Türkiye-Kosova STA (Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü)

Course ID

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı : 16934678-724.01.02

Konu : Türkiye-Kosova STA

27 Eylül 2013 tarihinde Ankara’da imzalanan, 22/4/2015 tarihli ve 6649 sayılı Kanunla uygun bulunan “Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması” 14/5/2015 tarihli ve 2015/7801 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanmıştır.

Söz konusu Anlaşma kapsamında uygulanacak tercihli vergi oranları, İthalat Rejim Kararına ek 22 Ağustos 2019 tarihli ve 30866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1474 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 1 Eylül 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe konulmuştur.

Anılan STA’ya ek “Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İş Birliği Yöntemlerine ilişkin Ek II.1″nin hükümlerini mevzuatımıza aktarmak amacıyla hazırlanan “Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı”, “Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve “Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik” taslakları Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına sevk edilmiştir.

Bu çerçevede, söz konusu STA’nın yürürlüğe girdiği 1 Eylül 2019 tarihi ile söz konusu Anlaşmaya ek menşe kurallarının uygulanmasına ilişkin yukarıda atıfta bulunulan Yönetmeliklerin yürürlüğe gireceği tarih arasında bağlantınız gümrük idarelerinden STA kapsamında tercihli düzenlemeden yararlanılarak ithalat gerçekleştirilmek istenmesi halinde;

– Anlaşmada öngörülen geçerli bir menşe ispat belgesi (Kosova resmi makamlarınca, ekte örneği yer alan belgeye uygun düzenlenmiş bir menşe ispat belgesi) ibraz edilirse eşyaya ilişkin kanuni vergi ile tercihli vergi arasındaki farkın teminat alınması suretiyle işlem tesis

edilmesi,

– Yönetmeliğin yayımlanmasının ardından teminat alınmak suretiyle yapılan işlemlerin Yönetmeliğe uygunluğunun değerlendirilerek, uygunsa teminatın çözülmesi, uygun olmayan durumlarda ise irad kaydedilmesi yönünde işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgileri ile gereğini rica ederim.

Sevil KARACA AYDEMİR
Bakan a.
Daire Başkanı

Ek:
Bir adet belge örneği

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

LAHİKA III

EUR.1 DOLAŞIM SERTİFİKASI VE EUR.1 DOLAŞIM SERTİFİKASI İÇİN BAŞVURU FORMU ÖRNEKLERİ

Basım Talimatı

  1. Her bir form 210×297 mm. ebadında olmalıdır; uzunlukta en fazla eksi 5 mm. veya artı 8 mm.lik bir toleransa izin verilebilir. Kullanılan kağıt beyaz ve yazım boyutunda olmalı, mekanik kağıt hamuru içermemeli ve ağırlığı 25gr/m2’den az olmamalıdır. Söz konusu form, mekanik ve kimyasal araçlarla yapılabilecek tahrifatı gözle görünür hale getiren yeşil meneviş desenli baskılı zemine sahip olmalıdır.
  2. Akit Tarafların yetkili mercileri, formları bizzat basmak veya onaylanmış basımevlerine bastırtmak hakkını saklı tutabilirler. İkinci durumda her bir form, onay işaretini havi olmalıdır. Her bir form basımevinin isim ve adresini veya basımevini tanıtıcı bir işareti taşımalıdır. Form ayrıca kendisini tanıtıcı mahiyette baskılı veya baskısız bir seri numarası taşımalıdır.

DOLAŞIM SERTİFİKASI

1. İhracatçı (Adı, Açık adresi, Ülke) EUR.1     No A            000.000
Bu formu doldurmadan önce arkadaki notları okuyunuz
2. ……………………………………………..
ve
…………………………………………………..
arasındaki tercihli ticarette kullanılan sertifikadır.(ilgili ülkeler, ülke grupları veya alanlarını yazınız.)
3. Malın Gönderildiği Şahıs (Adı, Açık Adresi, Ülke) (Tercihe Bağlı) 4. Ürünlerin menşei sayılan ülke, ülkeler grubu veya alanlar

 

5. Varış ülkesi, ülkeler grubu veya alanı
6.Taşımaya ilişkin bilgiler (Tercihe Bağlı) 7. Gözlemler

 

 

8. Sıra No; Kolilerin marka ve işaretleri, Sayı ve türleri1; Eşyanın tanımı. 9.Brüt ağırlık (kg) veya diğer ölçüler (Litre metreküp, v.s)

 

10. Faturalar (Tercihe Bağlı)
11. GÜMRÜK VİZESİ

Onaylanan Beyan

İhraç Belgesi2

Form ……..No……………

Gümrük idaresi…………….

Düzenleyen Ülke veya Alan…..

Yer ve Tarih ……………………
…………………………
(İmza)                    Mühür

 

12. İHRACATÇI BEYANI
Aşağıda imzası bulunan ben, yukarıda belirtilen eşyanın bu belgenin düzenlenmesi için gerekli olan koşullara uygun olduğunu beyan ederimYer ve tarih……………………….(İmza)

______________________________________
1 Eşya ambalajlı değilse, yerine göre eşyaların sayısını veya “dökme” olduğunu belirtiniz.
2 Yalnız ihracatçı ülke kurallarının gerekli gördüğü yerleri doldurunuz.

 

13. DOĞRULUĞUN KONTROLÜ İSTEMİ:

 

14. KONTROLÜN SONUCU
Yapılan kontrol bu sertifikanın (*)

[ ] Belirtilen gümrük idaresince düzenlendiğini ve içerdiği bilgilerin doğru olduğunu göstermektedir.

[ ] Doğruluk ve kurallara uygunluk koşullarına cevap vermediğini göstermektedir. (Ekteki açıklamalara bakınız.)

 

 

………………………………………….
(Yer ve tarih)

Mühür

…………………………………………………….
(İmza)

__________________________
(*) Uygun olan kutuya (X) işareti koyunuz.

Bu sertifikanın doğruluk ve kurallara uygunluğunun kontrolü talep edilir.

…………………………………
(Yer ve tarih)

Mühür

…………………………………….
(İmza)

NOTLAR

  1. Sertifikalar, silinmeler veya birbiri üzerine yazılmış kelimeler ihtiva edemez. Değişiklikler doğru olmayan kayıtların üzerinin çizilmek ve gerekli düzeltmeler eklenmek suretiyle yapılır. Böyle bir değişiklik, sertifikayı düzenleyen kişi tarafından paraf edilmeli ve düzenlendiği ülke gümrük idaresi tarafından onaylanmalıdır.
  2. Sertifikaya kaydedilen maddeler arasında boşluk bırakılmamalı ve her bir madde önüne bir sıra numarası konulmalıdır. Son maddenin hemen altına yatay bir çizgi çekilmelidir. Kullanılmayan yerler, sonradan bir eklemeyi imkansız kılmak üzere iptal edilmelidir.
  3. Eşya, ticari faaliyetlere uygun olarak ve teşhis edilmesini sağlayacak yeterli ayrıntılarla tanımlanmalıdır.

DOLAŞIM SERTİFİKASI İÇİN BAŞVURU FORMU

İhracatçı (Adı, Açık adresi, Ülke) EUR.1    No A          000.000
Bu formu doldurmadan önce arkadaki notları okuyunuz
2. …………………………………..
ve
……………………………………….
arasındaki tercihli ticarette kullanılan sertifika için başvurudur(ilgili ülkeler, ülke grupları veya alanlarını yazınız.)
Malın Gönderildiği Şahıs (Adı, Açık Adresi, Ülke) (Tercihe Bağlı) Ürünlerin menşei sayılan ülke, Ülkeler grubu veya alanlar

 

Varış ülkesi veya ülkeler grubu
Taşımaya ilişkin bilgiler (Tercihe Bağlı) Gözlemler

 

 

Sıra No; Kolilerin marka ve işaretleri, Sayı ve türleri1; Eşyanın tanımı. Brüt ağırlık (kg) veya diğer ölçüler (Litre metreküp, v.s)

 

Faturalar (Tercihe Bağlı)

 

 

 

 

1 Eşya ambalajlı değilse, yerine göre eşyaların sayısını veya “dökme” olduğunu belirtiniz.

İHRACATÇI BEYANI

Ben aşağıda imzası bulunan ve arka sayfada tanımlanan eşyanın ihracatçısı;

Eşyanın, ekli sertifikanın düzenlenmesini gerektiren koşullara uygun olduğunu BEYAN;

Eşyanın bu koşullara uygunluğunu sağlayan şartların aşağıda belirtildiği gibi geliştiğini İZAH;
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

Aşağıdaki destekleyici belgeleri İBRAZ(1)

……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

Yetkili mercilerin isteği üzerine, ekli sertifikanın düzenlenmesi için gerekli gördükleri her türlü destekleyici belgeyi ibraz edeceğimi ve gerekirse, bu merciler tarafından hesaplarımın kontrolünü ve yukarıdaki eşyanın imalat işlemlerinin denetlenmesini kabul ettiğimi TAAHHÜT;

Bu eşya için ekli sertifikanın düzenlenmesi hususunda gereğini ARZ

Ederim.

………………………………………………………
(Yer ve tarih)

……………………………………………………..
(İmza)

LAHİKA IV

Fatura Beyanı Metni

Aşağıda metni verilen fatura beyanı, dipnotlara uyumlu bir şekilde yapılmalıdır. Ancak dipnotlar kopya edilmemelidir.

İngilizce Uyarlama

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No …(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …(2) preferential origin.

Türkçe Uyarlama

İşbu belge (Gümrük Onay No:..(1) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı, aksi açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin …… (2)tercihli menşeli maddeler olduğunu beyan eder.

 

___________________________________________
(1) Örneğin: imalatta kullanılan ürünlere veya aynen reeksport edilen eşyalara ilişkin ithal evrakı, dolaşım sertifikaları, faturalar, imalatçı beyanları, vs.

Kosovaca Uyarlama

Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr……(1)) deklaron që perveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjinë preferenciale …….(2)
Izvoznik proizvoda obuhvacenih ovom ispravom(carinsko ovlaśčinje br…..(1))j izjavluje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi …..(2) preferencialnog porekla.

…………………………………………………………………………………………………… (3)
(Yer ve Tarih)

………………………………………………………………………………………………… (4)
(İhracatçının imzası ve beyanı imzalayan kişinin adı ve soyadı okunaklı şekilde yazılmalıdır)

__________________________________________________
(1) “Fatura Beyanı”, onaylanmış ihracatçı tarafından yapıldığında, onaylanmış ihracatçının izin numarası, bu boşluğa yazılacaktır. Fatura Beyanı, onaylanmış ihracatçı tarafından yapılmadığı takdirde, parantez içindeki kelimeler ihmal edilmeli veya bu bölüm boş bırakılmalıdır.

(2) Ürünlerin menşei belirtilmelidir.

(3) Belge üzerinde bilgi mevcutsa bu bilgiler ihmal edilebilir.

İhracatçının imzalamasının istenmediği hallerde, imzadan muafiyet, imzalayanın isminden de muafiyet anlamına gelir.

 

© Akif PARLATAN 500&1715