Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2018/11651)

Course ID
28/04/2018

28.04.2018-30405 Resmi Gazete

Karar Sayısı : 2018/11651

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEGiĞiKLiK YAPILMASINA DAiR KARAR

MADDE 1  15/6/2012 tarihli ve 2012/3305  sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 10-  (1) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde bir veya birden fazla yatırımcı tarafından gerçekleştirilecek asgari 7.500 yatak kapasitesine haiz turizm yatırımları için; beşinci bölgede uygulanan bölgesel destek unsurlarının bu maddede belirtilmeyen hükümleri aynı kalmak üzere, aşağıdaki destek, oran, süre, miktar ve şartları uygulanabilir:

(a) Bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde seksenine kadar olan kısmı için odenecek faizin veya kar payının Türk Lirası kredilerde yedi puanına kadar, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde üç puanına kadar, Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde ilk on yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından  karşılanabilir.  Faiz desteği tutarı  gerçekleşen sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini geçemez.

(b) Vergi indirimi  desteği kapsamında yatırıma katkı oranı yüzde ellibeş, vergi indirimi oranı yüzde doksan ve toplam yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde diger faaliyetlerden elde edilecek kazançlar üzerinden kullanılabilecek oran yüzde yüz olarak uygulanır.

(c) Yatırımcı tarafından talep edilmesi halinde, azami destek tutarı ve süresi aynı kalmak üzere  sigorta  primi  işveren  hissesi  desteği  uygulamasına yatırım  tamamlama  vizesi  şartı aranmaksızın yatırım dönemi içerisinde başlanabilir.

(ç)  Sabit  yatırım tutarı yüz milyon  Türk Lirasi ve üzerindeki  teşvik belgeli yatırımlar kapsamında yapılacak bina inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlandırılabilir.

(2) Müstakil olarak belgelendirilmiş kongre ve sergi  merkezi, golf tesisi, sağlıklı yaşam tesisi ve günübirlik tesisler de bu madde kapsamındaki desteklerden yararlanabilir.

(3)  Yatırıma  başlanıldığının kabul edilebilmesi için  bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yil içerisinde teşvik belgesinin ilk düzenlendiği tarihteki sabit yatırım tutarının en az yüzde onu oranında veya asgari bes milyon Turk Lirasi tutarında harcama yapilmasi gerekir.

(4) Bakanlığa yapılacak teşvik belgesi ve tamamlama vizesi müracatları, asgari 7.500 yatak  kapasitesine   ulaşmasına  müteakip  topluca  değerlendirilir.   Yatıtımların  bitiş  tarihi 31.12.2022 olup, mücbir sebep veya fevkalade haller dışında süre uzatımı yapilmaz. Bu madde kapsamında düzenlenen belgelerin tamamlama vizesinin yapılabilmesi  icin, bu tarihe kadar yatırımın tamamlanarak turizm işletme belgesinin almması ve bu tarihi izleyen altı ay içinde müracaat edilmesi zorunludur.

(5) Yatırıma başlama şartının sağlanamaması veya 31/12/2022 tarihi itibariyle yatırımın tamamlanamaması ve talep edilmesi halinde; konaklama yatırımlarında, bölgesel  desteklerden yararlanma şartının  sağlanmasi  koşuluyla tesvik belgesinde  kayıtlı destekler beşinci bölge desteklerine dönüştürülerek varsa fazladan yararlandırılan destekler, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır.

MADDE 2- Aynı Karann EK-4 sayılı  ve “TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞViKi BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI” başlıklı ekinin I/C bölümünün (12) numaralı sırası aşagıdaki şekile değiştirilmistir.

“12- Lokanta, kafeterya, egğence yeri, günübirlik tesis (Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim  Bölgelerinde yapılacak turizm yatırım belgeli günübirlik  tesisler  hariç ), termal  kur tesisi ve yüzmee havuzu yatırımları.”

MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MAD DE 4- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

© Akif PARLATAN 500&1715