Available Courses

Course ID Course Title
27/12/2019 “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/9)
29/08/2020 “Veteriner Biyolojik Numunelerinin Alınması, Nakledilmesi, İthalatı, İhracatı ve Laboratuvar Şartlarına Dair Yönetmelik” kilitlendi Veteriner Biyolojik Numunelerinin Alınması, Nakledilmesi, İthalatı, İhracatı ve Laboratuvar Şartlarına Dair Yönetmelik
08/07/2020 2018/11799 Sayılı Kararda Menşe İspatı (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
02/01/2020 2019/8 Sayılı Genelge (Yeniden Değerleme Oranı Üzerinden Artış)
31/12/2019 2020 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi
25/08/2020 2149 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına Ekli Karar Kapsamında İthali Yasaklanan Eşyanın Transiti
15/02/202 2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2020/1)
27/12/2019 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/13)
28/02/2020 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik
30/12/2019 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %1,6 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1947)

© Akif PARLATAN 500&1715