Yat, Kotra, Tekne, Yolcu ve Gezinti Gemilerinin Serbest Dolaşıma Giriş İşlemleri (Genelge 2017/ 7)

Course ID

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı    : 20117910-010.06.02

Konu   : Yat, Kotra, Tekne, Yolcu ve Gezinti Gemilerinin Serbest Dolaşıma Giriş İşlemleri

GENELGE (2017/..)

İlgi: 25.09.2009 tarihli ve 2009/97 sayılı Genelge.

27.01.2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6770 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca düzenlenen 25.09.2014 tarihli ve 29130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği” ile 03.03.2017 tarihli ve 29996 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2017/3 sayılı Yurt Dışında Bulunan veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğ” kapsamında yurt dışında bulunan veya yabancı bayrak çekilmiş olan gerçek ve tüzel kişilere ait 8901.10.10.00.11, 8901.10.90.00.11 ve 89.03 GTİP’ler/tarife pozisyonunda yer alan eşyadan yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti gemilerinin kayıt ve tescili ile   ilgili   serbest   dolaşıma   giriş   işlemleri   aşağıda   belirtilen   hususlar   çerçevesinde gerçekleştirilir.

1- Liman başkanlığınca kayıt veya tescili yapılan yukarıda belirtilen GTİP’ler/tarife pozisyonu kapsamı yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti gemilerinin gümrük işlemlerinin, liman başkanlığının yetkili gümrük idaresine kayıt veya tescil yapıldığının bildirimini müteakip altmış gün içinde  tamamlanması  gerekir.  Söz  konusu  bildirim,  ithalat  mevzuatı  uyarınca aranan belgeler yerine geçer.

2- Genelge kapsamı eşya tabi olduğu gümrük vergisi dahil her türlü vergi, resim, harç, fon ve paylardan 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9 uncu maddesi uyarınca müstesnadır.

3- Genelge kapsamı eşyanın tabi olacağı ÖTV ve KDV’ye ilişkin işlemler 03.02.2017 tarihli 29968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9759 sayılı Karara göre yapılır.

4- 2017/3 sayılı Tebliğ kapsamına giren yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti gemilerinin kıymetinin  belirlenmesinde;  4458  Sayılı  Gümrük  Kanununun  23  ila  31  inci  maddeleri kapsamında işlem tesis edilir.

Bu kapsamda; serbest dolaşıma girecek eşyaya ilişkin ilgili gümrük müdürünün veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında gümrük muayene memurunun bulunduğu en az üç kişilik bir komisyon tarafından kıymet tespiti yapılır.

Söz konusu komisyonca;

– varsa eşyanın faturasına (düzenleme yerinin, fatura tarih ve sayısının, satıcının ad ve adresinin, alıcının ad ve adresinin, satış bedelinin, eşyanın cins ve nev’i ile satış birimine göre miktarının, eşyanın birim fiyatının yer alması şartı ile),

– serbest dolaşıma sokulacak eşya ile aynı veya yakın tarihte serbest dolaşıma giriş işlemi yapılan aynı veya benzer eşya için tespit edilen kıymetine,

– serbest dolaşıma sokulacak eşyanın sigortaya esas bedeline ilişkin hususların tamamı birlikte dikkate alınarak yapılacak değerlendirme sonucu eşyanın kıymeti tespit edilir. Bu şekilde tespit edilecek kıymetten amortisman düşülmez. Söz konusu tespitte, gerek duyulması halinde Deniz Ticaret Odalarından görüş alınabilir.

5- 2017/3 sayılı Tebliğ kapsamına giren yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti gemilerinin mütemmim cüzü olmayan malzeme ve eşyasının tespitinde Liman Başkanlığının onaylayacağı demirbaş listesi esas alınır.

6- 2017/3 sayılı Tebliğ kapsamına giren yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti gemilerinin depolarında serbest dolaşımda olmayan akaryakıt bulunduğunun tespiti halinde akaryakıtın vergilendirilmesi ile ilgili gümrük mevzuatı doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir.

İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI

Bakan a. Müsteşar

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

© Akif PARLATAN 500&1715