Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 30.12.2015-29578 Resmi Gazete

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği Asgari Ücret Tarifesinin uygulama esaslarını düzenlemek ve Asgari Ücret Tarifesini yıllık olarak belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 –– (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Asgari Ücret Tarifesi: Gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yapacakları iş ve işlemler karşılığında alacakları asgari ücreti takvim yılı itibarıyla belirleyen tarifeyi,

b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

c) Taraflar: Gümrük müşavirleri, yükümlüler, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri ile tespit sözleşmesi yapan diğer kişileri,

ifade eder.

Gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi

MADDE 4 – (1) Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Ek-1’de, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Ek-2’de yer almaktadır.

(2) Taraflar, yaptıkları sözleşmeleri her yılbaşında Bakanlıkça belirlenen Asgari Ücret Tarifesini esas alarak günceller.

Asgari ücret tarifesine ilişkin uygulama esasları

MADDE 5 – (1) Sözleşme serbestliği gereği taraflar işin durumu, beyanname konusu eşyanın özelliği, sözleşme konusu antreponun konumu gibi unsurları dikkate alarak daha yüksek bir ücret/oran kararlaştırabilir. Ancak, aşağıda yer alan esaslarda belirlenen indirimler haricinde Asgari Ücret Tarifesinin altında iş kabul edilemez.

a) Ek-1’deki tabloda “Özellik Arz Eden İşlemler” başlığı altında yer alan iş ve işlemlerin ihracata ilişkin olması durumunda ücretler yarısı oranında indirim yapılarak uygulanabilir.

“b) (Değişik:12.01.2018-30299 R.G.) Sektörel dış ticaret firmalarının, dış ticaret sermaye şirketlerinin, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi, Onaylanmış İhracatçı Yetkisi ve/veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi firmaların ihracat işlemleri için Asgari Ücret Tarifesindeki ücretlerde %25 oranında indirim uygulanabilir.”

c) (Ek:RG-1/7/2016-29759) Aynı gümrük müşavirliği şirketinden hizmet alınması şartıyla beyanname sayısı göz önünde bulundurularak Asgari Ücret Tarifesinde aşağıda yer alan indirim oranları uygulanabilir:

1) Bir takvim yılında (b) bendinde belirtilen firmaların ihracat işlemleri için beyanname sayısı 1.000’i aştığında bundan sonraki beyannameler için %35 oranında; beyanname sayısı 2.500’ü aştığında bundan sonraki beyannameler için %50 oranında indirim uygulanabilir.

2) Bir takvim yılında (b) bendinde belirtilen firmaların ithalat işlemleri için beyanname sayısı 1.000’i aştığında bundan sonraki beyannamelerde Asgari Ücret Tarifesindeki ücretlerde %25 oranında; 2.500’ü aştığında bundan sonraki beyannameler için %35 oranında indirim uygulanabilir.

3) (Değişik:RG- 23/12/2017-30279) Bir takvim yılında, bir firma tarafından tescil ettirilen ihracat beyanname sayısı 1000’i aştığında bundan sonraki beyannameler için Asgari Ücret Tarifesinde %25 oranında; 2.500’ü aştığında bundan sonraki beyannameler için %35 oranında indirim uygulanabilir

4) Bir takvim yılında, bir firma tarafından tescil ettirilen ithalat beyanname sayısı 2.000’i aştığında bundan sonraki beyannameler için Asgari Ücret Tarifesinde %25 oranında; 2.500’ü aştığında bundan sonraki beyannameler için %35 oranında indirim uygulanabilir.

ç) Ek-1’deki tabloda yer alan İTH-13 hizmet kodunda toplam müşavirlik ücretinin 3.500 TL’yi aşması halinde, aşan kısma ait tutar tarafların anlaşmasıyla belirlenir.

d)Ek-1’deki tabloda yer alan “İthalat İşlemleri” dışındaki hizmetlerde tablodaki kıymet hesaplarına göre Asgari Ücret Tarifesinin uygulanması tarafların anlaşmasına bağlıdır. Tablolarda yer alan CIF kıymet esasına göre asgari ücretin hesaplanmasında, vergi matrahının hesaplanmasında göz önüne alınan CIF istatistiki kıymet esas alınır.

e) Asgari Ücret Tarifesinde yer alan ücretlere KDV ilave edilir. Hizmet bedelleri, Asgari Ücret Tarifesindeki asgari değerlerden daha az olmamak üzere müşteri adına tanzim edilecek fatura/serbest meslek makbuzu karşılığında tahsil edilir.

f) Gümrük işlemlerinde kullanılan tüm belgelerin ücretleri (beyanname, dolaşım belgesi, menşe şahadetnamesi, tahlil formu vb.) yükümlü tarafından karşılanır.

g) Asgari Ücret Tarifesi altında gümrük müşavirliği hizmeti veren gümrük müşavirleri hakkında, disiplin cezası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, her beyanname itibarıyla işlemi yapan gümrük müşavirine ve yükümlülere ayrı ayrı olmak üzere Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uygulanır. Gümrük Müşavirleri Dernekleri, Asgari Ücret Tarifesine uyulması ve bu Asgari Ücret Tarifesi altında iş kabul edenler hakkında yasal işlem yapılması hususlarında her türlü tedbiri almak ve ilgililer hakkında Bakanlığa bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

ğ) Dökme eşyanın taşınmasında kullanılan konteyner, tank, dorse, vagon ve benzerleri, eşyanın Gümrük Yönetmeliğince tanımlanmış dökme vasfını değiştirmez.

h) Asgari Ücret Tarifesinde yer almayan hizmetler tarafların karşılıklı anlaşmasına bağlıdır. Ayrıca uygulamada yaşanabilecek ihtilaflarda ilgili Gümrük Müşavirleri Derneklerine başvurulur. Gümrük Müşavirleri Derneklerince verilecek ortak görüş dikkate alınarak bağlı bulunulan Gümrük Müşavirleri Derneğince ihtilaf konusu husus sonuçlandırılır.

ı) Aynı beyannamede Asgari Ücret Tarifesi tablosunda yer alan birden fazla rejim bulunması halinde tarifedeki ücretlerden yüksek olanı uygulanır.

i) Ek-1’deki tabloda yer alan İHR-8, İTH-14, TR-3 ve ANT-4 hizmet kodunda kayıtlı ücretler, 10 adet hizmete kadar uygulanır. 10 adeti aşan kısım için ise ücret tarafların anlaşması ile belirlenir.

j) Ek-1’deki tabloda yer alan İHR-6 hizmet kodunda kayıtlı ücretler, 50 faturayı aşan işlemlerde tarafların anlaşması ile belirlenir.

k) Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesinin Ek-1’deki tabloda “Danışmanlık Ücretleri” başlığı altında yer alan hizmet konuları kısmında geçen Asgari Ücret Tarifesi, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri için de geçerlidir.

l) (Ek:RG- 23/12/2017-30279) Ek-1’deki tabloda yer alan İTH-10 hizmet kodu kapsamında yer alan eşyanın ithalinde İTH-13 hizmet kodunda yer alan tarife uygulanmaz

Yetki

MADDE 5/A – (Ek:RG-1/7/2016-29759)

(1) Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.


2018 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi için TIKLAYIN…

2017 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi için TIKLAYIN…

EK-1             GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ                     
HİZMET KODU HİZMET KONUSU 2016
İHR İHRACAT İŞLEMLERİ TÜM GÜMRÜKLER İÇİN (HER BEYANNAME)
İHR-1 Kesin İhracat İşlemleri (Dahilde İşleme Dahil) Kara/ Hava 115 TL Deniz 150 TL
İHR-2 Geçici İhracat İşlemleri (Hariçte İşleme Dahil) 225 TL
İHR-3 ATA Karneli işlem 225 TL
İHR-4 Gayri ticari çıkış (Bedelsiz) 150 TL
İHR-5 İkinci Gümrük Yoluyla İhracaat İşlemleri (Havayolu hariç) 300 TL
İHR-6 İhrakiye ve Kumanya İşl. 25 Faturaya kadar-25 Fatura  Üzeri her Fatura için 6.-TL İlave edilir. 150 TL
İHR-7 Dökme Eşya İhracaat İşlemleri 450 TL
İHR-8 Yukarıda Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci ve Sonraki her Tır/Konteyner/Araç/Vagon v.b. 40 TL
İTH İTHALAT İŞLEMLERİ  (HER BEYANNAME)
İTH-1 İthalat İşlemleri (Kara, Hava Yolu ) 190  TL / 165 TL
İTH-2 İthalat İşlemleri (Deniz yoluyla gelip limanda yapılan ithalat) 260 TL
İTH-3 Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usül (her beyanname için ayrıca) 120 TL
İTH-4 Dökme Tarım Ürünleri İthalat İşlemleri 710 TL
İTH-5 Diğer Dökme Eşya İthalat İşlemleri 560 TL
İTH-6 Geçici ithalat beyannamesi (Geçici ithalat rejimi kapsamında ithalat) 300 TL
İTH-7 ATA Karneli işlem 225 TL
İTH-8 Dahilde İşleme rejimi kapsamında ithalat 260 TL
İTH-9 Boru Hatları veya Elektrik telleri ile taşınan ve depolama imkanı olmayan sürekli akış halinde olan eşyanın ithalat işlemleri (CIF Kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz) 450 TL
İTH-10 İşlenmiş ve İşlenmemiş Kıymetli Maden (Altın,Gümüş,Platin) İthalatı ile Gümrük Tarife Cetveli 72nci Fasılda yer alan Demir ve Çelik Ürünleri İthalat İşlemleri (CIF kıymeti 1.000.000 USD’ye kadar olan işlemlerde uygulanır. CIF Kıymeti 1.000.000 USD’yi aşan kısımlar için %0,001 (yüzbinde bir )’nden az olmamak üzere tarafların anlaşması ile asgari ücret belirlenir. 275 TL
İTH-11 Taahhütname ile İthalat İşlemleri (Herbir Taahhütname Başı) 120 TL
İTH-12 Gayri ticari giriş(Bedelsiz) 190 TL
İTH-13 Herbir ithalat beyannamesi itibariyle, yukarıdaki ücretlerden az olmamak üzere, CIF kıymet esasına göre alınacak gümrük müşavirliği hizmetleri aşağıdaki şekilde kademeli olarak uygulanır.
a)CIF Kıymeti 0- 40.000 USD’ye kadar olan işlemlerde tarifede belirlenen tutarlar uygulanır.
b)CIF Kıymeti (40.001)-200.000 USD’ye kadar,  (40.000) USD’yi aşan kısım için %0.3’ü (binde üç) uygulanır.(a+b)
c) CIF Kıymeti 200.001 -2.000.000 USD’ye kadar, 200.000 USD’ yi aşan kısım için % 0,1’i (binde bir) uygulanır.(a+b+c)
d) CIF Kıymeti 2.000.001 -10.000.000 USD’ye kadar, 2.000.000 USD’ yi aşan kısım için % 0,01’i (onbinde bir) uygulanır.(a+b+c+d)
e) CIF Kıymeti 10.000.000 USD’den fazla  olan işlemlerde,10.000.000 USD’ye kadar yukarıda belirtilen şekilde kademeli olarak asgari ücret belirlenir. 10.000.001 USD’den fazla olan işlemlerde  ise CIF kıymetin %0,003’(yüzbinde üç) ‘inden az olmamak üzere, tarafların anlaşmasıyla asgari ücret belirlenir.” (a+b+c+d+e)
İTH-14 Yukarıdaki Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci ve sonraki  her TIR/Konteyner/Araç/Vagon v.b 75 TL
TR TRANSİT İŞLEMLERİ
TR-1 Transit işlemleri (ilk araç) 225 TL
TR-2 Özet beyan 60 TL
TR-3 Aynı taşıma belgesi kapsamı ikinci ve sonraki sevkiyatlara ilişkin transit işlemleri 60 TL
ANT GÜMRÜK ANTREPO İŞLEMLERİ
ANT-1 Antrepo beyannamesi 75 TL
ANT-2 Antrepo beyannamesi (Dökme Eşya) 150 TL
ANT-3 Antrepoda / Geçici Depolamada eşya devri 205 TL
ANT-4 Yukarıdaki Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci ve sonraki  her TIR/Konteyner/Araç/Vagon 60 TL
ÖZELLİK ARZ EDEN İŞLEMLER
SB-1 Serbest bölge işlem formları (1 adet form için) 75 TL
ÖZ-1 Teminatların Çözümü (Her Teminat için) Geri verme ve kaldırma işlemleri 50 TL
Gümrükçe alınan depozitoların çözümü (herbir teminat için) (herbir teminat gümrük beyannamesi için)
ÖZ-2 Müfrez işlemler (gümrük beyannamesi/özet beyan) her işlem için 120 TL
ÖZ-3 Geçici ithalat İzni- Dahilde İşleme İzni- Bağlayıcı Tarife Bilgisi- Bağlayıcı Menşe Bilgisi – INF Belge işlemleri – Küşat İzni 90 TL
ÖZ-4 DTS-TSE-Tarım İl – Ölçü Ayar-Zirai Karantina-Vetrinerlik-Kayıt Belgesi-Ekspertiz Alımı-Konsolosluk Onayları 55 TL
DAN DANIŞMANLIK ÜCRETLERİ
DAN-1 Büroda sözlü danışma bir saate kadar 145 TL
DAN-1-1 Takip eden her saat için 75 TL
DAN-2 Çağrı üzerine gidilen yerde danışma bir saate kadar 360 TL
DAN-2-1 Takip eden her saat için 145 TL
DAN-3 Yazılı görüş bildirme 360 TL
DAN-4 Sürekli danışma (aylık) 720 TL

 

EK-2          Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi     
TESPİT KODU TESPİT KONUSU 2016
AN1 Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına 14.700 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına 10.900 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına 21.800 TL
AN2 Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına 7.100 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına 5.900 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına 10.900 TL
AN3 Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına 7.100 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına 5.900 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına 10.900 TL
AN4 Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına 7.100 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına 5.900 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına 10.900 TL
AN5 Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına 7.100 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına 5.900 TL
 AN6 (Değişik:RG-1/7/2016-29759)  0-3000 m2/m3 olanlar 4.900 TL (aylık)
3001m2/m3 – 5000 m2/m3 arasında olanlar 7.500 TL (aylık)
5001 m2/m3 – 10.000 m2/m3 arasında olanlar   10.800 TL (aylık)
10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar 15.000 TL (aylık)
Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamına giren eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespit işlemleri Her bir beyanname için 15 TL
AN7 Genel Antrepo 15.000 TL (yıllık)
Özel Antrepo 7.500 TL (yıllık)
AN8 0-3000 m2/m3 olanlar 5.100 TL (aylık)
3001m2/m3 – 5000 m2/m3 arasında olanlar 8.100 TL (aylık)
5001 m2/m3 – 10.000 m2/m3 arasında olanlar 12.000 TL (aylık)
10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar 16.250 TL (aylık)
Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamına giren eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespit işlemleri Her bir beyanname için 15 TL
AN9 Tespit Sözleşmesi Başına 750 TL (yıllık)
Antrepo içerisinde yapılan elleçleme işlemine ilişkin olarak düzenlenecek her bir tespit raporu başına 70 TL
Antrepo dışında yapılacak elleçleme faaliyetleri için düzenlenecek her bir tespit raporu başına 150 TL
Antrepo dışında yapılan elleçleme faaliyetlerinde elleçleme işleminin tamamlanmadığı durumlarda aylık bazda düzenlenecek her bir tutanak başına 65 TL
Tespit raporları için ödenecek ücretlerin aylık 7.500 TL’yi aştığı durumlarda Tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
GC1 Tespit Raporu Başına 700 TL’den az olmamak üzere 71.000 TL’ye kadar CIF kıymetin yüzde 2’si, 71.000 TL’yi aşan izinlerde ise aşan kısma ait CIF kıymetin onbinde 1’i, toplam ücretin 7.400 TL’yi geçmesi durumunda tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
NK1 Tespit Raporu Başına Her bir ay itibariyla düzenlenecek olan ilk rapor için 2.100 TL olmak üzere, sonraki her bir rapor için 700 TL, ay içerisinde düzenlenen rapor sayısının beş adedi aşması halinde bu hesaplama yöntemiyle elde edilecek tutar.
DR1 Tespit Raporu Başına 1.500 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5’i
GC2 Tespit Raporu Başına 3.600 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5’i
GK1 Tespit Raporu Başına 1.500 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin binde 5’i, toplam ücretin 6.000 TL’yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar.
AT1 AT1 tespit kodu çerçevesinde yapılacak tespit işlemlerinde belge başına 1.500 TL
EU2 Tespit Raporu Başına 3.000 TL
OK1 A Sınıfı ve B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statüsü Belgeleri başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit işlemi 1.500 TL
C Sınıfı Onaylanmış Kişi Statüsü Belgesi başvurusu dosyasının ön incelemesine ilişkin tespit işlemi 900 TL
SK1 Tespit Sözleşmesi Başına 650 TL
Sonradan kontrol talebinin birden fazla belge içermesi durumunda ilave her belge başına 65 TL
INF4 Kısa dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrolleri için belge başına 1.500 TL
Uzun dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrolleri için belge başına 7.500 TL
ZD1 Tespit Raporu Başına 800 TL
BD1 Tespit Sözleşmesi Başına 650 TL
Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı birden fazla beyannamede düzeltme yapılması durumunda 30 adete kadar ilave her beyanname başına 130 TL
Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı beyanname sayısı 30 adeti aştığı durumlarda aşan kısım için Tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
TK1 Tespit Sözleşmesi Başına 600 TL’den az olmamak üzere gerçekleşen ithalat ve ihracat tutarları toplamının binde 1’i, toplam ücretin 5.500 TL’yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar

© Akif PARLATAN 500&1715