Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik-EKleri

Ek-1 

Kontrol Altına Alınan, Hidrokloroflorokarbonlar Dışındaki Maddelerin Laboratuvar Amaçlı Kullanım Alanları ve Zorunlu Kullanım Amaçlı Kullanımı

 1. Laboratuvar amaçlı veya zorunlu kullanım amacıyla kullanılması öngörülen hidrokloroflorokarbonlar dışında kalan maddelerin;

a) Referans veya standart olarak kontrol altına alınan madde kullanılan ekipmanların kalibresinde, emisyon değerlerinin izlenmesinde, ürün, bitki ve eşyalarda kalıntı miktarlarının belirlenmesinde,

b) Toksikolojik laboratuvar araştırmalarda,

c) Hammadde olarak kullanımı gibi bu maddelerin bir kimyasal reaksiyona dönüştüğü laboratuvar uygulamalarında,

ç) Metil bromürün, metil bromür ve alternatiflerinin etkinliğinin karşılaştırılması için

laboratuvarlarda,

d) Karbontetraklorürün çözücü olarak N-bromosuccineimide içeren bromlulaştırma işlemlerinde,

e) Serbest radikal polimerizasyon reaksiyonlarında Karbontetraklorürün zincir aktarım ajanı olarak,

f) Teknik ve ekonomik açıdan makul alternatiflerin bulunmadığı herhangi bir laboratuvar ve analitik alanda,

kullanımı uygundur.

 1. Laboratuvar amaçlı veya zorunlu kullanım amacıyla kullanılması öngörülen hidrokloroflorokarbonlar dışında kalan maddelerin;

a) Laboratuvarlarda kullanılan ultra santrifüj gibi soğutulmuş laboratuvar ekipmanları da dahil olmak üzere, soğutma ve iklimlendirme ekipmanlarında,

b) Elektronik parçaların ve düzeneklerin temizlenmesi, tekrar çalıştırılması, onarımı veya yeniden yapımında,

c) Yayımların ve arşivlerin korunmasında,

ç) Laboratuvarlardaki materyallerin sterilizasyonunda,

d) İlköğretim veya orta öğretim düzeyinde,

e) Halka açık deneylerde ve yükseköğretimde kullanılan deneysel kimya setlerinde bileşen olarak,

f) Cam ürünlerinden veya diğer ekipmanlardan yağ çıkarımı da dahil olmak üzere temizleme ve kurulama amaçlarında,

g) Hidrokarbonların su, toprak, hava veya atıkların içerisinde saptanmasında,

ğ) Yol kaplama materyallerinin içindeki katranın test edilmesinde,

h) Adli parmak izi alımında,

ı) Kömür içindeki organik maddelerin testlerinde,

i) Siyanokobalamin (B12 Vitamini) ve bromür içeriğinin saptanmasında çözücü olarak,

j) Cascaroside tanımlanması, troid özü ve pikrat oluşumu da dahil olmak üzere kontrol altına alınmış maddelerin içindeki seçili çözünürlük metotlarında,

k) Kramatografik yöntemlerde analit ön konsantrasyon analizlerinde (örneğin: yüksek performanslı sıvı kromotografisi (HPLC), gaz kromotografisi (GC), soğrumsama kromotografisi, atomik soğurum spektroskopisi (AAS), etkileşik çiftlenmiş plazmalı spektroskopisi (ICP), x-ışınları flüoresans analizi),

l) Yağ ve yakıtlarda iyot oranının belirlenmesinde,

m) Teknik ve ekonomik olarak uygun alternatifi bulunan her türlü maddenin herhangi bir laboratuvar ve analitik alanında,

kullanımı uygun değildir.

 1. Zorunlu kullanım amacıyla kullanılması öngörülen madde ve karışımların,

a) Yüksek basınçlı ve kapasitesi 3 (üç) litreden az olan silindir taşıyıcılarda veya kalınlığı 10 mm olan cam ampullerde taşınması,

b) Piyasaya arz edilmesinden önce ambalajlarının üzerine, ithalatçılar tarafından “Laboratuvar ve analitik amaç dışında kullanılamaz.” ibaresinin yazılması,

zorunludur.

 

Ek-2

Saflık Özellikleri

 1. Laboratuvar ve tahlil kullanım amaçlı kullanılan kontrol altına alınan maddeler için sağlanması gereken saflık değerleri:
Madde %
CTC (reaksiyon seviyesi) 99,5
1,1,1-trikloroetan 99,0
CFC 11 99,5
CFC 13 99,5
CFC 12 99,5
CFC 113 99,5
CFC 114 99,5
Kaynama noktası > 20 °C olan diğer kontrol altına alınan maddeler 99,5
Kaynama noktası < 20 °C olan diğer kontrol altına alınan maddeler 99,0

Tabloda belirtilen saflık derecesindeki kontrol altına alınan maddeler, üreticiler, aracılar veya dağıtıcılar tarafından, Protokol ile kontrol altına alınan veya alınmayan başka kimyasallarla laboratuvar ve tahlil amacına özel olarak karıştırılabilir.

 1. Tabloda belirtilen saflık derecesindeki kontrol altına alınan maddeler veya bu kontrol altına alınan maddeleri içeren karışımlar yeniden kullanılabilen konteynerlerde veya 3 litreden küçük veya 10 mililitrelik yüksek basınçlı kaplarda veya küçük cam ampullerde “Ozon Tabakasına Zarar Verir” şeklinde etiketlenerek tedarik edilebilir. Maddenin kullanım ömrü dolduktan sonra geri dönüşümü esastır, geri dönüşüm mümkün değilse madde bertaraf edilmelidir.

Ek-3

Kontrol Altına Alınan Maddelerin Son Kullanım Alanları

1) Soğutucu üretimi

1.1) Ev ve ticari nitelikli soğutucu ve klima/ısı pompası sistemleri

1.1.1) Buzdolapları

1.1.2) Dondurucular

1.1.3) Nem alıcılar

1.1.4) Su soğutucuları

1.1.5) Buz ve dondurma makineleri

1.1.6) Klima (mobil/merkezi) ve ısı pompası sistemleri

2) Aerosol üretimi

2.1) Tıbbi müstahzar üretimi

3) Yangın söndürme

3.1) Sabit yangın söndürme sistemleri

3.2) Elde taşınabilen yangın söndürücüler

4) Köpük üretimi

4.1) Sert poliüretan köpükler

4.1.1) Yalıtım panelleri

4.1.2) Soğutucu yalıtımı

4.2) Boru izolasyon maddeleri üretimi

4.3) Esnek köpük üretimi

4.4) Yüzey kaplama köpüğü

5) Çözücü olarak kullanım

5.1) Metal temizleme

5.2) Elektronik temizleme

5.3) Tekstil temizleme

5.4) Diğer

 

Ek-4

Kontrol Altına Alınan Maddeleri İçeren Ürünler Listesi

     G.T.İ.P.                         Madde İsmi

3305.30.00.00.00          Saç spreyleri

3307.10.00.90.19          Yalnız traş köpükleri

3307.10.00.90.11          Yalnız traş jelleri

3307.20.00.00.00          Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici deodorantlar

3307.49.00.00.00          Yalnız sprey şeklinde olanlar

34.05                             Yalnız sprey boya ve cilalar

38.08                             Yalnız aerosoller (sprey şeklinde olanlar)

3909.50.90.00.00          Diğerleri

3910.00                         Yalnız silikon aerosoller (sprey şeklinde olanlar)

84.24.10                        Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın)

 

Kontrol Altına Alınan Maddelerle Çalışan Ürünler Listesi

G.T.İ.P.                         Madde İsmi

8414.30               Soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler

 84.15                  Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil) (8701-87.05 pozisyonlarındaki  motorlu araçlara monte edilmiş olsun olmasın) (8415.90 hariç)

84.18                    Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları  (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç) (8418.91.00.00.00; 8418.99 hariç)

 

 

Ek-5

Kontrol Altına Alınan Maddeler

 Grup Madde OİP  GTİP
Grup I CHF2Cl HCFC-22 (3) Klorodiflorometan 0,055 2903.71.00.00.00
Grup II CFCl3 CFC-11 Triklorflorometan 1,0 2903.77.60.00.00
CF2Cl2 CFC-12 Diklordiflormetan 1,0 2903.77.60.00.00
C2F3Cl3 CFC-113 Triklortrifloretan 0,8 2903.77.60.00.00
C2F4Cl2 CFC-114 Diklortetrafloretan 1,0 2903.77.60.00.00
C2F5Cl CFC-115 Klorpentafloretan 0,6 2903.77.60.00.00
Grup III CF3Cl CFC-13 Klortriflorometan 1,0 2903.77.90.00.00
C2FCl5 CFC-111 Pentaklorofloroetan 1,0 2903.77.90.00.00
C2F2Cl4 CFC-112 Tetraklorodifloroetanlar 1,0 2903.77.90.00.00
C3FCl7 CFC-211 Heptaklorofloropropanlar 1,0 2903.77.90.00.00
C3F2Cl6 CFC-212 Hekzaklorodifloropropanlar 1,0 2903.77.90.00.00
C3F3Cl5 CFC-213 Pentaklorotrifloropropanlar 1,0 2903.77.90.00.00
C3F4Cl4 CFC-214 Tetraklorotetrafloropropanlar 1,0 2903.77.90.00.00
C3F5Cl3 CFC-215 Trikloropentafloropropanlar 1,0 2903.77.90.00.00
C3F6Cl2 CFC-216 Diklorohekzafloropropanlar 1,0 2903.77.90.00.00
C3F7Cl CFC-217 Kloroheptafloropropanlar 1,0 2903.77.90.00.00
Grup IV CF2BrCl halon-1211 Bromoklorodiflorometanlar 3,0 2903.76.10.00.00
CF3Br halon-1301 Bromotriflorometanlar 10,0 2903.76.20.00.00
C2F4Br2 halon-2402 Dibromotetrafloroetanlar 6,0 2903.76.90.00.00
Grup V CCl4 CTC Karbontetraklorür 1,1 2903.14.00.00.00
Grup VI C2H3Cl3 (2) 1,1,1-TCA 1,1,1 trikloretan (metil kloroform) 0,1 2903.19.10.00.19
Grup VII CH3Br Metil bromür Bromometan 0,6 2903.39.11.00.00
Grup VIII CHFBr2 HBFC-21 B2 Dibromoflorometan 1,00 2903.79.30.00.59
CHF2Br HBFC-22 B1 Bromodiflorometan 0,74 2903.79.30.00.59
CH2FBr HBFC-31 B1 Bromoflorometan 0,73 2903.79.30.00.59
C2HFBr4 HBFC-121 B4 Tetrabromofloroetan 0,8 2903.79.30.00.59
C2HF2Br3 HBFC-122 B3 Tribromodifloroetan 1,8 2903.79.30.00.59
C2HF3Br2 HBFC-123 B2 Dibromotrifloroetan 1,6 2903.79.30.00.59
C2HF4Br HBFC-124 B1 Bromotetrafloroetan 1,2 2903.79.30.00.59
C2H2FBr3 HBFC-131 B3 Tribromofloroetan 1,1 2903.79.30.00.59
C2H2F2Br2 HBFC-132 B2 Dibromodifloroetan 1,5 2903.79.30.00.59
C2H2F3Br HBFC-133 B1 Bromotrifloroetan 1,6 2903.79.30.00.59
C2H3FBr2 HBFC-141 B2 Dibromofloroetan 1,7 2903.79.30.00.59
C2H3F2Br HBFC-142 B1 Bromodifloroetan 1,1 2903.79.30.00.59
C2H4FBr HBFC-151 B1 Bromofloroetan 0,1 2903.79.30.00.59
C3HFBr6 HBFC-221 B6 Hexabromofloropropan 1,5 2903.79.30.00.59
C3HF2Br5 HBFC-222 B5 Pentabromodifloropropan 1,9 2903.79.30.00.59
C3HF3Br4 HBFC-223 B4 Tetrabromotrifloropropan 1,8 2903.79.30.00.59
C3HF4Br3 HBFC-224 B3 Tribromotetrafluoropropane 2,2 2903.79.30.00.59
C3HF5Br2 HBFC-225 B2 Dibromopentafloropropan 2,0 2903.79.30.00.59
C3HF6Br HBFC-226 B1 Bromohexafloropropan 3,3 2903.79.30.00.59
C3H2FBr5 HBFC-231 B5 Pentabromofloropropan 1,9 2903.79.30.00.59
C3H2F2Br4 HBFC-232 B4 Tetrabromodifloropropan 2,1 2903.79.30.00.59
C3H2F3Br3 HBFC-233 B3 Tribromotrifloropropan 5,6 2903.79.30.00.59
C3H2F4Br2 HBFC-234 B2 Dibromotetrafloropropan 7,5 2903.79.30.00.59
C3H2F5Br HBFC-235 B1 Bromopentafloropropan 1,4 2903.79.30.00.59
C3H3FBr4 HBFC-241 B4 Tetrabromofloropropan 1,9 2903.79.30.00.59
C3H3F2Br3 HBFC-242 B3 Tribromodifloropropan 3,1 2903.79.30.00.59
C3H3F3Br2 HBFC-243 B2 Dibromotrifloropropan 2,5 2903.79.30.00.59
C3H3F4Br HBFC-244 B1 Bromotetrafloropropan 4,4 2903.79.30.00.59
C3H4FBr3 HBFC-251 B1 Tribromofloropropan 0,3 2903.79.30.00.59
C3H4F2Br2 HBFC-252 B2 Dibromodifloropropan 1,0 2903.79.30.00.59
C3H4F3Br HBFC-253 B1 Bromotrifloropropan 0,8 2903.79.30.00.59
C3H5FBr2 HBFC-261 B2 Dibromofloropropan 0,4 2903.79.30.00.59
C3H5F2Br HBFC-262 B1 Bromodifloropropan 0,8 2903.79.30.00.59
C3H6FBr HBFC-271 B1 Bromofloropropan 0,7 2903.79.30.00.59
Diğerleri 2903.79.29.00.00
Diğerleri 2903.79.80.00.00
Diğerleri 3824.79.00.00.00
Grup IX CHFCl2 HCFC-21 (3) Flordiklormetan 0,040 2903.79.30.00.11
CH2FCl HCFC-31 Klorflormetan 0,020 2903.79.30.00.13
C2HFCl4 HCFC-121 Flortetraklor etan 0,040 2903.79.30.00.14
C2HF2Cl3 HCFC-122 Diflortrikloretan 0,080 2903.79.30.00.15
C2HF3Cl2 HCFC-123 (3) Diklortrifloretan 0,020 2903.72.00.00.00
C2HF4Cl HCFC-124 (3) Klortetrafloretan 0,022 2903.79.30.00.17
C2H2FCl3 HCFC-131 Flortrikloretan 0,050 2903.79.30.00.18
C2H2F2Cl2 HCFC-132 Diklordifloretan 0,050 2903.79.30.00.21
C2H2F3Cl HCFC-133 Klortrifloretan 0,060 2903.79.30.00.22
C2H3FCl2 HCFC-141 Flordikloretan 0,070 2903.73.00.90.00
CH3CFCl2 HCFC-141b (3) 1,1-Dikloro-1-floretan 0,110 2903.73.00.00.00
C2H3F2Cl HCFC-142 Klordifloretan 0,070 2903.74.00.00.00
CH3CF2Cl HCFC-142b (3) 1-Kloro-1,1-difloroetan 0,065
C2H4FCl HCFC-151 Klorfloretan 0,005 2903.79.11.00.25
C3HFCl6 HCFC-221 Florhekzaklor propan 0,070 2903.79.11.00.26
C3HF2Cl5 HCFC-222 Diflorpentaklor propan 0,090 2903.79.11.00.27
C3HF3Cl4 HCFC-223 Triflortetraklorpropan 0,080 2903.79.11.00.28
C3HF4Cl3 HCFC-224 Triklortetraflorpropan 0,090 2903.79.11.00.31
C3HF5Cl2 HCFC-225 Diklorpentaflorpropan 0,070 2903.75.00.00.00
CF3CF2CHCl2 HCFC-225ca (3) 3,3-Diklor-1,1,1,2,2-pentaflorpropan 0,025 2903.75.00.00.00
CF2ClCF2CHClF HCFC-225cb (3) 1,3-Diklor-1,1,2,2,3- pentaflor propan 0,033 2903.75.00.00.00
C3HF6Cl HCFC-226 Klorhekzaflorpropan 0,100 2903.79.11.00.33
C3H2FCl5 HCFC-231 Florpentaklorpropan 0,090 2903.79.11.00.34
C3H2F2Cl4 HCFC-232 Diflortetraklorpropan 0,100 2903.79.11.00.35
C3H2F3Cl3 HCFC-233 Triklortriflorpropan 0,230 2903.79.11.00.36
C3H2F4Cl2 HCFC-234 Diklortetraflorpropan 0,280 2903.79.11.00.37
C3H2F5Cl HCFC-235 Klorpentaflorpropan 0,520 2903.79.11.00.38
C3H3FCl4 HCFC-241 Flortetraklorpropan 0,090 2903.79.11.00.41
C3H3F2Cl3 HCFC-242 Diflortriklorpropan 0,130 2903.79.11.00.42
C3H3F3Cl2 HCFC-243 Diklortriflorpropan 0,120 2903.79.11.00.43
C3H3F4Cl HCFC-244 Klortetraflorpropan 0,140 2903.79.30.00.44
C3H4FCl3 HCFC-251 Flortriklorpropan 0,010 2903.79.30.00.45
C3H4F2Cl2 HCFC-252 Diflordiklorpropan 0,040 2903.79.30.00.46
C3H4F3Cl HCFC-253 Klortriflorpropan 0,030 2903.79.30.00.47
C3H5FCl2 HCFC-261 Flordiklorpropan 0,020 2903.79.30.00.48
C3H5F2Cl HCFC-262 Klordiflorpropan 0,020 2903.79.30.00.51
C3H6FCl HCFC-271 Klorflorpropan 0,030 2903.79.30.00.52
Diğerleri 2903.79.30.00.59
Diğerleri 2903.79.30.00.59
Grup X CH2BrCl BCM Bromochlorometan 0,12 3808.91.90.00.11
Karışımlar R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı 3824.71.00.00.11
Diğerleri 3824.71.00.00.19
Bromoklorodiflorometan, bromotriflorometan veya

dibromotetrafloroetanlar içerenler

3824.72.00.00.00
Hidrobromoflorokarbonlar (HBFCs) içerenler, 3824.73.00.00.00
142B[(Klorodifloroetan),R-22 (klorodiflorometan)] karışımı 3824.74.00.00.12
Diğerleri 3824.74.00.00.19
Karbon teraklorür içerenler 3824.75.00.00.00
1,1,1-trikloroetan (metil kloroform) içerenler 3824.76.00.00.00
Bromometan (metil bromür) veya bromoklorometan içerenler 3824.77.00.00.00
Tris (2,3-dibromopropil)fosfat içerenler 3824.83.00.00.00

(1) Ozon İnceltme Potansiyelleri Protokole taraf ülkeler tarafından alınan kararlar doğrultusunda belirli aralıklarla gözden geçirilen ve düzeltilen hesaplamalara dayanır.

(2) Bu formül 1,1,2-trikloroetan maddesini kastetmemektedir.

(3) Protokolde yer alan ticari olarak en yaygın maddeyi tanımlar.

Ek-6

Halonun Kritik Kullanım Alanları

Ekipman veya Tesis Kategorisi Amaç Yangın Söndürücü Tipi Halon Türü Son Verilme Tarihi * (belirtilen yılın 31 Aralığı itibariyle) Bitiş Tarihi** (belirtilen yılın 31 Aralığı itibariyle)
1. Askeri yer araçlarında  1.1. Motor bölümlerinin korunmasında Sabit sistemler 1301

1211

2402

2010 2035
1.2. Mürettebat kompartmanlarının korunması için Sabit sistemler 1301

2402

2011 2040
1.2. Mürettebat kompartmanlarının korunması için Taşınabilir söndürücüler 1301

1211

2011 2020
2. Askeri su üstü gemilerde

 

2.1. İçerisinde insan bulunan(1) makine dairesinin korunmasında Sabit sistemler 1301

2402

2010 2040
2.2.Motorların bulunması gereken insansız(2) sahalarının korunmasında Sabit sistemler 1301

1211

2402

2010 2035
2.3. İnsansız elektrik bölmelerinin korunmasında Sabit sistemler 1301

1211

2010 2030
2.4. Komuta merkezlerinin korunmasında Sabit sistemler 1301 2010 2030
2.5. Yakıt pompası odalarının korunmasında Sabit sistemler 1301 2010 2030
2.6. Yanıcı sıvı depolama kompartmanlarının korunmasında Sabit sistemler 1301

1211

2402

2010 2030
2.7. Havataşıtların hangarlarında veya bakım alanlarında korunmasında Taşınabilir söndürücüler 1301

1211

2010 2020
3. Askeri denizaltılarda  3.1. Makine dairesinin korunmasında Sabit sistemler 1301 2010 2040
3.2. Komuta merkezlerinin korunmasında Sabit sistemler 1301 2010 2040
3.3. Dizel jeneratör alanlarının korunmasında Sabit sistemler 1301 2010 2040
3.4. Elektrik bölmelerinin korunmasında Sabit sistemler 1301 2010 2040
4. Hava taşıtlarında  4.1. İnsansız kargo kompartmanlarının korunmasında Sabit sistemler 1301

1211

2402

2018 2040
4.2. Kabin ve mürettebat kompartmanlarının korunmasında Taşınabilir söndürücüler 1211

2402

2014 2025
4.3. Motor kaportasının ve yardımcı güç ünitesinin korunmasında Sabit sistemler 1301

1211

2402

2014 2040
4.4. Yakıt tanklarını etkisiz hale getirmede Sabit sistemler 1301

2402

2011 2040
4.5. Lavabo atık haznelerinin korunmasında Sabit sistemler 1301

1211

2402

2011 2020
4.6. Kuru alanların korunmasında Sabit sistemler 1301

1211

2402

2011 2040
5. Petrol, gaz ve petrokimya tesislerinde 5.1. Yanıcı sıvı veya gazın salınabileceği alanların korunmasında Sabit sistemler 1301

2402

2010 2020
6. Ticari kargo gemilerinde 6.1 Yanıcı gaz veya sıvının salınımının yapılabileceği insan bulunan alanların etkisiz hale getirilmesinde Sabit sistemler 1301

2402

1994 2020
7. Ulusal güvenlik için gerekli karada üslenmiş komuta ve iletişim tesislerinde  7.1. Depolama sahalarının korunmasında Sabit sistemler 1301

2402

2010 2025
7.2. Depolama sahalarının korunmasında Taşınabilir söndürücüler 1211 2010 2020
7.3. Boş duran depolama sahalarının korunmasında Sabit sistemler 1301

2402

2010 2020
8. Hava meydanları ve hava alanlarında 8.1. Çarpışma kurtarma araçları için Taşınabilir söndürücüler 1211 2010 2020
8.2. Havataşıtların hangarlarında veya bakım alanlarında korunmasında Taşınabilir söndürücüler 1211 2010 2020
9. Nükleer enerji ve nükleer araştırma tesislerinde 9.1. Radyoaktif maddelerin yayılma riskinin minimize edilmesi gereken alanların korunmasında Sabit sistemler 1301 2010 2020
           
           
(1) İnsan bulunan alan; ekipmanı veya tesisin efektif bir şekilde çalışabilmesi için kişinin zamanının hepsini veya çoğunu korunan alanda geçirmesidir. Askeri uygulamalarda korunan alan durumu savaş sırasında uygulanabilir.
(2) İnsansız alan; ekipmanı veya tesisin efektif bir şekilde çalışabilmesi için kişinin sürekli varlığının gerekli olmadığı bakım onarım gibi durumlarda limitli zamanlarda içinde insan bulunan alan.

 

* Belirtilen tarihten itibaren halonlar ile çalışan cihazlar ile tasarlanmış araç, gemi sv. üretilmesi yasaktır.

** Belirtilen tarihten itibaren araç, gemi vs. içerisinde halon kullanılması yasaktır.

 

Ek-7

Kontrol Altına Alınan Maddelerin İşlem Etken Maddesi Olarak Kullanıldığı İşlemler

 • Kontrol altına alınan maddelerden;
 1. Karbon tetraklorür, klor ve kostik soda üretiminde azot triklorürün giderilmesinde,
 2. Karbon tetraklorür, klor üretiminde artık gazdaki klorun geri kazanımında,
 3. Karbon tetraklorür, klorlanmış lastik (kauçuk) üretiminde,

ç)   Karbon tetraklorür, poli-fenil-terefatalamid üretiminde,

 1. CFC-12, Z-perfloropolieterler ve difonksiyonel türevlerinin perfloropolieterpoliperoksit öncüllerinin fotokimyasal sentezinde,
 2. CFC-113, yüksek işlevsellikli perfloropolieter diollerinin hazırlanmasında,
 3. Karbon tetraklorür, siklodim (Cyclodime) üretiminde,
 4. HCFC’ler, (a) ve (f) bentlerinde belirtilen süreçlerde CFC veya karbon tetraklorür yerine,

işlem etken maddesi olarak kullanılabilir.

 

Ek-8

Yeni Maddeler

GTİP Madde İsmi Kimyasal Formülü Ozon İnceltme Potansiyeli
2903.78.00.00.00 Dibromodiflorometan (halon1202) CBr2 F2 1,25
2903.39.19.00.19 1-Bromopropan (n-propil bromid) C3H7Br 0,02 – 0,10
2903.39.19.00.12 Bromoetan (etil bromid) C2H5Br 0,1 – 0,2
2903.78.00.00.00 Trifloroiodometan (trifluorometil iodid) CF3I 0,01 – 0,02
2903.11.00.00.11 Klorometan (metil klorid) CH3Cl 0,02

 

Ek-9

Bertaraf Teknolojileri

Teknoloji Kontrol altına alınan maddeler (1) (2)  Ozon tabakasını incelten madde içeren katı kalıp (3)
Ek-5 Grup II, III, V, VI ve IX’da listelenen kontrol altına alınan maddeler Ek-5 Grup IV’te listelenen Halonlar Köpük
Bertaraf ve yok etme verimliliği (4) % 99,99  % 99,99  % 95 
Çimento fırını Kabul edilen (5) Kabul edilmeyen Uygun değil
Sıvı (enjeksiyonlu) püskürtmeli yakma Kabul edilen Kabul edilen Uygun değil
Gaz/duman oksidasyonu Kabul edilen Kabul edilen Uygun değil
Kentsel katı atık yakma tesisinde yakma Uygun değil Uygun değil Kabul edilen
Kraking reaktörü Kabul edilen Kabul edilmeyen Uygun değil
Döner fırında yakma Kabul edilen Kabul edilen Kabul edilen
Argon plazma arkı Kabul edilen Kabul edilen Uygun değil
Induktif bağlaşımlı radyo frekanslı plazma Kabul edilen Kabul edilen Uygun değil
Mikrodalga plazma Kabul edilen Kabul edilmeyen Uygun değil
Nitrojen plazma arkı Kabul edilen Kabul edilmeyen Uygun değil
Gaz fazlı katalitik dehalojenasyon Kabul edilen Kabul edilmeyen Uygun değil
Kızgın buhar reaktörü Kabul edilen Kabul edilmeyen Uygun değil

(1) Aşağıda listelenmeyen kontrol altına alınan maddeler aşırı maliyet gerektiren teknolojiler yerine çevresel olarak en kabul edilebilir teknolojilerle imha edilmelidir.

(2) Saf, geri kazanılmış ve ıslah edilmiş ozon tabakasını incelten maddeleri ifade etmektedir.

(3) Ozon tabakasını incelten madde içeren, örneğin köpük gibi katı kalıpları ifade etmektedir.

(4) Bertaraf ve yok etme verimliliği kriterleri kabul edilen teknolojinin kapasitesine bağlıdır. Günlük performansı yansıtmamakla birlikte ulusal minimum standartlara göre kontrol edilmelidir.

(5) Bakanlıkça kabul edilen teknolojiyi ifade etmektedir.

Ek-10

(Mülga:RG-28/7/2017-30137)

Ek-11

Kontrol Altına Alınan Madde İçeren Ürün ve Ekipman İhracat Formu

İhracatçı Firma
Alıcı Firma
Ülke
İhraç Tarihi
Beyanname No*  
Gümrük Müdürlüğü
İhraç Edilen Ürün
İhraç Edilen Toplam Ürün Miktarı
Sevkiyat Başına İhraç Edilen Gaz Miktarı
 

* Listeye sığmayan beyanname bilgileri ek bir liste olarak sunulabilir.

 

  Yeminli Mali Müşavir

Kaşe/İmza

   

© Akif PARLATAN 500&1715