Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 96)

Course ID
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
1 2 3 4
96.01 İşlenmiş fildişi, kemik, bağa, boynuz, çatallı boynuz, mercan, sedef     
  ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal maddeler ve bu maddeler-    
  den eşya (kalıplama suretiyle elde edilen eşya dahil):    
9601.10.00.00.00  – İşlenmiş fildişi ve fildişinden eşya 100
9601.90.00.00.00  – Diğerleri 100
       
9602.00 İşlenmiş, yontulmaya elverişli bitkisel veya mineral maddeler ve bu    
  maddelerden eşya; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer     
  almayan mumdan, parafinden, stearinden, tabii zamk ve reçineler-    
  den, model patlarından kalıba dökülmek veya yontulmak suretiyle     
  yapılan eşya ve kalıba dökülme ve yontulma suretiyle elde edilen     
  diğer eşya; sertleştirilmemiş jelatin, işlenmiş (35.03 pozisyonundaki     
  jelatin hariç) ve sertleştirilmemiş jelatinden eşya:    
9602.00.00.10.00  – Jelatin kapsüller 25
   – Diğerleri    
9602.00.00.90.14  – – İşlenmiş lületaşı ve mamulleri 100
9602.00.00.90.18  – – Diğerleri 100
       
96.03 Süpürgeler ve fırçalar (makina, cihaz veya taşıtların aksamı olan    
  fırçalar dahil), elle kullanılmaya mahsus mekanik süpürgeler     
  (motorlular hariç), paspaslar ve tüyden toz süpürgeleri; süpürge     
  veya fırça yapımına mahsus hazırlanmış fırça başları; boya pedleri     
  ve ruloları; silecekler (rulo halinde olanlar hariç):    
9603.10.00.00.00  – Çalılardan veya bağlanmış demetler halinde diğer bitkisel     
     maddelerden süpürgeler (saplı veya sapsız)    Adet 60
   – Diş fırçaları, traş fırçaları, saç fırçaları, kirpik fırçaları, tırnak    
     fırçaları ve insan üzerinde kullanılan diğer tuvalet fırçalar (cihaz-    
     ların aksamını teşkil eden fırçalar dahil):    
9603.21.00.00.00  – – Diş fırçaları (takma damak fırçaları dahil)    Adet 75
9603.29  – – Diğerleri:    
9603.29.30.00.00  – – – Saç fırçaları    Adet 75
9603.29.80.00.00  – – – Diğerleri 75
9603.30  – Resim fırçaları, yazı fırçaları ve kozmetik ürünlerinin tatbikinde    
     kullanılan benzeri fırçalar:    
9603.30.10.00.00  – – Resim fırçaları ve yazı fırçaları    Adet 75
9603.30.90.00.00  – –  Kozmetik ürünlerinin tatbikinde kullanılan fırçalar    Adet 75
9603.40  – Boya, badana, vernik yapma ve benzeri işlerde kullanılan fırçalar    
     (9603.30 alt pozisyonundaki fırçalar hariç); boya pedleri ve ruloları:    
9603.40.10.00.00  – – Boya, badana, vernik yapma ve benzeri işlerde kullanılan fırçalar    Adet 75
9603.40.90.00.00  – –  Boya pedleri ve ruloları    Adet 75
9603.50  – Makinaların, cihaz ve taşıtların aksamını oluşturan diğer fırçalar:    
9603.50.00.10.00  – – Makinaların aksamını oluşturanlar 30
9603.50.00.90.00  – – Diğerleri 75
9603.90  – Diğerleri:    
   – – Elle kullanılan mekanik yer süpürgeleri (motorlu olanlar hariç)    
9603.90.10.00.11  – – – Mekanik süpürgeler    Adet 50
9603.90.10.00.15  – – – Aksam ve parçalar    Adet 50
   – – Diğerleri:    
   – – – Yol süpürme fırçaları; ev tipi fırça ve süpürgeler (ayakkabı ve elbise    
          fırçaları dahil); hayvanların bakımı için fırçalar:    
9603.90.91.10.00  – – – – Tüyden toz süpürgeleri 75
   – – – – Diğerleri    
9603.90.91.90.11  – – – – – Yol süpürme fırçaları 75
9603.90.91.90.19  – – – – – Diğerleri 75
   – – – Diğerleri:    
9603.90.99.10.00  – – – – Fırça imali için hazırlanmış fırça başları 50
9603.90.99.90.00  – – – – Diğerleri 75
9604.00.00.00.00 EI kalburları, el elekleri 50
       
9605.00 İnsanların tuvalet malzemesi olarak veya dikiş dikmekte veya    
  elbise ve ayakkabılarını temizlemekte kullandıkları seyahat    
  takımları:    
9605.00.00.10.00  – Tuvalet takımları 100
9605.00.00.20.00  – Elbise temizleme setleri 75
9605.00.00.90.00  – Diğerleri 150
       
96.06 Düğmeler, çıtçıtlar, düğme formları ve bunların diğer aksamı;     
  düğme taslakları:    
9606.10.00.00.00  – Çıtçıtlar ve bunların aksamı 75
   – Düğmeler:    
9606.21.00.00.00  – – Plastik maddelerden olanlar (dokumaya elverişli maddelerle     
       kaplanmamış ) 75
9606.22.00.00.00  – – Adi metallerden olanlar (dokumaya elverişli maddelerle     
      kaplanmamış ) 75
9606.29.00.00.00  – – Diğerleri 75
9606.30.00.00.00  – Düğme formları ve düğmelerin diğer aksamı; düğme taslakları 75
       
96.07 Kayarak işleyen fermuarlar ve bunların aksam ve parçası:    
   – Kayarak işleyen fermuarlar:    
9607.11.00.00.00  – – Dişleri adi metallerden olanlar Metre 50
9607.19  – – Diğerleri    
9607.19.00.00.11  – – – Plastik dişli fermuarlar Metre 50
9607.19.00.00.19  – – – Diğerleri Metre 50
9607.20  – Aksam ve parçalar:    
9607.20.10.00.00  – – Adi metallerden olanlar (dişleri adi metallerden olan band ve şeritler    
       dahil) 50
9607.20.90.00.00  – – Diğerleri 50
       
96.08 Bilyalı kalemler, keçe uçlu veya diğer gözenek uçlu yazı ve işaret     
  kalemleri; mürekkepli kalemler, stilolar ve diğer dolma kalemler;    
  kopya kalemleri; dolma kurşun kalemler; dolma kalem ve     
  kurşun kalem sapları ve benzeri saplar; bunların aksamı (kapak ve     
  klipsler dahil) (96.09 pozisyonundaki eşya hariç):    
9608.10  – Bilyalı kalemler:    
   – – Sıvı mürekkepli olanlar:    
9608.10.10.10.00  – – – Plastik maddelerden olanlar    Adet 75
9608.10.10.90.00  – – – Diğerleri    Adet 75
   – – Diğerleri:    
9608.10.92.00.00  – – – Değiştirilebilen kartuşlular    Adet 75
9608.10.99.00.00  – – – Diğerleri    Adet 75
9608.20  – Keçe uçlu veya diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemleri:    
9608.20.00.10.00  – – Plastik maddelerden olanlar    Adet 75
9608.20.00.90.00  – – Diğerleri    Adet 75
   – Mürekkepli kalemler; stilolar ve diğer dolma kalemler:    
9608.30.00.10.00  – – Plastik maddelerden olanlar    Adet 75
9608.30.00.90.00  – – Diğerleri    Adet 75
9608.40  – Dolma kurşun kalemler    
9608.40.00.10.00  – – Plastik maddelerden olanlar    Adet 75
9608.40.00.90.00  – – Diğerleri    Adet 75
9608.50  – Yukarıdaki alt pozisyonlarnn iki veya daha fazlasında yer alan     
     eşyadan oluşan takımlar:    
9608.50.00.10.00  – – Plastik maddelerden olanlar 75
   – – Diğerleri    
9608.50.00.90.11  – – – Gövde kapakları kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kapla-     
          ma metallerden olanlar 75
9608.50.00.90.19  – – – Diğerleri 75
9608.60.00.00.00  – Bilyalı kalemlerin yedek uçları (bir bilyalı uç ve mürekkep rezer-    
     vuarı kapsayan)    Adet 75
   – Diğerleri:    
9608.91.00.00.00  – – Yazı kalemi uçları ve damakları 60
9608.99.00.00.00  – – Diğerleri 75
       
96.09 Kurşun kalemler (96.08 pozisyonundakiler hariç), kurşun boya     
  kalemleri, kurşun kalem kurşunları, pasteller, kömür kalemler, yazı     
  veya çizim tebeşirleri ve terzi tebeşirleri:    
9609.10  – Kurşun kalemler ve kurşun boya kalemleri (sert bir kılıfa     
     yerleştirilmiş uçları ile birlikte):    
9609.10.10.00.00  – -“Kurşunları” grafitten olanlar 60
9609.10.90.00.00  – – Diğerleri 60
9609.20.00.00.00  – Siyah veya renkli kurşun kalem kurşunları 60
9609.90  – Diğerleri:    
9609.90.10.00.00  – – Pasteller ve kömür kalemler 60
9609.90.90.00.00  – – Diğerleri 60
       
9610.00.00.00.00 Kayağan taşından “arduvaz” veya diğer maddelerden yazı veya    
  resim tahtaları (çerçeveli olsun olmasın) 40
       
9611.00.00.00.00 Elle kullanılan tarih damgaları, kaşeler, numaratörler, pul dam-    
  gaları ve benzeri eşya (etiketleri bastırmaya veya işlemeye mahsus      
  cihazlar dahil); elle kullanılan kumpaslar ve kumpas içeren takımlar 60
       
96.12 Yazı makineleri için şeritler ve benzeri şeritler (mürekkepli veya iz    
  bırakacak şekilde başka surette hazırlanmış) (makaralı veya     
  kartuşlu olsun olmasın); ıstampalar (mürekkep emdirilmiş olsun     
  olmasın, kutulu veya kutusuz) :    
9612.10  – Şeritler:    
   – – Plastikten olanlar:    
9612.10.10.10.00  – – – Makina veya cihazlar için mürekkep veya boyayıcı maddeler     
          emdirilmiş olanlar 75
9612.10.10.90.00  – – – Diğerleri 75
9612.10.20.00.00  – – Genişliği 30 mm.den az olan sentetik ve suni liflerden daimi olarak    
        plastik veya metal kartuşlara konulmuş otomatik daktilo makinalarında,    
        otomatik bilgi işlem makinalarında ve diğer makinalarda kullanılan    
        türde olanlar 75
   – – Diğerleri :    
9612.10.80.10.00  – – – Makina veya cihazlar için mürekkep veya boyayıcı maddeler emdi –    
          rilmiş olanlar 75
9612.10.80.90.00  – – – Diğerleri 75
9612.20.00.00.00  – Istampalar 75
       
96.13 Çakmaklar ve diğer ateşleyiciler (mekanik veya elektrikli olsun    
  olmasın) ve bunların aksam ve parçaları (çakmak taşları ve fitilleri     
  hariç) :    
9613.10.00.00.00  – Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları    Adet 100
9613.20  – Doldurulabilen gazlı cep çakmakları:    
9613.20.00.00.11  – – Ateşleme sistemi elektrikli olanlar    Adet 100
9613.20.00.00.19  – – Diğer ateşleme sistemli olanlar    Adet 100
9613.80  – Diğer çakmak ve ateşleyiciler :    
9613.80.00.00.11  – – Ateşleyiciler 100
9613.80.00.00.12  – – Masa çakmakları  100
9613.80.00.00.19  – – Diğer çakmaklar  100
   – Aksam ve parçalar :    
9613.90.00.00.11  – –  Plastikten gaz haznesi (gaz içersin içermesin) 100
9613.90.00.00.19  – –  Diğerleri 100
       
9614.00 Pipolar (pipo lüleleri dahil), puro ve sigara ağızlıkları ve bunların     
  aksam ve parçaları:      
9614.00.10.00.00  – Pipo imaline mahsus kabaca kesilmiş ağaç ve kökler  – 100
9614.00.90.00.00  – Diğerleri: 100
       
96.15 Saç tarakları, süs tarakları ve benzerleri; saç tokaları, kıvırma    
  pensleri, saç firketeleri, bigudiler ve benzerleri (85.16 pozisyonuna     
  girenler hariç) ve bunların aksam ve parçaları:    
   – Saç tarakları, süs tarakları, saç tokaları ve benzeri eşya:    
9615.11.00.00.00  – – Sertleştirilmiş kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar 100
9615.19.00.00.00  – – Diğerleri 100
9615.90  – Diğerleri:    
9615.90.00.10.00  – – Plastik maddelerden olanlar 150
9615.90.00.20.00  – – Demir veya çelikten olanlar 60
9615.90.00.90.00  – – Diğerleri 50
       
96.16 Parfüm spreyleri ve benzeri tuvalet spreyleri, bunların püskürtme     
  mekanizmaları ve püskürtücü başları; pudra ve diğer kozmetik     
  veya tuvalet ürünlerinin kullanılmasına mahsus büyük ve küçük     
  ponponlar:    
9616.10  – Parfüm spreyleri ve benzeri tuvalet spreyleri, bunların püskürtme     
     mekanizmaları ve püskürtme başları:    
9616.10.10.00.00  – – Parfüm spreyleri ve benzeri tuvalet spreyleri 100
9616.10.90.00.00  – – Püskürtme mekanizmaları ve bunların başları 100
9616.20.00.00.00  – Kozmetik ürünlerinin veya tuvalet müstahzarlarının kullanılmasına      
    mahsus büyük ve küçük ponponlar 100
       
96.17 Termoslar ve diğer vakumlu kaplar (mahfazaları ile birlikte),    
  bunların aksam ve parçaları (camdan iç gövdeler hariç):    
9617.00.00.00.11  – Hacmi 0,75 litreyi geçenler 50
9617.00.00.00.19  – Diğerleri 50
9618.00.00.00.00 Terzi mankenleri, diğer mankenler; vitrinler için otomatlar    
  ve diğer hareketli tablolar 100
9619.00 Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya     
  (hangi maddeden olursa olsun):    
9619.00.30  – Dokumaya elverişli maddelerden yapılmış vatkadan olanlar:    
9619.00.30.10.00  – – Sentetik veya suni liflerden 100
9619.00.30.90.00  – – Diğerleri 100
   – Dokumaya elverişli diğer maddelerden olanlar:    
9619.00.40  – – Hijyenik havlular, tamponlar ve benzeri eşya:    
9619.00.40.10.00  – – – Örme olanlar 100
9619.00.40.90.00  – – – Diğerleri 100
9619.00.50  – – Bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya:    
9619.00.50.10.00  – – – Örme olanlar 100
9619.00.50.90.00  – – – Diğerleri 100
   – Diğer maddelerden:    
   – – Hijyenik havlular, tamponlar ve benzeri eşya:    
9619.00.71  – – – Hijyenik havlular:    
9619.00.71.10.00  – – – – Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar 100
9619.00.71.90.00  – – – – Diğerleri 100
9619.00.75  – – – Tamponlar:    
9619.00.75.10.00  – – – – Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar 100
9619.00.75.90.00  – – – – Diğerleri 100
9619.00.79  – – – Diğerleri:    
9619.00.79.10.00  – – – – Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar 100
9619.00.79.90.00  – – – – Diğerleri 100
   – – Bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya:    
9619.00.81  – – – Bebek bezleri:    
9619.00.81.10.00  – – – – Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar 100
9619.00.81.90.00  – – – – Diğerleri 100
9619.00.89  – – – Diğerleri (örneğin inkontinans bakım ürünleri):    
9619.00.89.10.00  – – – – Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar 100
9619.00.89.90.00  – – – – Diğerleri 100
9620.00 Monopod, bipod, tripod ve benzeri eşyalar    
9620.00.10.00.00  – Dijital, fotoğrafik veya video kameralar, sinematoğrafik kameralar ve projektörler;    
    90. fasıldaki diğer aletlerle kullanılan türde olanlar 100
   – Diğerleri:    
9620.00.91.00.00  – – Plastik veya aluminyumdan olanlar 100
9620.00.99.00.00  – – Diğerleri 100

© Akif PARLATAN 500&1715