Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Çalışma Bölgesi (Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Gn. Md-Genelge 2020/1)

Course ID
07/01/2020

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü

GENELGE (2020/1)

İlgi : 23.12.2016 tarihli ve 2016/21 sayılı Genelge

İlgide kayıtlı Genelge ekleri “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi”nin 9 uncu ve 11 inci maddeleri ile EK1.A’da değişiklik yapılmış ve “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Çalışma Bölgesi” yeniden düzenlenmiştir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Gonca Işık YILMAZ BATUR

Bakan a.
Bakan Yardımcısı

 

EK 1: Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi (9 uncu ve 11 inci maddeler, EK1.A)

EK 2: Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Çalışma Bölgesi

DAĞITIM:
Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Ek-1

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ REHBERİ

9- ANTREPO REJİMİNE TABİ EŞYANIN ELLEÇLEME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TESPİT
9.3.3 Antrepo Dışında Yapılacak Elleçleme Faaliyetleri
a. Antrepo Dışında Yapılacak Elleçleme İşlemleri için Aranılacak Şartlar
Antrepo dışında yapılacak elleçleme işlemleri için, eşya sahibi firmanın Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına veya Onaylanmış Kişi statüsüne sahip olması ya da aşağıdaki şartları taşıması gerekir:
-Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş ve en az 2 yıldır faaliyette bulunması,
-Ödenmiş sermayesinin asgari 500.000 TL olması,
-Sözleşme imzalanacak gerçek kişilerin, tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri, şirketi temsile yetkili kişiler ile şirket sermayesinin % 10 veya daha fazlasına sahip gerçek kişilerin, affa uğramış olsalar dahi hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, basit ya da nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, iftira, suç uydurma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, muhafaza görevini kötüye kullanma suçları ile, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, mülga 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, mülga 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun, 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu
maddesinde (1/1/1999 tarihinden önceki dönem için aynı Kanunun 344 üncü maddesinin l-6 numaralı bentlerinde) belirtilen vergi kaçakçılığına ilişkin fiillerden mahkum olmamaları.

11- NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ

11.1- EŞYANIN ÖNGÖRÜLEN SÜRE DAHİLİNDE SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ
KAPSAMINDA NİHAİ KULLANIMINA İLİŞKİN TESPİT 11.1.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar
6 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)’nde Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “NK1”;
(5) no.lu “TESPİT TÜRÜ” alanına ise “Eşyanın Öngörülen Süre Dahilinde Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Kapsamında Nihai Kullanıma Tahsis Edilip Edilmediği ve Öngörülen Amaçlar İçin Kullanılıp Kullanılmadığının Tespiti” yazılacaktır.
(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
⦁ TCGB Tescil Tarihi
⦁ TCGB Tescil Numarası
⦁ İzin Veren Gümrük İdaresi

⦁ Denetleyici Gümrük İdaresi
⦁ Tek Pencere Sistemi tarafından 0933 (TPS-Nihai Kullanım İzni) kodlu e-belge için verilen 23 haneli belge numarası ve tarihi
⦁ GTİP
⦁ GTİP Açıklaması
Ayrıca (17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır: “…………………… Gümrük Müdürlüğünde tescil edilen sayı ve
……………………… tarihli gümrük beyannamesi/beyannameleri muhteviyatı sayılı nihai
kullanım izin başvuru formu ile nihai kullanıma tabi tutulması talep edilen GTİP’li
……………………… cinsi eşyanın ………………………/ ………………………/ tarih ve
……………………… sayılı nihai
kullanım izin belgesinde öngörülen nihai kullanım amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı ilgili firmanın mali kayıtları üzerinden tespit edilerek rapora bağlanacaktır.

11.1.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar
⦁ Genel Bilgiler
Nihai kullanım konusu eşyanın nihai kullanım amacına uygun kullanımda olup olmadığının tespitine ilişkin olarak her bir nihai kullanım izin belgesi için düzenlenecek tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
⦁ Nihai kullanım izin başvurusuna ilişkin gümrük beyannamesi/beyannamelerinin tescil tarih ve sayısı,
⦁ Giriş gümrük idaresi, çıkış gümrük idaresi, denetleyici gümrük idaresi,
⦁ Nihai kullanım izninin geçerlilik süresi,
⦁ Nihai kullanıma tabi tutulacak eşyanın GTİP’i, tarifedeki tanımı, açıklayıcı tanımı, miktarı, kıymeti,
⦁ Teminatı veren kişi/kurumun vergi numarası, ticaret unvanı,
⦁ Teminatın tutarı,
⦁ Tek Pencere Sistemi tarafından 0933 (TPS-Nihai Kullanım İzni) kodlu e-belge için verilen 23 haneli belge numarası ve tarihi,
⦁ Üretiminde veya işlenme faaliyeti sonucunda ortaya çıkacak eşyanın GTİP’i, tarifedeki tanımı, açıklayıcı tanımı,
⦁ Hesapların/Kayıtların Türü.
⦁ Nihai kullanım kapsamı eşyanın bir ara işleme tabi tutulmak üzere bir başka firmaya gönderilmesi durumunda, bu işleme faaliyeti sonucunda ortaya çıkacak eşyanın GTİP’i, tarifedeki tanımı, açıklayıcı tanımı.
⦁ Yapılan İnceleme ve Araştırmalar
Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit
İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
⦁ Raporda yer alan tespitlerin gidip görülerek yerinde yapıldığı,

⦁ Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği.
⦁ Değerlendirmeler
Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
⦁ Firmanın muhasebe ve stok kayıtlarına göre eşyanın öngörülen nihai kullanım faaliyetine tabi tutulup tutulmadığı,
⦁ İzin hak sahibi firmanın nihai kullanım konusu eşyayı başka bir izin hak sahibine satması/devretmesi durumunda buna ilişkin yapılan karşıt incelemelerin sonuçları.
⦁ Nihai kullanım kapsamı eşyanın bir ara işleme tabi tutulmak ya da nihai kullanıma tahsis edilmek üzere başka bir firmaya gönderilmesi durumunda;
⦁ eşyanın tabi tutulacağı ara işlemin sonuçları ve bu işlem sonucu elde edilen eşyanın nihai kullanım iznine sahip firma tarafından nihai kullanıma tahsis edilip edilmediği,
⦁ eşyanın nihai kullanıma tahsis edilmek üzere bir başka firmaya gönderilmesi halinde, nihai kullanıma tabi tutulup tutulmadığı
⦁ Sonuç
Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:
“ ……………………… ………………………tescil sayılı …./…/ tarihli gümrük beyannamesi/beyannameleri
kapsamı GTİP’li eşyanın İthalat Rejimi Kararı’nda söz konusu eşya için öngörülen
nihai kullanım faaliyetine tabi tutulduğu tespit edilmiştir.”

11.1.3- Tespit Raporunun Ekleri
Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin yer alması gerekir.

11.2- EŞYANIN ÖNGÖRÜLEN SÜRE DAHİLİNDE DAHİLDE İŞLEME REJİMİ ŞARTLI MUAFİYET SİSTEMİ KAPSAMINDA NİHAİ KULLANIMINA İLİŞKİN TESPİT 11.2.1-
Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar
6 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)’nde Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “NK1”;
(5) no.lu “TESPİT TÜRÜ” alanına ise “Dahilde İşleme Rejimi Şartlı Muafiyet Sistemi kapsamında Getirilen Eşya İçin Gümrük Kanununun 194 üncü Maddesi Uyarınca Bir Gümrük Yükümlülüğü Doğması Halinde Eşyanın Öngörülen Süre Dahilinde Nihai Kullanıma Tahsis Edilip Edilmediği ve Öngörülen Amaçlar İçin Kullanılıp Kullanılmadığının Tespiti” yazılacaktır.
(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
⦁ TCGB Tescil Tarihi

⦁ TCGB Tescil Numarası
⦁ İzin Veren Gümrük İdaresi/İdareleri
⦁ Denetleyici Gümrük İdaresi/İdareleri
-Tek Pencere Sistemi tarafından 0933 (TPS-Nihai Kullanım İzni) kodlu e-belge için verilen 23 haneli belge numarası ve tarihi,
⦁ Dahilde İşleme İzin Belgesi Tarihi
⦁ Dahilde İşleme İzin Belgesi Sayısı
-Tek Pencere Sistemi tarafından 0878 (TPS-Dahilde İşleme İzni) kodlu e-belge için verilen 23 haneli belge numarası ve tarihi
⦁ GTİP
⦁ GTİP Açıklaması
Ayrıca (17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:
“……………………… Gümrük Müdürlüğünde tescil edilen …………….sayı ve tarihli gümrük
beyannamesi/beyannameleri muhteviyatı sayılı nihai kullanım izin başvuru formu/formları
ile nihai kullanıma tabi tutulması talep edilen ……………….GTİP’li cinsi eşyanın
…………/………/…………tarih ve. sayılı nihai kullanım izin belgesinde/belgelerinde öngörülen
nihai kullanım amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı ilgili firmanın mali kayıtları üzerinden tespit edilerek rapora bağlanacaktır.

11.2.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar
⦁ Genel Bilgiler
Dahilde İşleme Rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında getirilen eşya için Gümrük Kanununun 194 üncü maddesi uyarınca bir gümrük yükümlülüğü doğması halinde eşyanın öngörülen süre dahilinde nihai kullanıma tahsis edilip edilmediği ve öngörülen amaçlar için kullanılıp kullanılmadığının
tespitine ilişkin olarak her bir Dahilde İşleme İzin Belgesi/Dahilde İşleme İzni için düzenlenecek tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
⦁ Nihai kullanım izin başvurusuna ilişkin gümrük beyannamesi/beyannamelerinin tescil tarih ve sayısı,
⦁ Giriş gümrük idaresi, çıkış gümrük idaresi, denetleyici gümrük idaresi,
-Dahilde İşleme İzin Belgesinin/Dahilde İşleme İzninin süresi

⦁ Nihai kullanıma tabi tutulacak eşyanın GTİP’i, tarifedeki tanımı, açıklayıcı tanımı, miktarı, kıymeti,
-Tek Pencere Sistemi tarafından 0933 (TPS-Nihai Kullanım İzni) kodlu e-belge için verilen 23 haneli belge numarası ve tarihi,
⦁ Üretiminde veya işlenme faaliyeti sonucunda ortaya çıkacak eşyanın GTİP’i, tarifedeki tanımı, açıklayıcı tanımı,
⦁ Hesapların/Kayıtların Türü.

⦁ Yapılan İnceleme ve Araştırmalar
Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit
İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
⦁ Raporda yer alan tespitlerin gidip görülerek yerinde yapıldığı,
⦁ Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği.
⦁ Değerlendirmeler
Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
⦁ Firmanın muhasebe ve stok kayıtlarına göre eşyanın öngörülen nihai kullanım faaliyetine tabi tutulup tutulmadığı,
⦁ İzin hak sahibi firmanın nihai kullanım konusu eşyayı başka bir izin hak sahibine satması/devretmesi durumunda buna ilişkin yapılan karşıt incelemelerin sonuçları.
⦁ Nihai kullanım kapsamı eşyanın bir ara işleme tabi tutulmak ya da nihai kullanıma tahsis edilmek üzere başka bir firmaya gönderilmesi durumunda;
⦁ eşyanın tabi tutulacağı ara işlemin sonuçları ve bu işlem sonucu elde edilen eşyanın nihai kullanım iznine sahip firma tarafından nihai kullanıma tahsis edilip edilmediği,
⦁ eşyanın nihai kullanıma tahsis edilmek üzere bir başka firmaya gönderilmesi halinde, nihai kullanıma tabi tutulup tutulmadığı
⦁ İthal eşyasının nihai kullanım izin belgesinde/belgelerinde öngörülen amacına uygun olarak ve telafi edici vergi doğuracak şekilde ihraç edilip edilmediği
⦁ Sonuç
Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:
“ Dahilde İşleme Rejimi şartlı muafiyet kapsamında getirilen…………………..tescil sayılı ….I…I tarihli
gümrük beyannamesi/beyannameleri kapsamı GTİP’li eşyanın İthalat Rejimi Kararı’nda
söz konusu eşya için öngörülen nihai kullanım faaliyetine tabi tutulduğu ve Gümrük Kanununun 194 üncü maddesi uyarınca bir gümrük yükümlülüğü doğarak ihraç edildiği/kısmen ihraç edildiği/ihraç
edilmediği tespit edilmiştir.”

11.2.3- Tespit Raporunun Ekleri
Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin yer alması gerekir.

EK 1.A-Sayım Tutanağının Düzenlenmesiyle İlgili Kurallar:

2. Her bir eşya giriş veya çıkış işlemi için düzenlenen sayım tutanağına her yeni bir yıl için 1’den başlayan bir sıra numarası verilir ve düzenlenme tarihi yazılır. Gümrüksüz satış mağazaları ve depolarına gün içerisinde gerçekleştirilen her bir eşya giriş veya çıkış işlemi için ayrı sayım tutanağı düzenlemesine gerek bulunmamakta olup, gün içerisinde gerçekleştirilen bütün eşya giriş veya çıkış işlemlerinin bir liste ekinde tek bir tutanak olarak verilmesi mümkündür.

 

Ek-2 YGM ÇALIŞMA BÖLGELERİ

1. BÖLGE İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
2. BÖLGE Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
3. BÖLGE Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Pamukkale Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
4. BÖLGE Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

© Akif PARLATAN 500&1715