolmaya mahsus makina ve cihazlar 25
8436.29.00.00.19  – – – Diğerleri 25
8436.80  – Diğer makina ve cihazlar:    
8436.80.10.00.00  – – Ormancılığa mahsus olanlar Adet 25
8436.80.90.00.00  – – Diğerleri 25
   – Aksam ve parçalar:    
8436.91.00.00.00  – – Kümes hayvancılığına veya civciv çıkartma ve büyütme makina     
       ve cihazlarına ait olanlar 25
8436.99  – – Diğerleri    
8436.99.00.00.11  – – – Hayvan yemlerini hazırlayan makina ve cihazlara ait olanlar 25
8436.99.00.00.19 – – – Diğerleri 25
       
84.37 Tohumların, hububatın, kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif     
  edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar; kuru     
  baklagillerin veya hububatın öğütülmesine veya işlenmesine mah-    
  sus makina ve cihazlar (çiftlik tipi makina ve cihazlar hariç):    
8437.10.00.00.00  – Tohumların, hububatın veya kuru baklagillerin temizlenmesine,     
      tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar Adet 40
8437.80  – Diğer makina ve cihazlar    
   – – Değirmencilikte kullanılmaya mahsus olanlar    
8437.80.00.10.11  – – – Hububatın öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve cihazlar 40
8437.80.00.10.12  – – – Kuru baklagillerin öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve ci-    
          hazlar 40
8437.80.00.10.19  – – – Diğerleri 40
8437.80.00.90.00  – – Diğerleri 25
8437.90  – Aksam ve parçalar:    
8437.90.00.10.00  – – Tohumların, hububatın veya kuru baklagillerin temizlenmesi, ağırlığı    
        ve büyüklüklerine göre tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus    
        makina ve cihazlara ait olanlar 25
   – – Diğerleri    
8437.90.00.90.11  – – – Vals topları  40
8437.90.00.90.19  – – – Diğerleri 40
       
84.38 Bu fasılın diğer pozisyonlarında yer almayan veya belirtilmeyen     
  yiyecek ve içeceklerin sınai amaçlarla hazırlanması veya imaline     
  mahsus makina ve cihazlar (hayvansal, bitkisel sabit katı veya sıvı    
  yağların çıkarılmasına veya hazırlanmasına mahsus olanlar hariç):    
8438.10  – Ekmekçilik, pastacılık, bisküvicilik makina ve cihazları ile makarna    
      ve benzeri ürünlerin imaline mahsus makina ve cihazlar:    
8438.10.10.00.00  – – Ekmek, pasta, bisküvi imaline mahsus olanlar 40
8438.10.90.00.00  – – Makarna veya benzerlerinin imaline mahsus olanlar 40
8438.20.00.00.00  – Şekerleme, kakao veya çikolata imaline mahsus makina ve    
      cihazlar 40
8438.30.00.00.00  – Şeker imaline mahsus makina ve cihazlar 40
8438.40.00.00.00  – Biracılığa mahsus makina ve cihazlar 40
8438.50.00.00.00  – Etlerin veya kümes hayvanlarının etlerinin hazırlanmasına mahsus    
     makina ve cihazlar 40
8438.60  – Sebze, meyva ve kabuklu yemişlerin hazırlanmasına mahsus     
      makina ve cihazlar    
8438.60.00.00.11  – – Patates soyma makina ve cihazları 40
8438.60.00.00.12  – – Meyva ve sebzelerin hazırlanmasına mahsus makina ve cihazlar  40
8438.60.00.00.13  – – Kabuklu yemişlerin hazırlanmasına mahsus makina ve cihazlar 40
8438.80  – Diğer makina ve cihazlar:    
   – – Çay yapraklarını veya kahve çekirdeklerini işlemeye mahsus makina    
        ve cihazlar:    
8438.80.10.10.00  – – – Çay yapraklarını kesen veya kıvıran makina 50
8438.80.10.90.00  – – – Diğerleri 50
   – – Diğerleri:    
8438.80.91.00.00  – – – İçeceklerin hazırlanmasına veya imaline mahsus makina ve cihazlar 40
   – – – Diğerleri:    
8438.80.99.10.00  – – – – Portakallardan uçucu yağ çıkarmaya mahsus makina ve cihazlar 50
   – – – – Diğerleri    
8438.80.99.90.11  – – – – – Balıkların veya kabuklu deniz hayvanlarının hazırlanmasına mahsus    
              olanlar  40
8438.80.99.90.19  – – – – – Diğerleri  40
8438.90  – Aksam ve parçalar:    
8438.90.00.10.00  – – Kahve çekirdeklerinin kabuklarını soymaya veya çıkarmaya mahsus    
        makina ve cihazlara, çay yapraklarını kesen veya kıvıran makina ve    
        cihazlara, portakallardan uçucu yağ çıkarmaya mahsus makina ve    
        cihazlara ait olanlar 50
   – – Diğerleri    
8438.90.00.90.11  – – – Biracılığa ait makina ve cihazların aksam ve parçaları  40
8438.90.00.90.12  – – – Kalıplar 40
8438.90.00.90.19  – – – Diğerleri 40
       
84.39 Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imaline veya kağıt veya     
  karton imaline veya finisajına mahsus makina ve cihazlar:    
8439.10  – Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imaline mahsus makina    
      ve cihazlar    
8439.10.00.00.11  – – Kağıt hamuru imalinde kullanılacak olan ham maddeleri hazırlamaya     
        mahsus makina ve cihazlar 30
8439.10.00.00.12  – – Kağıt hamuru imaline mahsus makina ve cihazlar 30
8439.20.00.00.00  – Kağıt veya karton imaline mahsus makina ve cihazlar 30
8439.30.00.00.00  – Kağıt veya kartonların finisajına mahsus makina ve cihazlar 30
   – Aksam ve parçalar:    
8439.91.00.00.00  – – Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imali için makina ve     
       cihazlara ait olanlar 30
8439.99.00.00.00  – – Diğerleri 30
       
84.40 Cilt makinaları ve kitap formalarını dikmeye mahsus makinalar    
  (münferit yaprakları dikmeye mahsus makinalar dahil):    
8440.10  – Makina ve cihazlar:    
8440.10.10.00.00  – – Kağıt katlama makinaları 30
8440.10.20.00.00  – – Kağıt ve formaları harmanlamaya mahsus makina ve cihazlar 30
   – – İplikle dikmeye, tel ile dikmeye, tel zımba ile birleştirmeye mahsus    
        makina ve cihazlar    
8440.10.30.00.11  – – – İplikle dikmeye mahsus makina ve cihazlar 30
8440.10.30.00.12  – – – Tel ile dikmeye mahsus makina ve cihazlar 30
8440.10.30.00.13  – – – Tel zımba ile birleştirmeye mahsus makina ve cihazlar 30
   – – Dikişsiz birleştirme makina ve cihazları    
8440.10.40.00.11  – – – Soğuk ve sıcak tutkal ile yapıştıran makina ve cihazlar 30
8440.10.40.00.19  – – – Diğerleri 30
   – – Diğerleri    
8440.10.90.00.11  – – – Sırt, kapak yapma makina ve cihazları 30
8440.10.90.00.12  – – – Kapak takma makina ve cihazları 30
8440.10.90.00.13  – – – Entegre cilt makina ve cihazları 30
8440.10.90.00.19  – – – Diğerleri 30
8440.90.00.00.00  – Aksam ve parçalar 40
       
84.41 Kağıt hamuru, kağıt veya kartonun işlenmesine mahsus diğer maki-    
  na ve cihazlar (her cins kesme makina ve cihazları dahil):    
8441.10  – Kağıt kesme makinaları:    
8441.10.10.00.00  – – Bobin halindeki kağıtları kesme ve tekrar bobin halinde sarmaya    
        mahsus makinalar 30
8441.10.20.00.00  – – Diğer boyuna veya enine kesme makinaları 30
   – – Düz giyotinler:    
8441.10.30.10.00  – – – Fotoğrafçılıkta kullanılanlar 60
8441.10.30.90.00  – – – Diğerleri 30
   – – Diğerleri    
8441.10.70.10.00  – – – Fotoğrafçılıkta kullanılanlar 60
8441.10.70.90.00  – – – Diğerleri 30
8441.20  – Torba kese kağıdı veya zarf yapmaya mahsus makinalar    
8441.20.00.00.11  – – Zarf imaline mahsus makinalar 30
8441.20.00.00.19  – – Diğerleri 30
8441.30.00.00.00  – Kutu, tüp, varil ve benzeri mahfazaları yapmaya mahsus makinalar    
     (kalıplama suretiyle yapılanlar hariç) 30
8441.40.00.00.00  – Kağıt hamuru, kağıt veya kartondan kalıplama suretiyle eşya     
     imaline mahsus makina ve cihazlar 30
8441.80  – Diğer makina ve cihazlar    
8441.80.00.00.11  – – Parafinli kağıt ve kartondan bardak, kavanoz, tabak vb. imaline mahsus     
        makina ve cihazlar 30
8441.80.00.00.12  – – Zımbalı delik açma (perforaj) makinaları 30
8441.80.00.00.19  – – Diğerleri 30
8441.90  – Aksam ve parçalar:    
   – – Kesme makinalarına ait olanlar:    
   – – – Giyotinlere ait olanlar:    
8441.90.10.11.00  – – – – Fotoğrafçılıkta kullanılanlar 60
8441.90.10.19.00  – – – – Diğerleri 40
8441.90.10.90.00  – – – Diğerleri 40
8441.90.90.00.00  – – Diğerleri 40
       
84.42  Levhaları, silindirleri ve diğer tabedici unsurları hazırlamaya    
    ve yapmaya mahsus makinalar, cihazlar ve teçhizat ( 84.56 ila    
    84.65 pozisyonlarında yer alan makinalar hariç); levhalar,    
    silindirler ve diğer tabedici unsurlar; matbaacılıkta kullanılmak    
   üzere hazırlanmış levhalar, silindirler ve litoğrafya taşları (örneğin ;    
    düz, pütürlü veya cilalı):    
8442.30  – Makina, cihaz ve teçhizat :    
8442.30.00.10.00  – – Klişecilik stereo tipi ve benzerleri için makina ve cihazlar Adet 30
   – – Diğerleri    
8442.30.00.90.11  – – – Film matrisleri Adet 40
8442.30.00.90.12  – – – Yazı program matrisleri Adet 40
8442.30.00.90.19  – – – Diğerleri Adet 40
8442.40.00.00.00  – Yukarıdaki makina, alet ve cihazlara ait aksam ve parçalar 40
8442.50.00.00.00  – Levhalar, silindirler ve diğer tabedici unsurlar; matbaacılıkta    
    kullanılmak üzere hazırlanmış levhalar, silindirler ve litografya    
    taşları (düz, pütürlü, cilalı vb.) 40
84.43  Levhalar, silindirler ve 84.42 pozisyonundaki diğer  tabedici unsurlar    
   aracılığıyla baskı yapmaya  mahsus makinalar; diğer baskı, kopyalama    
    ve faks makinaları ( kombine halde olsun olmasın); bunların    
    aksam, parça ve aksesuarları    
    – Levhalar, silindirler ve 84.42 pozisyonundaki diğer  tabedici unsurlar    
     aracılığıyla baskı yapmaya  mahsus makinalar;    
8443.11.00.00.00  – – Ofset baskı yapan makinalar,bobin halinde kağıda baskı yapanlar Adet 30
8443.12.00.00.00  – – Ofset baskı yapan makinalar, tabaka kağıda baskı yapan büro tipi    
      makinalar ( rulo haslinde olmayan,bir kenarı 22 cm.yi geçmeyen ve     
       ve diğer kenarı 36 cm.yi geçmeyen kağıtları kullanan ) Adet 30
8443.13  – – Ofset baskı yapan diğer makinalar    
   – – – Tabaka kağıda baskı yapanlar:    
8443.13.10.00.00  – – – – Kullanılmış Adet 30
   – – – – Yeni:    
8443.13.31.00.00  – – – – – Kağıt ebadı 52×74 cm.yi geçmeyenler Adet 30
8443.13.35.00.00  – – – – – Kağıt ebadı 52×74 cm.yi geçen, fakat 74×107 cm. yi geçmeyenler  Adet 30
8443.13.39.00.00  – – – – – Kağıt ebadı 74×107 cm.yi geçenler Adet 30
8443.13.90.00.00  – – – Diğerleri Adet 30
8443.14.00.00.00  – – Tipografik baskı yapan makinalar, bobin halindeki kağıda baskı    
       yapanlar (fleksografik baskı yapanlar hariç) Adet 30
8443.15  – – Tipografik baskı yapan makinalar (bobin halindeki kağıda baskı    
       yapanlar hariç) (fleksografik baskı yapanlar hariç)    
8443.15.00.00.11  – – – Pedallı tipo baskı makinaları Adet 30
8443.15.00.00.12  – – – Silindir kazanlı tipo baskı makinaları Adet 30
8443.15.00.00.19  – – – Diğerleri Adet 30
8443.16.00.00.00  – – Fleksografik baskı yapan makinalar Adet 30
8443.17.00.00.00  – – Gravür baskı (tifdruk) yapan makina  Adet 30
8443.19  – – Diğerleri:    
8443.19.20.00.00  – – – Dokumaya elverişli maddeler üzerine baskı yapmaya mahsus olanlar Adet 35
8443.19.40.00.00  – – – Yarı iletkenlerin üretiminde kullanılmaya mahsus olanlar Adet 30
   – – – Diğerleri:    
8443.19.70.10.00  – – – – Rotatif baskı makinaları Adet 30
   – – – – Diğerleri:    
8443.19.70.90.11  – – – – – Serigrafi baskı makinaları Adet 30
8443.19.70.90.19  – – – – – Diğerleri Adet 30
   – Diğer baskı, kopyalama ve faks makinaları ( kombine  halde    
     olsun olmasın):    
8443.31.00.00.00  – – Baskı, kopyalama veya faks geçiş fonksiyonlarının iki veya daha     
       fazlasını yapan, otomatik bilgi işlem makinalarına veya networke    
       bağlanabilen makinalar Adet 60
8443.32  – – Diğerleri, otomatik bilgi işlem makinalarına veya networke     
       bağlanabilen makinalar:    
   – – -Yazıcılar:    
8443.32.10.10.00  – – – – İnk jet tipi yazıcılar Adet 20
8443.32.10.20.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 20
   – – – – Diğerleri:    
8443.32.10.90.11  – – – – – Matris tipi yazıcılar Adet 20
8443.32.10.90.12  – – – – – Lazer tipi yazıcılar Adet 20
8443.32.10.90.13  – – – – – Satır yazıcılar Adet 20
8443.32.10.90.19  – – – – – Diğer yazıcılar Adet 20
8443.32.80.00.00  – – – Diğerleri Adet 60
8443.39.00.00.00  – – Diğerleri Adet 60
   – Aksam, parça ve aksesuarlar:    
8443.91   – – Levhalar, silindirler ve 84.42 pozisyonundaki diğer  tabedici unsurlar    
       aracılığıyla baskı yapmaya  mahsus makinalarda kullanılan aksam,    
        parça ve aksesuarlar    
8443.91.10.00.00  – – – 8443.19.40 alt pozisyonunda yer alan cihazlara ait olanlar 40
   – – – Diğerleri:    
   – – – – Dökme demir veya dökme çelikten olanlar:    
8443.91.91.10.00  – – – – – Dokumaya elverişli maddeler üzerine baskı yapmaya mahsus     
            makinalara ait olanlar 50
8443.91.91.90.00  – – – – – Diğerleri 40
   – – – – Diğerleri:    
8443.91.99.10.00  – – – – – Dokumaya elverişli maddeler üzerine baskı yapmaya mahsus     
            makinalara ait olanlar 50
8443.91.99.90.00  – – – – – Diğerleri 40
8443.99  – – Diğerleri:    
8443.99.10.00.00  – – – Birleştirilmiş elektronik aksam , parça ve aksesuar 30
   – – – Diğerleri:    
8443.99.90.10.00  – – – – Optik sistemli fotokopi cihazlarına ait olanlar  60
   – – – – Diğerleri:    
8443.99.90.20.00  – – – – – Dokumaya elverişli maddeler üzerine baskı yapmaya mahsus     
            makinalara ait olanlar 50
8443.99.90.90.00  – – – – – Diğerleri 40
       
8444.00 Dokumaya elverişli sentetik veya suni maddelerin ekstrüzyonu    
  (basınçlı fışkırtma usulüyle lif imali), çekilmesi, tekstüre edilmesi     
  veya kesilmesine mahsus makina ve cihazlar:    
8444.00.10.00.00  – Ekstrüzyona mahsus makina ve cihazlar Adet 30
8444.00.90.00.00  – Diğerleri Adet 30
       
84.45 Dokumaya elverişli elyafın hazırlanmasına mahsus makinalar; eğir-    
  me, katlama veya bükme makinaları veya dokumaya elverişli iplik-    
  lerin üretimine mahsus diğer makina ve cihazlar; dokumaya elverişli    
  iplikleri bobinleme veya çilelemeye mahsus (masura sarıcılar dahil)    
  ve 84.46 veya 84.47 pozisyonlarındaki makinalarda kullanılan doku-    
  maya elverişli ipliklerin hazırlanmasına mahsus makinalar:    
   – Dokumaya elverişli elyafın hazırlanmasına mahsus makinalar:    
8445.11.00.00.00  – – Karde makinaları (tarak makinaları) Adet 30
8445.12.00.00.00  – – Tarama makinaları (penyöz) Adet 30
8445.13.00.00.00  – – Şerit halindeki pamuk, keten, kendir, vb. lifleri çekip uzatarak ve    
        hafifçe bükerek iplik taslağı (fitil) haline getirmeye mahsus     
        cihazlar Adet 30
8445.19  – – Diğerleri:    
8445.19.00.10.00  – – – Saw -gin çırçır makinaları Adet 30
   – – – Diğerleri    
8445.19.00.90.11  – – – – Açma makinaları Adet 30
8445.19.00.90.12  – – – – Ovalama makinaları (finisör) Adet 30
8445.19.00.90.13  – – – – Kıvırcıklaştırma makinaları Adet 30
8445.19.00.90.14  – – – – Karde makinalarından çıkan vatka ve şerit halindeki lifleri bir araya ge-     
            tirerek tekrar homojen bünyeli şeritler haline sokmaya mahsus makina    
            ve cihazlar Adet 30
8445.19.00.90.19  – – – – Diğerleri Adet 30
8445.20  – Dokumaya elverişli Iifleri eğirmeye mahsus makinalar    
8445.20.00.00.11  – – Open-end eğirme makinaları Adet 30
8445.20.00.00.12  – – Ring eğirme makinaları Adet 30
8445.20.00.00.19  – – Diğerleri Adet 30
8445.30.00.00.00  – Dokumaya elverişli lifleri katlama veya bükmeye mahsus makinalar Adet 30
8445.40  – Dokumaya elverişli lifleri bobinleme ve çilelemeye mahsus     
     makinalar (masura sarıcılar dahil)    
8445.40.00.00.11  – – Masura sıyırma makinaları Adet 30
8445.40.00.00.12  – – Masura sarıcılar (atkı aktarma makinaları) Adet 30
8445.40.00.00.19  – – Diğerleri Adet 30
8445.90  – Diğerleri    
8445.90.00.00.11  – – Çözgü makinaları Adet 40
8445.90.00.00.12  – – Çözgü ipliklerine mahsus haşıl makinaları  Adet 40
8445.90.00.00.13  – – Çözgü ipliklerini, dokuma tezgahlarının gücü tellerine ve taraklarına ge-    
        çirmeye mahsus cihazlar (tahar makinaları) Adet 40
8445.90.00.00.14  – – Dokuma tezgahlarındaki çözgü ipliklerinin nihayetlerini tezgaha yeni ve-    
        rilecek olan çözgü ipliklerinin uçlarına bağlamayı sağlayan cihazlar Adet 40
8445.90.00.00.19  – – Diğerleri Adet 40
       
84.46 Dokuma makinaları (tezgahlar):    
8446.10.00.00.00  – Genişliği 30 cm.yi geçmeyen kumaşların dokunmasına mahsus     
      olanlar Adet 35
   – Genişliği 30 cm.yi geçen kumaşların dokunmasına mahsus olanlar     
      (mekikli):    
8446.21.00.00.00  – – Motorlu olanlar Adet 35
8446.29.00.00.00  – – Diğerleri Adet 35
8446.30.00.00.00  – Genişliği 30 cm.yi geçen kumaşların dokunmasına mahsus olanlar     
      (mekiksiz) Adet 35
       
84.47 Örgü makinaları, dikiş -trikotaj makinaları ve gipe edilmiş iplik, tül,     
  dantela, işleme, şeritci ve kaytancı eşyası veya file imaline mahsus     
  makina ve cihazlar ve püskül, ponpon makina ve cihazları:    
   – Dairesel örgü yapan makinalar:    
8447.11  – – Silindir çapı 165 mm.yi geçmeyenler:    
8447.11.00.00.11  – – – Ev tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları Adet 40
8447.11.00.00.12  – – – Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları Adet 40
8447.12  – – Silindir çapı 165 mm.yi geçenler:    
8447.12.00.00.11  – – – Ev tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları Adet 40
8447.12.00.00.12  – – – Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları Adet 40
8447.20  – Düz örgü yapan makinalar; dikiş -trikotaj makinaları:    
   – – Çözgülü örgü makinaları (Raschel tipi dahil); dikiş-trikotaj makinaları     
8447.20.20.00.11  – – – Ev tipi düz örgü makinaları Adet 40
8447.20.20.00.12  – – – Sanayi tipi düz örgü makinaları Adet 40
8447.20.20.00.13  – – – Ev tipi dikiş-trikotaj makinaları Adet 40
8447.20.20.00.14  – – – Sanayi tipi dikiş-trikotaj makinaları Adet 40
8447.20.80.00.00  – – Diğerleri Adet 40
8447.90  – Diğerleri:    
8447.90.00.00.11  – – İşleme makinaları Adet 40
8447.90.00.00.12  – – Şerit ve kaytan yapan makinalar Adet 40
8447.90.00.00.19  – – Diğerleri Adet 40
       
84.48 84.44, 84.45, 84.46 ve 84.47 Pozisyonlarındaki makinalar için yardımcı    
  makina ve cihazlar (ratiyerler, jakardlar, atkı ipliği kesicileri, çözgü    
  ipliği kesicileri, mekik değiştirme mekanizmaları gibi); sadece veya     
  esas itibariyle bu pozisyonda veya 84.44, 84.45, 84.46 ve 84.47     
  pozisyonlarındaki makinalarda kullanılmaya uygun aksam, parça ve     
  aksesuar (iğler, kelebekler, kard garnitürleri, taraklar, iğneli taraklar,    
  üretme memeleri, mekikler, gücü teli ve gücü çerçeveleri, çorapçı     
  eşyasına mahsus iğneler, platinler, tığlar gibi):    
   – 84.44,84.45, 84.46 veya 84.47 Pozisyonlarındaki makinalar için     
     yardımcı makina ve cihazlar:    
8448.11.00.00.00  – – Ratiyerler ve jakardlar; jakard kardlarını azaltıcı, kopya edici,    
       delici veya birleştirici makinalar 40
8448.19  – – Diğerleri    
8448.19.00.10.00  – – – Dokumaya elverişli iplikleri eğirmeye mahsus makinalar için yardımcı    
          makinalar 30
8448.19.00.90.00  – – – Diğerleri 40
8448.20  – 84.44 Pozisyonundaki makinaların veya bunların yardımcı     
     cihazlarının aksam, parça ve aksesuarı:    
8448.20.00.00.11  – – Üretme memeleri 40
8448.20.00.00.19  – – Diğerleri 40
   – 84.45 Pozisyonundaki makinaların veya bunların yardımcı     
     cihazlarının aksam, parça ve aksesuarı:    
8448.31.00.00.00  – – Kard garnitürü 40
8448.32.00.00.00  – – Dokumaya elverişli liflerin hazırlanmasına mahsus makinalara ait    
       olanlar (kard garnitürü hariç) 40
8448.33.00.00.00  – – İğler, kelebekler, döner bilezikler ve açık ağızlı bilezikler 40
8448.39  – – Diğerleri    
8448.39.00.00.11  – – – Naylon kopçalar 40
8448.39.00.00.12  – – – Metal kopçalar 40
8448.39.00.00.19  – – – Diğerleri 40
   – Dokuma makinaları veya bunların yardımcı makinalarının aksam,     
      parça ve aksesuarı:    
8448.42.00.00.00  – – Dokuma makinalarına mahsus taraklar, gücü telleri ve gücü     
       çerçeveleri 40
8448.49.00.00.00  – – Diğerleri 40
   – 84.47 Pozisyonundaki makinaların veya bunların yardımcı     
     makinalarının aksam, parça ve aksesuarı:    
8448.51  – – İlmiklerin oluşturulmasında kullanılan platinler, iğneler ve diğer    
       eşya:    
8448.51.10.00.00  – – – Platinler 40
   – – – Diğerleri    
8448.51.90.00.11  – – – – Örgü makinalarına ait iğneler 40
8448.51.90.00.19  – – – – Diğerleri 40
8448.59  – – Diğerleri    
8448.59.00.00.11  – – – Örgü ve haşıl makinalarına ait taraklar 40
8448.59.00.00.12  – – – Konik örgü çapraz taraklar 40
8448.59.00.00.19  – – – Diğerleri 40
       
8449.00 Şekilli veya parça halinde keçe veya dokunmamış mensucat     
  imalatına veya finisajına mahsus makina ve cihazlar (keçeden şapka     
  imaline mahsus makina ve cihazlar dahil); şapka kalıpları:    
8449.00.00.10.00  – Makina ve cihazlar; şapka kalıpları 30
8449.00.00.90.00  – Aksam ve parçalar 40
       
84.50 Ev veya çamaşırhane tipi yıkama makinaları (yıkama ve kurutma     
  tertibatı bir arada olanlar dahil) :    
   – Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyenler:    
8450.11  – – Tam otomatik makinalar:    
   – – – Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyenler:    
8450.11.11.00.00  – – – – Çamaşırı önden yüklemeli olanlar Adet 40
8450.11.19.00.00  – – – – Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar Adet 40
8450.11.90.00.00  – – – Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyenler Adet 40
8450.12.00.00.00  – – Diğer çamaşır makinaları (santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar) Adet 40
8450.19  – – Diğerleri    
8450.19.00.00.11  – – – Elektrikli olanlar Adet 40
8450.19.00.00.19  – – – Diğerleri Adet 40
8450.20.00.00.00  – Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçen çamaşır makinaları Adet 40
8450.90.00.00.00  – Aksam ve parçalar 50
       
84.51 Dokumaya elverişli ipliklerin, mensucatın veya dokumaya elverişli    
  madde mamullerinin yıkanması, temizlenmesi, sıkılması, kurutulma-    
  sı, ütülenmesi, preslenmesi suretiyle ütülenmesi (ısı ile yapıştıran     
  presler dahil), ağartılması, boyanması, aprelenmesi, finisajı, emdiril-    
  mesine mahsus makina ve cihazlar (84.50 pozisyonundakiler hariç)     
  ve zemin kaplamalarının imalatında kullanılan (linoleum gibi) men-    
  sucat veya diğer mesnetlere pasta kaplama makinaları; mensucatı    
  top halinde sarmaya, açmaya, katlamaya, kesmeye veya şekilli     
  kesmeye mahsus makinalar:    
8451.10.00.00.00  – Kuru temizleme makinaları 40
   – Kurutma makinaları:    
8451.21  – – Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyenler:    
8451.21.00.00.11  – – – Evlerde kullanılanlar 40
8451.21.00.00.19  – – – Diğerleri 40
8451.29.00.00.00  – – Diğerleri 40
8451.30.00.00.00  – Ütü makinaları ve presler (ısı ile yapıştıran presler dahil): Adet 40
8451.40  – Yıkama, ağartma veya boyama makinaları    
8451.40.00.00.11  – – Sanayide kullanılan yıkama makinaları 40
8451.40.00.00.12  – – Ağartma makinaları 40
8451.40.00.00.13  – – Boyama makinaları 40
8451.50  – Mensucatı top halinde sarmaya, açmaya, katlamaya, kesmeye veya    
      şekilli kesmeye mahsus makinalar    
8451.50.00.00.11  – – Mensucatı top halinde sarmaya mahsus makinalar 40
8451.50.00.00.12  – – Mensucatı şekilli kesmeye mahsus makinalar 40
8451.50.00.00.19  – – Diğerleri 40
8451.80  – Diğer makinalar:    
8451.80.10.00.00  – – Linoleum veya diğer zemin kaplamalarının imalatında, mensucat    
        veya diğer mesnetlere pasta kaplama makinaları 40
8451.80.30.00.00  – – Apre ve finisaj makinaları 40
8451.80.80.00.00  – – Diğerleri 40
8451.90  – Aksam ve parçalar    
8451.90.00.00.11  – – Ütü ve pres makinalarının aksam ve parçaları  50
8451.90.00.00.12  – – Kuru temizleme makinalarının aksam ve parçaları 50
8451.90.00.00.19  – – Diğerleri 50
       
84.52 Dikiş makinaları (84.40 pozisyonundaki kitap dikme makinaları hariç);    
  özellikle dikiş makinaları için imal edilmiş mobilya, tabla ve mahfa-    
  zalar; dikiş makinalarının iğneleri:    
8452.10  – Ev tipi dikiş makinaları:    
   – – Sadece düz dikiş yapan motorlu veya motorsuz dikiş makinaları    
        (motorsuzların başı 16 kg.ı, motorluların ise motorla birlikte 17 kg.ı geç-    
        meyenler); sadece düz dikiş yapan motorlu veya motorsuz dikiş maki-    
        nalarının başları (motorsuz olanların 16 kg.ı, motorlu olanların ise motor-    
        la birlikte 17 kg.ı geçmeyenler):    
8452.10.11.00.00  – – – Birim değeri 65 €’ den fazla olanlar (iskelet,tabla ve mobilyalar hariç) Adet 30
8452.10.19.00.00  – – – Diğerleri Adet 30
   – – Diğer dikiş makinaları ve başları    
8452.10.90.00.11  – – – Diğer dikiş yapan motorsuz dikiş makinaları ve başları Adet 30
8452.10.90.00.12  – – – Diğer dikiş yapan motorlu dikiş makinaları ve başları Adet 30
   – Diğer dikiş makinaları:    
8452.21.00.00.00  – – Otomatik üniteler Adet 30
8452.29.00.00.00  – – Diğerleri Adet 30
8452.30.00.00.00  – Dikiş makinaları iğneleri 1000 Ad 40
8452.90  – Dikiş makinalarına mahsus mobilya, tabla, mahfaza ve bunlara mahsus    
     aksam ve parçalar; Dikiş makinalarının diğer aksam ve parçaları    
8452.90.00.10.00  – – MobiIya, tabla ve mahfazalar 50
8452.90.00.90.00  – – Diğerleri 30
84.53 Post, deri ve köselelerin hazırlanması, dabaklanması veya işlenmesi,    
  deri veya köseleden yapılan ayakkabı veya diğer eşyanın imaline     
  veya tamirine mahsus makina ve cihazlar (dikiş makinaları hariç):    
8453.10.00.00.00  – Post, deri ve köselelerin hazırlanması, dabaklanması veya işlen-    
     mesine mahsus makina ve cihazlar 30
8453.20.00.00.00  – Ayakkabı imaline veya tamirine mahsus makina ve cihazlar 30
8453.80.00.00.00  – Diğer makina ve cihazlar 30
8453.90.00.00.00  – Aksam ve parçalar 30
       
84.54 Metalürjide veya metal dökümhanelerinde kullanılan tav ocakları,    
  döküm potaları, külçe kalıpları ve döküm makinaları:    
8454.10.00.00.00  – Tav ocakları 15
8454.20.00.00.00  – Külçe kalıpları ve döküm potaları 15
8454.30  – Döküm makinaları:    
8454.30.10.00.00  – – Basınçlı döküm makinaları 15
8454.30.90.00.00  – – Diğerleri 15
8454.90  – Aksam ve parçalar    
8454.90.00.00.11  – – Tav ocaklarına ait olanlar 15
8454.90.00.00.19  – – Diğerleri 15
       
84.55 Metalleri haddeleme makinaları ve bunların silindirleri:    
8455.10.00.00.00  – Boru imaline mahsus hadde makinaları 40
   – Diğer hadde makinaları:    
8455.21  – – Sıcak hadde makinaları ve kombine haldeki sıcak ve soğuk hadde    
       makinaları    
8455.21.00.00.11  – – – Blum, kütük ve benzerlerini haddeleyerek enine kesitleri muayyen bazı    
          ürünler haline sokan hadde makinaları (silindirleri oluklu hadde maki-    
          naları) 40
8455.21.00.00.12  – – – Bandaj ve vagon tekerleklerine mahsus hadde makinaları 40
8455.21.00.00.19  – – – Diğerleri 40
8455.22.00.00.00  – – Soğuk hadde makinaları 40
8455.30  – Hadde silindirleri:    
8455.30.10.00.00  – – Dökme demirden olanİar 40
   – – Dövülmüş çelikten olanlar:    
8455.30.31.00.00  – – – Sıcak hadde iş silindirleri; sıcak ve soğuk hadde destek silindirleri 40
8455.30.39.00.00  – – – Soğuk hadde iş silindirleri 40
8455.30.90.00.00  – – Diğerleri 40
8455.90.00.00.00  – Diğer aksam ve parçalar 40
       
84.56 Herhangi bir maddenin aşındırılarak, lazerle, diğer ışın veya foton     
  ışınıyla, ultrasonik, elektro -erozyon, elektro -kimyasal, elektron ışını,     
  ionik ışın veya plazma arkı yöntemleri ile işlenmesine mahsus     
  makina ve aletler, su püskürtmeli kesme makinaları:    
   – Lazerle, fotonla veya diğer ışın yöntemleri ile     
     çalışanlar:    
8456.11  – – Lazerle çalışanlar:    
8456.11.10.00.00  – – – Sadece veya esas itibarıyla baskılı devreler, baskılı devre montajları, 85.17     
        pozisyonuna ait aksamlar veya otomatik bilgi işlem makinalarının üretiminde    
        kullanılan türde olanlar Adet 50
   – – – Diğerleri:    
8456.11.90.10.00  – – – – Metallerin veya metal karbürlerin işlenmesine mahsus olanlar  Adet 50
8456.11.90.20.00  – – – – Taş, seramik  ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer     
         mineral maddelerin işlenmesine  mahsus olanlar Adet 40
8456.11.90.30.00  – – – – Ağaç, mantar,kemik,ebonit ve suni plastik maddeler ve benzeri sert     
          plastik işlenmesine mahsus olanlar  Adet 50
8456.11.90.90.00  – – – – Diğerleri Adet 50
8456.12  – – Fotonla veya diğer ışın yöntemleri ile çalışanlar:    
8456.12.10.00.00  – – – Sadece veya esas itibarıyla baskılı devreler, baskılı devre montajları, 85.17     
        pozisyonuna ait aksamlar veya otomatik bilgi işlem makinalarının üretiminde    
        kullanılan türde olanlar Adet 50
   – – – Diğerleri:    
8456.12.90.10.00  – – – – Metallerin veya metal karbürlerin işlenmesine mahsus olanlar  Adet 50
8456.12.90.20.00  – – – – Taş, seramik  ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer     
         mineral maddelerin işlenmesine  mahsus olanlar Adet 40
8456.12.90.30.00  – – – – Ağaç, mantar,kemik,ebonit ve suni plastik maddeler ve benzeri sert     
          plastik işlenmesine mahsus olanlar  Adet 50
8456.12.90.90.00  – – – – Diğerleri Adet 50
8456.20  – Ultrasonik  yöntemi ile çalışanlar:    
8456.20.00.10.00  – – Metallerin veya metal karbürlerin işlenmesine mahsus olanlar Adet 50
8456.20.00.20.00  – – Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer    
        mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar Adet 40
8456.20.00.90.00  – – Diğerleri Adet 50
8456.30  – Elektro -erozyon yöntemi ile çalışanlar:    
   – – Sayısal kontrollü olanlar:    
8456.30.11.00.00  – – – Tel – kesme Adet 50
   – – – Diğerleri:    
8456.30.19.10.00  – – – – Metallerin veya metal karbürlerin işlenmesine mahsus olanlar Adet 50
8456.30.19.20.00  – – – – Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer    
            mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar Adet 40
8456.30.19.90.00  – – – – Diğerleri Adet 50
   – – Diğerleri:    
8456.30.90.10.00  – – – Metallerin veya metal karbürlerin işlenmesine mahsus olanlar Adet 50
8456.30.90.20.00  – – – Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer    
          mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar Adet 40
8456.30.90.90.00  – – – Diğerleri Adet 50
8456.40.00.00.00  – Plazma arkı yöntemi ile çalışanlar Adet 50
8456.50.00.00.00  – Su jeti kesme makinaları Adet 50
8456.90  – Diğerleri:    
8456.90.00.10.00  – – Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer    
       mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar Adet 40
8456.90.00.90.00  – – Diğerleri Adet 50
       
84.57 Metal işlemeye mahsus işleme merkezleri, tek istasyonlu tezgahlar     
  ve çok istasyonlu transfer tezgahları:    
8457.10  – İşleme merkezleri    
8457.10.10.00.00  – – Yatay olanlar Adet 50
8457.10.90.00.00  – – Diğerleri Adet 50
8457.20.00.00.00  – Tek istasyonlu tezgahlar Adet 50
8457.30  – Çok istasyonlu transfer tezgahları    
8457.30.10.00.00  – – Numerik kontrollü olanlar Adet 50
8457.30.90.00.00  – – Diğerleri Adet 50
       
84.58 Metal işlemeye mahsus torna tezgahları ( tornalama merkezleri     
  dahil):    
   – Yatay torna tezgahları:    
8458.11  – – Numerik kontrollü olanlar:    
8458.11.20.00.00  – – – Tornalama merkezleri  Adet 50
   – – – Otomatik torna tezgahları :    
8458.11.41.00.00  – – – – Tek milli olanlar Adet 50
8458.11.49.00.00  – – – – Çok milli olanlar Adet 50
   – – – Diğerleri    
8458.11.80.00.11  – – – – Alın torna tezgahları Adet 50
8458.11.80.00.12  – – – – Bandaj torna tezgahları Adet 50
8458.11.80.00.13  – – – – Eksantrik torna tezgahları Adet 50
8458.11.80.00.14  – – – – Tek milli çubuk ve ayna otomatları (parça devri hareketi ile) Adet 50
8458.11.80.00.15  – – – – Çok milli çubuk ve ayna otomatları (parça devri hareketi ile) Adet 50
8458.11.80.00.16  – – – – Torna otomatları (takım devri hareketi ile) Adet 50
8458.11.80.00.19  – – – – Diğerleri Adet 50
8458.19.00.00.00  – – Diğerleri Adet 50
   – Diğer torna tezgahları:    
8458.91  – – Numerik kontrollü olanlar:    
8458.91.20.00.00  – – – Tornalama merkezleri  Adet 50
8458.91.80.00.00  – – – Diğerleri Adet 50
8458.99.00.00.00  – – Diğerleri Adet 50
       
84.59 Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye,    
  diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları    
  (kızaklı işlem üniteleri dahil) [84.58 pozisyonundaki torna tezgahları     
  (tornalama merkezleri dahil) hariç] :    
8459.10.00.00.00  – Kızaklı işlem üniteleri Adet 50
   – Diğer delme tezgahları:    
8459.21.00.00.00  – – Numerik kontrollü olanlar Adet 50
8459.29.00.00.00  – – Diğerleri Adet 50
   – Diğer rayba -freze tezgahları:    
8459.31.00.00.00  – – Numerik kontrollü olanlar Adet 50
8459.39.00.00.00  – – Diğerleri Adet 50
   – Diğer rayba tezgahları:    
8459.41.00.00.00  – – Numerik kontrollü olanlar Adet 50
8459.49.00.00.00  – – Diğerleri Adet 50
   – Konsol tipi freze tezgahları:    
8459.51.00.00.00  – – Numerik kontrollü olanlar Adet 50
8459.59.00.00.00  – – Diğerleri Adet 50
   – Diğer freze tezgahları:    
8459.61  – – Numerik kontrollü olanlar:    
8459.61.10.00.00  – – – Takım freze tezgahları Adet 50
8459.61.90.00.00  – – – Diğerleri: Adet 50
8459.69  – – Diğerleri:    
8459.69.10.00.00  – – – Takım freze tezgahları Adet 50
8459.69.90.00.00  – – – Diğerleri: Adet 50
8459.70.00.00.00  – Diğer diş açma veya vida yuvası açma tezgahları Adet 50
       
84.60 Metalleri veya sermetleri taşlama taşları  ,aşındırıcılar veya parlat-    
  ma ürünleri vasıtasıyla işleyen çapak alma, bileme, taşlama,    
  honlama, lepleme, parlatma veya başka şekilde tamamlama işlem-    
  lerine mahsus tezgahlar ( 84.61 pozisyonundaki dişli açma, dişli    
  taşlama veya dişli tamamlama tezgahları hariç):    
   – Düz yüzey taşlama tezgahları:    
8460.12.00.00.00  – – Numerik kontrollü olanlar Adet 50
8460.19.00.00.00  – – Diğerleri Adet 50
   – Diğer taşlama tezgahları:    
8460.22.00.00.00  – – Merkezsiz taşlama makineleri, numerik kontrollü olanlar Adet 50
8460.23.00.00.00  – – Diğer silindirik taşlama makineleri, numerik kontrollü olanlar Adet 50
8460.24.00.00.00  – – Diğerleri, numerik kontrollü olanlar Adet 50
8460.29  – – Diğerleri:    
8460.29.10.00.00  – – – Silindirik yüzeyler için taşlama tezgahları  Adet 50
8460.29.90.00.00  – – – Diğerleri Adet 50
   – Bileme tezgahları (alet veya kesici takım için):    
8460.31.00.00.00  – – Numerik kontrollü olanlar Adet 50
8460.39.00.00.00  – – Diğerleri Adet 50
8460.40  – Honlama veya lepleme tezgahları :    
   – – Numerik kontrollü olanlar    
8460.40.10.00.11  – – – Honlama tezgahları Adet 50
8460.40.10.00.12  – – – Lepleme tezgahları Adet 50
   – – Diğerleri    
8460.40.90.00.11  – – – Honlama tezgahları Adet 50
8460.40.90.00.12  – – – Lepleme tezgahları Adet 50
8460.90  – Diğerleri:    
8460.90.00.00.11  – – Rektifiye tezgahları Adet 50
8460.90.00.00.19  – – Diğerleri Adet 50
       
84.61 Metalleri veya sermetleri taIaş kaldırarak işleyen, tarifenin başka bir    
  yerinde beIirtilmeyen veya yer almayan planya,vargel, yiv açma,     
  broş, dişli açma, dişli taşIama veya dişli tamamlama tezgahları,    
  testere, diIme tezgahları ve diğer takım tezgahIarı:    
8461.20  – Vargel ve yiv açma tezgahları    
8461.20.00.00.11  – – Vargel tezgahları Adet 50
8461.20.00.00.12  – – Yiv açma tezgahları Adet 50
8461.30  – Broş tezgahları :    
8461.30.10.00.00  – – Numerik kontrollü olanlar Adet 50
8461.30.90.00.00  – – Diğerleri Adet 50
8461.40  – Dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgahları:    
   – – Dişli açma tezgahları:    
   – – – Dişli çarkları açmaya mahsus olanlar:    
8461.40.11.00.00  – – – – Numerik kontrollü olanlar Adet 50
8461.40.19.00.00  – – – – Diğerleri Adet 50
   – – – Diğer dişlileri açmaya mahsus olanlar:    
8461.40.31.00.00  – – – – Numerik kontrollü olanlar Adet 50
8461.40.39.00.00  – – – – Diğerleri Adet 50
   – – Dişli taşlama veya tamamlama tezgahları:    
   – – – Mikrometrik ayarlama sistemi olanlar (eksenlerinden herhangi birinin    
          ayarlanma hassasiyeti en az 0,01 mm. olanlar):    
   – – – – Numerik kontrollü olanlar    
8461.40.71.00.11  – – – – – Dişli taşlama tezgahları Adet 50
8461.40.71.00.12  – – – – – Dişli tamamlama tezgahları Adet 50
   – – – – Diğerleri    
8461.40.79.00.11  – – – – – Dişli taşlama tezgahları Adet 50
8461.40.79.00.12  – – – – – Dişli tamamlama tezgahları Adet 50
   – – – Diğerleri    
8461.40.90.00.11  – – – – Dişli taşlama tezgahları Adet 50
8461.40.90.00.12  – – – – Dişli tamamlama tezgahları Adet 50
8461.50  – Testere tezgahları ve dilme tezgahları:    
   – – Testere tezgahları:    
8461.50.11.00.00  – – – Testeresi daire şeklinde olanlar Adet 50
8461.50.19.00.00  – – – Diğerleri Adet 50
8461.50.90.00.00  – – Dilme tezgahları Adet 50
8461.90.00.00.00  – Diğerleri Adet 50
       
84.62 Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme suretiyle işlemeye     
  mahsus takım tezgahları (presler dahil); metalleri kavislendirmeye,     
  katlamaya,düzeltmeye, makasla kesmeye, zımbalı kesmeye, taslak    
  çıkartmaya veya şataflamaya mahsus takım tezgahları (presler dahil);    
  metalleri veya metal karbürleri işlemeye mahsus yukarıda sayılma-    
  yan presler:    
8462.10  – Dövme veya kalıpta dövme tezgahları (presler dahil) ve çekiçleri:    
   – – Numerik kontrollü olanlar    
8462.10.10.00.11  – – – Dövme tezgahları Adet 50
8462.10.10.00.19  – – – Diğerleri Adet 50
   – – Diğerleri    
8462.10.90.00.11  – – – Dövme tezgahları Adet 50
8462.10.90.00.19  – – – Diğerleri Adet 50
   – Kavislendirme, katlama, düzeltme veya yassı-    
      laştırma tezgahları (presler dahil):    
8462.21  – – Numerik kontrollü olanlar:    
8462.21.10.00.00  – – -Yassı ürünleri işlemeye mahsus olanlar Adet 50
8462.21.80.00.00  – – – Diğerleri Adet 50
8462.29  – – Diğerleri:    
8462.29.10.00.00  – – – Yassı ürünleri işlemeye mahsus olanlar Adet 50
   – – – Diğerleri:    
8462.29.91.00.00  – – – – Hidrolik Adet 50
8462.29.98.00.00  – – – – Diğerleri Adet 50
   – Makasla kesme tezgahları (presler dahil) (kombine haldeki zımbalı    
     kesme ve makasla kesme tezgahları hariç):    
8462.31  – – Numerik kontrollü olanlar    
8462.31.00.00.11  – – – Makasla kesme tezgahları Adet 50
8462.31.00.00.19  – – – Presler Adet 50
8462.39  – – Diğerleri:    
   – – – Yassı ürünleri işlemeye mahsus olanlar    
8462.39.10.00.11  – – – – Makasla kesme tezgahları Adet 50
8462.39.10.00.19  – – – – Diğerleri Adet 50
   – – – Diğerleri:    
   – – – – Hidrolik    
8462.39.91.00.11  – – – – – Makasla kesme tezgahları Adet 50
8462.39.91.00.12  – – – – – Presler Adet 50
   – – – – Diğerleri    
8462.39.99.00.11  – – – – – Makasla kesme tezgahları Adet 50
8462.39.99.00.12  – – – – – Presler Adet 50
   – Zımbalı kesme veya taslak çıkarma tezgahları (presler dahil) (kom-    
     bine haldeki zımbalı kesme ve makasla kesme tezgahları dahil):    
8462.41  – – Numerik kontrollü olanlar:    
   – – – Yassı ürünleri işlemeye mahsus olanlar    
8462.41.10.00.11  – – – – Zımbalı kesme tezgahları Adet 50
8462.41.10.00.12  – – – – Presler Adet 50
8462.41.10.00.19  – – – – Diğerleri Adet 50
   – – – Diğerleri    
8462.41.90.00.11  – – – – Zımbalı kesme tezgahları Adet 50
8462.41.90.00.12  – – – – Presler Adet 50
8462.41.90.00.19  – – – – Diğerleri Adet 50
8462.49  – – Diğerleri:    
   – – – Yassı ürünleri işlemeye mahsus olanlar    
8462.49.10.00.11  – – – – Zımbalı kesme makinaları Adet 50
8462.49.10.00.12  – – – – Presler Adet 50
8462.49.10.00.19  – – – – Diğerleri Adet 50
   – – – Diğerleri    
8462.49.90.00.11  – – – – Zımbalı kesme makinaları Adet 50
8462.49.90.00.12  – – – – Presler Adet 50
8462.49.90.00.19  – – – – Diğerleri Adet 50
   – Diğerleri:    
8462.91  – – Hidrolik presler:    
   – – – Numerik Kontrollü olanlar    
8462.91.20.10.00  – – – – Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus presler veya    
          metal döküntülerini sıkıştırarak balya yapmaya mahsus presler Adet 50
8462.91.20.90.00  – – – – Diğerleri Adet 50
   – – – Diğerleri:    
8462.91.80.10.00  – – – – Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus presler veya     
           metal döküntülerini sıkıştırarak balya yapmaya mahsus presler Adet 50
8462.91.80.90.00 – – – -Diğerleri Adet 50
8462.99  – – Diğerleri:    
   – – – Numerik Kontrollü olanlar    
8462.99.20.10.00  – – – – Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus presler veya    
          metal döküntülerini sıkıştırarak balya yapmaya mahsus presler Adet 50
8462.99.20.90.00  – – – – Diğerleri Adet 50
   – – – Diğerleri:    
8462.99.80.10.00  – – – – Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus presler veya     
           metal döküntülerini sıkıştırarak balya yapmaya mahsus presler Adet 50
8462.99.80.90.00 – – – -Diğerleri Adet 50
84.63 Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer    
  takım tezgahları:    
8463.10  – Çubuk, boru, profil, tel veya benzerlerini çekme makinaları:    
8463.10.10.00.00  – – TeI çekme makinaları Adet 50
8463.10.90.00.00  – – Diğerleri Adet 50
8463.20  – Diş açma makinaları    
8463.20.00.00.11  – – Ezerek vida dişi açma makinaları Adet 50
8463.20.00.00.19  – – Diğerleri Adet 50
8463.30.00.00.00  – Tel işlemeye mahsus makinalar Adet 50
8463.90.00.00.00  – Diğerleri Adet 50
       
84.64 Taş, seramik, beton, asbestli çimento veya benzeri mineral maddele-    
  ri işlemeye veya camı soğuk olarak işlemeye mahsus makinalar:    
8464.10.00.00.00  – Testere makinaları  Adet 40
8464.20  – Taşlama veya parlatma makinaları:    
   – – Camı işlemeye mahsus olanlar:    
8464.20.11.00.00  – – – Optik camlar için olanlar Adet 40
8464.20.19.00.00  – – – Diğerleri 40
8464.20.80.00.00  – – Diğerleri 40
8464.90.00.00.00  – Diğerleri 40
       
84.65 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik maddeler veya benzeri     
  sert maddeleri işlemeye mahsus makinalar (çivi çakma, zımbalama,    
  yapıştırma veya başka şekilde birleştirmeye mahsus makinalar dahil):    
8465.10  – Çeşitli makina işlemlerini bu işlemler arasında alet değiştirmeden     
      yapan makinalar:    
8465.10.10.00.00  – –  Her işlem arasında işlenecek parçanın yüklemesi elle yapılanlar Adet 50
8465.10.90.00.00  – –  Her işlem arasında işlenecek parçanın yüklemesi otomatik olarak    
        yapılanlar Adet 50
8465.20.00.00.00  – İşleme merkezleri Adet 50
   – Diğerleri:    
8465.91  – – Testere makinaları :    
8465.91.10.00.00  – – – Şerit testereler Adet 50
8465.91.20.00.00  – – – Dairevi testereler Adet 50
8465.91.90.00.00  – – – Diğerleri Adet 50
8465.92  – – Planya,freze veya keserek kalıplama makinaları    
8465.92.00.00.11  – – – Planya makinaları Adet 50
8465.92.00.00.12  – – – Freze makinaları Adet 50
8465.92.00.00.13  – – – Keserek kalıplama makinaları Adet 50
8465.93  – – Taşlama,zımparalama veya parlatma makinaları    
8465.93.00.00.11  – – – Taşlama makinaları Adet 50
8465.93.00.00.12  – – – Zımparalama makinaları Adet 50
8465.93.00.00.13  – – – Parlatma makinaları Adet 50
8465.94.00.00.00  – – Bükme veya birleştirme makinaları Adet 50
8465.95.00.00.00  – – Delik açma veya zıvanalama makinaları Adet 50
8465.96.00.00.00  – – Yarma,dilme veya soyarak yaprak halinde açma makinaları Adet 50
8465.99  – – Diğerleri:    
8465.99.00.00.11  – – – Ebonit ve sert plastik maddelerin işlenmesine mahsus makinalar Adet 50
8465.99.00.00.19  – – – Diğerleri Adet 50
       
84.66 Sadece veya esas itibariyle 84.56 ila 84.65 pozisyonlarındaki makina-    
  larda kullanılmaya elverişli aksam, parça ve aksesuar (işlenecek par-    
  çaları tutucular ve alet tutucuları, otomatik şekilde açılan pafta kafa-    
  ları, taksim edici tertibat ve makinalara mahsus diğer tertibat dahil);     
  elde kullanılmaya mahsus her türlü el aletlerinin alet tutucuları:    
8466.10  – Alet tutucuları ve otomatik şekilde açılan pafta kafaları:    
   – – Alet tutucuları:    
8466.10.20.00.00  – – – Aynalar, kıskaçlar ve kovanlar 50
   – – – Diğerleri:    
8466.10.31.00.00  – – – – Torna tezgahlarına mahsus olanlar 50
8466.10.38.00.00  – – – – Diğerleri 50
8466.10.80.00.00  – – Otomatik şekilde açılan pafta kafaları 50
8466.20  – İşlenecek parçaları tutucular:    
8466.20.20.00.00  – – Özel uygulamalar için takım ve aparatlar; standart takım ve    
        aparatların parçalarından oluşan setler 50
   – – Diğerleri:    
   – – – Torna tezgahlarına mahsus olanlar    
8466.20.91.00.11  – – – – Torna aynaları 50
8466.20.91.00.19  – – – – Diğerleri 50
8466.20.98.00.00  – – – Diğerleri 50
8466.30.00.00.00  – Makinalara ait taksim edici tertibat ve diğer özel tertibat 50
   – Diğerleri:    
8466.91  – – 84.64 Pozisyonundaki makinalara ait olanlar:    
8466.91.20.00.00  – – – Dökme demir veya çelik dökümden olanlar 40
8466.91.95.00.00  – – – Diğerleri 40
8466.92  – – 84.65 Pozisyonundaki makinalara ait olanlar:    
8466.92.20.00.00  – – – Dökme demir veya çelik dökümden olanlar 50
8466.92.80.00.00  – – – Diğerleri 50
8466.93  – – 84.56 ila 84.61 Pozisyonlarındaki makinalara  ait olanlar    
8466.93.40.00.00  – – – 8456.11.10, 8456.12.10, 8456.20, 8456.30, 8457.10, 8458.91, 8459.21.00    
        8459.61 veya 8461.50 alt pozisyonlarında yer alan ve sadece veya esas itibarıyla    
        baskılı devreler, baskılı devre montajları, 85.17 pozisyonuna ait aksamlar, veya    
        otomatik bilgi işlem makinalarına ait aksamların üretiminde kullanılan türde    
       makinalara ait aksam parça ve aksesuarlar 50
   – – – Diğerleri:    
8466.93.50.00.00  – – – – 8456.50.00 alt pozisyonundaki makinere ait olanlar 50
8466.93.60.00.00  – – – – Diğerleri 50
8466.94  – – 84.62 veya 84.63 Pozisyonlarındaki makinalara    
        ait olanlar:    
8466.94.00.10.00  – – – Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus    
             preslere ve metal tozlarını sıkıştırarak balya     
              yapmaya mahsus preslere ait olanlar 50
8466.94.00.90.00  – – – Diğerleri 50
       
84.67  El ile kullanılan, pnömatik ,hidrolik veya  elektrikli ya da elektriksiz     
   kendinden motorlu olan aletler :    
   – Pnömatik aletler:    
8467.11  – – Rotatif tiptekiler (kombine haldeki rotatif darbeli olanlar dahil):    
8467.11.10.00.00  – – – Metal işlemek için olanlar 50
   – – – Diğerleri    
8467.11.90.00.11   – – – – Garaj, atölye ve benzeri yerlerde kullanılan hava tazyikli gres     
            tabancaları 50
8467.11.90.00.19  – – – – Diğerleri 50
8467.19.00.00.00  – – Diğerleri 50
   – Kendinden elektrik motorlu olanlar:     
8467.21  – – Her tür matkaplar:    
8467.21.10.00.00  – – – Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışabilenler Adet 35
   – – – Diğerleri:    
8467.21.91.00.00  – – – – Elektropnömatik olanlar Adet 35
8467.21.99.00.00  – – – – Diğerleri Adet 35
8467.22  – – Testereler:    
8467.22.10.00.00  – – – Zincir testereler Adet 35
8467.22.30.00.00  – – – Dairesel testereler Adet 35
8467.22.90.00.00  – – – Diğerleri Adet 35
8467.29  – – Diğerleri:    
8467.29.20.00.00  – – – Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışabilenler Adet 35
   – – – Diğerleri:    
   – – – – BileyiciIer ve taşlayıcılar:    
8467.29.51.00.00  – – – – – Köşe taşlayıcıIar Adet 35
8467.29.53.00.00  – – – – – KayışIı bileyiciler Adet 35
8467.29.59.00.00  – – – – – Diğerleri Adet 35
8467.29.70.00.00  – – – – Planyalar Adet 35
8467.29.80.00.00  – – – – Çit makasları ve çim biçme makasları Adet 35
8467.29.85.00.00  – – – – Diğerleri Adet 35
   – Diğer aletler:    
8467.81.00.00.00  – – Zincirli testereler Adet 50
8467.89  – – Diğerleri    
   – – – Hidrolik olanlar:    
8467.89.00.11.00  – – – – Delme veya sondaj makinaları 15
8467.89.00.19.00  – – – – Diğerleri 50
8467.89.00.90.00  – – – Diğerleri 50
   – Aksam ve parçalar:    
8467.91  – –  Zincir testerelere ait olanlar    
8467.91.00.10.00  – – – Kendinden elektrik motorlu olanlar 50
8467.91.00.90.00  – – – Diğerleri  50
8467.92.00.00.00  – – Pnömatik aletlere ait olanlar 50
8467.99  – – Diğerleri    
   – – – Hidrolik olanlar:    
8467.99.00.11.00  – – – – Delme veya sondaj makinalarına ait olanlar 15
8467.99.00.19.00  – – – – Diğerleri 15
8467.99.00.20.00  – – – Kendinden elektrik motorlu olanlara ait olanlar 35
8467.99.00.90.00  – – – Diğerleri 50
       
84.68 Lehim ve kaynak yapmaya mahsus makina ve cihazlar (kesmeye el-    
  verişli olsun olmasın) (85.15 pozisyonundakiler hariç); gazla çalışan     
  satıh tavlamaya mahsus makina ve cihazlar:    
8468.10.00.00.00  – Elle kullanılan şalümolar 30
8468.20  – Gazla çalışan diğer makina ve cihazlar    
8468.20.00.00.11  – – Termoplastik maddeler için kaynak cihazları 30
8468.20.00.00.19  – – Diğerleri 30
8468.80.00.00.00  – Diğer makina ve cihazlar 30
8468.90  – Aksam ve parçalar:    
8468.90.00.10.00  – – Lehim yapmaya mahsus makina ve cihazlara ait olanlar 50
   – – Diğerleri    
8468.90.00.90.11  – – – Satıh tavlama makina ve cihazlarına ait olanlar 30
8468.90.00.90.19  – – – Diğerleri 30
       
[84.69]      
       
84.70 Hesap makinaları ve hesaplama fonksiyonu olup verilen bilgileri    
  kaydeden, kaydedilen bilgileri  yeniden veren ve gösteren cep tipi    
  makinalar; hesaplama tertibatı olan muhasebe makinaları,     
  posta pulu yerine kullanılan damga basan makinalar, bilet basma    
  ve verme makinaları ve benzeri cihazlar; yazar kasalar:    
8470.10.00.00.00  – Harici bir elektrikli güç kaynağı olmaksızın çalışabilen elektronik    
     hesap makinaları ve hesaplama fonsiyonu olup verilen bilgileri kay-    
     deden, kaydedilen bilgileri  yeniden veren ve gösteren cep tipi     
     makinalar Adet 30
   – Diğer elektronik hesap makinaları:    
8470.21.00.00.00  – – Yazma tertibatı olanlar Adet 30
8470.29.00.00.00  – – Diğerleri Adet 30
8470.30.00.00.00  – Diğer hesap makinaları Adet 30
8470.50  – Yazar kasalar    
8470.50.00.00.11  – –  Satış noktası terminalleri (POS makinaları) Adet 30
8470.50.00.00.19  – –  Diğerleri Adet 30
8470.90  – Diğerleri    
8470.90.00.00.11  – – Posta pulu yerine kullanılan damga basan makinalar Adet 30
8470.90.00.00.12  – – Bilet basma ve verme makinaları Adet 30
8470.90.00.00.19  – – Diğerleri Adet 30
       
84.71 Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan otomatik    
  bilgi işlem makinaları ve bunlara ait birimler; manyetik veya optik    
  okuyucular, verileri kayıt ortamına kod şekline dönüştürerek girmeye ait    
  makinalar ile bu verileri işleyen makinalar:    
8471.30.00.00.00 – Portatif otomatik bilgi işlem makinaları ( en az bir merkezi işlem    
    birimi, bir klavye ve bir ekrandan oluşan ve ağırlığı 10 kg.ı geçmeyenler) Adet 20
   – Diğer otomatik bilgi işlem makinaları:    
8471.41  – – Aynı kabin içinde en az bir merkezi işlem birimi ve bir giriş bir çıkış     
       birimi bulunanlar (birbirlerine bağlı olsun olmasın) :     
8471.41.00.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 20
8471.41.00.90.00  – – – Diğerleri  Adet 20
8471.49  – – Diğerleri ( sistem halinde getirilenler):    
8471.49.00.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 20
8471.49.00.90.00  – – – Diğerleri Adet 20
8471.50  – 8471.41 veya  8471.49 alt pozisyonlarında yer alanların dışındaki bilgi     
     işlem birimleri ( aynı kabin içinde bellek birimi, giriş birimi, çıkış     
     biriminden bir veya ikisini içersin içermesin):    
8471.50.00.10.00  – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 20
8471.50.00.90.00  – – Diğerleri  Adet 20
8471.60  – Giriş birimleri ve çıkış birimleri  ( aynı kabin içinde bellek birimi    
     içersin içermesin) :    
   – – Klavyeler:    
8471.60.60.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 20
8471.60.60.90.00  – – – Diğerleri Adet 20
   – – Diğerleri:    
8471.60.70.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 20
   – – – Diğerleri:    
8471.60.70.90.11  – – – – Optik okuyucular Adet 20
8471.60.70.90.12  – – – – Manyetik kod okuyucular Adet 20
8471.60.70.90.13  – – – – Işıklı kalem Adet 20
8471.60.70.90.14  – – – – Mouse Adet 20
8471.60.70.90.15  – – – – Plotter (çizici) Adet 20
8471.60.70.90.16  – – – – Digitizer Adet 20
8471.60.70.90.19  – – – – Diğerleri Adet 20
8471.70  – Bellek birimleri :    
   – – Ana bellek birimleri:    
8471.70.20.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 20
8471.70.20.90.00  – – – Diğerleri Adet 20
   – – Diğerleri:    
   – – – Disk birimleri:    
   – – – – Optik olanlar (manyeto-optik olanlar dahil):    
8471.70.30.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 20
8471.70.30.90.00  – – – – – Diğerleri Adet 20
   – – – – Diğerleri:    
   – – – – – Hard disk sürücü:    
8471.70.50.10.00  – – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 20
8471.70.50.90.00  – – – – – – Diğerleri Adet 20
   – – – – – Diğerleri:    
8471.70.70.10.00  – – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 20
8471.70.70.90.00  – – – – – – Diğerleri Adet 20
   – – – Manyetik teyp birimleri:    
8471.70.80.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 20
8471.70.80.90.00  – – – – Diğerleri Adet 20
   – – – Diğerleri:    
8471.70.98.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 20
8471.70.98.90.00  – – – – Diğerleri Adet 20
8471.80.00.00.00  – Otomatik bilgi işlem makinalarının diğer birimleri Adet 20
8471.90.00.00.00  – Diğerleri Adet 20
       
84.72 Diğer büro makinaları (hektografik veya mumlu kağıtla çalışan teksir    
  makinaları, adres basma makinaları, para ayırma, sayma veya paket-    
  leme makinaları, otomatik banknot verme makinaları, kurşun kalem    
  açma cihazları, delikli veya tel zımba makinaları gibi):    
8472.10.00.00.00  – Teksir makinaları Adet 40
8472.30.00.00.00  – Mektupları tasnif etmeye veya katlamaya veya mektupları zarflara    
     veya bantlara yerleştirmeye, mektupları açmaya, kapamaya veya    
     mühürlemeye ve posta pullarını yapıştırmaya veya iptal etmeye     
     mahsus makinalar Adet 30
8472.90  – Diğerleri:    
8472.90.10.00.00  – – Metal paraları ayıran, sayan veya paketleyen makinalar Adet 30
8472.90.30.00.00  – – Otomatik vezne makinaları  (ATM’ler) Adet 30
8472.90.40.00.00  – – Kelime işlem makinaları Adet 30
   – – Diğerleri:    
8472.90.90.10.00  – – – Çek yazma makinaları 30
8472.90.90.20.00  – – – Adres basma makinaları 40
8472.90.90.30.00  – – – Adres plakalarını stampa etme makinaları 30
   – – – Diğerleri    
8472.90.90.90.11  – – – – Kurşun kalem açma cihazları 30
8472.90.90.90.12  – – – – Delgeç veya tel zımba makinaları 30
8472.90.90.90.13  – – – – Banknot sayma makinası 30
8472.90.90.90.19  – – – – Diğerleri 30
       
84.73 Sadece veya esas itibariyle 84.70 ila 84.72 pozisyonlarındaki makina    
  ve cihazlarda kullanılmaya elverişli aksam, parça ve aksesuarlar    
  (kutular, kılıflar ve benzerleri hariç):    
   – 84.70 Pozisyonundaki makinalara ait aksam, parça ve aksesuar:    
8473.21  – – 8470.10, 8470.21 veya 8470.29 Alt pozisyonlarındaki elektronik    
       hesap makinalarına ait olanlar :    
8473.21.10.00.00  – – – Birleştirilmiş elektronik aksam , parça ve aksesuar 30
8473.21.90.00.00  – – – Diğerleri 30
8473.29  – – Diğerleri :    
8473.29.10.00.00  – – – Birleştirilmiş elektronik aksam, parça ve aksesuar 30
   – – – Diğerleri    
8473.29.90.00.11  – – – – Muhasebe makinalarına ait olanlar 30
8473.29.90.00.12  – – – – Yazar kasalara ait olanlar 30
8473.29.90.00.19  – – – – Diğer hesap makinalarına ait olanlar 30
8473.29.90.00.29  – – – – Diğerleri 30
8473.30  – 84.71 Pozisyonundaki makinalara ait aksam, parça ve aksesuar :    
8473.30.20.00.00  – – Birleştirilmiş elektronik aksam, parça ve aksesuar 30
8473.30.80.00.00  – – Diğerleri 30
8473.40  – 84.72 Pozisyonundaki makinalara ait aksam, parça ve aksesuar :    
8473.40.10.00.00  – – Birleştirilmiş elektronik aksam, parça ve aksesuar 30
   – – Diğerleri    
8473.40.80.00.11  – – – Çek yazan makinalara ait olanlar 30
8473.40.80.00.12  – – – Adres plakaları 30
8473.40.80.00.19  – – – Diğerleri 30
8473.50  – 84.70 ila 84.72 Pozisyonlarındaki makinalardan iki veya daha faz-     
     lasında aynı derecede kullanılmaya uygun olan aksam, parça ve    
     aksesuar:    
8473.50.20.00.00  – – Birleştirilmiş elektronik aksam, parça ve aksesuar: 30
8473.50.80.00.00  – – Diğerleri 30
       
84.74 Toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddeleri (toz ve    
  hamur halinde olanlar dahil) tasnif etmeye, elemeye, ayırmaya, yıka-    
  maya,kırmaya, öğütmeye, karıştırmaya veya yoğurmaya mahsus ma-    
  kina ve cihazlar; mineral katı yakıtları, seramik hamurlarını, sertleş-    
  memiş çimentoyu, alçıyı ve toz veya hamur halindeki diğer mineral     
  maddeleri aglomere etmeye, kalıba dökmeye veya bunlara şekil ver-    
  meye mahsus makina ve cihazlar; kumdan dökümhane kalıpları yap-    
  maya mahsus makinalar:    
8474.10  – Tasnif etmeye, elemeye, ayırmaya veya yıkamaya mahsus  maki-    
     nalar :    
8474.10.00.10.00  – – Maden cevherlerini tasnif etmeye, ayırmaya, elemeye ve yıkamaya    
        mahsus makinalar 25
8474.10.00.90.00  – – Diğerleri 25
8474.20  – Kırmaya veya öğütmeye mahsus makinalar:    
8474.20.00.10.00  – – Taş kırma makinaları 50
8474.20.00.90.00  – – Diğerleri 25
   – Karıştırmaya veya yoğurmaya mahsus makina ve cihazlar:    
8474.31.00.00.00  – – Beton veya harç karıştırıcılar 50
8474.32.00.00.00  – – Mineral maddeleri bitümenle karıştırmaya mahsus makinalar 25
8474.39.00.00.00  – – Diğerleri 25
8474.80  – Diğer makina ve cihazlar    
8474.80.10.00.00  – – Seramik hamurlarını aglomere etmeye, kalıba dökmeye veya bunlara şekil     
        vermeye mahsus makina ve cihazlar 25
   – – Diğerleri:    
8474.80.90.00.11  – – – Kumdan dökümhane kalıpları yapmaya mahsus makinalar (maça makinası) 25
8474.80.90.00.12  – – – Kiremit ve tuğla veya biriket yapmaya mahsus makina ve cihazlar 25
8474.80.90.00.13  – – – Beton blok yapmaya mahsus makina ve cihazlar 25
8474.80.90.00.19  – – – Diğerleri 25
8474.90  – Aksam ve parçalar:    
   – – Dökme demir veya çelik dökümden olanlar:    
8474.90.10.10.00  – – – Maden cevherlerini tasnif etmeye, ayırmaya, elemeye ve yıkamaya     
          mahsus makinalara ait olanlar 25
   – – – Diğerleri    
8474.90.10.90.11  – – – – Beton ve taş kırma makinalarına ait olanlar 25
8474.90.10.90.12  – – – – Tasnif etme makinalarına ait olanlar 25
8474.90.10.90.13  – – – – Öğütme makinalarına ait olanlar 25
8474.90.10.90.19  – – – – Diğerleri 25
   – – Diğerleri:    
8474.90.90.10.00  – – – Maden cevherlerini tasnif etmeye, ayırmaya, elemeye ve yıkamaya     
          mahsus makinalara ait olanlar 25
   – – – Diğerleri    
8474.90.90.90.11  – – – – Beton ve taş kırma makinalarına ait olanlar 25
8474.90.90.90.12  – – – – Tasnif etme makinalarına ait olanlar 25
8474.90.90.90.13  – – – – Öğütme makinalarına ait olanlar 25
8474.90.90.90.19  – – – – Diğerleri 25
       
84.75 Elektrik veya elektronik ampullerin, tüplerin veya valflerin veya flaş    
  ampullerinin cam zarflar içinde montajına mahsus makinalar; cam    
  veya cam eşyanın imaline veya sıcak olarak işlenmesine mahsus     
  makinalar:    
8475.10.00.00.00  – Elektrik veya elektronik ampullerin, tüplerin veya valflerin veya     
     flaş ampullerinin cam zarflar içinde montajına mahsus makinalar 30
   – Cam veya cam eşyanın imaline veya sıcak olarak işlenmesine     
     mahsus makinalar :    
8475.21.00.00.00  – – Optik liflerin ve taslaklarının imaline mahsus makinalar 30
8475.29.00.00.00  – – Diğerleri 30
8475.90  – Aksam ve parçalar    
8475.90.10.00.00  – – 8475.21.00 alt pozisyonundaki makinalara ait olanlar 30
8475.90.90.00.00  – – Diğerleri 30
       
84.76 Otomatik satış makinaları (posta pulu, sigara, yiyecek veya içecek     
  makinaları gibi) (para bozma makinaları dahil):    
   – Otomatik içecek satış makinaları:    
8476.21.00.00.00  – – Isıtma veya soğutma tertibatı olanlar: Adet 50
8476.29.00.00.00  – – Diğerleri Adet 50
   – Diğer makinalar:    
8476.81.00.00.00  – – Isıtma veya soğutma tertibatı olanlar Adet 50
8476.89  – – Diğerleri:    
8476.89.10.00.00  – – – Para bozma makineleri Adet 50
8476.89.90.00.00  – – – Diğerleri Adet 50
8476.90  – Aksam ve parçalar    
8476.90.10.00.00  – – Para bozma makinalarına ait olanlar 50
8476.90.90.00.00  – – Diğerleri 50
84.77 Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan    
  kauçuk veya plastiğin işlenmesine veya kauçuk veya plastikten eşyanın    
  imaline mahsus makina ve cihazlar:    
8477.10.00.00.00  – Enjeksiyon makinaları  Adet 50
8477.20.00.00.00  – Ekstrüzyon makinaları Adet 50
8477.30.00.00.00  – Püskürtme döküm makinaları Adet 50
8477.40  – Vakumlu döküm makinaları ve ısıtarak şekil veren diğer makinalar    
8477.40.00.00.11  – – Vakumlu döküm makinaları Adet 50
8477.40.00.00.19  – – Isıtarak şekil veren diğer makinalar Adet 50
   – Şekil vermeye veya döküm yapmaya mahsus diğer makina ve ci-    
     hazlar:    
8477.51  – – Dış Iastiğin dökümüne veya sırt kaplamasına mahsus veya iç las-    
       tiğin dökümüne veya başka bir usulle şekil verilmesine mahsus     
       makinalar    
8477.51.00.00.11  – – – Dış lastiğin dökümüne mahsus makinalar Adet 50
8477.51.00.00.12  – – – Sırt kaplamasına mahsus makinalar Adet 50
8477.51.00.00.13  – – – İç lastiğin dökümüne mahsus makinalar Adet 50
8477.51.00.00.14  – – – Başka bir usulle şekil verilmesine mahsus makinalar Adet 50
8477.59  – – Diğerleri :    
8477.59.10.00.00  – – – Presler Adet 50
8477.59.80.00.00  – – – Diğerleri Adet 50
8477.80  – Diğer makina ve cihazlar:    
   – – Sünger görünüşlü veya gözenekli ürünlerin imaline mahsus olanlar    
8477.80.11.00.00  – – – Reaktif reçinelerin işlenmesine mahsus makinalar  Adet 50
8477.80.19.00.00  – – – Diğerleri Adet 50
   – – Diğerleri:    
8477.80.91.00.00  – – – Parçalara ayırma makinaları Adet 50
8477.80.93.00.00  – – – Karıştırıcılar, yoğurucular ve çırpıcılar Adet 50
8477.80.95.00.00  – – – Kesme, yarma ve soyma makinaları Adet 50
   – – – Diğerleri    
8477.80.99.00.11  – – – – Üç boyutlu (3D) yazıcılar 50
8477.80.99.00.19  – – – – Diğerleri 50
8477.90  – Aksam ve parçalar :    
8477.90.10.00.00  – – Dökme demir veya çelik dökümden olanlar 50
8477.90.80.00.00  – – Diğerleri 50
       
84.78 Bu fasılın başka pozisyonIarında belirtilmeyen veya yer almayan    
  tütünün hazırlanmasına veya işlenmesine mahsus makina ve     
  cihazlar:    
8478.10.00.00.00  – Makina ve cihazlar 50
8478.90.00.00.00  – Aksam ve parçalar 50
       
84.79 Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan     
  kendine özgü bir fonksiyonu olan makinalar ve mekanik cihazlar:    
8479.10  – Bayındırlık, inşaat ve benzeri işlerde kullanılmaya mahsus makina    
     ve cihazlar    
8479.10.00.00.11  – – Yol çizme makinaları 50
8479.10.00.00.12  – – Beton serme ve dökme makinaları 50
8479.10.00.00.19  – – Diğerleri 50
8479.20  – Hayvansal veya sabit bitkisel katı veya sıvı yağların çıkarılmasına    
     veya hazırlanmasına mahsus makina ve cihazlar    
8479.20.00.00.11  – – Sabun kalıplama veya kesme makina ve cihazları 50
8479.20.00.00.19  – – Diğerleri 50
8479.30  – Ağaç veya diğer lifli maddelerden Ievha imaline mahsus presler ve    
     ağaç veya mantar işlemeye mahsus diğer makina ve cihazlar :    
8479.30.10.00.00  – – Presler 50
8479.30.90.00.00  – – Diğerleri 50
8479.40.00.00.00  – İp, halat veya kablo bükme makinaları Adet 50
8479.50.00.00.00  – Sınai robotlar (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya     
     yer almayan) 50
8479.60.00.00.00  – Suyun buharlaşması yoluyla havayı soğutan cihazlar 50
   – Yolcu biniş köprüleri:    
8479.71.00.00.00  – – Havalimanlarında kullanılan türde olanlar 50
8479.79.00.00.00  – – Diğerleri 50
   – Diğer makina ve cihazlar:    
8479.81.00.00.00  – – Metallerin işlenmesine mahsus olanlar (eIektrik tellerini bobin     
       halinde sarmaya mahsus olanlar dahil) 50
8479.82.00.00.00  – – Karıştırma, yoğurma, kırma, öğütme, eleme, kalburlama, homo –    
       jenleştirme,sübye hale getirme makinaları 50
8479.89  – – Diğerleri:    
8479.89.30.00.00  – – – Hidrolik maden direkleri (hareketli) 50
8479.89.60.00.00  – – – Merkezi yağlama sistemleri 50
8479.89.70.00.00  – – – Sadece veya esas itibarıyla baskılı devre montajlarının üretiminde kullanılan türde    
         otomatik elektronik komponent dizgi makinaları 50
   – – – Diğerleri:    
8479.89.97.10.00  – – – -Toprak eşya imalinde kullanılan makinalar 30
8479.89.97.20.00  – – – – Fırça imaline mahsus makina ve cihazlar, pompa tipindeki otomatik    
                makina gresörleri,   otomatik ayakkabı boyama cihazları 50
8479.89.97.30.00  – – – – Su içinde çalışan şalumolar; kayaları ve  betonu kesmeye veya    
               bunlar üzerinde delik açmaya mahsus cihazlar 30
8479.89.97.90.00  – – – – Diğerleri 50
8479.90  – Aksam ve parçalar:    
8479.90.15.00.00  – – 8479.89.70 alt pozisyonundaki makinalara ait olanlar 50
   – – Diğerleri:    
   – – – Dökme demir veya çelik dökümden olanlar:    
8479.90.20.10.00  – – – – Su içinde çalışan şalumolar; kayaları ve  betonu kesmeye veya    
               bunlar üzerinde delik açmaya mahsus cihazlara ait olanlar 30
   – – – – Diğerleri:      
8479.90.20.90.11  – – – – – İp, halat ve kablo  makinalarına ait olanlar 50
8479.90.20.90.19  – – – – – Diğerleri 50
   – – – Diğerleri:    
8479.90.70.10.00  – – – – Su içinde çalışan şalumolar; kayaları ve   betonu kesmeye veya    
                bunlar üzerinde delik açmaya mahsus cihazlara ait olanlar 30
   – – – – Diğerleri:      
8479.90.70.90.11  – – – – – İp, halat ve kablo makinalarına ait olanlar 50
8479.90.70.90.19  – – – – – Diğerleri 50
       
84.80 Metal dökümhaneleri için dereceler (döküm kasaları); döküm plaka-    
  ları;döküm modelleri; metaller (külçe kalıpları hariç), metal karbürler,     
  cam,mineral maddeler, kauçuk veya plastik maddeler için kalıplar:    
8480.10.00.00.00  – Metal dökümhaneleri için dereceler (döküm kasaları) 40
8480.20.00.00.00  – Döküm plakaları 40
8480.30  – Döküm modelleri:    
8480.30.10.00.00  – – Ahşap olanlar 60
   – – Diğerleri:    
   – – – Dökme demirden, demirden, çelikten veya aluminyumdan olanlar    
8480.30.90.10.11  – – – – Aluminyumdan olanlar 50
8480.30.90.10.19  – – – – Diğerleri 50
8480.30.90.20.00  – – – Bakırdan olanlar 40
8480.30.90.80.00  – – – Plastikten olanlar 150
   – MetalIer veya metal karbürIer için kalıplar:    
8480.41.00.00.00  – – Enjeksiyon veya basınçlı döküm için olanlar 40
8480.49.00.00.00  – – Diğerleri 40
8480.50.00.00.00  – Cam kalıpları 40
8480.60.00.00.00  – Mineral maddeler için kalıplar 40
   – Kauçuk veya plastik maddeler için kalıplar:    
8480.71.00.00.00   – – Enjeksiyon veya basınçlı döküm için olanlar 40
8480.79.00.00.00  – – Diğerleri 40
       
84.81 Borular, kazanlar, tanklar, depolar ve benzeri diğer kaplar için    
  musluklar, valfler (vanalar) ve benzeri cihazlar (basınç düşürücü    
  valfler ile termostatik kontrollü valfler dahil):    
8481.10  – Basınç düşürücü valfler:    
8481.10.05.00.00  – – Filtre veya yağlayıcılarla kombine  halde olanlar 50
   – – Diğerleri:    
8481.10.19.00.00  – – – Dökme demir veya çelikten olanlar 50
8481.10.99.00.00  – – – Diğerleri 50
8481.20  – Yağlı hidrolik veya pnömatik transmisyon valfleri:    
8481.20.10.00.00  – – Yağlı hidrolik güç transmisyon kontrol valfleri 50
8481.20.90.00.00  – – Pnömatik güç transmisyon kontrol valfleri 50
8481.30  – Çek valfIeri (dönüşsüz):    
8481.30.91.00.00  – – Dökme demir veya çelikten olanlar 50
8481.30.99.00.00  – – Diğerleri 50
8481.40  – Emniyet veya bırakma (relief) valfleri:    
8481.40.10.00.00  – – Dökme demir veya çelikten olanlar 50
8481.40.90.00.00  – – Diğerleri 50
8481.80  – Diğer cihazlar:    
   – – Sıhhi tesisat musluk ve valfleri:    
8481.80.11.00.00  – – – Karıştırıcı valfler 50
   – – – DiğerIeri    
   – – – – Musluklar:    
8481.80.19.00.01  – – – – – Sensörlü olanlar 50
8481.80.19.00.09  – – – – – Diğerleri 50
8481.80.19.00.12  – – – – Valfler 50
   – – Merkezi ısıtma radyatör valfleri:    
8481.80.31.00.00  – – – Termostatik kontrollü valfler 50
8481.80.39.00.00  – – – Diğerleri 50
8481.80.40.00.00  – – Pnömatik tekerlekler ve iç lastikler için valfler (sübaplar) 50
   – – Diğerleri:    
   – – – Process kontrol valfleri:    
8481.80.51.00.00  – – – – Isı ayarlayıcı valfler 50
8481.80.59.00.00  – – – – Diğerleri 50
   – – – Diğerleri:    
   – – – – Sürgülü valfler:    
8481.80.61.00.00  – – – – – Dökme demirden olanlar 50
8481.80.63.00.00  – – – – – Çelikten olanlar 50
8481.80.69.00.00  – – – – – Diğerleri 50
   – – – – Globe (stop) valfler:    
8481.80.71.00.00  – – – – – Dökme demirden olanlar 50
8481.80.73.00.00  – – – – – Çelikten olanlar 50
8481.80.79.00.00  – – – – – Diğerleri 50
8481.80.81.00.00  – – – – Küresel ve konik valfler 50
8481.80.85.00.00  – – – – Kelebek valfler 50
8481.80.87.00.00  – – – – Diyafram valfler 50
   – – – – Diğerleri    
8481.80.99.00.11  – – – – – Yangın hidrantları 50
8481.80.99.00.12  – – – – – Sulama hidrantları 50
8481.80.99.00.13  – – – – – Buhar kapanları 50
8481.80.99.00.19  – – – – – Diğerleri 50
8481.90.00.00.00  – Aksam ve parçalar 50
       
84.82 Her nevi rulmanlar:    
8482.10  – Bilyalı rulmanlar:    
   – – En büyük dış çapı 30 mm.yi geçmeyenler    
8482.10.10.00.11  – – – Dış çapı 9 mm.yi geçmeyenler 15
8482.10.10.00.12  – – – Dış çapı 9 mm.yi geçen fakat 30 mm.yi geçmeyenler 15
   – – Diğerleri    
8482.10.90.00.11  – – – Dış çapı 30 mm.yi geçen fakat 52 mm.yi geçmeyenler 15
8482.10.90.00.12  – – – Dış çapı 52 mm.yi geçen fakat 100 mm.yi geçmeyenler 15
8482.10.90.00.13  – – – Dış çapı 100 mm.den daha fazla olanlar 15
8482.20.00.00.00  – Konik makaralı rulmanlar (monte edilmek üzere hazırlanmış konik    
     bilezik ve makara grupları dahil) 15
8482.30.00.00.00  – Fıçı makaralı rulmanlar 15
8482.40.00.00.00  – İğneli rulmanlar 15
8482.50.00.00.00  – Silindirik makaralı rulmanlar 15
8482.80.00.00.00  – Diğerleri (kombine haldeki bilyalı ve konik makaralı rulmanlar     
     dahil) 15
   – Aksam ve parçalar:    
8482.91  – – Bilyalar, iğneler ve makaralar:    
8482.91.10.00.00  – – – Konik makaralar 15
   – – – Diğerleri    
8482.91.90.00.11  – – – – Rulman bilyaları 15
8482.91.90.00.12  – – – – Rulman iğneleri 15
8482.91.90.00.19  – – – – Diğer rulman makaraları 15
8482.99  – – Diğerleri    
8482.99.00.00.11  – – – Rulman bilezikleri 15
8482.99.00.00.12  – – – Rulman kafesleri 15
8482.99.00.00.19  – – – Diğerleri 15
       
84.83 Transmisyon milleri (kam milleri ve krank milleri dahil) ve kranklar;    
  yatak kovanları ve mil yatakları; dişliler ve dişli sistemleri; bilyalı ve    
  makaralı vidalar; dişli kutuları ve diğer hız değiştiriciler (tork “torque”    
  değiştiricileri dahil) volanlar ve kasnaklar (kasnak blokları dahil);    
  kavramalar ve kaplinler (üniversal kaplinler dahil):    
8483.10  – Transmisyon milleri (kam milleri ve krank milleri dahil) ve kranklar:    
   – – Kranklar ve krank milleri:    
   – – – Dökme demir veya çelik dökümden olanlar:    
8483.10.21.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  30
8483.10.21.90.00  – – – – Diğerleri 30
   – – – Açık kalıpta dövülmüş çelikten olanlar:    
8483.10.25.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  30
8483.10.25.90.00  – – – – Diğerleri 30
   – – – Diğerleri:    
8483.10.29.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  30
8483.10.29.90.00  – – – – Diğerleri 30
   – – Eklemli miller:     
8483.10.50.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  30
8483.10.50.90.00  – – – Diğerleri 30
   – – Diğerleri:    
8483.10.95.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  30
   – – – Diğerleri:    
8483.10.95.90.11  – – – – Kam milleri 30
8483.10.95.90.19  – – – – Diğerleri 30
8483.20.00.00.00  – Yatak kovanları (rulmanlı olanlar) 30
8483.30  – Yatak kovanları (rulmansız olanlar); mil yatakları:    
   – – Yatak kovanları:    
   – – – Bilyalı veya makaralı rulmanlar için olanlar:    
8483.30.32.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  30
8483.30.32.90.00  – – – – Diğerleri 30
   – – – Diğerleri:    
8483.30.38.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  30
8483.30.38.90.00  – – – – Diğerleri 30
   – – Mil yatakları:    
8483.30.80.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  30
8483.30.80.90.00  – – – Diğerleri 30
8483.40  – Dişliler ve dişli sistemleri (ayrı olarak getirilen dişli çarklar,zincir    
     dişliler ve diğer transmisyon elemanları hariç); bilyalı ve makaralı    
     vidalar; dişli kutuları ve diğer hız değiştiriciler (tork “torque”     
     değiştiricileri dahil):    
   – – Dişliler ve dişli sistemleri (sürtünme dişlileri hariç):    
   – – – Düz ve helezoni olanlar:    
8483.40.21.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  30
8483.40.21.90.00  – – – – Diğerleri 30
   – – – Konik ve konik/düz olanlar:    
8483.40.23.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  30
8483.40.23.90.00  – – – – Diğerleri 30
   – – – Vida dişliler:    
8483.40.25.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  30
8483.40.25.90.00  – – – – Diğerleri 30
   – – – Diğerleri:    
8483.40.29.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  30
8483.40.29.90.00  – – – – Diğerleri 30
   – – Bilyalı ve makaralı vidalar:    
8483.40.30.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  30
8483.40.30.20.00  – – – Bilyalı vidalar 30
8483.40.30.30.00  – – – Makaralı vidalar 30
   – – Dişli kutuları ve diğer hız değiştiriciler:    
   – – – Dişli kutuları:    
8483.40.51.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  30
   – – – – Diğerleri:    
8483.40.51.90.11  – – – – – Elle kumandalı olanlar 30
8483.40.51.90.12  – – – – – Otomatik kumandalı olanlar 30
   – – – Diğerleri:    
8483.40.59.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  30
8483.40.59.90.00  – – – – Diğerleri 30
   – – Diğerleri:    
8483.40.90.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  30
8483.40.90.90.00  – – – Diğerleri 30
8483.50  – Volanlar ve kasnaklar (kasnak blokları dahil):    
   – – Dökme demir veya çelik dökümden olanlar:    
8483.50.20.00.11  – – – Volanlar 30
8483.50.20.00.12  – – – Kasnaklar 30
   – – Diğerleri:    
8483.50.80.00.11  – – – Volanlar 30
8483.50.80.00.12  – – – Kasnaklar 30
8483.60  – Kavramalar ve kaplinler (üniversal kaplinler dahil):    
   – – Dökme demir veya çelik dökümden olanlar:    
8483.60.20.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  30
   – – – Diğerleri:    
8483.60.20.90.11  – – – – Kavramalar 30
8483.60.20.90.12  – – – – Kaplinler (kardan mafsallar ve diğer mafsallar) 30
   – – Diğerleri:    
8483.60.80.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  30
   – – – Diğerleri:    
8483.60.80.90.11  – – – – Kavramalar 30
8483.60.80.90.12  – – – – Kaplinler (kardan mafsallar ve diğer mafsallar) 30
8483.90  – Ayrı olarak getirilen dişli çarklar, zincir dişliler ve diğer transmisyon     
     elemanları; aksam ve parçalar :    
   – – Yatak kovanlarına ait aksam ve parçalar:      
8483.90.20.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  30
8483.90.20.90.00  – – – Diğerleri 30
   – – Diğerleri:    
   – – – Dökme demir veya çelik dökümden olanlar:    
8483.90.81.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  30
   – – – – Diğerleri:    
8483.90.81.90.11  – – – – – Kavrama ve kaplinlere ait olanlar 30
8483.90.81.90.19  – – – – – Diğerleri 30
   – – – Diğerleri:    
8483.90.89.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  30
   – – – – Diğerleri:    
8483.90.89.90.11  – – – – – Kavrama ve kaplinlere ait olanlar 30
8483.90.89.90.19  – – – – – Diğerleri 30
       
84.84 Diğer maddeler ile birleştirilmiş metal tabakalardan veya iki yada    
  daha fazla metal tabakalardan yapılmış contalar; poşet, zarf veya    
  benzeri ambalajlara farklı kompozisyonlarda takım veya grup halin-    
  de tertiplenmiş contalar; mekanik salmastralar:    
8484.10  – Diğer maddelerle birleştirilmiş metal tabakalardan veya iki yada    
     daha fazla metal tabakalardan yapılmış contalar:    
8484.10.00.00.11  – –  İki metal tabaka arasında sıkıştırılmış amyantlı contalar 30
8484.10.00.00.19  – –  Diğerleri 30
8484.20.00.00.00  – Mekanik salmastralar 30
8484.90.00.00.00  – Diğerleri 30
       
[84.85]      
       
84.86 Sadece ve esas itibariyle yarı iletken disklerin veya külçelerin, yarı     
   iletken tertibatın,elektronik entegre devrelerin veya düz panel     
  göstergelerinin imalatında kullanılan türdeki makine ve cihazlar;     
   bu faslın 9(c) nolu notunda belirtilen makine ve cihazlar; aksam,    
   parça ve aksesuar    
8486.10.00.00.00  – Disklerin veya külçelerin imaline mahsus makine ve cihazlar 50
8486.20.00.00.00  – Yarı iletken tertibatın veya elektronik entegre devrelerin imaline    
     mahsus makine ve cihazlar 50
8486.30.00.00.00  – Düz panel göstergelerinin imaline mahsus makine ve cihazlar 50
8486.40  – Bu faslın 9 ( c) nolu notunda belirtilen makine ve cihazlar:    
8486.40.00.10.00  – – Işığa dayanıklı kaplanmış alt tabakadan maske veya ağ elde etmede    
          kullanılan türde model üretim cihazları 50
8486.40.00.90.00  – – Diğerleri 50
8486.90.00.00.00  – Aksam, parça ve aksesuar 50
       
84.87 Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan    
  makinaların aksam ve parçaları (elektrik konnektörleri, izolatörler,    
  bobinler, kontaklar ve diğer elektrikli aksam ve parçalar hariç):    
8487.10  – Gemi pervaneleri ve bunların kanatları:    
8487.10.10.00.00  – – Bronzdan olanlar Adet 30
8487.10.90.00.00  – – Diğerleri Adet 30
8487.90  – Diğerleri:    
8487.90.40.00.00  – – Dökme demirden olanlar 30
   – – Demir veya çelikten olanlar:    
8487.90.51.00.00  – – – Çelik döküm olanlar 30
8487.90.57.00.00  – – – Açık veya kapalı kalıpta dövülmüş demir veya çelikten olanlar 30
8487.90.59.00.00  – – – Diğerleri 30
   – – Diğerleri    
8487.90.90.00.11  – – – Yağ sızdırmazlık halkaları (Yağ keçeleri) 30
8487.90.90.00.19  – – – Diğerleri 30

© Akif PARLATAN 500&1715