Tarıma Dayalı İhtisas Organize sanayi Bölgeleri UygulamaYönetmeliği-EKleri

EK-1/A 

                                            TAAHHÜTNAME (Üretici Müteşebbis) 

1 Müteşebbis adı soyadı / Tüzel kişilik ise unvanı  
2 Eğitim durumu  
3 Yaptığı iş/faaliyet/meslek  
4 İşi ile ilgili mesleki deneyim süresi (yıl)  
5 Adresi  
6 Telefon numarası  
7 Doğum yeri ve tarihi  
8 E-Posta adresi  
9 Kayıtlı olduğu oda/dernek/kooperatif ve benzeri.  
10 Varsa ticaret sicil no’su  
11 Varsa sanayi sicil belgesi tarih ve no’su  
12 Projede yer alma / Parsel satın alma talebinde bulunma tarihi  
13 Projede planlanan /talep edilen işletme büyüklüğü (Baş/Adet/m2/Ton)  
14 Projede talep edilen parsel büyüklüğü  
15 Projede istihdam edilecek kişi sayısı  
16 Müteşebbis bitkisel üretim faaliyetinde bulunuyor ise…..  
Hububat ekim alanı (dekar)  
Yem bitkileri ekim alanı (dekar)  
Endüstri bitkileri ekim alanı (dekar)  
Sera alanı miktarı (m2)  
17 Müteşebbis hayvansal üretim faaliyetinde bulunuyor ise…  
Büyükbaş miktarı  
Küçükbaş miktarı  
Kanatlı miktarı (adet)  
Su Ürünleri Yetiştiriciliği (Göl, Akarsu, Deniz)  
         

                 İlimizde/İlçemizde halen yerleşim alanları içerisinde faaliyetlerini sürdürmekte olan  …………….. işletmelerinin yerleşim alanlarının dışına çıkarılarak belli bir alanda toplanması amacı ile ……………. İli/İlçesi sınırları içinde kurulması planlanan ………….. konusundaki Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesinde yer almayı, halen …………………………………………………….. adresindeki faal durumda olan ……… kapasiteli ve ………….. işletme numaralı işletmemi kurulacak TDİOSB alanına taşımayı, TDİOSB’de …………………….işletmesi kurmayı, kuruluş ve üretim aşamalarında Bakanlığın ve TDİOSB yönetiminin belirleyeceği kurallara uygun hareket etmeyi taahhüt ederim. …/…/201

İMZA

Yetkili Ad Soyadı

Unvan

EK-1/B

                                            TAAHHÜTNAME (Sanayici Müteşebbis)

1 Müteşebbis adı soyadı  
2 Eğitim durumu  
3 Yaptığı iş/faaliyet/meslek  
4 İşi ile ilgili mesleki deneyim süresi (yıl)  
5 Firma adı/ünvanı  
6 Adresi  
7 Telefon numarası  
8 Fax numarası  
9 E-Posta adresi  
10 Kayıtlı olduğu oda/dernek/kooperatif ve benzeri.  
11 Oda/dernek/kooperatif  sicil no’su  
12 Varsa sanayi sicil belgesi tarih ve no’su  
13 Varsa ticaret sicil no’su  
14 Sermaye ve yapısı  (TL)

(Türk/Türk-Yabancı ortaklı/Yabancı )

 
15 Projede yer alma / Parsel satın alma talebinde bulunma tarihi  
16 Talebin geçerliliği (vazgeçti/talebi devam ediyor)  
17 Fiili son durum (faaliyet gösteriyor/faaliyet göstermiyor )  
18 Faaliyet gösterilen yer (yerleşim birimi/yerleşim birimi dışı

il/ilçesi)

 
19 Üretim konusu  
20 Mevcut planlanan kapasite (…/ yıl) (uygun birim yazılacak )  
21 Projede talep edilen parsel büyüklüğü  
22 Projede istihdam edilecek kişi sayısı  
23 Girdi olarak kullanılan veya kullanılacak hammadde bilgileri

1-      Cinsi

2-      Talep miktarı (…/ yıl) (uygun birim yazılacak)

3-      Temin yeri ve uzaklığı (……../il/ilçesi……..km)

 
24

 

Üretim miktarı (…/yıl)  (uygun birim yazılacak)  
25 Ara veya mamül ürünlerin satış belgeleri

……/il/ilçesi……(…/yıl) Satış miktar

 
İlimizde/İlçemizde faaliyetlerini sürdürmekte olan ………….…………işletmelerinin yerleşim alanlarının dışına çıkarılarak belli bir alanda toplanması amacı ile İlimiz …………….

İlçesi ……………… adresinde ve …………….. mevkiinde bulunan ……. m2/dekar/hektar alanda ………………konusunda Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması planlanmaktadır.

Bu amaçla kurulması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içerisinde sanayi parselleri üzerinde…………… işletmesi kurmayı, kuruluş ve üretim aşamalarında Bakanlığın ve TDİOSB yönetiminin belirleyeceği kurallara uygun hareket etmeyi taahhüt ederim. …/…/20…

İMZA

Yetkili Ad Soyadı

 

 

EK-2

        YER SEÇİM KOMİSYONUNA ÜYE GÖNDERECEK KURUMLAR

1) MALİYE BAKANLIĞI

2) ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

3) SAĞLIK BAKANLIĞI

4) ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

5) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

6) ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

7) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

8) ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

9) İL ÖZEL İDARESİ veya YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

10) İLGİLİ BELEDİYE (İncelenen alanın belediye sınırları içerisinde olması halinde)

 

EK-3

TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (TDİOSB) KURULUŞ PROTOKOLÜ

Ünvan

MADDE 1- TDİOSB’nin ünvanı, …………………………… Tarıma Dayalı İhtisas (………..) Organize Sanayi Bölgesi’dir.

Adres ve iletişim bilgileri

MADDE 2- (1) ………………………………… Tarıma Dayalı  İhtisas (…………) Organize Sanayi Bölgesi’nin;

Yazışma ve tebligat adresi, …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………;

Web adresi, ……………………………………………………………………………………….,

E-Posta adresi …………………………………………………………………………………….,

Telefon numarası, ………………………………….,

Faks numarası ……………………………………….’dır

(2) Adres değişikliği, en geç onbeş (15) gün içerisinde Bakanlığa bildirilecektir. Adres değişikliğinin belirtilen sürede bildirilmemesi halinde, yukarıdaki adrese yapılan her türlü tebligat TDİOSB’ye yapılmış sayılacaktır.

Kuruluş

MADDE 3-4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun 4 üncü ve 26/A maddelerinde yer alan  hükümlere göre kurulacak olan ……………………………… Tarıma Dayalı İhtisas (……………) Organize Sanayi Bölgesi’nin kurucu ortakları, katılma payı oranları ve müteşebbis heyette temsil edilecekleri üye sayıları aşağıdaki gibidir.

KURUCU ORTAKLAR KATILIM PAYI ORANI(*) MÜTEŞEBBİS HEYETTE TEMSİL EDİLECEĞİ ÜYE SAYISI
…………………………………………..              İl Özel İdaresi/Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı % …  
……………………………………             Belediye Başkanlığı % …  
……………………………………             Belediye Başkanlığı % …  
…………………………………………..             Sanayi Odası % …  
………………………………             Ticaret ve Sanayi Odası % …  
……………………………………………            Ticaret Odası % …  
…………………………………………………             Derneği % …  
………………………………………………           Kooperatifi % …  
……………………………………………………            Odası % …  
……………………………………………………            Birliği % …  
…………………………………………………………… % …  
TOPLAM % 100 15 KİŞİ

(*) Katılım payı oranı % 6’dan az olamaz.

 

Katılma paylarının ödeme şekli ve şartları

MADDE 4-(1) TDİOSB’nin oluşumuna katılacak kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler, kuruluş öncesi ve sonrasındaki giderleri ortaklaşa karşılayacaklardır.

(2) Bakanlıktan kredi kullanan/kullanacak olan TDİOSB’lerde, müteşebbis heyette yer alan kurum/kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tahsis talimatlarında/borç taahhütnamesinde belirtilen katılma payından hisselerine düşen miktarları, Türkiye Halk Bankası A.Ş. mahalli şubesinde açılacak katılma payı hesabına yatırdıktan sonra fiili kredi ödemeleri yapılacaktır.

(3) Bakanlıktan kredi kullanan TDİOSB’lerde katılma payı hesabı, öncelikle gider vergisi, komisyon, vadesi gelmiş anapara taksitleri ve faiz borçları için, kalanı da kredilendirilmeyen diğer giderler için kullanılacaktır.

(4) Bakanlıktan kredi kullanmayan TDİOSB’lerde, müteşebbis heyette yer alan kurum/kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerin hisselerine düşen katılma payları aşağıdaki şekilde karşılanacaktır.

………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

a) Nakit olarak ödenecek katılma payları, Türkiye Halk Bankası A.Ş. mahalli şubesinde açılacak katılma payı hesabına yatırılacaktır.

b) Nakit dışındaki değerlerle ödenecek katılım payları ise, ihtiyaç halinde nakde çevrilmek üzere Türkiye Halk Bankası A.Ş. mahalli şubesindeki katılma payı hesabına bağlantılı olarak muhafaza edilecektir.

c) Kuruluş öncesi ve sonrası giderleri ile vergi, komisyon ve benzeri giderler bu hesaptan karşılanacaktır.

(5) Katılma payı hesabı, yönetim kurulu tarafından kullanılacaktır.

Organlar

MADDE 5-(1) TDİOSB’nin organları, müteşebbis heyet (işletme aşamasında genel kurul), yönetim kurulu, denetim kurulu ve bölge müdürlüğünden oluşur.

a) Müteşebbis Heyet: TDİOSB’nin oluşumuna katılan ve bu kuruluş protokolünün 3’üncü maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşların yetkili organlarınca, katılma payı oranları dikkate alınarak belirlenen onbeş (15) asıl ve onbeş (15) yedek üyeden oluşur.

1) Müteşebbis Heyette yer alan üyeler iki (2) yıl için seçilir, temsil ettiği kurum/kuruluştaki görevleri sona erdiğinde müteşebbis heyet üyelikleri de düşer. Süresi dolmadan üyelikten ayrılan veya üyeliği düşenin yerine, temsil ettiği kurum/kuruluşun ön sıradaki yedek üyesi geçer ve kalan süreyi tamamlar.

2) Müteşebbis heyetin ilk toplantısında, valinin başkan olması durumunda Sanayi Odası/Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Odası veya mesleki kuruluş ve teşekküllerin temsilcilerinden bir başkanvekili, valinin başkan olmaması durumunda ise bir başkan ve bir başkan vekili seçilir.

3) Müteşebbis Heyet, en az üç (3) ayda bir defa, başkan veya başkan vekili başkanlığında salt çoğunluk ile toplanır. Kararlar mevcudun salt çoğunluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde başkanın oyuna itibar edilir.

4) Yapılacak toplantılara, geçerli sayılacak bir mazereti olmadan üst üste üç (3) defa veya mazereti olsa dahi bir yıl içinde yapılacak toplantıların en az yarıdan bir fazlasına katılmayan müteşebbis heyet üyeleri, üyelikten çekilmiş sayılır.

5) Yönetim ve denetim kurullarına seçilen müteşebbis heyet üyelerinin, müteşebbis heyet üyelikleri devam eder. Ancak faaliyetlerinin ve şahsi sorumluluklarının ibrasında oy kullanamazlar.

6) ……………………………… Tarıma Dayalı İhtisas (……………) Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti’ni oluşturan 15 asıl ve 15 yedek üyenin isimleri ile temsil ettikleri kurumlar/kuruluşlar aşağıda belirtilmiştir.

KURUCU MÜTEŞEBBİS HEYET ASIL ÜYELERİ KURUCU MÜTEŞEBBİS HEYET YEDEK ÜYELERİ TEMSİL ETTİĞİ KURUM / KURULUŞ
1- Başkan:    
2- Başkan V:    
3- Üye:    
4- Üye:    
5- Üye:    
6- Üye:    
7- Üye:    
8- Üye:    
9- Üye:    
10- Üye:    
11- Üye:    
12- Üye:    
13- Üye:    
14- Üye:    
15- Üye:    

b) Yönetim Kurulu: Müteşebbis heyetin, en az dördü kendi üyeleri arasından olmak üzere seçeceği beş (5) asıl ve beş (5) yedek üyeden oluşur. Oylarda eşitlik halinde kuraya başvurulur.

1) Yönetim Kurulunun asıl ve yedek üyeleri, müteşebbis heyetin asıl üyeleri arasından seçilir.

2) Yönetim Kurulu üyeleri iki (2) yıl için seçilir, süresi sona eren üye/üyeler yeniden seçilebilir.

3) Yönetim Kurulu üyeleri, ilk toplantıda kendi arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçerek görev bölümü yapacaktır.

4) Yönetim Kurulu, en az ayda iki (2) defa toplanır, toplantılar salt çoğunluk ile yapılır, kararlar mevcudun salt çoğunluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde başkanın oyuna itibar edilir.

5) Yapılacak toplantılara, geçerli sayılacak bir mazereti olmadan üst üste üç (3) defa veya mazereti olsa dahi altı ay içinde yapılacak toplantıların en az yarısına katılmayan yönetim kurulu üyeleri, üyelikten çekilmiş sayılır.

6) Herhangi bir nedenle yönetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde yerine, mensup olduğu kurum ve kuruluşun ilk sıradaki yedek üyesi geçerek kalan süreyi tamamlar.

7) ……………………………… Tarıma Dayalı İhtisas (……………) Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu’nun asıl ve yedek üyeleri ile temsil ettikleri kurumlar/kuruluşlar aşağıda belirtilmiştir.

 

YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELERİ YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ TEMSİL ETTİĞİ KURUM / KURULUŞ
1- Başkan:    
2- Başkan V:    
3- Üye:    
4- Üye:    
5- *Üye:    

(*) Beşinci üye olarak Bölge Müdürü görevlendirilebilir.

8) Yönetim Kurulu asıl üyelerinin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
Cep Tel E-Posta Adresi
1- Başkan:    
2- Başkan V:    
3- Üye:    
4- Üye:    
5- Üye:    

c) Denetim Kurulu: Müteşebbis Heyetin, asıl üyeleri arasından seçeceği iki asıl ve iki yedek üyeden oluşur.

1) Denetim Kurulu üyeleri iki yıl için seçilir, süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilir.

2) Herhangi bir sebeple denetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde, yerine/yerlerine sıradaki yedek üye geçerek kalan süreyi tamamlar.

3) Denetim kurulu, bütçenin sarf ve uygulamasını denetlemek, yılda bir (1) defa genel denetleme raporu ve en az üç (3) ayda bir defa ara rapor düzenleyerek müteşebbis heyete sunmakla görevlidir.

4) ……………………………… Tarıma Dayalı İhtisas (……………) Organize Sanayi Bölgesi Denetim Kurulu’nun asıl ve yedek üyeleri ile temsil ettikleri kurumlar/kuruluşlar aşağıda belirtilmiştir.

DENETİM KURULU ASIL ÜYELERİ TEMSİL ETTİĞİ KURUM / KURULUŞ DENETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ TEMSİL ETTİĞİ KURUM / KURULUŞ
1-   1-  
2-   2-  

5) Denetim Kurulu asıl üyelerinin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

DENETİM KURULU ASIL ÜYELERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
Cep Tel E-Posta Adresi
1-    
2-    

d) Bölge Müdürlüğü: Bölge müdürü ile yeteri kadar idari ve teknik personelden oluşur.

1) Bölge Müdürü, yönetim kurulu tarafından atanır. Atanacak bölge müdürünün nitelikleri yönetmelikte belirtilen vasıflara uygun olması gerekir.

2) Bölge Müdürü, yönetim kurulunun kararları ve talimatları doğrultusunda TDİOSB’nin sevk ve idaresini yürütmek ve verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.

3) Bölge Müdürü, TDİOSB’nin idari ve teknik personelinin en üst amiridir ve yönetim kuruluna bağlı olarak çalışır.

4) ……………………………… Tarıma Dayalı İhtisas (……………) Organize Sanayi Bölgesi’nin, müteşebbis heyet tarafından atanan Bölge Müdürü …………………………….…………… ………………………………………’dır.

(2) Müteşebbis heyet ile yönetim ve denetim kurullarında olan değişiklikler en geç onbeş (15) gün içinde Bakanlığa bildirilir.

Katılımcıların sektör grupları

MADDE 6-(1) ……………………………… Tarıma Dayalı İhtisas (……………) Organize Sanayi Bölgesi’nde yer tahsis edilecek katılımcıların sektör grupları aşağıda belirtilmiştir.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

(2) Bakanlık, gerekli gördüğü takdirde, TDİOSB’de yer tahsis edilecek gerçek ve tüzel kişilerin vasıflarını ve iştigal konularını belirleyebilir.

(3) TDİOSB’de, OSB’lerde kurulamayacak tesis tanımlamasının içinde olmayan ve yukarıda belirtilen sektör sınıflamasına uygun tesisler kurulacaktır.

Temsil ve ilzam

MADDE 7-(1) TDİOSB’nin temsil ve ilzam yetkisi yönetim kuruluna aittir.

(2) TDİOSB’ler Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili tarafından temsil edilir. TDİOSB’yi ilzam edici her türlü işlem ve yazılar, çift imzalı olarak düzenlenir ve yönetim kurulu başkanı veya vekili ile birlikte bir diğer yönetim kurulu üyesi veya yetkilendirilmiş ise bölge müdürü tarafından imzalanır.

(3) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen temsil ve ilzama yetkili üyelerin işlem yapma yetkisi, noter onaylı imza sirkülerinin çıkarılmasıyla yürürlüğe girer. Noter onaylı imza sirkülerinin bir örneği, en geç yedi (7) gün içinde Bakanlığa gönderilir.

(4) …………………………………. Tarıma Dayalı İhtisas (………………) Organize Sanayi Bölgesi, aşağıda isimleri ve ünvanları yazılı kişiler tarafından temsil ve ilzam edilecektir.

TEMSİL VE İLZAMA YETKİLİ KİŞİ ÜNVANI
  Yönetim Kurulu Başkanı
  Yönetim Kurulu Başkan Vekili
  Üye
  Üye
  Üye / Bölge Müdürü (Yetkilendirilmiş ise)

Yürürlük

MADDE 8-(1) İki nüsha olarak düzenlenen işbu Kuruluş Protokolü, Bakanlıkça onaylanıp Bakanlık TDİOSB Sicil Defterine işlendiği tarihte yürürlüğe girer.

(2) Bu Kuruluş Protokolü, 4562 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde yapılacak ilk genel kurul toplantısında ana sözleşme olarak değiştirilir ve Bakanlığın onayına sunulur.

İmza İmza
Adı Soyadı Adı Soyadı
Başkan Başkan V.

 

İmza İmza İmza İmza İmza İmza
Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı
Üye Üye Üye Üye Üye Üye
İmza İmza İmza İmza İmza İmza İmza
Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı
Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINA

(Tarım Reformu Genel Müdürlüğü)

 

……………………………………………… Tarıma Dayalı İhtisas (…………………) Organize Sanayi Bölgesi’ne ait Kuruluş Protokolü yukarıda olup müteşebbis heyette yer alan kurum ve kuruluş temsilcilerine ait kendi kurum ve kuruluşlarının yetkili organlarından alınan  kararlar ile TDİOSB Müteşebbis Heyetinin ve Yönetim Kurulunun ilk toplantılarında alınan kararlar ekte sunulmuştur.  

Uygun görüşle olurlarınıza arz ederim. …./…./20..

 

…………………………………

Vali

 

EKLER:

1- Kurum/Kuruluş Kararları (… Adet)

2- Müteşebbis Heyet Kararı (… Sayfa)

3- Yönetim Kurulu Kararı (… Sayfa)

O L U R

…./…./20..

 

                                                                                                                                                              EK-4

TDİOSB MÜTEŞEBBİS HEYET, YÖNETİM VE DENETİM KURULU İLE TEMSİL VE İLZAM YETKİSİ  SON DURUM LİSTESİ

Müteşebbis Heyet Kararı Tarihi:  .…/…./20..                                       Sayısı: 20../…,

KURUCU ORTAKLAR KATILIM PAYI ORANI (%) MÜTEŞEBBİS HEYETTE TEMSİL EDİLECEĞİ ÜYE SAYISI (Kişi)
  % …  
  % …  
  % …  
     
TOPLAM % 100 15 Kişi
SIRA NO MÜTEŞEBBİS HEYET ASIL ÜYELERİ MÜTEŞEBBİS HEYET YEDEK ÜYELERİ TEMSİL ETTİĞİ KURUM / KURULUŞ
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
SIRA NO YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELER TEMSİL ETTİĞİ KURUM / KURULUŞ YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER TEMSİL ETTİĞİ KURUM / KURULUŞ
1        
2        
3        
4        
5        
SIRA NO DENETİM KURULU ASIL ÜYELER TEMSİL ETTİĞİ KURUM / KURULUŞ DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER  TEMSİL ETTİĞİ KURUM / KURULUŞ
1        
2        
ÜNVANI ADI SOYADI TEL. NO
YÖNETİM KURULU BAŞKANI    
YÖNETİM KURULU BAŞKAN V.    
ÜYE    
ÜYE    
ÜYE    

…/…./20..

                                 İMZA                                                                                                         İMZA

                             ADI SOYADI                                                                                                              ADI SOYADI

YETKİLİ ÜYE VEYA BÖLGE MÜDÜRÜ                                               YÖNETİM KURULU BAŞKANI VEYA VEKİLİ

 

EK-5

 TAAHHÜTNAME

( Yatırımcılar İçin )

 

……………….. Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti şahsıma / şirketimize ait ……… ada ……… parsel no’lu taşınmaz üzerinde Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; imar uygulamasını takiben adıma tahsis edilecek parsel üzerinde altyapı inşaatının durumuna göre TDİOSB’nin duyuru tarihinden itibaren bir yıl içinde yapı ruhsatını alarak inşaata başlayacağımı, yapı ruhsatı tarihinden itibaren iki yıl içinde üretime geçeceğimi, taşınmazı TDİOSB tahsis ve satış amacı dışında kullanmayacağımı, taşınmazım üzerinde ipotek ve diğer sınırlı ayni hak bulunması halinde kısıtlılığın tarafımdan ortadan kaldırılacağını, imar uygulaması yapılana kadar  taşınmazımı teminat göstermeyeceğimi, bu yatırımı tamamlamadığım takdirde üçüncü şahıslara satış, devir, temlik işlemi yapmayacağımı; aksi takdirde, imar uygulaması öncesinde bilirkişi tarafından tespit edilen bedeli üzerinden taşınmazımı TDİOSB tüzel kişiliğine devredeceğimi gayrikabil-i rücu kaydıyla kabul ve taahhüt ederim…../…../…….

 

Adres:                                                                                   

                                                                                                               İsim/Unvan

                                                                                                                    (imza)

EKİ: Parsel Listesi

Not: Taahütnameler noter tasdikli olacaktır.

© Akif PARLATAN 500&1715