TURQUALITY® Sertifikasının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ (İhracat:2004/14)

Course ID

22.12.2004-25678 Resmi Gazete

TURQUALITY® SERTİFİKASININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2004/14)

                Madde 1 — Bu Tebliğ, 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı’nın 3 üncü maddesinin (i) bendine istinaden hazırlanmıştır.

Madde 2 — Bu Tebliğin amacı 28/08/2003 tarihli ve 25213 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 2003/3 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”i uyarınca Turquality Komitesinin onayı çerçevesinde kullanımına izin verilecek TURQUALITY® sertifikasının düzenlenmesidir.

Madde 3 — 2003/3 sayılı Tebliğde yer alan Turquality- From Turkey ibaresi, Türk Patent Enstitüsü tarafından 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7’nci maddesinin l’inci fıkrasının (g) bendi çerçevesinde Dış Ticaret Müsteşarlığı adına koruma altına alınan, fonu Pantone 3125 C olan ve tasarımı aşağıda yer alan TURQUALITY® sertifikasını ifade eder.

               Madde 4 — Bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin her türlü düzenlemenin yapılmasında ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafların sonuçlandırılmasında, Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir.

Madde 5 — 25/03/2000 tarihli ve 24000 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (İhracat 2000/7) sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Tanıtım ve Tutundurması ile Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkındaki 2000/3 Sayılı Tebliğ Kapsamında ‘Turquality-From Turkey’ İbaresinin Kullandırılmasına Dair Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 6 — Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 7 — Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

© Akif PARLATAN 500&1715