Pan Avrupa Akdeniz…Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik-EK1

EK I

Ek II’de Yer Alan Liste İçin Giriş Notları

Not 1:

Liste, tüm ürünlerin bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi çerçevesinde yeterli işçilik veya işlem görmüş olarak kabul edilmeleri için gerekli şartları düzenler.

Not 2:

2.1. Listenin ilk iki sütunu elde edilen ürünü tanımlamaktadır. 1’inci sütun Armonize Sistem’de kullanılan tarife pozisyon numarası ya da fasıl numarasını, 2’nci sütun ise bu sistemde kullanılan tarife pozisyonu ya da fasıl kapsamındaki eşyanın tanımını vermektedir. İlk iki sütuna yapılan her bir giriş için 3 veya 4’üncü sütunda bir kural belirtilmiştir. Bazı hallerde 1 inci sütundaki girişin önüne ‘y’ ibaresi konulması, 3 veya 4’üncü sütundaki kuralın sadece pozisyonun 2’nci sütunda tanımlanan o kısmına uygulanacağı anlamına gelmektedir.

2.2.        1’inci sütunda birçok pozisyon numarasının bir arada gruplandırılmış olduğu veya bir fasıl numarasının verildiği ve dolayısıyla 2’nci sütundaki ürünlerin tanımının genel ifadelerle verilmiş olduğu hallerde, 3 veya 4’üncü sütundaki bitişik kurallar, Armonize Sistem’de bir faslın tarife pozisyonlarında veya 1’inci sütunda gruplandırılmış pozisyonlardan herhangi birinde sınıflandırılan ürünlerin hepsine uygulanır.

2.3.    Listede bir tarife pozisyonunda yer alan farklı ürünlerin farklı kurallara tabi olması halinde, her bir bent, 3 veya 4’üncü sütundaki bitişik kurallara tabi tarife pozisyonunun ilgili kısmının tanımını içerir.

2.4.    İlk iki sütundaki herhangi bir kalem için, 3 ve 4’üncü sütunların her ikisinde de bir kural belirlenmiş ise, ihracatçı, 3 veya 4’üncü sütunda yer alan kurallardan herhangi birisini uygulamayı tercih edebilir. 4 üncü sütunda hiçbir menşe kuralı verilmemiş ise, 3’üncü sütunda yer alan kuralın uygulanması gerekir.

Not 3:

3.1.    Başka bir ürünün imalatında kullanılan menşe statüsü kazanmış ürünlere ilişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan hükümler, menşe statüsünün bu ürünlerin kullanıldığı fabrikada veya bir Taraf ülkede başka bir fabrikada kazanılıp kazanılmadığına bakılmaksızın uygulanır.

Örneğin:

8407 pozisyonundaki bir motor, ki kural kullanılacak menşeli olmayan girdilerin kıymetinin fabrika-çıkış fiyatının %40’ını aşamayacağını belirtir, y 7224 pozisyonundaki “dövme suretiyle kabaca şekillendirilmiş diğer çelik alaşımları” ile yapılır.

Eğer bu dövme parça, Avrupa Birliği’nde menşeli olmayan külçelerden yapılmış ise, listede y 7224 pozisyonu için verilen kural gereğince menşe statüsüne sahiptir. Bu takdirde dövme parça, aynı fabrikada veya Avrupa Birliği’nde başka bir fabrikada üretilip üretilmediğine bakılmaksızın, motorun kıymet hesaplamasında menşeli sayılır. Yani, kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymetleri toplamı alınırken, menşeli olmayan külçenin kıymeti hesaba katılmaz.

3.2.    Listedeki kural gerekli asgari işçilik veya işlem miktarını gösterir ve daha fazla işçilik ve işlem de menşe statüsü verir; aksine daha az işçilik ve işlem menşe statüsü veremez. Bu nedenle, bir kural belirli bir imalat aşamasında menşeli olmayan girdi kullanılabileceğini belirtirse, bu tür girdinin daha önceki bir imalat aşamasında kullanılması mümkün, daha sonraki aşamasında ise mümkün değildir.

3.3.    Not 3.2.’deki kural saklı kalmak üzere, bir kuralda “herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat” ifadesini kullanılıyorsa, herhangi bir pozisyondaki girdiler (ürün ile aynı pozisyon ve tanıma sahip girdiler bile), kuralın içerebileceği bazı özel kısıtlamalar da dikkate alınmak koşuluyla kullanılabilir.

Bununla birlikte, “… pozisyondaki diğer girdiler de dahil olmak üzere, herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat” veya “ürün ile aynı pozisyondaki diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat” ifadesi, listenin 2. sütununda belirtilen ürün ile aynı tanıma sahip olanlar hariç herhangi pozisyon(lar)daki girdilerin kullanılabileceği anlamına gelir

3.4.    Listedeki bir kural bir ürünün birden fazla girdiden imal edilebileceğini ifade ettiğinde, bu, bir veya birden çok girdinin kullanılabileceği anlamına gelir. Tamamının kullanılmasını gerektirmez.

Örneğin:

5208 ila 5212 pozisyonlarındaki mensucat için kural, tabii liflerin kullanılabileceğini ve diğer girdiler arasında kimyasal maddelerin de kullanılabileceğini ifade eder. Bu her ikisinin de kullanılması gerektiği anlamına gelmez; biri, diğeri veya ikisi birden kullanılabilir.

3.5.    Listedeki bir kural bir ürünün belli bir girdiden imal edilmesi gerektiğini ifade ederse, bu şart kendi doğası gereği kuralı karşılamayan başka girdilerin kullanılmasını engellemez. (tekstil ürünlerine dair aşağıdaki Not 6.2’ye de bakınız).

  Örneğin:

1904 pozisyonundaki müstahzar gıda için hububat ve bunların türevlerinin kullanılmasını hariç tutan kural, hububattan üretilmemiş mineral tuzların, kimyasal maddelerin ve diğer katkı maddelerinin kullanılmasını engellemez.

Ancak bu kural, listede gösterilen belirli bir girdiden üretilememesine rağmen aynı özellikte olan ve önceki bir imalat safhasında bulunan bir girdiden üretilebilen ürünlere uygulanmaz.

   Örneğin:

y Fasıl 62’deki, dokunmamış maddelerden mamul bir giyim eşyası söz konusu olduğunda, bu eşya grubu için sadece menşeli olmayan ipliğin kullanımına müsaade ediliyorsa, -dokunmamış kumaşların normal olarak iplikten üretilememesine rağmen- dokunmamış kumaştan başlanması mümkün değildir. Böyle durumlarda, başlangıç maddesinin normal olarak iplikten önceki bir safhada – yani lif safhasında- olması gerekir.

3.6. Listedeki kuralda, kullanılabilecek menşeli olmayan girdilerin maksimum kıymeti için iki yüzde oranı verilmiş ise, bu yüzdeler birbirine eklenemez. Diğer bir deyişle, kullanılan menşeli olmayan girdilerin toplam kıymeti verilen yüzde oranlarının en yüksek olanını aşamaz. Ayrıca, her bir yüzde oranı ilgili olduğu girdiye uygulanırken aşılmamalıdır.

Not 4:

4.1.    Listede “tabii lifler” kavramı suni ve sentetik liflerden başka liflere atıfta bulunmak üzere kullanılmıştır. Bu, eğirme işleminin başlamasından önceki -döküntüler dâhil- aşamalarla sınırlıdır ve aksi belirtilmedikçe karde edilmiş, taranmış veya başka türlü işleme tabi tutulmuş ancak eğrilmemiş lifleri kapsar.

4.2.    “Tabii lifler” kavramı 0511 pozisyonundaki at kılı, 5002 ve 5003 pozisyonlarındaki ipek, 5101 ila 5105 pozisyonlarındaki yün lifler ve ince veya kaba hayvan kılları, 5201 ila 5203 pozisyonlarındaki pamuk lifleri ve 5301 ila 5305 pozisyonlarındaki diğer bitkisel lifleri kapsar.

4.3.    “Tekstil hamuru”, “kimyasal maddeler” ve “kâğıt yapımına mahsus maddeler” kavramları listede, 50 ila 63. fasıllarda sınıflandırılmayan ve sunî, sentetik ve kâğıt liflerin veya ipliklerin imalinde kullanılabilen girdileri tanımlamak üzere kullanılmıştır.

4.4.    “Sentetik ve suni devamsız lifler” kavramı listede 5501 ila 5507 pozisyonlardaki sentetik veya sunî filament demetler, devamsız lifler veya döküntülere atfen kullanılmıştır.

Not 5:

5.1.    Listede yer alan bir ürün için bu nota atıfta bulunulduğunda, 3 üncü sütunda belirtilen şartlar, bu ürünün imalatında kullanılan, tüm temel dokumaya elverişli maddelerin toplam ağırlığının hep birlikte% 10 veya daha azını oluşturan temel tekstil ürünlerine uygulanmaz (Not 5.3 ve 5.4’e de bakınız).

5.2.    Bununla birlikte, Not 5.1.’de bahsedilen bu tolerans yalnızca iki veya daha fazla temel tekstil ürünlerinden yapılmış karışık ürünlere uygulanabilir.

Aşağıdakiler temel tekstil ürünleridir:

– ipek,

– yün,

– kaba hayvan kılı,

– ince hayvan kılı,

– at kılı,

– pamuk,

– kâğıt yapımına mahsus maddeler ve kâğıt,

– keten,

– kenevir,

– jüt ve bitki iç kabuklarının diğer tekstil lifleri,

– sisal ve agave türlerinin tekstil lifleri,

– hindistan cevizi, abaka, rami ve dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler,

– sentetik filamentler,

– sunî filamentler,

– iletkenliği olan filamentler,

– polipropilenden sentetik devamsız lifler,

– poliesterden sentetik devamsız lifler,

– poliamidden sentetik devamsız lifler,

– poliakrilonitrilden sentetik devamsız lifler,

– poliimidden sentetik devamsız lifler,

– politetraflüoroetilenden sentetik devamsız lifler,

– polifenilen sülfitten sentetik devamsız lifler,

– polivinil klorürden sentetik devamsız lifler,

– diğer sentetik devamsız lifler,

– viskozdan suni ve sentetik devamsız lifler,

– diğer suni devamsız lifler,

-gipe edilmiş olsun olmasın bükülebilir polieter parçalı (segmentli) poliüretandan (segmente edilmiş) mamul iplik,

– gipe edilmiş olsun olmasın bükülebilir poliester parçalı (segmentli)  poliüretandan (segmente edilmiş)  mamul iplik,

– önemli bir kısmı alüminyum yapraklardan veya alüminyum tozuyla kaplanmış olsun olmasın plastik filmden oluşan şeritlerle birleştirilmiş 5605 pozisyonunda yer alan ürünler (metalize iplikler) (genişliği 5 mm.yi geçmeyen, iki plastik film arasına renkli veya renksiz bir yapıştırıcı vasıtasıyla sıkıştırılmış olanlar)

– 5605 pozisyonunda yer alan diğer ürünler.

Örneğin:

5203 pozisyonundaki pamuk lifleri ve 5506 pozisyonundaki sentetik devamsız liflerden imal edilmiş 5205 pozisyonundaki bir iplik karışık bir ipliktir. Bu yüzden, menşe kurallarını karşılamayan menşeli olmayan sentetik devamsız lifler (bunların kimyasal maddeler veya tekstil hamurundan imal edilmesi gerekmektedir), ipliğin ağırlığının en çok %10’una kadar kullanılabilir.

Örneğin:

5107 pozisyonundaki yün ipliği ve 5509 pozisyonundaki sentetik devamsız liflerden mamul iplikten imal edilmiş 5112 pozisyonundaki bir yünlü mensucat karışık bir mensucattır. Bu yüzden menşe kurallarını karşılamayan menşeli olmayan sentetik iplik (bunların kimyasal maddelerden veya tekstil hamurundan imali gerekmektedir) veya yün iplik (bunların karde edilmemiş, taranmamış veya başka bir şekilde eğirmeye hazırlanmamış tabii liflerden imali gerekmektedir) veya her ikisinin karışımı, mensucatın ağırlığının en çok %10’una kadar kullanılabilir.

Örneğin:

5205 pozisyonundaki pamuk ipliğinden ve 5210 pozisyonundaki pamuklu mensucattan imal edilmiş, 5802 pozisyonundaki bir tufte edilmiş mensucat, eğer pamuklu mensucat, iki farklı pozisyonda yer alan ipliklerden imal edilmiş bir karışık mensucat ise veya kullanılan pamuk iplikleri bir karışım ise, bir karışık üründür.

Örneğin:

Eğer söz konusu tufte edilmiş mensucat, 5205 pozisyonundaki pamuk ipliğinden ve 5407 pozisyonundaki sentetik mensucattan imal edilmiş ise, bu takdirde açıktır ki, kullanılan iplikler iki ayrı temel dokumaya elverişli maddedir ve aynı şekilde tufte edilmiş mensucat bir karışık üründür.

5.3.    “Gipe edilmiş olsun veya olmasın bükülebilir polieter parçaları (segment) içeren poliüretandan (segmente edilmiş) imal edilmiş iplik” ihtiva eden ürünlerde bu tolerans söz konusu iplik için yüzde 20’dir.

5.4.    “Alüminyum yaprak veya alüminyum tozu ile kaplanmış olsun veya olmasın plastik film esaslı olan, 5 mm.yi geçmeyen genişlikte, şeffaf veya renkli bir yapıştırıcı ile iki plastik film arasına sıkıştırılmış şerit” ihtiva eden ürünlerde bu tolerans söz konusu şerit için %30’dur.

Not 6:

6.1.        Listede bu giriş notuna atıfta bulunan bir dipnot ile işaretlenmiş tekstil ürünlerinde, söz konusu mamul ürünler için 3 no’lu sütunda belirlenen kuralları karşılamayan astar ve iç astarlar haricindeki tekstil maddeleri, mamulünkinden başka bir pozisyonda yer almaları ve toplam kıymetlerinin mamulün fabrika çıkış fiyatının %8’ini aşmaması kaydıyla, kullanılabilirler.

6.2.    Not 6.3’ün hükümlerine halel getirmeksizin 50 ila 63. fasıllarda yer almayan girdiler, tekstil ürünlerini ihtiva etsinler veya etmesinler, serbestçe kullanılabilirler.

Örneğin: 

Listedeki bir kural, örneğin pantolon gibi belli bir tekstil eşyası için iplik kullanılması gerektiğini belirtiyorsa, bu kural, örneğin düğme gibi metal eşyaların -düğmeler 50 ila 63. fasıllar arasında yer almadığından- kullanılmasını engellemez. Aynı nedenle, fermuarların, normal olarak dokumaya elverişli madde ihtiva etmelerine rağmen, kullanılmasına mani teşkil etmez.

6.3.    Bir yüzde kuralı uygulandığında, kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymeti hesaplanırken 50 ila 63. fasıllarda yer almayan girdilerin kıymetlerinin de hesaba dâhil edilmesi gerekir.

 

 

Not 7:

7.1.        y 2707, 2713 ila 2715, y 2901, y 2902 ve y 3403 pozisyonları bahis konusu olduğunda “özel işlemler”, aşağıdakilerdir:

(a) vakumla damıtma;

(b) daha ileri fraksiyonlara ayırma işlemiyle yeniden damıtma;

(c) patlayıcılık verme (cracking);

(d) yeniden şekillendirme (reforming);

(e) seçici çözücüler vasıtasıyla ekstraksiyon;

(f) sayılan operasyonların hepsini içeren işlem: konsantre sülfirik asitle, oleumla ya da sülfürik anhidritle işlem görme; alkali ajanlarla nötralizasyon; kendi yapısı itibariyle aktif olan toprakla, aktifleştirilmiş toprakla, aktif karbon veya boksitle arıtma ve dekolarasyon (rengini giderme);

(g) polimerizasyon;

(h) alkilasyon;

(i) izomerleştirme.

 

7.2.    2710, 2711 ve 2712 pozisyonları bahis konusu olduğunda “özel işlemler”, aşağıdakilerdir:

(a) vakumla damıtma;

(b) daha ileri fraksiyonlara ayırma işlemiyle yeniden damıtma;

(c) patlayıcılık verme (cracking);

(d) yeniden şekillendirme (reforming);

(e) seçici çözücüler vasıtasıyla ekstraksiyon;

(f)aşağıdaki operasyonların hepsini içeren işlem: konsantre sülfirik asitle, oleumla ya da sülfürik anhidritle işlem görme; alkali ajanlarla nötralizasyon; kendi yapısı itibariyle aktif olan toprakla, aktifleştirilmiş toprakla, aktif karbon veya boksitle arıtma ve dekolarasyon (rengini giderme);

(g) polimerizasyon;

(h) alkilasyon;

(i) izomerleştirme;

(j) sadece y 2710 pozisyonuna dâhil ağır yağlar açısından hidrojenle yapılan, işleme tabi tutulan ürünlerin kükürt muhtevasının asgari yüzde 85 azalması ile sonuçlanan kükürt-giderme (ASTM D 1266-59 T metodu);

(k) sadece 2710 pozisyonuna dâhil ürünler açısından filtrelemeden gayri bir işlemle parafin giderme;

(l) sadece y 2710 pozisyonuna dâhil ağır yağlar açısından hidrojenin bir kimyasal reaksiyonda aktif bir element olarak yer aldığı, kükürt gidermenin dışında bir amaçla gerçekleştirilen, 20 bar’dan daha yüksek basınçta ve 2500C’den daha yüksek sıcaklıkta, katalizör kullanılarak hidrojen ile muamele. Bununla beraber, y 2710 pozisyonunda yer alan yağlama yağlarının, daha özel olarak renk ve istikrarı iyileştirmek üzere, hidrojenle daha ileri muamelesi (örneğin hidrofinisaj veya renk giderme), özel işlem olarak kabul edilmeyecektir;

(m) sadece y 2710 pozisyonuna dâhil fueloiller açısından bu ürünlerin, fireler dâhil hacimce yüzde 30’undan daha azının 3000C’de ASTM D 86 metoduyla damıtılması şartıyla, atmosferde damıtma;

(n) sadece y 2710 pozisyonuna dâhil, gaz yağları ve fueloillerden gayri ağır yağlar açısından yüksek frekanslı elektrik fırça deşarjı vasıtasıyla muamele;

(o) sadece y 2712 pozisyonuna dâhil ham yağlar (ağırlığı itibariyle % 0.75’ten az yağ içeren vazelin, ozokerit, linyit mumu veya turb mumu, parafin hariç) açısından ayrımsal billurlaştırma vasıtasıyla yağ alma.

7.3.    y 2707, 2713 ila 2715, y 2901, y 2902 ve y 3403 pozisyonları açısından, temizleme, dekantasyon, tuz giderme, su ile ayırma, filtreleme, renklendirme, işaretleme, kükürt muhtevalı ürünlerin karıştırılması sonucunda bir kükürt muhtevası elde etme gibi basit işlemler veya bu işlemlerin ya da benzeri işlemlerin herhangi bir kombinasyonu menşe kazandırmaz.

 

© Akif PARLATAN 500&1715