YYS Kapsamı Fatura Beyanı İzinlerinin İzlenmesi (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

Course ID
21/05/2019

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Konu :YYS Kapsamı Fatura Beyanı İzinlerinin İzlenmesi

02.05.2019 /      DAĞITIM YERLERİNE 

Bilindiği üzere, 21.05.2014 tarih ve 29006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 52’nci maddesinin birinci fıkrasında; “sertifika sahibi kişilerin başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde aynı eşyanın (aynı dörtlü tarife pozisyonu altında sınıflandırılan eşyanın) en az elli adet EUR.1 veya EUR.MED Dolaşım Belgesi düzenlemiş olmaları halinde onaylanmış ihracatçı olarak Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülke veya ülke gruplarıyla tercihli ticarette, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tarım ürünlerinin tercihli ticaretinde ve ülkemiz tarafından tek taraflı olarak tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi rejimi kapsamında gerçekleştirilen tercihli ticarette eşyanın kıymetine bakılmaksızın eşya ve ülke/ülke grubu bazında fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izni verilebilir” denilmektedir.

Aynı Yönetmeliğin 55’inci maddesinin birinci fıkrasında ise; “eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme iznine sahip kişilerce Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülke veya ülke gruplarıyla tercihli ticarette, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tarım ürünlerinin tercihli ticaretinde ve ülkemiz tarafından tek taraflı olarak tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi rejimi kapsamında gerçekleştirilen tercihli ticarette esas alınan Menşe Protokollerini iç hukukumuza aktaran Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikler ile 52 ile 53 üncü madde hükümlerine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması halinde söz konusu kişiler yazılı olarak uyarılır” denilmektedir.

Diğer taraftan, 14/3/2017 tarih ve 30007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Tebliğinin 5’inci maddesinin ikinci fıkrası ile aynı fıkranın (e) benine göre; yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamı eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenlenme izni sahiplerinin Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 52’nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen koşulu sağlamaya devam edip etmediklerinin sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren üç yılda bir yetkili bölge müdürlüğünde yer alan Ticaretin Kolaylaştırılması Şubelerince izlenmesi gerekmektedir.

Aynı Tebliğin 8’inci maddesinin dördüncü fıkrası ile aynı fıkranın (e) bendine göre ise; yapılan izleme faaliyeti sonucunda izin sahibinin eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenlenme izninin verilmesi için gereken anılan Yönetmeliğin 52’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen koşulu sağlamaya devam etmediğinin tespiti halinde, yetkili bölge müdürlüğünde yer alan Ticaretin Kolaylaştırılması Şubelerince anılan Yönetmeliğin 55’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Bilindiği üzere; Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülke veya ülke gruplarıyla tercihli ticarette, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tarım ürünlerinin tercihli ticaretinde ve ülkemiz tarafından tek taraflı olarak tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi rejimi kapsamında gerçekleştirilen tercihli ticarette esas alınan Menşe Protokollerini iç hukukumuza aktaran Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliklerin 18’inci maddelerine göre menşe ispatına ilişkin ilgili anlaşma hükümlerinden EUR.1 veya EUR.MED dolaşım belgeleri ya da fatura beyanı veya EUR.MED menşe beyanı ibrazı suretiyle faydalanılmaktadır, bu bağlamda fatura beyanı veya EUR.MED menşe beyanında bulunulması halinde menşe ispatı için ayrıca EUR.1 veya EUR.MED dolaşım belgesi düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 52’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yetkilendirilmiş olan kişiler herhangi bir kıymet sınırlandırılması bulunmaksızın Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliklerin 18’inci maddeleri uyarınca işlem tesis edebildiklerinden yıllık olarak Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 52’nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sayıda EUR.1 veya EUR.MED dolaşım belgesi kullanmaya devam etmeye ihtiyaçları bulunmamakta, bunun neticesinde de söz konusu şartı sağlamaya devam etmeleri ancak anılan madde uyarınca kendilerine verilmiş izni kullanmamaları halinde mümkün olabilmektedir.

Bu itibarla, söz konusu iznin amacına uygun işleyebilmesi için Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Tebliğinin 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi uyarınca gerçekleştirilecek izleme faaliyetleri kapsamında Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 52’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan koşulun yerine getirilmeye devam edilip edilmediğinin tespitinde toplam kıymeti 6000 Euro’yu geçen menşeli ürünler için düzenlenmiş olan fatura beyanları ile EUR.MED menşe beyanlarının da sayılması gerekmektedir.

© Akif PARLATAN 500&1715