Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği EKleri

EK-1          GÜMRÜK VERGİLERİ

 Gümrük Vergisi
 İlave Gümrük Vergisi
 Tek ve Maktu Vergi
 Dampinge Karşı Vergi
 Subvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi
 Katma Değer Vergisi
 Özel Tüketim Vergisi
 Ek Mali Yükümlülük
 Toplu Konut Fonu
 Tütün Fonu
 Ek Fon
Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu
Çevre Katkı Payı 
 Telafi Edici Vergi(İhracat)
TRT Bandrol Ücreti(Ticari olmayan eşya için) 

 

EK-2      PARA CEZALARI

 Kanun Adı  Maddeleri
 4458 sayılı Gümrük Kanunu  234,235,236,237,238,239,241
 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesine Hakkında Kanun  4
 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu  51
 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu  16

 

EK-3              UZLAŞMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNANIN
ADI VE SOYADI/FİRMA UNVANI :
T.C. KİMLİK NO.SU/VERGİ NO.SU :
AÇIK ADRESİ :
 İŞ TELEFON VE FAKS NO. :
CEP TELEFON NO. :
E-POSTA ADRESİ :
BEYANNAME/BELGE/KARARIN[1]
TARİH VE SAYISI :
GÜMRÜK İDARESİ :
TAHAKKUKUN TEBLİĞ TARİHİ :

            Yukarıda ilgili oldukları beyanname/belge/karar tarih ve sayılarını, aşağıda vergi ve ceza türleri ile tutarlarını belirttiğim tahakkuklar üzerine Gümrük Kanununun 244 üncü maddesi gereğince uzlaşmak istiyorum.

            Dilekçemin kabulü ile komisyona davet edileceğim gün ve saatin bildirilmesini arz ederim.

 …/…/…….

Yükümlü  veya Temsilcisinin[2] İmzası

UZLAŞMA TALEP EDİLEN ALACAK BİLGİLERİ
Beyanname/Belge/Karar Alacağın
Tarih Sayı Türü Tutarı Toplamı
Alacak Toplamı (TL):

 

EK-4    UZLAŞMA DAVETİYESİ

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

…………………….Müdürlüğü

Sayı     :                                                         

Konu   : Uzlaşma Davetiyesi

SAYIN

(………………………………………………….. …/……….)

İlgi: …………tarihli uzlaşma talep dilekçeniz.

Hakkınızda tebliğ edilmiş/kesilmiş olan ……….ek tahakkuklara/para cezalarına istinaden, uzlaşma talebinizi Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğine uygun şekilde ve süresi içerisinde yapmış olduğunuz anlaşılmıştır.

Uzlaşma görüşmesi aşağıda gösterilen yer ve zamanda yapılacaktır. Bu toplantıya; gösterilen yer, tarih ve saatte bizzat katılmanız icap etmektedir.

Bu davetiyeye icap etmediğiniz takdirde uzlaşma temin edilememiş sayılacaktır. Bu takdirde aynı alacaklar için yeniden uzlaşma talebinde bulunmanız kanunen mümkün değildir.

 

Bilginizi rica ederim.

   İMZA

İsim/Unvan

 

Uzlaşmanın Yapılacağı Yer               :

Tarih                                                   :

Saat                                                    :

Uzlaşmaya Konu Vergi ve Cezalar    :

 

 

EK-5         UZLAŞMA TUTANAĞI

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

………………… Müdürlüğü

 

UZLAŞMA TUTANAĞININ:                                                                                               (UZLAŞILAN)

Tarihi                     : …/…/…..          

Sayısı                    :

Dosya No             :

 

YÜKÜMLÜNÜN                                :

Adı Soyadı veya Unvanı                                 :

Adresi                                                                   :

Vergi Numarası/T.C.Kimlik Numarası         :                                                             

 

Aşağıda isimleri yazılı Başkan ve Üyelerden teşekkül eden komisyonumuz yükümlünün iştirakiyle …/…/….. günü saat  …:…’da toplanmış, yükümlü tarafından ileri sürülen hususlar tahakkuk dosyasını inceleyen komisyonumuzca uygun görüldüğünden yapılan tahakkukun aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesine oy birliği/oy çokluğu ile karar verilerek uzlaşmaya varılmıştır.

Vergi ve Cezanın Nev’i Tahakkukun/Ceza Kararının Tarih Sayısı Alacak Miktarı Uzlaşılan
Rakamla Yazıyla
Toplam

 

Açıklama: Kamu alacağının sürüncemede kalmadan ödenebilmesi için mükellefin durumu göz önünde bulundurularak yukarıdaki miktarda uzlaşmaya varılmıştır.

İş bu uzlaşma tutanağı (3) nüsha olarak tanzim edilmiş olup okunarak doğruluğu anlaşıldıktan sonra müştereken imza altına alınmıştır.

NOT: Uzlaşılan vergilere ilişkin gecikme faizi ayrıca hesaplanacaktır. Uzlaşılan vergi ve cezalar ile gecikme faizleri uzlaşma tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenecektir. (Mülga cümle :RG-1/9/2012-28398) Uzlaşılan hususlar hakkında dava açılamaz, hiçbir mercie şikayet veya itirazda bulunulamaz.

Bu tutanağın bir nüshasını …/…/….. tarihinde aldım.

Yükümlü/Vekili

 

İSİM İSİM İSİM İSİM
Komisyon Başkanı Üye Üye Yükümlü
İMZA İMZA İMZA İMZA

(Ek satır:RG-1/9/2012-28398)

Görüşmede hazır bulunanlar:

İSİM İSİM
İMZA İMZA


EK-6

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

……………….. Müdürlüğü

 

UZLAŞMA TUTANAĞININ:                                                                           (TEMİN EDİLEMEYEN)

Tarihi                     : …/…/…..          

Sayısı                    :

Dosya No             :

 

YÜKÜMLÜNÜN                                :

Adı-Soyadı veya Unvanı                                                :

Adresi                                                                   :

Vergi Numarası/T.C.Kimlik Numarası          :                                                                            

 

Aşağıda isimleri yazılı Başkan ve Üyelerden teşekkül eden komisyonumuz …/…/…… günü saat  …:…’da toplanmış, ancak uzlaşma talep eden yükümlünün  uzlaşma toplantısına icabet etmemesi/uzlaşma tutanağını imzalamaması/ihtirazi kayıtla imzalamak istemesi nedeniyle uzlaşma temin edilememiştir. 

Vergi ve Cezanın Nev’i Tahakkukun/ Ceza kararının Tarih Sayısı Tahakkuk Eden Verginin/Cezanın Miktarı Komisyonun Teklif Ettiği Miktarlar

(Nihai Teklif)

Rakamla Yazıyla
Toplam

 

İş bu uzlaşma tutanağı (3) nüsha olarak tanzim edilmiş olup okunarak doğruluğu anlaşıldıktan sonra müştereken imza altına alınmıştır.

İSİM İSİM İSİM
Komisyon Başkanı Üye Üye
İMZA İMZA İMZA

 

(Ek satır:RG-1/9/2012-28398)

İSİM
Yükümlü
İMZA

 

Yükümlü/Vekil (Tutanağı imzalayan ve bir nüshasını tebellüğ eden)

(Ek satır:RG-1/9/2012-28398)

Görüşmede hazır bulunanlar:

 

İSİM İSİM
İMZA İMZA


EK-7

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

…………………….Müdürlüğü

 

UZLAŞMA TUTANAĞININ:                                                                               (UZLAŞILAMAYAN)

Tarihi                     : …/…/…..          

Sayısı                    :

Dosya No             :

 

YÜKÜMLÜNÜN                                                :

Adı Soyadı veya Unvanı                                 :

Adresi                                                                   :

Vergi Numarası/T.C. Kimlik Numarası         :                                                                            

 

Aşağıda isimleri yazılı Başkan ve Üyelerden teşekkül eden komisyonumuz yükümlünün bizzat iştirakiyle …/…/….. günü saat  …:…’da toplanmış, yapılan uzlaşma görüşmesinde yükümlü tarafından ileri sürülen hususlar ve talep edilen miktarlar Komisyonumuzca kabul edilmediğinden uzlaşmaya varılamamıştır. Ancak, Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği hükümleri uyarınca, yükümlünün komisyonun teklif ettiği nihai miktarları kabul ettiğini (Değişik ibare:RG-1/9/2012-28398) itiraz süresinin son günü mesai bitimine kadar bir dilekçe ile ilgili gümrük müdürlüğüne bildirdiği takdirde, bu tarih itibariyle uzlaşma vaki olmuş sayılacak ve buna göre işlem tesis edilecektir.

Vergi ve Cezanın Nev’i Tahakkukun/ Ceza Kararının Tarih Sayısı Alacak Miktarı Komisyonun Teklif Ettiği Miktarlar

(Nihai Teklif)

Rakamla Yazıyla
Toplam

 

İş bu uzlaşma tutanağı (3) nüsha olarak tanzim edilmiş olup okunarak doğruluğu anlaşıldıktan sonra müştereken imza altına alınmıştır.

İSİM İSİM İSİM
Komisyon Başkanı Üye Üye
İMZA İMZA İMZA

 

(Ek satır:RG-1/9/2012-28398)

İSİM
Yükümlü
İMZA

 

Yükümlü/Vekil (Tutanağı imzalayan ve bir nüshasını tebellüğ eden)

(Ek satır:RG-1/9/2012-28398)

Görüşmede hazır bulunanlar:

 

İSİM İSİM
İMZA İMZA

 

[1]Aynı konuda birden fazla beyanname/belge/karar bulunması halinde bu tablo ekli liste şeklinde düzenlenecektir.

[2] Temsile ilişkin belgeler bu dilekçeye eklenecektir.

© Akif PARLATAN 500&1715