Türkiye Gümrük Bölgesi Üzerinden Transit Edilecek Sigaralar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2012/2924)

Course ID

Sigara Transiti (Genelge 2012/14)

Karar Sayısı : 2012/2924 22.03.2012-28241 Resmi Gazete

Ekli “Türkiye Gümrük Bölgesi Üzerinden Transit Edilecek Sigaralar Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 14/2/2012 tarihli ve 4677 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 55 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/2/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

TÜRKİYE GÜMRÜK BÖLGESİ ÜZERİNDEN TRANSİT EDİLECEK SİGARALAR HAKKINDA KARAR

Sigaraların Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden transiti

MADDE 1 – (1) SigaralarınTürkiye Gümrük Bölgesi üzerinden transitine; her bir paket ve ambalajında, dış paketleme ile etiketlerinde ve boş sigarapaketleri üzerinde varış ülkesinin resmi dil veyadillerinde uyarıcı işaretleri bulunması kaydıyla izin verilir.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Karar, yayımını izleyen ayın son günü yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

© Akif PARLATAN 500&1715