Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 2010-6 Sayılı Tebliğ’in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi

Course ID

2010/6 SAYILI YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ’İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM 

DAYANAK, AMAÇ VE KAPSAM

Dayanak

MADDE 1 – (1) Bu Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi, 2010/6 sayılı “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde hazırlanmıştır.

Amaç

MADDE 2 – (1) Bu Genelgenin amacı, 2010/6 sayılı Tebliğe ilişkin uygulama usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 3 – (1) Bu Genelge şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarına 2010/6 sayılı Tebliğ çerçevesinde verilen destekler ile Türkiye Ticaret Merkezlerine (TTM) ilişkin usul ve esasları kapsar.

Tanımlar

MADDE 4- (1) İşbu Genelgede, Tebliğin 4 üncü maddesinde belirtilen tanımlara ilaveten aşağıdaki tanımlar esas alınacaktır.

Proje: Türkiye Ticaret Merkezi kurmak ve işletmek amacıyla ortakları, kapsamı, süresi, bütçesi, uygulayıcıları, fizibilite raporu ile öngörülen çıktıları belirlenmiş faaliyetler bütününü,

İlişkili Kişi:

Destek kapsamındaki şirketin kendi ortaklarını,

Destek kapsamındaki şirketlerin veya söz konusu şirketlerin ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurumları,

Destek kapsamındaki şirketler veya söz konusu şirketlerin ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu gerçek kişi veya kurumları,

Destek kapsamındaki şirketlerin veya söz konusu şirketlerin ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları,

Ortakların eşlerini,

Ortakların veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu, üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımlarını,

Kayıtlı elektronik posta (KEP): 29/01/2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri uyarınca; elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

ŞİRKETLERİN DESTEKLENMESİ

Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi

MADDE 5 – (1) Kira desteği için; şirketler EK-1’de yer alan bilgi ve belgelerle üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine (İBGS),  İşbirliği Kuruluşları ise EK-2’de yer alan bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvurularını yaparlar.

 (2) Sınai ve ticari şirketlerin başvurularında kapasite raporu ve yurt dışındaki birimlerinde sergiledikleri ürünlere ilişkin yurt içi marka tescil belgesi sunulması zorunludur. Kapasite raporu ile yurt dışındaki birimlerinde sergiledikleri ürünlere ilişkin yurt içi marka tescil belgesini sunmayan şirketler ticari şirket olarak kabul edilirler.    

(3) Kapasite raporu sunan şirketin marka tescil belgesinin en az %51 ortaklık payının bulunduğu şirkete ait olması mümkündür. 

MADDE 6-    (1) Ticaret Müşavirlikleri/ Ataşelikleri, yurt dışı birime ilişkin ilk destek başvurusuna yönelik belgeleri onaylamadan önce ve destek devam ettiği sürece her destek yılı bitiminde söz konusu birimi yerinde inceler ve “Yurt Dışı Birim Yerinde İnceleme ve Değerlendirme Formunu (EK-8)” doldurarak söz konusu şirketin destek başvurusunda bulunduğu İBGS’ye iletirler. Ticaret Müşavirlikleri/ Ataşelikleri, İşbirliği kuruluşlarınca açılan yurt dışı birimlere ilişkin EK-9 formunu Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) gönderirler.  Ticaret Müşavirlikleri / Ataşeliklerinin EK-8 veya EK-9’da olumlu görüş vermesi söz konusu birimin 2010/6 sayılı Tebliğ çerçevesinde faaliyet gösterdiğini, ilgili birime ait kira tutarının rayice uygun olduğunu ve ilgili birimde Türk ürünlerinin pazarlandığını gösterir. Şirketlerin EK-8 için verdikleri bilgilerin doğru ve ispatlanabilir olması gerekmektedir. Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri gerekli gördükleri durumlarda verilen bilgilerin doğruluğunu gösterecek belgeleri (ithalat beyannameleri örnekleri vb.) isterler. Ticaret Müşavirlikleri / Ataşeliklerinin EK-8 veya EK-9’da olumsuz görüş bildirmeleri durumunda İBGS/Bakanlık ilgili birimi destek kapsamından çıkartır ve söz konusu birime ilişkin sonuçlandırılmayı bekleyen başvuruları değerlendirmeye almaz.

(2) İBGS, değerlendirmeye aldığı başvuruya ilişkin ilk destek başvurusunda ve destek devam ettiği sürece her destek yılı bitiminde Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından düzenlenmesi gereken EK–8 formunun bulunmaması durumunda ilgili Ticaret Müşavirliği / Ataşeliğinden söz konusu birime ilişkin EK-8 formunu talep eder.

(3) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanan birimlerde, Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlanması gerekir. Pazarlanan ana ürünlerin Türkiye’de üretilmiş olması koşuluyla, ticari gereklilikler nedeniyle sınırlı miktarda tamamlayıcı ürün (aksesuar, yan ürün vb.) niteliğinde Türkiye’de üretilmeyen ürünlerin bulunduğu birimler de Ticaret Müşavirleri/Ataşeleri tarafından EK-8 formunda olumlu Türk Malı imajına katkı sağladığı yönünden raporlanması halinde desteklenir.

MADDE 7- (1) Kira desteği başvurularında (reyonlara ilişkin komisyon ödemeleri hariç) fatura ibrazı zorunlu değildir. Ödeme belgesinde kira ödemesinin hangi aya ait olduğunun açık olarak belirlenemediği durumlarda kiraya verenden fatura veya konuya ilişkin ödemelerin hangi aya ait olduğuna dair yazı alınması ve bu yazının Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerine onaylatılması gerekir.

(2) Distribütör tarafından gerçekleştirilen, hipermarketlerde ürünlerin teşhir edilmesi için kiralanan reyon bedeline ilişkin harcamaların desteklenebilmesi için söz konusu harcamaların distribütör tarafından şirket ya da şirketin yurt dışı şirketine fatura edilmesi ve şirket ya da şirketin yurt dışı şirketi tarafından distribütöre yapılan ödemenin bankacılık sistemi ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Distribütör ile üçüncü taraf arasında düzenlenen ve ilgili ülkede muteber olan belgelerin Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği ’ne onaylatılarak ibraz edilmesi zorunludur.

MADDE 8- (1) Bu Genelge kapsamında 6 (altı) ay ve daha fazla dönemi kapsayan kira ödemelerinin tek seferde yapılması halinde destek ödemesi  “Yurt Dışı Birim Yerinde İnceleme ve Değerlendirme Formunun (EK-8 veya EK-9)” ibrazını müteakip gerçekleştirilir.

MADDE 9- (1) İşletme giderlerinin destek kapsamında bulunmaması nedeniyle, kira desteği için net kira tutarı ile işletme giderlerinin kira sözleşmesinde açık bir şekilde belirtilmesi veya kiraya verenden alınacak açıklayıcı bir yazının Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerine onaylatılarak İBGS’ye iletilmesi zorunludur.

(2) İpotekli satış (mortgage) yöntemiyle satın alınan birimlerin destek kapsamında değerlendirilmesi için satışın gerçekleştiğine ilişkin belge ya da tapu ve ödeme planı sunulması zorunludur. Mortgage yöntemiyle satın alınan birime ilişkin yıllık destek ödemeleri hesaplanırken Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilen yıllık kira rayici dikkate alınır.

MADDE 10- (1) Destek başvurusunda bulunulmuş bir yurt dışı birimin adresinin değiştirilmesi durumunda yeni adresteki birim, eski adresteki birimin devamı olarak değerlendirilir.
(2) 2010/6 sayılı Tebliğin 11 inci maddesi çerçevesinde Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi’ne yapılacak bildirimler yazılı olarak gerçekleştirilir.

MADDE 11- (1) Bu Genelge kapsamında ibraz edilen kira sözleşmesinde belirtilen ve aynı adreste bulunan birden fazla birim için (Örnek: Mağaza+Depo) ortak bir kira bedeli belirlenmiş ise, bu birimler tek birim olarak değerlendirilir ve hesaplama, limiti yüksek olan birime göre yapılır. (Örnek: Yukarıda verilen örnekte mağazanın limitleri esas alınır.)  

(2) Aynı sözleşme ile bir mağaza zincirinin bir ya da birden çok mağazasında reyon kiralanması durumunda bu sözleşme konusu reyon veya reyonlar tek bir birim kabul edilir.

(3) Mağaza ya da marketlerde şirketlerin Türkiye’de üretilen ürünlerin satışının yapılması amacıyla kiraladığı belirli bölümler reyon olarak değerlendirilir.

(4) Cadde ya da alışveriş merkezleri içerisindeki koridorlar üzerinde Türkiye’de üretilen ürünlerin satışının yapılması amacıyla kiralanan kiosklar mağaza olarak değerlendirilir.

(5) Depo olarak belirli bir alan kiralamanın dışında birden çok şirkete depoculuk hizmeti veren şirketlerden depo kiralanması da mümkündür.

MADDE 12- (1) Destek kapsamında bulunan ve destek ödemeleri devam eden şirketlerin kira sözleşmelerinin değişmesi durumunda yeni kira sözleşmesi Ticaret Müşavirlikleri/ Ataşelikleri’ne sunulur ve Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri söz konusu kira tutarının rayice uygunluğunu inceleyerek onaylar.

(2) Birim kiralarında, Tebliğde belirtilen süre limitleri hesaplanırken söz konusu birimin destek ödemesine esas teşkil eden ilk kira döneminin başlangıç tarihi esas alınır. Devam eden dönemde birime ilişkin destek başvurusu yapılmamış olması limite esas süreyi kesmez.

Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

MADDE 13 – (1) Tanıtım desteği için; şirketler EK-4’te yer alan bilgi ve belgelerle üyesi oldukları İBGS’ye, İşbirliği Kuruluşları EK-3’de yer alan bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvurularını yaparlar.

MADDE 14- (1) Bu Genelge kapsamında yurt içinden temin edilen reklâm ve tanıtım malzemelerinin desteklenebilmesi için bunların bedelsiz ihracat yoluyla ya da iz bedeli üzerinden yurt dışına gönderilmesi gerekir. Bu ihracatlara ilişkin gümrük beyannameleri, detaylı bir şekilde düzenlenmiş kurye, kargo faturaları, çeki listesi vb. belgelerin tevsik edilmesi gerekir.

(2) Destek ödemesinin hesaplanmasında söz konusu malzemelere ilişkin satıcıdan alınan fatura bedelini aşmaması koşulu ile ödeme belgesi dikkate alınır.

(3) Tanıtım faaliyetleri kapsamında,

a) Ulaşım, konaklama ile yemek giderleri,

b) Tanıtım malzemelerinin nakliye bedelleri,

c) Türkçe yapılan tanıtım harcamaları,

d) Yurt içine yönelik tanıtım harcamaları,

e) Yurtdışında Türkçe yayın yapan yayın organlarında yayınlanan tanıtım harcamaları desteklenmez.

(4) Tanıtım faaliyetinin birden çok dilde yapılması durumunda; prodüksiyon harcamalarına ilişkin düzenlenen sözleşmede prodüksiyona konu tanıtımın hangi ülkelerde kullanılacağının belirtilmesi gerekmektedir. Tanıtım filmine ilişkin prodüksiyon giderleri, söz konusu tanıtım filminin yurtdışında yayınlandığının tevsik edildiği durumda desteklenir. Prodüksiyona konu tanıtımın Türkiye’de de kullanılmasının mümkün olması durumunda prodüksiyon giderlerine yönelik destek hesaplaması harcamanın %50’si üzerinden yapılır.

(5) Yapılan tanıtım faaliyetlerine ilişkin faturalarda söz konusu tanıtım faaliyetinin niteliğinin belirlenebilir olması gerekmektedir. Destek talebinde bulunulan tanıtım faaliyeti ile fatura arasında ilişki kurulamaması durumunda söz konusu harcama kalemi desteklenmez. 

(6) Bir ürüne veya markaya karşılık tüketicinin tepkisinin anlaşılmasının hedeflendiği pazarlarda en fazla 3 ay için kurulan perakendecilik yöntemi olan geçici (pop-up) mağazacılık kapsamında; kira, organizasyon ve pop-up’a özgü diğer tanıtım giderleri desteklenir.

(7)  Yurt dışı birime bağlı olarak verilen tanıtım desteği, birimin kapanması ya da destek kapsamından çıkarılması halinde sona erer. Ancak, şirketin 4 yıl destek süresi içerisinde başka birimlere bağlı olarak ya da marka tesciline bağlı olarak tanıtım desteğinden faydalanması mümkündür. Yurt dışı birimin kapanması ya da destek kapsamından çıkarılması ve yurt dışında desteklenen başka bir birimin bulunmaması durumunda tanıtım desteği Tebliğin 14’üncü maddesi çerçevesinde uygulanır. Bu durumda, Tebliğin 13’üncü maddesi çerçevesinde verilmiş olan destek miktarı, 14’üncü madde kapsamında uygulanacak yıllık 250.000 ABD Dolarlık azami destek miktarından mahsup edilir. 

MADDE 15- (1) Tek bir tanıtım faaliyeti kapsamında 10.000 ABD Doları’nın altında gerçekleştirilen faaliyetler için sözleşme aranmaz. 10.000 ABD Dolarının üstündeki sözleşmelerin ibraz edilmesi gerekmektedir. Sözleşmenin ABD Doları haricinde bir para biriminde düzenlenmiş olması durumunda söz konusu yabancı para birimi bu Uygulama Usul ve Esaslarının 33 üncü maddesine göre ABD Dolarına çevrilerek sözleşme tutarı tespit edilir.

(2) Basılı ya da basılı olmayan dokümanlarla somut örneği sunulabilen veya yeterli açıklamanın faturada yer aldığı tanıtım faaliyetine ilişkin harcamaların desteklenebilmesi için sözleşme talep edilmeyebilir.

Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi

MADDE 16 – (1) Marka Tescil desteği için şirketler EK-5’te yer alan bilgi ve belgelerle üyesi oldukları İBGS’ye başvurularını yaparlar.

MADDE 17- (1) Bu Genelge kapsamında şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının aşağıda belirtilen giderleri desteklenir.

a) Yurt dışında tescil ettirilmesine ilişkin marka/patent bürosu hizmet, danışmanlık giderleri, markanın o ülkede başka bir şirket adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme vb. bütün zorunlu giderleri 

b) Yurt dışında tescil ettirilmiş markalarının korunmasına ilişkin avukatlık vb. giderleri

(2) Marka tescil desteği verilebilmesi için yurt dışı marka tescil başvurusunun yapılmış olması yeterlidir.

(3) Marka yenileme giderleri destek kapsamında değildir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TÜRKİYE TİCARET MERKEZLERİNİN DESTEKLENMESİ

Ön Onay Başvurusu

MADDE 18-  (1) Proje, İşbirliği Kuruluşlarının üyelerinden gelen talepler dikkate alınarak oluşturulur.

(2) Kurulması planlanan Türkiye Ticaret Merkezine ilişkin Proje başvurusu EK-A1’de yer alan TTM Proje Ön Onay Başvuru Formu ile Bakanlığa yapılır.

(3) Bakanlıkça projeye ön onay verilmesini müteakip işletici şirket kurulur ve kira sözleşmesi yapılır.

Nihai Onay Başvurusu ve Değerlendirme

MADDE 19-  (1) Nihai TTM Proje başvuruları EK-A2’de yer alan Proje Nihai Onay Başvuru Formu ile Bakanlığa yapılır.

(2)  Projeye ön onay verildiği tarihten sonra gerçekleştirilen giderler nihai onayı müteakip destek kapsamında değerlendirilir.

(3) Aynı binada birden fazla Türkiye Ticaret Merkezi olması halinde, proje onay tarihi olarak aynı binadaki ilk projenin nihai onay tarihi esas alınır.

MADDE 20- (1) Destek kapsamındaki Türkiye Ticaret Merkezlerinin;

 • Tabela
 • Kepenk sistemi,
 • Kamera güvenlik sistemi,
 • Ürünler için güvenlik sistemi,
 • Alarm ve yangın sistemi,
 • Elektrik sistemi,
 • Yer ve duvar döşemeleri,
 • Kartonpiyer / alçıpan / boya / badana,
 • Işıklandırma sistemi ve malzemeleri,
 • Merkezi, taşınamaz havalandırma ve iklimlendirme tertibatı,
 • Raf, dolap,
 • Vitrin,
 • Montaj/Demontaj, İşçilik harcamaları,
 • Profil askılık,
 • İnternet kurulumu

giderleri kurulum/dekorasyon desteği kapsamında desteklenir.

(2) Türkiye Ticaret Merkezinin kurulum/dekorasyon giderlerinin desteklenebilmesi için yurt içi veya yurt dışından temin edilen dekorasyon malzemelerinin bu Tebliğin 17/A maddesi kapsamında proje başvurusunda bulunan şirket ya da İşletici Şirket adına faturalandırılması ve yurtiçinden temin edilen malzemelerin bedelsiz ihracat yoluyla ya da iz bedeli üzerinden yurt dışına gönderilmesi gerekir. Bu ihracat işlemlerine ilişkin gümrük beyannameleri, detaylı bir şekilde düzenlenmiş kurye ve/veya kargo faturaları ve çeki listesi vb. belgelerin tevsik edilmesi gerekir.

(3) Yurt dışından temin edilen kurulum/dekorasyon malzemeleri için yurt dışına bedelsiz gönderim şartı aranmaz.

(4) Satın alınma işlemi yurtiçinde, ifası yurtdışında gerçekleştirilen kurulum/ dekorasyon hizmetlerine ilişkin ibraz edilen faturaların değerlendirilmesinde, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 60 sayılı Katma Değer Vergisi Sirküleri çerçevesinde KDV’nin konusuna girmediği belirtilen hizmetlere yönelik başvurularda destek hesaplamalarına KDV tutarı dahil edilmez.

MADDE 21-(1) İşbirliği Kuruluşu tarafından, Türkiye Ticaret Merkezinde istihdam edilecek personel giderlerinin desteklenmesi için istihdam desteği ön onay başvuru formu (EK-D) doldurularak Bakanlığın onayına sunulur.

(2) İstihdam desteği kapsamındaki personel; İşletici Şirket genel müdürü, avukat, mali müşavir ile sektör uzmanından oluşur. İdari personel destek kapsamında değerlendirilmez.

(3) İstihdam desteği verilecek personelin;  İngilizce veya o ülkenin resmi dilini konuşma ve yazma yeterliliğine sahip ve konusunda yüksek öğrenim görmüş olması gerekmektedir.

(4) Bakanlık tarafından uygun görülen personelin, onay tarihinden itibaren gerçekleştirilen istihdam giderleri desteklenir.

(5) Aynı binada birden fazla Türkiye Ticaret Merkezi olması halinde, söz konusu binada bulunan en fazla 10 (on) kişinin istihdam giderleri desteklenir.

(6) Sosyal yardım, sağlık sigortası, prim, ikramiye, yan haklar ve fazla mesai ücreti istihdam gideri kapsamında desteklenmez.

(7) Kullanıcı şirketler, İşletici Şirkette istihdam edilen personelin hukuk, mali konular, pazarlama ve sunulan diğer hizmetlerinden istifade ederler.

Ödeme ve İzleme

MADDE 22- (1) İşletici Şirketin Kullanıcı Şirketlere uygulayacağı kira tarifesi Bakanlığa ve Ticaret Müşavirliğine/Ataşeliğine bildirilir.

MADDE 23- (1) Tüm destek başvuruları EK-E’de yer alan ödeme talep formu ile yapılır.

(2) İlk destek başvurusunda ve her destek yılı bitiminde Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından Türkiye Ticaret Merkezi Yerinde İnceleme Raporu (EK-G); her destek yılı bitiminde TİM veya Türkiye’de kurulan şirket tarafından Faaliyet Raporu (EK-F) doldurularak Bakanlığa gönderilir.

(3) Bakanlık proje unsurlarını yerinde inceler ve değerlendirir.

(4) Yapılan izleme ve değerlendirmelerde,  Türkiye Ticaret Merkezinde faaliyetlerin usulüne uygun ve onaylanan şekilde yürütülmediğinin tespiti halinde ilgili faaliyet desteklenmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ORTAK HÜKÜMLER

MADDE 24 – (1) Şirketlerin kira, tanıtım ve marka tescil harcamalarına ilişkin destek başvuruları başvuruda bulunulan İBGS tarafından, İşbirliği Kuruluşlarının kira ve tanıtım harcamalarına ilişkin destek başvuruları ile Türkiye Ticaret Merkezine ilişkin harcamalarla ilgili başvurular Bakanlık tarafından sonuçlandırılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamında kiralanan birimlerde ve gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerinde; Türk Malı imajına zarar verecek şekilde, ülke menşeini farklı gösteren sembol, şekil, işaret veya ülke, şehir isimlerinin kullanılması durumunda, ilgili giderler destek kapsamında değerlendirilmez.

(3) Destek kapsamındaki şirketin yurt içi/yurt dışı ortaklık yapısının değişmesi halinde, değişiklik tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde şirketlerin İBGS ve Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisine yazılı olarak bildirim yapmaları gerekir. Söz konusu bildirimin yapılmaması durumunda, ortaklık yapısı değişikliğinden dolayı haksız olarak yapıldığı tespit edilen ödemeler geri alınır. İlgili birime ilişkin ödemesi henüz gerçekleştirilmeyen başvurular ile müteakip başvurular yeni ortaklık yapısına göre hesaplanan destek oranından desteklenmeye devam olunur.

MADDE 25 – (1) Başvuru sahipleri, EK’lerde belirtilen ilgili yurt dışı belgeleri bir dilekçe ekinde, belgenin düzenlendiği ülkede bulunan Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisine onaylattırırlar. Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi uygun gördükleri belgelerin üzerine “Süresinde başvurulmuş olup 2010/6 sayılı Tebliğ çerçevesinde aslına uygunluğu görülerek onaylanmıştır” şerhini düşüp, ad ve soyadı, imza ve tarih atarak belgeleri başvuru sahibine teslim ederler. Birden fazla sayfayı içeren belgelerde söz konusu şerhin kaç sayfayı kapsadığı belirtilerek sadece ilk ya da son sayfada yer alması ve belgenin iple bağlanmak suretiyle mühürlenmesi yeterlidir.

MADDE 26 –  (1) İBGS/Bakanlığa ibrazı zorunlu destek ve harcama başvuru belgeleri ile İBGS/Bakanlık tarafından ibrazı talep edilen her türlü bilgi ve belgenin başvuru sahibine ait KEP adresi aracılığıyla İBGS/Bakanlık KEP adresine iletilmesi gerekir. İBGS/Bakanlık başvuru sahibine yapacağı bildirimleri KEP adresi aracılığıyla yapar. İBGS/Bakanlık kayıtlarındaki adreslerinin/KEP adreslerinin güncel halde tutulması başvuru sahibinin yükümlülüğündedir.

(2) KEP aracılığıyla iletilen her başvurunun, imza sirküleri ile birlikte sunulması ve başvuruda yer alan belgelerden her birinin başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu” standartlarına uygun nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların dosya uzantılarının .pdf veya .pdf.imz olması zorunludur.

(3) Birinci ve ikinci fıkralar kapsamında belirlenen kriterleri taşımayan başvurular İBGS/Bakanlık tarafından değerlendirmeye alınmaz.

MADDE 27 – (1) 2010/6 sayılı Tebliğ kapsamında şirketler ve İşbirliği Kuruluşları tarafından yapılan kira destek başvurularında harcamaya ilişkin sözleşme ve ödeme belgesi; tanıtım destek başvurularında harcamaya ilişkin sözleşme (Genelgenin 15 nci maddesi çerçevesinde), fatura ve ödeme belgesi; yurt dışı marka tescil destek başvurularında ise harcamaya ilişkin fatura ve ödeme belgesi zorunlu belgelerdir.

            (2) Başvuru sırasında zorunlu olarak bulunması gereken belgelerde veya söz konusu belgelerde yer alması gereken Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi onayında eksiklik olması halinde söz konusu harcama için eksik belge işlemi uygulanmaz ve destek başvurusu reddedilir. Diğer belgeler için eksik belge işlemi uygulanır.

MADDE 28 – (1) Bu Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen faaliyetlere ilişkin desteğe konu tüm ödemelerin, şirket veya İşbirliği Kuruluşu tarafından ya da bunların ilgili yurt dışı şirket veya şubeleri tarafından bankacılık sisteminde (EFT, swift, havale, çek ve şirket kredi kartı ile) yapılması gerekmektedir.

(2) Banka onaylı hesap ekstresi/dökümü (miktarın, kirayı ödeyenin ve ödemenin kiraya ilişkin olduğunun belirtilmesi kaydıyla) ödeme belgesi olarak kabul edilir. Çekle yapılan ödemelerde çekin fotokopisi ile birlikte çekin ödendiğine ilişkin banka kayıtlarının da ibraz edilmesi gerekir. Müşteri çeki veya cirolu çek ile yapılan ödemeler destek kapsamında değerlendirilmez. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde kredi kartı ekstresinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

(3) Bu Tebliğ kapsamındaki destek ödemelerinden yararlanılabilmesi için harcamayı gerçekleştiren şirket/işbirliği kuruluşu ile faturayı düzenleyen tarafın ilişkili kişi olmaması gerekmektedir.

MADDE 29 – (1) Desteklenecek şirketlerin faal olması (yurt içi şirkette istihdam edilen en az bir kişiye ait son altı aya dair Aylık Prim Hizmet Bildirgesinin sunulması ve vergiye konu ticari işlemlerinin bulunması) gerekir. Faal olmadığı ya da Tebliğin amacına uygun faaliyet göstermediği tespit edilen şirketlerin destek başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

(2) Destek talebine konu yurtdışı birimin bulunduğu/tanıtım faaliyetinin gerçekleştiği ülkeden birimde pazarlanan/tanıtım faaliyeti yapılan ürünlere ilişkin Türkiye’ye ithalat olması halinde bu birime/ilgili faaliyete ilişkin giderler desteklenmez.

(3) Şirketlere kira ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin verilecek yıllık destek tutarı, Türkiye’den destek başvurusunda bulunulan ülkeye yapılan yıllık ihracatının (destek başvuru dönemiyle aynı takvim yılına ait) yarısından fazla olamaz. Bu hüküm ilk destek yılı için uygulanmaz.

(4) Destek başvurusunda bulunan şirketlerin ihracatı bu şirketle organik bağı olan şirket ya da aynı holding/şirketler topluluğu bünyesinde yer alan bir şirketi vasıtasıyla gerçekleştirmeleri mümkündür.

(5) Reklam verilen medya aracının birden çok ülkede yayınlanması ya da dağıtılması durumunda söz konusu ülkelere yapılan toplam ihracat tutarı esas alınır.

MADDE 30- (1) Bu Tebliğ kapsamında desteklenen yurtdışı birimlerde birden çok sayıda marka bulunması halinde destek hesaplaması, 2006/4 sayılı Tebliğ kapsamındaki markaların sayısının toplam marka sayısına oranlanması suretiyle yapılır.

İlave Destek Oranları

MADDE 31 – (1) Hedef ve öncelikli ülkelere yönelik ilave puan uygulamasında ilgili destek başvurusuna ilişkin ödeme belgesi tarihi esas alınmak suretiyle söz konusu ödeme belgesi tarihinde Bakanlık resmi internet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr) yer alan hedef ve öncelikli ülkeler listesinde yer alan ülkeler için ilave destek oranı uygulanır.

(2)  Bir tanıtım faaliyetinin ya da marka tescilinin birden çok ülkeyi kapsaması durumunda, söz konusu ülkelerin tamamının “Hedef ve Öncelikli Ülkeler” listesinde yer alması halinde ilave destek oranı uygulanır.

(3) 2010/6 sayılıTebliğin 18 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde destek oranı ilave 10 puan artırılır.

(4) Tüm kira, tanıtım ve marka tescil faaliyetlerine ilave destek oranları uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

Ödeme 

MADDE 32  (1) Destek başvurularının incelenmesi neticesinde destek ödemesi yapılabilmesi için destek ödemesi yapılacak şirketin, İşbirliği Kuruluşunun, TİM veya TOBB’un, TİM ve/veya TOBB’un Türkiye’de kurduğu şirketin, TİM ve/veya TOBB ya da TİM ve/veya TOBB’un Türkiye’de kurduğu şirket ile diğer İşbirliği Kuruluşu/Kuruluşları ortaklığında Türkiye’de kurulan şirketin Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş vergi ve sosyal güvenlik borcu bulunmadığına ilişkin belge ya da vergi ve/veya sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgenin ibrazını müteakip hakediş miktarı hesaplanır. Destek kapsamındaki şirketin/kuruluşun borçsuzluk durumuna ilişkin Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde sorgulama re’sen yapılabilir.

(2)  Destek ödemesi yapılacak şirketin, İşbirliği Kuruluşunun, TİM veya TOBB’un, TİM ve/veya TOBB’un Türkiye’de kurduğu şirketin, TİM ve/veya TOBB ya da TİM ve/veya TOBB’un Türkiye’de kurduğu şirket ile diğer İşbirliği Kuruluşu/Kuruluşları ortaklığında Türkiye’de kurulan şirketin borcunun bulunduğunun tespit edilmesi halinde mahsup işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

 • Ödenecek hakediş tutarının borçların tamamını karşılaması halinde her iki kuruma ilgili tutarın gönderilir. Bakiye varsa şirkete İşbirliği Kuruluşuna, TİM ve veya TOBB’a, TİM ve/veya TOBB’un Türkiye’de kurduğu şirkete, TİM ve/veya TOBB ya da TİM ve/veya TOBB’un Türkiye’de kurduğu şirket ile diğer İşbirliği Kuruluşu/Kuruluşları ortaklığında Türkiye’de kurulan şirkete ödeme yapılır.
 • Ödenecek hakediş tutarının borçların tamamını karşılamaması halinde ise borç durumunu gösterir belgelerde yer alan tutarların hakedişe orantılanması suretiyle her iki kuruma dağıtım yapılır.
 • Mahsup işlemi gerçekleşmeden her iki kurumdan birisi tarafından haciz konulmuşsa, haczi koyan kurumun alacağının tamamı ödenir. Haczedilen tutarın ilgili kuruma gönderilmesinden önce diğer kurum tarafından da haciz konulması halinde ise ilk haczi koyan kurumun alacağının tamamı ödenir. Bakiye varsa koyduğu hacze istinaden diğer kuruma gönderilir.

MADDE 33 – (1) “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu’nda” yer almayan ülke para birimleri ABD Doları’na çevrilirken www.oanda.com sitesi kurları esas alınır.

Yetki

MADDE 34 (1) İşbu Genelge eklerinde değişiklik yapmaya, bu Genelgeye ilişkin talimatlar vermeye, özel ve zorunlu durumlar ile mücbir sebep hallerinde ortaya çıkacak hususları inceleyip sonuçlandırmaya Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Geçici Madde 1- (1) 2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında henüz sonuçlandırılmamış başvurular bu Uygulama Usul ve Esasları Genelgesine göre sonuçlandırılır.

Geçici Madde 2 – (1) 31/03/2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar İBGS/Bakanlık kayıtlarına giren başvurular için işbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan Genelgenin 26 ncı maddesinde öngörülen başvuru usulleri de uygulanabilir.

© Akif PARLATAN 500&1715