İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı : 2018/11481)

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı : 2018/11481)
28.03.2018-30374 Resmi Gazete
Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 19/2/2018 tarihli ve 8052 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/3/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1 –(1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve ekli tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınır.

MADDE 2 – (1) Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları ekli tabloda gösterilmektedir.

(2) Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı (İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı) 14/5/1964 tarihli 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 sayılı Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyi uygulanır.

(3) İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(4) Bu Karar kapsamı ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır.

MADDE 3 –(1) Ekli tabloda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır. Ancak, Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.

(2) Bu Kararın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumludur.

(3) Ekli tabloda yer alan ürünlerin Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu Karar hükümleri uygulanmaz.

(4) Bu Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejimi Kararı eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birliği’ne üye ülkelere ihraç edilmesi halinde, bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

(5) İlave gümrük vergisine ilişkin sütunlarda belirtilen ülke ve ülke grupları İthalat Rejimi Kararında tanımlanan ülke ve ülke gruplarıdır. İthalat Rejimi Kararma ekli II sayılı listede yer alan sütun başlıklarında yapılacak değişiklikler bu Karar için de geçerli olur.

(6) Bu Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda İthalat Rejimi Kararına ekli V sayılı listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

MADDE 4 – (1) Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ekonomi Bakanlığı yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde, bu Karar hükümleri uygulanmaz.

MADDE 5 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

TABLO

G.T.İ.P. MADDE İSMİ İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI *(%)
1 2 3 4 5 8
6 7
2924.29.70.00.11 Parasetamol (INN) 0 0 0 0 5,5 5,5 5,5
4412.10.00.00.00 Bambudan olanlar 0 0 0 0 20 20 20
4412.31.10.00.00 Koyu kırmızı Meranti, açık kırmızı Meranti, beyaz lauan, sipo, limba, obeche, okoume, Afrika maunu, sapelli, virola, maun (Swietenia spp), Riopelesenki, Para pelesenki ve Rose pelesenkinden olanlar 0 0 0 0 20 20 20
4412.31.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 20 20 20
4412.33.00.00.00 Diğerleri, en az bir dış yüzü kızılağaç (Alnus spp.), dişbudak (Fraxinus spp.), kayın (Fagus spp.), huş ağacı (Betula spp.), kiraz (Prunus spp.), kestane(Castanea spp.), karaağaç (Ulmus spp.), okaliptüs (Eucalyptus spp.), hikori (Carya spp.), atkestanesi (Aesculus spp.), lime (Tilia spp.), akçaağaç (Acer spp.), meşe (Quercus spp.), çınar (Platanus spp.), kavak ve titrek kavak (Populus spp.), yalancı akasya (Robinia spp.), lale ağacı (Liriodendron spp.) veya ceviz (Juglans spp.) türlerinden olanlar (geniş yapraklı olanlar) 0 0 0 0 20 20 20
4412.34.00.00.00 Diğerleri, en az bir dış yüzü 4412.33 alt pozisyonunda belirtilenlerin dışında kalan geniş yapraklı türlerden olanlar 0 0 0 0 20 20 20
4412.39.00.00.00 Diğerleri, her iki dış yüzü de iğne yapraklılardan olanlar 0 0 0 0 20 20 20
4412.94.10.00.00 En az bir dış yüzü geniş yapraklı ağaçlardan olanlar 0 0 0 0 20 20 20
4412.94.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 20 20 20
4412.99.30.00.00 En az bir tabakası yonga levhadan olanlar 0 0 0 0 20 20 20
4412.99.40.00.00 Kızılağaç, dişbudak, kayın, huş, kiraz, kestane, karaağaç, kuzey amerika cevizi (karya), gürgen, at kestanesi, ıhlamur, akçağaç, meşe, çınar, kavak, akasya, ceviz veya sarı kavak 0 0 0 0 20 20 20
4412.99.50.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 20 20 20
4412.99.85.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 20 20 20
4417.00.00.00.00 Ahşap aletler, alet gövdeleri, alet sapları,süpürge ve fırça gövde ve sapları; ahşap bot ve ayakkabı kalıpları 0 0 0 0 20 20 20
8214.90.00.11.11 Saç kesme makinaları 0 0 0 0 8,5 8,5 8,5
8214.90.00.11.12 Hayvan kırkma makinaları 0 0 0 0 8,5 8,5 8,5
8214.90.00.12.00 Kesici ağızlar 0 0 0 0 2,3 2,3 2,3
8214.90.00.15.00 Bunların adi metallerden sapları 0 0 0 0 20 20 20
8214.90.00.90.11 Adi metallerden saplar 0 0 0 0 20 20 20
8214.90.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 20 20 20
8311.10.00.10.00 Çekirdeği nikel esaslı olanlar 0 0 0 0 25 25 25
8311.10.00.20.00 Çekirdeği paslanmaz çelikten olanlar 0 0 0 0 25 25 25
8311.10.00.90.11 Örtüsü titandioksit esaslı olanlar 0 0 0 0 25 25 25
8311.10.00.90.12 Örtüsü toprak alkali metal bileşiği esaslı olanlar 0 0 0 0 25 25 25
8311.10.00.90.13 Örtüsü selüloz esaslı olanlar 0 0 0 0 25 25 25
8311.10.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 25 25 25
8311.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 25 25 25
8413.70.29.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 14,9 14,9 14,9
8427.90.00.10.00 Mekanik kaldırma platformlu yük arabaları 0 0 0 0 6 6 6
8428.90.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 7,6 7,6 7,6
8481.10.05.00.00 Filtre veya yağlayıcılarla kombine halde olanlar 0 0 0 0 20 20 20
8481.10.19.00.00 Dökme demir veya çelikten olanlar 0 0 0 0 20 20 20
8481.10.99.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 20 20 20
8481.20.10.00.00 Yağlı hidrolik güç transmisyon kontrol valileri 0 0 0 0 20 20 20
8481.20.90.00.00 Pnömatik güç transmisyon kontrol valfleri 0 0 0 0 20 20 20
8481.30.91.00.00 Dökme demir veya çelikten olanlar 0 0 0 0 20 20 20
8481.30.99.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 20 20 20
8481.40.10.00.00 Dökme demir veya çelikten olanlar 0 0 0 0 20 20 20
8481.40.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 20 20 20
8481.80.11.00.00 Karıştırıcı valfler 0 0 0 0 20 20 20
8481.80.19.00.01 Sensörlü olanlar 0 0 0 0 20 20 20
8481.80.19.00.09 Diğerleri 0 0 0 0 20 20 20
8481.80.19.00.12 Valfler 0 0 0 0 20 20 20
8481.80.31.00.00 Termostatik kontrollü valfler 0 0 0 0 20 20 20
8481.80.39.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 20 20 20
8481.80.40.00.00 Pnömatik tekerlekler ve iç lastikler için valfler (sübaplar) 0 0 0 0 20 20 20
8481.80.51.00.00 Isı ayarlayıcı valfler 0 0 0 0 20 20 20
8481.80.59.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 20 20 20
8481.80.61.00.00 Dökme demirden olanlar 0 0 0 0 20 20 20
8481.80.63.00.00 Çelikten olanlar 0 0 0 0 20 20 20
8481.80.69.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 20 20 20
8481.80.71.00.00 Dökme demirden olanlar 0 0 0 0 20 20 20
8481.80.73.00.00 Çelikten olanlar 0 0 0 0 20 20 20
8481.80.79.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 20 20 20
8481.80.81.00.00 Küresel ve konik valfler 0 0 0 0 20 20 20
8481.80.85.00.00 Kelebek valfler 0 0 0 0 20 20 20
8481.80.87.00.00 Diyafram valfler 0 0 0 0 20 20 20
8481.80.99.00.11 Yangın hidrantları 0 0 0 0 20 20 20
8481.80.99.00.12 Sulama hidrantları 0 0 0 0 20 20 20
8481.80.99.00.13 Buhar kapanları 0 0 0 0 20 20 20
8481.80.99.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 20 20 20
8481.90.00.00.00 Aksam ve parçalar 0 0 0 0 20 20 20
8501.40.80.11.00 Çıkış gücü 7,5 kWdan az olanlar (1) 0 0 0 0 9,3 9,3 9,3
8501.52.20.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 11,3 11,3 11,3
8701.10.00.00.00 Tek akslı traktörler 0 0 0 0 16,8 16,8 16,8
8708.94.35.00.14 Ağırlığı 30 kg.a kadar olan hidrolik direksiyon kutuları 0 0 0 0 13,3 13,3 13,3
8708.94.35.00.15 Ağırlığı 30 kg.dan fazla olan hidrolik direksiyon kutuları 0 0 0 0 13,3 13,3 13,3
9018.31.10.00.11 Tüberkülin şırıngaları (bir kullanımlık, steril, pirojensiz) 0 0 0 0 20 20 20
9018.31.10.00.12 Bir kullanımlık steril şırıngalar 0 0 0 0 20 20 20
9018.31.10.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 20 20 20
9018.31.90.00.11 Kulak yıkama şırıngası (metal) 0 0 0 0 20 20 20
9018.31.90.00.12 Tüberkülin şırıngaları 0 0 0 0 20 20 20
9018.31.90.00.13 Tıpta kullanılan şırıngalar 0 0 0 0 20 20 20
9018.31.90.00.14 İnsülin şırıngaları (çok kullanımlık) 0 0 0 0 20 20 20
9018.31.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 20 20 20
9603.30.10.00.00 Resim fırçaları ve yazı fırçaları 0 0 0 0 23,4 23,4 23,4
9617.00.00.00.11 Hacmi 0,75 litreyi geçenler 0 0 0 0 20 20 20
9617.00.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 20 20 20
(1): Sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde ilave gümrük vergisi % 0 olarak uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

*1: AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Filistin, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Morityus, Moldova, Faroe Adaları; 2:Güney Kore, 3: Malezya, 4: Singapur, 5:Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu,6: En Az Gelişmiş Ülkeler, 7: Gelişme Yolundaki Ülkeler, 8: Diğer Ülkeler

© Akif PARLATAN 500&1715