Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Dekteklenmesi Hakkında 2010/8 Sayılı Tebliğ’in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi

Course ID

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ’İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ1

 

BİRİNCİ BÖLÜM

DAYANAK, AMAÇ VE KAPSAM Dayanak

MADDE  1  –  (1)  Bu  Uygulama  Usul  ve  Esasları,  27/12/1994  tarihli  ve  94/6401  sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı” ile Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu’na ait 23/09/2010 tarih ve 27708 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde hazırlanmıştır.

Am

MADDE  2  –  (1)  Bu  Uygulama  Usul  ve  Esasları’nın  amacı  Uluslararası  Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğe ilişkin esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 3   – (1) Bu Genelge, 2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında verilen desteklerin uygulanmasına yönelik başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma işlemlerine dair süreçlerle ilgili kuralları kapsar.

Tanımlar

MADDE 4- (1) 2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”de geçen tanımlara ek olarak, bu Uygulama Usul ve Esasları’nda geçen;

a) Hizmet sağlayıcı: UR-GE Projeleri kapsamında gerçekleştirilecek ihtiyaç analizi, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinde hizmet veren tüzel ve gerçek kişileri

b) (Ek: 22/01/2018) Kayıtlı Elektronik Posta (KEP): 29/01/2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri uyarınca; elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

URGE PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ URGE PROJE BAŞVURUSU

URGE PROJE BAŞVURUSU

MADDE 5 – (Değişik: 22/01/2018) (1) İşbirliği Kuruluşu, proje başvurusu için UR-GE Projesi Başvuru Formu (EK I), UR-GE Projesi Katılımcı Şirketler Bilgi Formu (EK I- B), UR-GE Projesi Katılımcı Şirketler Talep Yazısı (EK I-C), Beyanname (EK I-D) ve Taahhütnameyi (EK I-E) içeren proje başvuru dosyasını Bakanlığa gönderir.

(2) Proje uzmanı, proje başvurusunu içerik, şekil ve bütünlük açısından inceler. Proje Değerlendirme  Komisyonu,  incelemenin  ardından  İşbirliği  Kuruluşunu  projeyi  anlatmak üzere çağırabilir, projeyi olduğu gibi onaylayabilir, projeye ilişkin değişiklik ve geliştirme önerilerinde bulunabilir veya projeyi reddedebilir.

(3) Proje Değerlendirme Komisyonu, İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı ve proje uzmanından oluşur. İlgili Genel Müdür Yardımcısı gerekli görmesi halinde Komisyon toplantısına başkanlık eder.

(4)  Projenin   onaylamasını   müteakip   İşbirliği   Kuruluşu   projeye  başlayabilir.   Projenin başlangıç tarihi ilk faaliyetin onaylanıp İşbirliği Kuruluşuna bildirim yapıldığı tarihtir.

(5) Mer’i “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar”ın “Ek-1: Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler” listesinde 4., 5. ve 6. Bölge illerinde bulunan İşbirliği Kuruluşlarının projelerinde en az 5 (beş) şirketin, diğer illerde bulunan işbirliği kuruluşlarının projelerinde ise en az 10 (on) şirketin yer alması gerekir.

(6) İşbirliği Kuruluşunun aynı anda en fazla 10 (on) projesi destek kapsamına alınır.

(7) İşbirliği Kuruluşu, diğer bir İşbirliği Kuruluşu ile birlikte ortak proje başvurusunda bulunabilir. Projede başvuru sahibi İşbirliği Kuruluşunun ve varsa projede ortak olarak yer alan İşbirliği Kuruluşunun üyeleri yer alabilir.

(8) (Ek: 06/03/2017) Bir firma aynı anda sadece bir UR-GE projesinde katılımcı olarak yer alabilir.

İHTİYAÇ ANALİZİ

MADDE 6 – (1) Proje onayını müteakip İşbirliği Kuruluşu projeye katılacak şirketler için ihtiyaç analizi yaptırmak üzere İhtiyaç Analizi Faaliyeti Başvuru Formu’nu (EK II-1) doldurarak ekinde yer alan belgelerle birlikte Bakanlığa başvurur.

(2) İşbirliği Kuruluşu, ihtiyaç analizi faaliyeti kapsamında yapacağı hizmet alımlarında “Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler” listesinde 4., 5. ve 6. Bölge illerinde en az 2, diğer illerde en az 3 adet, yapılacak çalışmaların ayrıntılı planını ve bütçesini içeren teklif alır. İşbirliği Kuruluşu, en kaliteli hizmet en uygun fiyat prensibi doğrultusunda seçimini yapar ve seçtiği teklifi diğer tekliflere ilişkin belgelerle birlikte başvuru esnasında Bakanlığa sunar.

(3) İhtiyaç analizi faaliyeti çerçevesinde

   İhtiyaç analizi raporu bedeli

   Faaliyet organizasyonuna ilişkin giderler (Salon kirası, afiş-broşür bedeli, tercümanlık hizmeti)  desteklenir.

(4) İhtiyaç analizi faaliyetinin tamamlanmasını müteakip ihtiyaç analizi raporu ve proje yol haritası İşbirliği Kuruluşu tarafından, projenin onaylanmasını takip eden en geç 6 aylık süre içerisinde   Bakanlığa   iletilir.   Belirtilen   sürede   ihtiyaç   analizi   raporunun   iletilmemesi durumunda proje iptal edilir.

(5)   (Değişik:   22/01/2018)   Proje   Değerlendirme   Komisyonu,   İhtiyaç   Analizi   Yol Haritasını (EK VII) esas alarak yapacağı incelemenin ardından İşbirliği Kuruluşunu raporu sunmak üzere çağırabilir, raporu olduğu gibi onaylayabilir, rapora ilişkin değişiklik ve geliştirme önerilerinde bulunabilir veya raporu reddedebilir. İhtiyaç analizine ilişkin değişiklik taleplerini içeren revize ihtiyaç analizinin, değişiklik bildirim tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde tekemmül ettirilememesi durumunda proje iptal edilir.

(6) İşbirliği kuruluşu, Proje Değerlendirme Komisyonunun raporu onaylamasını müteakip faaliyet başvurusunda bulunabilir. Başvurusu yapılan faaliyetlerin, proje yol haritasında olan faaliyetler olması esastır. İhtiyaç analizi faaliyetinin bitiş tarihi, ihtiyaç analizi raporunun Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından onaylandığı tarihtir.

(7)  İhtiyaç analizi  çalışması  sonucunda ortaya  konan  ihtiyaç analizi  raporu ve proje  yol haritasına ilişkin gerçekleşmeler, yıllık olarak yapılacak performans ölçüm çalışmasında esas alınır. Ölçüm çalışması neticesinde; İşbirliği Kuruluşunun/ şirketlerin performansı doğrultusunda, projeye ilişkin destek oranları veya limitleri düşürülebilir, proje süresinden önce sonlandırılabilir.

(8) İşbirliği Kuruluşu, proje süresinin uzatılması talebinde bulunabilir. Söz konusu talep, onaylanan proje süresinin bitiminden en az 1 (bir) ay önce ilgili döneme ilişkin yeni yol haritası ile Bakanlığa iletilir.

EĞİTİM VE DANIŞMANLIK FAALİYETİ

MADDE 7 – (1) İşbirliği Kuruluşu, analiz sonuçlarını da göz önünde bulundurarak;

 Eğitim Faaliyeti Başvuru Formu (EK II-2)

ve/veya

 Danışmanlık Faaliyeti Başvuru Formu’nu (EK II-3) doldurarak ekinde yer alan belgelerle birlikte faaliyet başvurularını Bakanlığa yapar.

(2)  İşbirliği  Kuruluşu,   eğitim/danışmanlık  faaliyetlerinde   yapacağı   hizmet  alımlarında “Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler” listesinde 4., 5. ve 6. Bölge illerinde en az 2, diğer illerde en az 3 adet, yapılacak çalışmaların ayrıntılı planını ve bütçesini içeren teklif alır.

İşbirliği Kuruluşu, en kaliteli hizmet en uygun fiyat prensibi doğrultusunda seçimini yapar ve seçtiği teklifi diğer tekliflere ilişkin belgelerle birlikte başvuru esnasında Bakanlığa sunar.

(3) İhtiyaç analizini gerçekleştiren hizmet sağlayıcının aynı projenin eğitim ve danışmanlık faaliyetleri kapsamında hizmet vermemesi esastır. Özel durumlar Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir.

(4) Proje bazlı eğitim ve/veya danışmanlık faaliyetleri çerçevesinde

        Eğitim/danışmanlık hizmeti bedeli

        Faaliyet organizasyonuna ilişkin giderler (Salon kirası, afiş-broşür bedeli, tercümanlık

hizmeti) desteklenir.

TANITIM

MADDE 8- (1) İşbirliği Kuruluşu, analiz sonuçlarını da göz önünde bulundurarak, Tanıtım Faaliyeti Başvuru Formu’nu (EK II-4) doldurarak, ekinde yer alan belgelerle birlikte tanıtım faaliyet başvurularını Bakanlığa yapar.

(2) Kümenin tanıtımına ilişkin;

a) Küme web sitesi tasarımı,

b) Küme tanıtım broşür/kitapçığı tasarım ve basımı, c) Yazılı ve görsel basında çıkan küme tanıtımları, d)  Küme tanıtım filmi hazırlanması,

e) Küme logosunun tasarlanması,  giderleri desteklenir.

(3) Yalnızca Türkçe ve/veya yurtiçine yönelik yapılan tanıtım desteklenmez.

YURT DIŞI PAZARLAMA VE ALIM HEYETİ FAALİYETİ

MADDE 9- (1) İşbirliği Kuruluşu, yurt dışı pazarlama ve/veya alım heyeti faaliyeti için

 Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti Başvuru Formu (EK II-5)

ve/veya

  Alım Heyeti Faaliyeti Başvuru Formu’nu (EK II-6) doldurarak ekinde yer alan belgelerle birlikte faaliyet başvurularını Bakanlığa yapar.

(2) Yurt dışı pazarlama faaliyetlerinde “Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler” listesinde 4., 5. ve 6. Bölge illerinde en az 5 (beş), diğer illerde en az 8 (sekiz) şirketin yer alması gerekir.

(3) Onaylanan yurt dışı pazarlama faaliyetlerinde program faaliyetlerinin koordinasyonunu yapmak üzere İşbirliği Kuruluşunca yurtdışı pazarlama faaliyeti öncesinde 1 adet ön heyet düzenlenebilir. Ön heyetin süresi yol hariç en fazla 7 (yedi) gündür.

(4) Yurt dışı pazarlama ve/veya alım heyeti faaliyetleri çerçevesinde sergilenecek ürünlerin nakliye giderleri kapsamında sigorta, vergi, resim, harç, gümrük hizmet bedeli, gümrük komisyonu, gümrük teminat bedeli desteklenmez.

(5) Yurt dışı pazarlama faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek olan faaliyetlerin (ortak pazar  araştırmaları,  küme  tanıtım  faaliyetleri,  yurt  dışı  fuar  katılımları  ve  ziyaretleri, eşleştirme, kurum/kuruluş ziyaretleri) her biri için destek kapsamında olan süre yol hariç en fazla 10 (on) gündür.

Alım heyeti faaliyetleri için destek kapsamında olan süre yol hariç en fazla 10 (on) gündür.

(6) Yurt dışı pazarlama faaliyetleri kapsamındaki destek ödemelerine ilişkin hesaplamalarda Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından onaylanan tarihler esas alınır.

(7) (Değişik: 06/03/2017) İşbirliği kuruluşu, yurt dışı pazarlama faaliyetleri kapsamında

fuar katılımını sadece 1 defa ve fuar ziyareti şeklinde gerçekleştirebilir.

(8) (Değişik: 06/03/2017) Yurt dışı pazarlama faaliyeti başvurularının destek kapsamına alınması için, ilgili Ticaret Müşaviri/Ticaret Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi tarafından doldurulan EK- IV-6 Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti Müşavir Değerlendirme Formu’nun ilgili Ticaret Müşaviri/Ticaret Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi tarafından Bakanlığa ibraz edilmesi  gerekmektedir.  Ülkede  Ticaret  Müşaviri/Ticaret  Ataşesi/Bakanlık Temsilcisinin bulunmadığı durumlarda faaliyetin destek kapsamına alınmasında Bakanlık yetkilidir

(9) (Mülga: 06/03/2017)

İSTİHDAM

MADDE 10 – (1) İşbirliği Kuruluşu, proje kapsamında yapacağı uzman personel istihdamı için İstihdam Faaliyeti Başvuru Formu’nu (EK II-7) doldurarak ekinde yer alan belgelerle birlikte başvurularını Bakanlığa yapar.

(2) İşbirliği kuruluşu uzman personel istihdamına ilişkin başvurularını ihtiyaç analizi raporu Proje   Değerlendirme   Komisyonu   tarafından   onaylanmadan   önce   yapabilir.   İstihdam faaliyetine ilişkin destek ödeme başvuruları ihtiyaç analizi raporunun onaylanmasını müteakip yapılır.

(3) İşbirliği Kuruluşu ilk defa istihdam edeceği en fazla 2 (iki) uzman personel için destekten faydalanabilir.

(4) Daha önce bir UR-GE Projesi kapsamında istihdam edilen personel için 2 nci fıkrada belirtilen ilk defa istihdam edilme koşulu aranmaz.

(5) İstihdam edilecek uzman personelin değerlendirilmesinde proje yönetimi, küme yönetimi, organizasyon  ve  iletişim  becerileri  ile  sektör/bölge  ve  dış  ticaret  alanındaki  deneyimleri dikkate alınır.

UYGULAMA

MADDE 11 – (1) İşbirliği Kuruluşu onaylanmış proje kapsamına proje süresince faaliyetler ekleyebilir.   İşbirliği   Kuruluşu,   yeni   faaliyet   eklemek   üzere,   ihtiyaç   analizi,   eğitim, danışmanlık ve istihdam faaliyetleri için faaliyet başlangıç tarihinden en az 15 (on beş) gün, yurtdışı  pazarlama  ve  alım  heyeti  faaliyetleri  için  en  az  1  (bir)  ay  önce  ilgili  ekler  ve belgelerle birlikte Bakanlığa başvurur.

(2)   Proje   Değerlendirme   Komisyonu,   İşbirliği   Kuruluşunu   faaliyeti   anlatmak   üzere çağırabilir, faaliyeti olduğu gibi onaylayabilir, faaliyete ilişkin değişiklik ve geliştirme önerilerinde bulunabilir veya faaliyeti reddedebilir.

(3) (Değişik: 22/01/2018) Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından onaylanan, faaliyete ilişkin temel konularda (faaliyet türü, faaliyet şehri/ülkesi, başlangıç ve bitiş tarihleri) İşbirliği Kuruluşu tarafından değişiklik yapılması talebi, yurtdışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetleri için en az 15 (onbeş) gün önce, diğer etkinlikler için en az 7 (yedi) gün önce Bakanlığa iletilir.

Yurtdışı pazarlama/alım heyeti faaliyeti öncesinde, katılımcıların eğitim/danışmanlık faaliyetlerinden en az birine katılmış olma ve yurtdışı pazarlama faaliyeti gerçekleştirilebilecek minimum katılımcı sayısı şartlarını sağlamak kaydıyla değişikliğe gidilebilir. Söz konusu değişiklikler Faaliyet Öncesi Bilgi Formu (EK III) ile Bakanlıkça belirlenen incelemeci kuruluşa iletilir.

(4) (Değişik: 22/01/2018)   Proje   Değerlendirme   Komisyonu   tarafından   onaylanan yurtdışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerine ilişkin kesinleşmiş bilgiler faaliyet öncesinde Faaliyet Öncesi Bilgi Formu (EK III) ile İşbirliği Kuruluşu tarafından Bakanlıkça belirlenen incelemeci kuruluşa iletilir.

(5) Proje kapsamında yurt içinde gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin tanıtım materyalleri ve proje çıktılarında Türkiye Markası Logosu, Ekonomi Bakanlığı ve UR-GE logoları kullanılır. Yurt dışında  ya da  yurt dışına yönelik olarak  gerçekleştirilen faaliyetlerde ve hazırlanan tanıtım materyallerinde Türkiye Markası Logosu kullanılır.

(6) İşbirliği kuruluşu, onaylanmış UR-GE projesi kapsamında, ihtiyaç analizi raporu Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından onaylanana kadar projeye yeni firma ekleyebilir. Bakanlık, İşbirliği kuruluşunun projeye yeni firma ekleme başvurusunu değerlendirir ve sonuçlandırır. Projeye yeni eklenecek her firma ihtiyaç analizi çalışmasına dahil edilir.

İhtiyaç analizi onaylanmış UR-GE Projesi kapsamında, Genelgenin 5’inci maddesinin 5’inci fıkrası hükmü çerçevesinde asgari şirket sayısı sınırlamasının sağlanamaması durumunda, projeye yeni firma eklenmesine yönelik başvurular, Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır.

PROJE VE FAALİYETLERİN BAKANLIK TARAFINDAN İZLENMESİ DEĞERLENDİRİLMESİ

MADDE 12 – (1) Bakanlık gerekli görülen durumlarda yerinde izleme ve değerlendirme yapar ve/veya yaptırır.

İşbirliği  Kuruluşunun  hizmet  aldığı  hizmet  sağlayıcının  söz  konusu hizmetleri  başvuruda taahhüt edilen şekilde yerine getirmediğinin tespiti halinde, ilgili hizmet sağlayıcının  yer aldığı yeni faaliyet ve proje başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

2) Proje sahibi İşbirliği Kuruluşları, proje ve faaliyetlerin Bakanlık tarafından izlenmesini ve değerlendirilmesini teminen UR-GE Projesi Sonuç Raporu’nu (EK VI) projenin bitim tarihini müteakip doldurarak Bakanlığa gönderir. Gönderilmemesi halinde aynı işbirliği kuruluşunun yeni proje başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

(3) Proje sahibi İşbirliği Kuruluşları tarafından, UR-GE Projesinin izlenmesi ve değerlendirilmesi için faaliyetin türüne göre ilgili formlar kullanılır.

4) Bu Tebliğ kapsamında gerçekleştirilen yurtdışı pazarlama faaliyetlerine Bakanlık tarafından görevlendirme yapılması durumunda, görevlendirilen yetkili Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti Değerlendirme Formu’nu (EK IV-5) kullanır. Bakanlık yetkilisinin katılım sağladığı faaliyetlere ilişkin destek ödeme dosyaları sonuçlandırılırken EK IV-5’te yer alan bilgiler esas alınır.

BİREYSEL DANIŞMANLIK PROGRAMI

MADDE 13 – (1) 2010/8 sayılı Tebliğ’in 10’uncu, 11’inci ve 13’üncü maddeleri kapsamında ihtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık faaliyeti/faaliyetleri ile yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetine/faaliyetlerine katılan şirketler, Bakanlıkça uygun görülen konularda proje bazlı bireysel danışmanlık hizmeti alabilir. Bireysel danışmanlık hizmeti almak isteyen şirket, Bireysel Danışmanlık Faaliyeti Başvuru Formu’nda (EK II-8) yer alan belgelerle birlikte proje  bitiminden  itibaren  en  geç  3  (üç)  ay  içerisinde  Bakanlığa  ön  onay  başvurusunda bulunur.

(2) Bakanlık, bireysel danışmanlık programına ilişkin başvuruyu, danışmanlık hizmetinin içeriği, danışman, fiyat, süre ve maliyet açısından değerlendirerek sonuçlandırır. Bireysel danışmanlık programı için 3 yıllık süre, programın onaylanıp şirkete bildirim yapıldığı tarihte başlar. Bildirim tarihi hesaplanmasında Bakanlık evrak çıkış tarihi esas alınır.

Bireysel danışmanlık programına ilişkin başvuru ve değişiklik taleplerini (erteleme, faaliyet yeri değişikliği,vb.)  faaliyetin başlama tarihinden en az 1 (bir) ay önce Bakanlığa bildirir.

(3) Devam eden bir UR-GE projesinde  yer alan şirket, bireysel danışmanlık desteğinden faydalanamaz.

(4) Danışmanlık  hizmeti,    danışmanlık  vereceği  konuda en  az  3  (üç)  yıldır  danışmanlık hizmeti veren bir şirketten veya danışmanlık vereceği konuda Türkiye’deki üniversitelerin veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerin  en  az  4  (dört)  yıllık  eğitim  veren  bölümlerinden  mezun  ve  danışmanlık yapacağı konuda özel sektörde veya kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen en az 5 (beş) yıl çalışmış olan kişilerden veya en az doktor unvanına sahip kişilerden alınabilir. Doktor unvanına sahip kişilerin danışmanlık yapacağı konuda akademik bir çalışmasının (makale, araştırma, yayın ve benzeri) bulunması gerekir.

(5) Şirket, bireysel danışmanlık hizmeti kapsamında yapacağı hizmet alımlarında en az 3 farklı olmak üzere çalışmaların ayrıntılı planını ve bütçesini içeren teklif alır. Bireysel danışmanlık   hizmeti   alacak   olan  şirket,   en   kaliteli   hizmet   en   uygun   fiyat   prensibi doğrultusunda  seçimini  yapar  ve  seçtiği  teklifi  diğer  tekliflere  ilişkin  belgelerle  birlikte başvuru esnasında Bakanlığa sunar.

(6) (Değişik: 22/01/2018) Danışmanlık hizmeti alan şirket, almış olduğu danışmanlık hizmetine ilişkin raporlarını yılda (1) bir kez Bakanlıkça belirlenen incelemeci kuruluşa iletir.

ÖDEME BELGELERİNİN İBRAZI VE ÖDEME İŞLEMİ

Ödeme Belgelerinin İbrazı

 MADDE 14 –  (Değişik: 22/01/2018) (1) UR-GE Projesi faaliyetleri ve proje bazlı bireysel danışmanlık programları ile ilgili başvuru evrakları ve talep edilecek her türlü bilgi ve belgenin başvuru sahibine ait KEP adresi aracılığıyla Bakanlık KEP adresine iletilmesi gerekir.

(2) UR-GE Projesi faaliyetlerine ve proje bazlı bireysel danışmanlık programlarına ilişkin  ödemeler  faaliyet  bazında  yapılabilir.  Destek  Ödemesi  için  İbraz  Edilmesi Gereken Belgeler’de (EK V) belirtilen ibrazı zorunlu destek ve harcama başvuru belgeleri ile incelemeci kuruluş tarafından ibrazı talep edilen her türlü bilgi ve belgenin, başvuru   sahibine   ait   KEP   adresi   aracılığıyla   Bakanlıkça   belirlenen   incelemeci kuruluşun KEP adresine iletilmesi gerekir.

(3) KEP aracılığıyla iletilen her başvurunun, imza sirküleri ile birlikte sunulması ve başvuruda yer alan belgelerden her birinin başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu” standartlarına uygun nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların dosya uzantılarının .pdf veya .pdf.imz olması zorunludur.

(4) Bakanlık ya da incelemeci kuruluş şirkete/işbirliği kuruluşuna bildirimini, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi aracılığıyla yapar. İletişim adreslerinin güncel halde tutulması şirketlerin ve işbirliği kuruluşlarının yükümlülüğündedir.

(5) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamında belirlenen kriterleri taşımayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(6)  Şirketlerin  veya  İşbirliği  Kuruluşlarının 2010/8  sayılı  Tebliğ  kapsamında  destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için ödemenin Bankacılık sistemiyle yapılması gerekmektedir. Bankacılık sisteminin genel kabul görmüş kurallara göre çalışmadığı ülkelerde bankacılık sistemi dışında yapılan ödemelerin desteklenebilmesi için, ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’nin ödeme belgesinin o ülke şartlarında muteber olduğuna ilişkin onayı gerekmektedir.

(7) Bireysel danışmanlık desteğinden faydalanan şirketlerin destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için, harcamaların, şirketin banka hesabından ödenmesi gerekmektedir. Banka hesabına elden yapılan ödemeler, müşteri çeki ve cirolu çekler ile yapılan ödemeler değerlendirmeye alınmaz.

Ödeme

 MADDE 15   – (Değişik: 22/01/2018)   (1)   İnceleme   neticesinde   destek   ödemesi yapılabilmesi için, destek kapsamındaki şirketin veya işbirliği kuruluşunun Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na vadesi geçmiş vergi ve sosyal güvenlik borcu bulunup bulunmadığına ilişkin sorgulama re’sen yapılır veya belge talep edilir.

(2) Şirketin veya işbirliği kuruluşunun anılan kurumlara vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge ya da borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgenin temin edilmesini müteakip, hak ediş miktarı hesaplanır.

(3) Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan söz konusu yazılardan destek ödemesi yapılacak tarafın borcunun bulunduğunun tespit edilmesi halinde, mahsup işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Hakediş tutarı borçların tamamını karşılaması halinde her iki kuruma, bakiye kalırsa başvuru sahibine ödeme yapılır.

b) Hakediş tutarı borçların tamamını karşılamaması halinde her iki kuruma dağıtılır. Dağıtım oranları, hakediş tutarı borç durumunu gösterir belgelerde yer alan tutarlara orantılanarak hesaplanır.

c) Kurumlardan birisi tarafından haciz konulmuşsa, haczi koyan kurumun alacağının tamamı öden Her iki kurum tarafından da haciz konulmuşsa, öncelikle ilk haczi koyan kuruma ödeme yapılır.

(4) Destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı başvuru sahibine iletilir.

(5) UR-GE  projesi  kapsamındaki  faaliyetlere  ilişkin  destek  ödemeleri  yalnızca İşbirliği Kuruluşuna yapılır. Destek ödemesinin yapılabilmesi için harcamaya ilişkin fatura veya harcamayı tevsik edici belgenin İşbirliği Kuruluşu adına düzenlenmesi ve ödemenin İşbirliği Kuruluşu tarafından yapılması gerekmektedir.

(6) Ödemeye ilişkin, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin (dolaylı vergiler dahil) Türk Lirası (TL) cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise ödeme belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir. “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer almayan ülke para birimleri TL’ye çevrilirken “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer alan kurlar esas alınır.

(7) “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca  Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer almayan ülke para birimleri ABD Doları’na çevrilirken www.oanda.com sitesi kurları esas alınır.

(8) Destek ödemelerinin hesaplanmasında ödeme belgesi tarihindeki kur esas alınır.

(9) Ödeme belgesi üzerinde sadece işlem tarihinin yer alması durumunda işlem tarihi, hem işlem hem de valör tarihinin yer alması durumunda valör tarihi esas alınır.

UR-GE PROJELERİNE YÖNELİK BAKANLIK TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK KAPASİTE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

MADDE 16 – (1) Bakanlığın 2010/8 sayılı Tebliğ’in 22 nci maddesi kapsamında Tebliğ’in yürütülmesi konusunda; projelerin işleyişine ve İşbirliği Kuruluşları ile şirketlerin kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik gerçekleştireceği

a) Eğitim-Danışmanlık

b) Seminer

c) İzleme ve Değerlendirme faaliyetlerine ilişkin giderler bütçe esasları dahilinde yapılır.

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) ADRESİNİN KULLANIMI

MADDE 17- (Mülga: 21/01/2018) (1) 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde elektronik yolla tebligat yapılması mecbur kılınan bütün şirketlerin/İşbirliği Kuruluşlarının, 2010/8 sayılı Tebliğ kapsamındaki desteklerden faydalanmaları için KEP adreslerini, bu Uygulama Usul ve Esaslarının ekinde yer alan Beyannameyi (EK I-D) vermek suretiyle Bakanlığa bildirmeleri ve eksiklik bildirimlerinin bu adrese yapılması zorunludur.

(2) Bakanlık, 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, bildirimlerini KEP adresi aracılığıyla yapar. Elektronik yolla tebligat, bildirimin şirketin/İşbirliği Kuruluşunun elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

(3) Bakanlığın şirkete/İşbirliği Kuruluşuna ileteceği, KEP adresi bildirilmesi gerektiğine dair, eksik belge talep yazısı iadeli-taahhütlü posta yoluyla gönderilir. KEP adresi bildirimi yükümlülüğünü, eksik bilgi ve belge tamamlama süresi içerisinde yerine getirmeyen şirketlerin/İşbirliği Kuruluşlarının başvuru dosyası işlemden kaldırılır.

(4) Bakanlık kayıtlarındaki adreslerinin/KEP adreslerinin güncel halde tutulması şirketin/İşbirliği Kuruluşunun yükümlülüğündedir.

(5) 7201 sayılı Tebligat Kanunu  ve  ilgili  mevzuat  çerçevesinde  elektronik  yolla tebligat yapılması zorunlu olmayan şirkete/İşbirliği Kuruluşuna yapılacak tebligatlar Bakanlık kayıtlarındaki adreslere iadeli-taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle yapılır. Posta ile bildirimin herhangi bir sebeple geri dönmesi durumunda, eksik tamamlama süresi postanın geri gelme tarihinde başlatılır.

Yetki

MADDE 18 – (1) Genelgenin eklerinde değişiklik yapmaya, Genelge’ye ilişkin talimatlar vermeye,  özel  ve zorunlu  durumlar ile mücbir  sebep  hallerinde ortaya çıkacak  hususları inceleyip sonuçlandırmaya Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında yapılan proje/faaliyet başvuruları, özel ve zorunlu durumlarda, Genelgede belirlenen başvuru süresi hükümlerine tabi olmaksızın, Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır.

GEÇİCİ MADDE 1 –   02.12.2016 tarihi itibariyle sonuçlandırılmamış başvurular için bu Genelgenin lehte olan hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 2 – 02.12.2016 tarihinden önce gerçekleştirilen veya Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından onaylanan ancak destek müracaatı 02.12.2016 tarihinden sonra yapılan faaliyetlere ilişkin müracaatlar için yürürlükten kaldırılan Genelgenin lehe olan hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ   MADDE   3   –   19.12.2014   tarihinden   önce   gerçekleştirilen   UR-GE   proje faaliyetlerine ilişkin destek müracaatları İşbirliği Kuruluşu tarafından UR-GE projesinin bitim tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde Bakanlığa yapılır.

GEÇİCİ MADDE 4 – 19.12.2014 tarihinden önce destek kapsamına alınmış UR-GE projelerinde, projenin yürütülmesi ve faaliyet düzenlenmesi için belirlenen minimum şirket sayısına ilişkin olarak yürürlükten kaldırılan Genelgenin lehte olan hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 5 – Bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sonuçlandırılmamış başvurusu bulunan Şirketler/İşbirliği Kuruluşları, KEP adreslerini 01.10.2016 tarihine kadar Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğü şirketlere/İşbirliği Kuruluşlarına hatırlatmaya  dönük  olarak  01.10.2016  tarihine  kadar  yapılacak  bildirimler,  eksik  evrak bildirim yazısı olarak nitelendirilmez. 01.10.2016 tarihine kadar, KEP adresi ibraz edemeyen şirketlere/İşbirliği Kuruluşlarına yapılacak tebligatlar Bakanlık kayıtlarındaki adreslerine iadeli-taahhütlü  mektup  gönderilmek  suretiyle  yapılır.  Posta  ile  bildirimin  herhangi  bir sebeple geri dönmesi durumunda, eksik evrak tamamlama süresi postanın geri gelme tarihinde başlatılır.

GEÇİCİ  MADDE  6  –  01.10.2016  tarihinden  önce  Bakanlık  kayıtlarına  giren,  ancak 01.10.2016  tarihi  itibarıyla  henüz  sonuçlandırılmamış  destek  başvuru  dosyalarında,  KEP adresi haricinde eksiklik bulunmaması durumunda, başvuru dosyası sonuçlandırılır. İlgili bildirimler, Bakanlık kayıtlarındaki adreslere iadeli-taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle yapılır.

GEÇİCİ  MADDE  7  –  01.10.2016  tarihinden  önce  Bakanlık  kayıtlarına  giren,  ancak 01.10.2016  tarihi  itibarıyla  henüz  sonuçlandırılmamış  destek  başvuru  dosyalarında,  KEP adresi haricinde eksiklik yer alması durumunda, ilgili diğer eksik evrakı talep eden bir yazı, Bakanlık  kayıtlarındaki  adreslerine  iadeli-taahhütlü  mektup  gönderilmek  suretiyle  iletilir. Posta ile bildirimin herhangi bir sebeple geri dönmesi durumunda, eksik evrak tamamlama süresi postanın geri gelme tarihinde başlatılır.

GEÇİCİ MADDE 8 – (Mülga: 06/03/2017)

GEÇİCİ MADDE 9- (1) 31.12.2016 tarihinden önce düzenlenen eğitim programlarına ilişkin destek ödemesi başvuruları için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki Genelge’nin hükümleri uygulanır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla henüz sonuçlandırılmamış olan eğitimci yetkilendirme ve eğitmen uygunluk başvuruları için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki Genelge’nin hükümleri, 31.12.2016 tarihine kadar geçerli olacak şekilde uygulanır.

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yetkilendirilmiş olan eğitimcilerin ve uygunluk verilen eğitmenlerin belirtilen statüleri, 31.12.2016 tarihine kadar geçerlidir.

(4) 31.12.2016 tarihine kadar yapılan eğitim programı başvuruları için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki Genelge’nin hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 10- (Ek: 06/03/2017) (1) Bu madde yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen veya harcamasının tamamı veya bir kısmı yapılan (ödeme belgesi tarihi maddenin yürürlüğe girdiği tarihinden önce olan) veya Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından onaylanan fuar katılımlarına ilişkin müracaatlar için Genelgenin bu Genelge ile değiştirilen ve/veya yürürlükten kaldırılan ilgili hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ  MADDE  11-  (Ek:22/01/2018)  31/03/2018  tarihine  (bu  tarih  dahil)  kadar Bakanlık/ incelemeci kuruluş kayıtlarına giren başvurular için işbu maddenin yürürlüğe girdiği  tarihten  önce  yürürlükte  bulunan  Genelgenin  5  inci,  14  üncü  ve  17  nci maddesinde öngörülen başvuru usulleri de uygulanabilir.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Genelge 02.12.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

(2) Bu Genelge 02.12.2016 tarihinden itibaren yapılan başvurulara uygulanır.

© Akif PARLATAN 500&1715